کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

3 March 2019
کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
کارشناسی ارشد آب و سازه‌های هیدرولیکی یکی از گرایش‌های کارشناسی ارشد عمران است که در زمینه تحلیل و طراحی سازه‌هایی که به نوعی با آب سروکار داشته و در ساختمان‌های هیدرولیکی به‌ کار برده می‌شوند.

کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست

3 March 2019
کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست یکی از گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی عمران است که در برگیرنده طیف وسیعی از آموزش ها می باشد. از تصویه آب و هوا گرفته تا دفع فاضلاب.

کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی خطوط راه آهن

3 March 2019
کارشناسی ارشد مهندسی خطوط راه آهن
یکی از گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش مهندسی خطوط راه آهن می باشد که از جمله اهداف و دستاوردهای آن تربیت افرادی است که بتوانند در توسعه و گسترش دانش فنی راه آهن در سطح آموزش عالی کشور موثر باشند.

کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب

3 March 2019
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت منابع آب
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت منابع آب یکی از گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی عمران است که به آموزش جمع آوری وتصفیه فاضلاب ها می پردازد.

کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی سواحل، بنادر، سازه های دریایی

3 March 2019
کارشناسی ارشد مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
مهندسی عمران گرایش سازه دریایی، یکی از گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی عمران است که به مطالعه و طراحی سازه های مرتبط با دریا اعم از سازه های ساحلی، نزدیک ساحل و یا دور از ساحل می پردازد.

کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی راه و ترابری

3 March 2019
کارشناسی ارشد مهندسی راه و ترابری
کارشناسی ارشد مهندسی راه و ترابری یکی از گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی عمران است که به آموزش طراحی راه در دشت ها و کوهستان ها و طراحی هندسی راه و راه آهن می پردازد.

کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی حمل و نقل

3 March 2019
کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل
کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل یکی از گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی عمران است که داری چهار بخش حمل و نقل دریایی، ریلی، هوایی و جاده ای می باشد.

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی ژئوتکنیک (مهندسی خاک و پی

3 March 2019
کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی
کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی (ژئوتکنیک) گرایشی از مهندسی عمران می باشد که به بررسی خصوصیات خاک و رفتارهای خاک تحت بارهای مختلف می پردازد.

کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی زلزله

3 March 2019
کارشناسی ارشد مهندسی زلزله
کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، به طراحی سازه ها با توجه به بار زلزله می پردازد.