رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

اطلاعات رتبه و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال گذشته، برای این که شما شرایط قبولی خود را در انتخاب رشته و آزمون کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی سال 97 ارزیابی کنید بسیار اهمیت داد.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی سال 97

 

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
63 حرکات اصلاحی روزانه- دانشگاه خوارزمی
91 حرکات اصلاحی روزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
325 امدادگر ورزشی نوبت دوم- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
945 حرکات اصلاحی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب
3362 حرکات اصلاحی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان
11960 حرکات اصلاحی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن
152 بیومکانیک ورزشی روزانه- دانشگاه مازندران - بابلسر
344 بیومکانیک ورزشی روزانه- دانشگاه اصفهان
533 بیومکانیک ورزشی روزانه- دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
724 بیومکانیک ورزشی نوبت دوم- دانشگاه اصفهان
88 رشدحرکتی روزانه- دانشگاه تهران
171 روانشناسی ورزشی روزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
422 روانشناسی ورزشی روزانه- دانشگاه اراک
613 یادگیری و کنترل حرکتی روزانه- دانشگاه تبریز
707 یادگیری و کنترل حرکتی روزانه- دانشگاه ارومیه
986 رشدحرکتی نوبت دوم- دانشگاه تبریز
1765 یادگیری و کنترل حرکتی نوبت دوم- دانشگاه سمنان
13897 یادگیری و کنترل حرکتی پردیس- دانشگاه ارومیه
41 فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
69 فیزیولوژی ورزشی کاربردی روزانه- دانشگاه فردوسی مشهد
225 فیزیولوژی ورزشی کاربردی نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
333 فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
211 تغذیه ورزش روزانه- دانشگاه گیلان - رشت
557 فیزیولوژی ورزشی کاربردی روزانه- دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
611 فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی روزانه- دانشگاه گیلان - رشت
668 فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض روزانه- دانشگاه مازندران - بابلسر
837 فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض نوبت دوم- دانشگاه اصفهان
945 فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی نوبت دوم- دانشگاه اصفهان
1139 تغذیه ورزش روزانه- دانشگاه صنعتی شاهرود
1258 فیزیولوژی ورزشی کاربردی روزانه- دانشگاه سمنان
1433 فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی روزانه- دانشگاه سمنان
1769 فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض نوبت دوم- دانشگاه قم
10148 تغذیه ورزش غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
91 مدیریت رویدادهای ورزشی روزانه- دانشگاه تهران
330 مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی روزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
457 مدیریت بازاریابی در ورزش روزانه- دانشگاه مازندران - بابلسر
539 مدیریت رویدادهای ورزشی روزانه- دانشگاه تبریز
620 مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی روزانه- دانشگاه گیلان - رشت
887 مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی روزانه- دانشگاه رازی - کرمانشاه
931 مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی روزانه- دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1220 مدیریت رویدادهای ورزشی نوبت دوم- دانشگاه ارومیه
1485 مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی نوبت دوم- دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
3750 مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری
11305 مدیریت رویدادهای ورزشی پردیس- دانشگاه تبریز

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی سال 96

 

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
91 رشدحركتي روزانه-دانشگاه تهران
113 يادگيري وكنترل حركتي روزانه-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
164 يادگيري وكنترل حركتي روزانه-دانشگاه اصفهان
186 رشدحركتي روزانه-دانشگاه شيراز
234 يادگيري وكنترل حركتي روزانه-دانشگاه خوارزمي -تهران
253 يادگيري وكنترل حركتي روزانه-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
269 رشدحركتي روزانه-دانشگاه خوارزمي -تهران
278 رشدحركتي روزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
328 اموزش تربيت بدني روزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
6245 يادگيري وكنترل حركتي پرديس خودگردان-دانشگاه خوارزمي -تهران
6468 رشدحركتي پرديس خودگردان-دانشگاه خوارزمي -تهران
17 فیزیولوژی کاربردی روزانه-دانشگاه تهران
479 فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض روزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
1150 فيزيولوژي ورزشي كاربردي نوبت دوم-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز
1230 فيزيولوژي ورزشي كاربردي روزانه-دانشگاه اراك
1449 فيزيولوژي فعاليت ورزشي باليني نوبت دوم-دانشگاه اروميه
3642 فيزيولوژي ورزشي كاربردي پرديس خودگردان-دانشگاه تهران
7655 فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض پرديس خودگردان-دانشگاه خوارزمي -تهران
11491 فيزيولوژي ورزشي كاربردي غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي سناباد-گلبهار
150 بيومكانيك ورزشي روزانه-دانشگاه خوارزمي -تهران
286 بيومكانيك ورزشي نوبت دوم-دانشگاه بوعلي سينا-همدان
812 بيومكانيك ورزشي نوبت دوم-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان
1158 بيومكانيك ورزشي نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل
55 امدادگرورزشي نوبت دوم-دانشگاه تهران
82 حركات اصلاحي روزانه-دانشگاه اصفهان
127 امدادگرورزشي نوبت دوم-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
166 حركات اصلاحي نوبت دوم-دانشگاه بوعلي سينا-همدان
217 امدادگرورزشي روزانه-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان
242 حركات اصلاحي روزانه-دانشگاه شهركرد
303 حركات اصلاحي نوبت دوم-دانشگاه اراك
315 حركات اصلاحي نوبت دوم-دانشگاه فردوسي مشهد
320 امدادگرورزشي روزانه-دانشگاه اراك
849 حركات اصلاحي پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران جنوب
1724 حركات اصلاحي مجازي-دانشگاه تهران
3668 امدادگرورزشي پرديس خودگردان-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
4150 امدادگرورزشي پرديس خودگردان-دانشگاه خوارزمي -تهران
4280 امدادگرورزشي پرديس خودگردان-دانشگاه تهران
448 مديريت رويدادهاي ورزشي روزانه-دانشگاه تبريز
463 مديريت راهبردي درسازمان هاي ورزشي روزانه-دانشگاه شهيدچمران -اهواز
857 مديريت راهبردي درسازمان هاي ورزشي نوبت دوم-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران
1002 مديريت راهبردي درسازمان هاي ورزشي نوبت دوم-دانشگاه جهرم
1222 مديريت بازاريابي درورزش نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل
2798 مديريت رسانه هاي ورزشي پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان البرز-مركزكرج
2984 مديريت بازاريابي درورزش پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدري
7001 مديريت اماكن وتاسيسات ورزشي پرديس خودگردان-دانشگاه تهران
14993 مديريت بازاريابي درورزش غير انتفاعي-دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی ارشد تربیت بدنی 98

نظر خود را بنویسید