کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی

3 March 2019 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، مجموعۀ یافته های علمی در حوزۀ مدیریت و سازمان است.

کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش بیومکانیک ورزشی

3 March 2019 کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی با سنجش ویژگی های پیکرسنجی، نقش مهمی در استعدادیابی ورزشی دارد.

کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

3 March 2019 کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی یکی از پرطرفدارترین و البته با پذیرش پایین گرایشهای تربیت بدنی است.

کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی

3 March 2019 از جمله قدیمی ترین گرایشهای تربیت بدنی و علوم ورزشی، رشتۀ فیزیولوژی ورزشی است.

کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی

3 March 2019 کارشناسی ارشد رفتار حرکتی نقش مهمی در برنامه ریزی و اجرای مهارت آموزی در رشته های ورزشی مختلف دارد.