رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تاریخ

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تاریخ

اطلاعات رتبه و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد تاریخ در سال گذشته، برای این که شما شرایط قبولی خود را در انتخاب رشته و آزمون کارشناسی ارشد تاریخ سال 97 ارزیابی کنید بسیار اهمیت داد.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تاریخ سال 97

 

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
88 تاریخ اسلام روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
215 تاریخ اسلام روزانه- دانشگاه اصفهان
401 تاریخ تشیع روزانه- دانشگاه فردوسی مشهد
86 تاریخ ایران اسلامی روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
198 تاریخ ایران اسلامی نوبت دوم- دانشگاه تهران
301 تاریخ ایران اسلامی روزانه- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
399 تاریخ ایران اسلامی روزانه- دانشگاه یزد
921 تاریخ ایران اسلامی روزانه- دانشگاه آیت اله حایری - میبد
37 تاریخ ایران باستان روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
137 تاریخ عمومی جهان نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تاریخ سال 96

 

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
113 تاريخ ايران باستان روزانه-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
319 تاريخ ايران باستان نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
398 تاريخ ايران باستان روزانه-دانشگاه اروميه
23 تاريخ ايران اسلامي روزانه-دانشگاه تهران
74 تاريخ ايران اسلامي روزانه-دانشگاه فردوسي مشهد
216 تاريخ انقلاب اسلامي روزانه-دانشگاه خوارزمي -تهران
324 تاريخ ايران اسلامي نوبت دوم-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
475 تاريخ ايران اسلامي روزانه-دانشگاه تبريز
598 تاريخ ايران اسلامي نوبت دوم-دانشگاه اراك
1257 تاريخ ايران اسلامي نوبت دوم-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد
1507 تاريخ ايران اسلامي پرديس خودگردان-دانشگاه خوارزمي -تهران
2502 تاريخ ايران اسلامي پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان ايلام -مركزايلام
2588 تاريخ انقلاب اسلامي غير انتفاعي-دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-قزوين
50 تاريخ اسلام روزانه-دانشگاه تهران
145 تاريخ اسلام روزانه-دانشگاه شهيدچمران -اهواز
237 تاريخ اسلام روزانه-دانشگاه مازندران -بابلسر
274 مطالعات اسياي مركزي وقفقاز نوبت دوم-دانشگاه تهران
309 تاريخ اسلام روزانه-دانشگاه شيراز
684 مطالعات اسياي مركزي وقفقاز روزانه-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل
2359 مطالعات اسياي مركزي وقفقاز پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان اردبيل -مركزاردبيل
2530 تاريخ تشيع پيام نور مجازي ويزه شاغلين-دانشگاه پيام نوراستان خراسان رضوي -مركزمشهد
148 تاريخ عمومي جهان نوبت دوم-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
380 تاريخ عمومي جهان روزانه-دانشگاه تبريز

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

نظر خود را بنویسید