کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش روانشناسی تربیتی

3 March 2019
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
تعداد واحدهای درسی کمتر و ساده تر کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی در کنکور به نسبت سایر گرایش ها، آن را مورد توجه معلمین و مشاورین و تغییر رشته ای ها قرار داده است.

کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش روانسنجی

3 March 2019
کارشناسی ارشد روان سنجی
کارشناسی ارشد روانسنجی به استفاده از روش های آماری و اندازه گیری در علم روانشناسی میپردازد.

کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی

3 March 2019
روانشناسی صنعتی و سازمانی
کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی به مطالعه علمی رفتار انسان در محیط های کاری و اداری می پردازد.

کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی

3 March 2019
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی در بین داوطلبان، پس از گرایش روانشناسی بالینی بیشترین محبوبیت را دارد.

کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش بالینی

3 March 2019
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی در جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی در مراکز درمانی عمومی (بیمارستان ها) و خصوصی (کلینیک ها) ایجاد شده است.