کارشناسی ارشد زبان انگلیسی گرایش مترجمی زبان انگلیسی

3 March 2019 در رشته‌ ی کارشناسی ارشد مترجمی زبان، هدف تربیت و تعلیم یک ترجمه ‌شناس و ترجمه ‌پژوه است.

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی گرایش زبان و ادبیات انگلیسی

3 March 2019 در کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، دروسی در رابطه با تاریخ ادبیات، نقد ادبی و فنون و صناعات ادبی ارائه می شود.

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی گرایش آموزش زبان انگلیسی

3 March 2019 در سراسر کشور 46 واحد دانشگاهی سراسری در دوره های روزانه و شبانه دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی جذب میکنند.