رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی

اطلاعات رتبه و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد روانشناسی در سال گذشته، برای این که شما شرایط قبولی خود را در انتخاب رشته و آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی سال 97 ارزیابی کنید بسیار اهمیت داد.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی سال 97

 

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
20 خانواده روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
45 خانواده نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
56 روانشناسی بالینی کودک و نوجوان نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
108 روانشناسی بالینی روزانه- دانشگاه الزهرا(س)
140 روانشناسی بالینی نوبت دوم- دانشگاه اصفهان
207 روانشناسی بالینی نوبت دوم- دانشگاه تبریز
291 روانشناسی بالینی کودک و نوجوان نوبت دوم- دانشگاه تبریز
341 روانشناسی بالینی نوبت دوم- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
500 روانشناسی بالینی پردیس- دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
1040 روانشناسی بالینی پردیس- دانشگاه تبریز
2521 روانشناسی بالینی کودک و نوجوان غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد (محل تحصیل واحد اشکذر)
46 روانشناسی تربیتی روزانه- دانشگاه فردوسی مشهد
161 روانشناسی تربیتی نوبت دوم- دانشگاه تهران
227 روانشناسی تربیتی روزانه- دانشگاه شیراز
321 روانشناسی تربیتی روزانه- دانشگاه تبریز
486 روانشناسی تربیتی روزانه- دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر)
621 روانشناسی تربیتی روزانه- دانشگاه ارومیه
701 روانشناسی تربیتی روزانه- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
829 روانشناسی تربیتی نوبت دوم- دانشگاه لرستان - خرم آباد
941 روانشناسی تربیتی روزانه- دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
1009 روانشناسی تربیتی نوبت دوم- دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1120 روانشناسی تربیتی نوبت دوم- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1838 روانشناسی تربیتی مجازی دولتی- دانشگاه تهران
2374 روانشناسی تربیتی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان
3179 روانشناسی تربیتی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه
4203 روانشناسی تربیتی پردیس- دانشگاه تبریز
6661 روانشناسی تربیتی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد
61 روانشناسی صنعتی و سازمانی نوبت دوم- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
180 روانشناسی صنعتی و سازمانی نوبت دوم- دانشگاه اصفهان
59 روانشناسی عمومی نوبت دوم- دانشگاه تهران
101 روانشناسی عمومی روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
168 روانشناسی عمومی روزانه- دانشگاه الزهرا(س)
253 روانشناسی عمومی نوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
485 روانشناسی عمومی روزانه- دانشگاه بوعلی سینا - همدان
517 روانشناسی عمومی روزانه- دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر)
648 روانشناسی عمومی نوبت دوم- دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر)
781 روانشناسی عمومی روزانه- دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
826 روانشناسی عمومی روزانه- دانشگاه زنجان
992 روانشناسی عمومی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب
1121 روانشناسی عمومی نوبت دوم- دانشگاه یزد
1138 روانشناسی عمومی پردیس- دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
1780 روانشناسی عمومی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز اسلامشهر
2628 روانشناسی عمومی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد
3459 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
5018 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - قزوین
7214 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد
12854 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان
75 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی روزانه- دانشگاه اصفهان
144 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی نوبت دوم- دانشگاه اصفهان
650 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی نوبت دوم- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
1371 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی پردیس- دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
2551 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی پردیس- دانشگاه شیراز
245 سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) نوبت دوم- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی سال 96

 

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
29 روانشناسي عمومي روزانه-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
44 روانشناسي عمومي روزانه-دانشگاه تهران
111 روانشناسي عمومي روزانه-دانشگاه خوارزمي -تهران
121 روانشناسي عمومي روزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
424 روانشناسي عمومي روزانه-دانشگاه گيلان -رشت
459 روانشناسي عمومي نوبت دوم-دانشگاه بوعلي سينا-همدان
467 روانشناسي عمومي نوبت دوم-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين
498 روانشناسي عمومي روزانه-دانشگاه سمنان
613 روانشناسي عمومي روزانه-دانشگاه زنجان
733 روانشناسي عمومي روزانه-دانشگاه ملاير
876 روانشناسي عمومي نوبت دوم-دانشگاه اردكان
947 روانشناسي عمومي پرديس خودگردان-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
995 روانشناسي عمومي غير انتفاعي-دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران
1584 روانشناسي عمومي پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحداسلامشهر
1690 روانشناسي عمومي مجازي-دانشگاه تهران
1734 روانشناسي عمومي نوبت دوم-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان
1992 روانشناسي عمومي پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان تهران -مركزپاكدشت
4096 روانشناسي عمومي غير انتفاعي-دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي
4576 روانشناسي عمومي پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان غربي -مركزمهاباد
4890 روانشناسي عمومي پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان مازندران -واحدنوشهر
25 روانشناسي باليني كودك ونوجوان روزانه-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
31 خانواده روزانه-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
48 روانشناسي باليني نوبت دوم-دانشگاه تهران
48 روانشناسي باليني نوبت دوم-دانشگاه تهران
59 روانشناسي باليني نوبت دوم-دانشگاه فردوسي مشهد
63 روانشناسي باليني روزانه-دانشگاه خوارزمي -تهران
67 روانشناسي باليني نوبت دوم-دانشگاه فردوسي مشهد
69 روانشناسي باليني روزانه-دانشگاه تهران
91 روانشناسي باليني روزانه-دانشگاه تبريز
114 روانشناسي باليني روزانه-دانشگاه اصفهان
185 روانشناسي باليني نوبت دوم-دانشگاه سمنان
397 خانواده غير انتفاعي-دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران
444 روانشناسي باليني پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران جنوب
508 روانشناسي باليني پرديس خودگردان-دانشگاه اصفهان
702 روانشناسي باليني پرديس خودگردان-دانشگاه خوارزمي -تهران
987 روانشناسي باليني كودك ونوجوان پرديس خودگردان-دانشگاه تبريز
1453 روانشناسي باليني كودك ونوجوان پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان بوشهر-مركزبوشهر
2120 روانشناسي باليني كودك ونوجوان غير انتفاعي-دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد
50 سنجش واندازه گيري /روانسنجي / روزانه-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
174 سنجش واندازه گيري /روانسنجي / نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
53 روانشناسي واموزش كودكان استثنايي روزانه-دانشگاه تهران
398 روانشناسي واموزش كودكان استثنايي نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
1107 روانشناسي واموزش كودكان استثنايي نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل
2350 روانشناسي واموزش كودكان استثنايي پرديس خودگردان-دانشگاه تهران
3 روانشناسي تربيتي روزانه-دانشگاه تهران
210 روانشناسي تربيتي روزانه-دانشگاه شيراز
260 روانشناسي تربيتي روزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
288 روانشناسي تربيتي روزانه-دانشگاه يزد
299 روانشناسي تربيتي نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
377 روانشناسي تربيتي روزانه-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران
665 روانشناسي تربيتي روزانه-دانشگاه خليج فارس -بوشهر
748 روانشناسي تربيتي روزانه-دانشگاه بيرجند
782 روانشناسي تربيتي نوبت دوم-دانشگاه بوعلي سينا-همدان
783 روانشناسي تربيتي روزانه-دانشگاه اروميه
854 روانشناسي تربيتي روزانه-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان
876 روانشناسي تربيتي نوبت دوم-دانشگاه قم
898 روانشناسي تربيتي نوبت دوم-دانشگاه كاشان
918 روانشناسي تربيتي روزانه-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز
1023 روانشناسي تربيتي نوبت دوم-دانشگاه سمنان
1094 روانشناسي تربيتي نوبت دوم-دانشگاه تبريز
1544 روانشناسي تربيتي پرديس خودگردان-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
1824 روانشناسي تربيتي پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -مركزاصفهان
1898 روانشناسي تربيتي مجازي-دانشگاه تهران
4473 روانشناسي تربيتي پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان بوشهر-مركزبوشهر

 

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد روانشناسی

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

دریافت مشاوره رایگان

نظر خود را بنویسید