کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش مکاترونیک

3 March 2019
کارشناسی ارشد مکاترونیک
کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک یکی از گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک است که هدف آن ایجاد و استفاده از ارتباط داخلیِ میان رشته هاي مهندسی مرتبط با اتوماسیون و خودکارسازي است، تا یک نمایه از کنترلِ پیشرفته را در سیستم هاي ترکیبی به خدمت بگیرد.

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودرو

3 March 2019
کارشناسی ارشد سیستم های دینامیکی خودرو
کد ضریب 6 در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل دو گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودرو و طراحي و ساخت خودروهاي نظامي است.

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش سازه بدنه خودرو

3 March 2019
کارشناسی ارشد سازه بدنه خودرو
معرفی کارشناسی ارشد سازه بدنه خودرو، چارت درسی و بازار کار این رشته

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش سیستم محرکه خودرو

3 March 2019
کارشناسی ارشد سیستم محرکه خودرو
دو گرایش سیستم محرکه ی خودرو و مواد مرکب دارای کد ضریب یکسان 5 در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک هستند اما کاملا گرایش های متفاوتی می باشند.

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

3 March 2019
کارشناسی ارشد طراحی کاربردی
معرفی گرایش های طراحی کاربردی، مهندسی تسلیحات، مهندسی فناوری ماهواره و مهندسی ماشین های ریلی از گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

3 March 2019
کارشناسی ارشد تبدیل انرژی
کد ضریب 3 در ارشد مهندسی مکانیک شامل تمامی گرایش های شاخه های تبدیل انرژی، مهندسی سیستم های انرژی، مهندسی انرژی های تجدید پذیر و مهندسی هسته ای می شود

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

3 March 2019
کارشناسی ارشد ساخت و تولید
کد ضریب یک در کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک با نام گرایش ساخت و تولید شناخته می شود که البته به جز این گرایش شامل گرایش سیستم‌های میکرو و نانوالکترومکانیک نیز می شود.