کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری ارتباطات

3 March 2019 گرایش سیستم های اطلاعاتی شامل جمع آوری، خلاصه، تحلیل و نتیجه گیری بر اساس اطلاعات و طراحی روش مناسب برای تمام این کارها است.

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت امور شهری

3 March 2019 کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری با رشته "مدیریت شهری" در گروه هنر، علیرغم شباهت های فراوان، تفاوت هایی دارد.

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی

3 March 2019 کار کسی که کارشناسی ارشد استراتژی خونده اینه که تلاش کنه اهدافی برای یک سازمان تعریف و برای رسیدن به اون اهداف مسیری رو ایجاد کنه.

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار گرایش مالی

3 March 2019 در گرایش مالی، مسائل مالی و اقتصادی مربوط به سازمان ها و شرکت ها بررسی میشه.

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار گرایش عملیات و زنجیره تامین

3 March 2019 معرفی کارشناسی ارشد عملیات و زنجیره تامین، چارت درسی و بازار کار این رشته

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار گرایش فناوری

3 March 2019 مدیریت تولید ثروت از تکنولوژی، مهم ترین مشخصه گرایش فناوری است.

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی

3 March 2019 افرادی که در گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی درس می خونن معمولا راحت تر میتونن محیط سازمانی هماهنگی رو ایجاد کنن.