کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش اقتصاد محیط زیست

18 March 2019 کارشناسی ارشد اقتصاد محیط زیست دانشی است که به دنبال مدیریت و ارائه راه حلهای اقتصادی در حوزه محیط زیست است.

کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش اقتصاد شهری

18 March 2019 اقتصاد شهرى شاخه اى از اقتصاد خُرد است که در آن ساختار فضایى شهر و مکان گزینى خانوارها و مؤسسات اقتصادی مطالعه مى شود.

کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش اقتصاد نظری

18 March 2019 داشتن مهارتهای پژوهش و تحقیقاتی یکی از الزامات موفقیت در کارشناسی ارشد اقتصاد نظری است.

کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش اقتصاد اسلامی

18 March 2019 بنا به دلیلی مشابه که برای بانکداری اسلامی ارائه شد در یک کشور اسلامی وجود متخصصین اقتصاد اسلامی نیز ضروری است.

کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش اقتصاد تجارت الکترونیک

18 March 2019 کارشناسی ارشد اقتصاد تجارت الکترونیک، از گرایشهای بسیار نوپای رشته اقتصاد می باشد.

کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش بانکداری اسلامی

18 March 2019 تربیت افرادی که بتوانند مبانی و روابط حاکم بر بانکداری اسلامی را در مدیریت کلان بانکی و عملیاتهای تجاری بانکی پیاده سازی کنند، از اهداف کارشناسی ارشد بانکداری اسلامی است.

کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش اقتصاد انرژی

18 March 2019 کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی بیشتر برای آموزش دانشجویان برای بخش انرژی کشور مانند نفت است.

کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

18 March 2019 تحلیل و ارائه برنامه ریزی برای پیشرفت، اصلی ترین تخصص کارشناسی ارشد سیستم های اقتصادی خواهد بود.

کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش توسعه اقتصاد و برنامه ریزی

17 March 2019 بعد از حذف گرایش علوم اقتصادی عمومی شاید بتوان گفت پرطرفدارترین گرایش، اقتصاد توسعه است.