کارشناسی ارشد ریاضی گرایش محاسبات نرم

3 March 2019 کارشناسی ارشد محاسبات نرم به نوعی از نظر سازمان سنجش در لیست ریاضیات محض طبقه بندی می شود.

کارشناسی ارشد ریاضی گرایش ریاضی کاربردی

3 March 2019 کارشناسی ارشد ریاضیات کاربردی سعی داره تا ریاضی را برای ریاضیدانان از حالت خیلی محض خارج کنه و اونو به سمت کاربردی تر شدن پیش ببره.

کارشناسی ارشد ریاضی گرایش آموزش ریاضی

3 March 2019 کارشناسی ارشد آموزش ریاضی، تفاوتی با ریاضیات محض ندارد و تنها تفاوتش این است که مقادیری هم الگوهای تدریس و روانشناسی یادگیری را می آموزید.

کارشناسی ارشد ریاضی گرایش ریاضی محض

3 March 2019 سختترین گرایش کارشناسی ارشد ریاضیات، گرایش محض است.