کارشناسی ارشد حسابداری گرایش حسابداری مدیریت

3 March 2019
کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت
هدف از ایجاد کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت، ارائه خدمات مالی و تهیه گزارش های مالی جهت ارائه آن به واحدهای اقتصادی می باشد.

کارشناسی ارشد حسابداری گرایش حسابداری بخش عمومی

3 March 2019
حسابداری بخش عمومی
گرایش حسابداری بخش عمومی، گرایش جدیدی در مقطع کارشناسی ارشد حسابداری است.

کارشناسی ارشد حسابداری گرایش حسابرسی

3 March 2019
کارشناسی ارشد حسابرسی
در شرکت های حسابرسی ایران، تمایل به جذب دانشجویان و فارغ التحصیلان ارشد حسابداری بیشتر از ارشد حسابرسی می باشد.

کارشناسی ارشد حسابداری گرایش حسابداری

3 March 2019
کارشناسی ارشد حسابداری
هدف از گرایش حسابداری، ارائه خدمات مالی و تهیه گزارش های مالی جهت ارائه آن به واحدهای اقتصادی می باشد.