کارشناسی ارشد شهرسازی گرایش مدیریت شهری

3 March 2019 کارشناسی ارشد مدیریت شهری به تازگی به دلیل نیاز فراوان جامعه و احساس کمبود آن در برنامه های شهری ایجاد گردیده است.

کارشناسی ارشد شهرسازی گرایش برنامه ریزی منطقه ای

3 March 2019 کمبود دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای در سازمانهای دولتی مربوطه سبب شده تا به شدت نیاز به متخصصان این فن احساس گردد و به همین دلیل این گرایش نیز طرفداران زیادی را به خود جذب می کند.

کارشناسی ارشد شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری

3 March 2019 دانش آموختگان کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، به دلیل نیاز روز جامعه، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی از جایگاه خوبی در بازار کار برخوردارند.