کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ریز زیست فناوری

3 March 2019 کارشناسی ارشد ریز زیست فناوری دومین گرایش محبوب در مجموعه زیست شناسی می باشد.

کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوفیزیک

3 March 2019 در کارشناسی ارشد بیوفیزیک، عملکرد موجودات زنده در سطوح مختلف مولکولی، سلولی، رفتاری و سایر فرایندهای اساسی می تواند مورد بررسی قرار گیرد.

کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش زیست فناوری

3 March 2019 با توجه به گسترش علم زیست فناوری و تاسیس شرکت های زیست فناوری برای تولید فرآورده های زیستی و دارویی نیاز به متخصصین زیست فناوری در حال افزایش می باشد.

کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوشیمی

3 March 2019 رشته بیوشیمی علمی است که به مطالعه ساختار، ویژگیها و متابولیسم ماکرومولکول های حیاتی شامل قندها، لیپیدها، پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک می پردازد.

کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ژنتیک

3 March 2019 کارشناسی ارشد ژنتیک محبوب ترین گرایش رشته زیست شناسی می باشد.

کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش میکروبیولوژی

3 March 2019 کارشناسی ارشد میکروبیولوژی یکی از محبوب ترین گرایش های زیست شناسی می باشد.