کارشناسی ارشد فیزیک گرایش اپتیک و لیزر

3 March 2019
کارشناسی ارشد اپتیک و لیزر
کارشناسی ارشد اپتیک و لیزر بر روی مباحث نور و لیزر تمرکز دارد.

کارشناسی ارشد فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی

3 March 2019
کارشناسی ارشد گرانش و کیهان شناسی
کارشناسی ارشد گرانش و کیهان شناسی ارتباط نزدیکی با نجوم و اختر فیزیک دارد.

کارشناسی ارشد فیزیک گرایش فیزیک آماری و سامانه های پیچیده

3 March 2019
کارشناسی ارشد فیزیک آماری و سامانه های پیچیده
دروس کارشناسی ارشد فیزیک آماری و سامانه های پیچیده بسیار محاسباتی و درگیر با شبیه سازی و مدلسازی است.

کارشناسی ارشد فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها

3 March 2019
کارشناسی ارشد ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
پژوهش های کارشناسی ارشد ذرات بنیادی و نظریه میدان ها صرفاً تئوری میباشند و در کشور، کارهای تجربی (آزمایشگاهی) و شبیه سازی گرایش ذرات بنیادی انجام نمی شود.

کارشناسی ارشد فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک

3 March 2019
کارشناسی ارشد نجوم و اختر فیزیک
کارشناسی ارشد نجوم و اختر فیزیک برای مطالعه و تحقیقات، گرایش دوست داشتنی و ارزشمندی است.

کارشناسی ارشد فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال

3 March 2019
کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال
کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال، پرطرفدارترین گرایش در کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک است.

کارشناسی ارشد فیزیک گرایش فیزیک پلاسما

3 March 2019
کارشناسی ارشد فیزیک پلاسما
رشته فیزیک پلاسما به شناخت پلاسمادر زمینه های نظامی، صنعتی و انرژی منحصر می گردد.

کارشناسی ارشد فیزیک گرایش فیزیک هسته ای

3 March 2019
کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای
بعد از دو گرایش حالت جامد و اتمی مولکولی، گرایش فیزیک هسته ای بیشتر از بقیه گرایش ها هوادار دارد.