کارشناسی ارشد علوم سیاسی و رابط بین الملل گرایش مطالعات منطقه ای

3 March 2019 هدف از ایجاد کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای، تخصص گرایی در روابط بین الملل است.

کارشناسی ارشد علوم سیاسی و رابط بین الملل گرایش اندیشه سیاسی در اسلام

3 March 2019 سیاست‌های تطبیقی و راهکارهای توسعه سیاسی بخشی از مطالبی است که در گرایش اندیشه سیاسی در اسلام، با آن آشنا خواهید شد.

کارشناسی ارشد علوم سیاسی و رابط بین الملل گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی

3 March 2019 بازار کار اصلی کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی در وزارت امور خارجه می باشد.