رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی

اطلاعات رتبه و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد شیمی در سال گذشته، برای این که شما شرایط قبولی خود را در انتخاب رشته و آزمون کارشناسی ارشد شیمی سال 97 ارزیابی کنید بسیار اهمیت داد.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی سال 97

 

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
41 شیمی الی روزانه- دانشگاه صنعتی شریف - تهران
95 شیمی الی روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
135 شیمی دارویی روزانه- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
207 شیمی الی نوبت دوم- دانشگاه تهران
275 شیمی الی روزانه- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
380 شیمی الی روزانه- دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
439 شیمی الی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
553 شیمی الی روزانه- دانشگاه مازندران - بابلسر
664 شیمی پلیمر روزانه- مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان
831 شیمی الی نوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
1261 شیمی الی روزانه- دانشگاه رازی - کرمانشاه
1630 شیمی الی روزانه- مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان
1805 شیمی الی روزانه- دانشگاه کاشان
2838 شیمی پلیمر نوبت دوم- دانشگاه گلستان - گرگان
3810 شیمی الی روزانه- دانشگاه یاسوج
5288 فیتوشیمی پردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
35 شیمی تجزیه روزانه- دانشگاه تهران
172 شیمی تجزیه روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
280 شیمی تجزیه روزانه- پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
520 شیمی تجزیه روزانه- دانشگاه تبریز
651 شیمی تجزیه نوبت دوم- دانشگاه الزهرا(س)
1374 شیمی تجزیه روزانه- دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
1455 شیمی تجزیه روزانه- دانشگاه قم
1615 شیمی تجزیه روزانه- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
2130 شیمی تجزیه نوبت دوم- دانشگاه تبریز
2522 شیمی تجزیه نوبت دوم- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2945 شیمی تجزیه پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق
3485 شیمی تجزیه نوبت دوم- دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
4416 شیمی تجزیه نوبت دوم- دانشگاه کردستان - سنندج
280 شیمی فیزیک روزانه- دانشگاه تهران
735 شیمی فیزیک روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
1016 شیمی فیزیک نوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
1466 شیمی فیزیک روزانه- دانشگاه شیراز
1902 شیمی فیزیک روزانه- دانشگاه صنعتی شیراز
3056 شیمی فیزیک روزانه- دانشگاه مازندران - بابلسر
3849 شیمی فیزیک نوبت دوم- دانشگاه قم
1435 شیمی فیزیک روزانه- دانشگاه ایلام
5433 شیمی فیزیک پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق
376 شیمی کاتالیست روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
212 شیمی کاربردی نوبت دوم- دانشگاه تهران
459 شیمی کاربردی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
1245 شیمی کاربردی روزانه- دانشگاه بوعلی سینا - همدان
1892 شیمی کاربردی نوبت دوم- دانشگاه تبریز
3912 شیمی کاربردی نوبت دوم- دانشگاه سمنان
194 شیمی معدنی روزانه- دانشگاه تهران
666 شیمی معدنی روزانه- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1081 شیمی معدنی روزانه- پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
1530 شیمی معدنی روزانه- دانشگاه شهید چمران - اهواز
1675 شیمی معدنی نوبت دوم- دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین
3371 شیمی معدنی روزانه- دانشگاه اراک
3440 شیمی معدنی روزانه- دانشگاه ایلام
3915 شیمی معدنی نوبت دوم- دانشگاه کردستان - سنندج
4274 شیمی معدنی پردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
498 نانوشیمی روزانه- دانشگاه خوارزمی
1061 نانوشیمی روزانه- دانشگاه زنجان
1303 نانوشیمی روزانه- دانشگاه رازی - کرمانشاه
1796 نانوشیمی روزانه- دانشگاه کاشان
2485 نانوشیمی روزانه- دانشگاه اراک
3267 نانوشیمی نوبت دوم- دانشگاه زنجان
5700 نانوشیمی نوبت دوم- دانشگاه مراغه
6541 نانوشیمی پردیس- دانشگاه تهران پردیس البرز کرج

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد شیمی سال 96

 

 
رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
975 شيمي فيزيك نوبت دوم-دانشگاه تربيت مدرس
1117 شيمي فيزيك روزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
1196 شيمي فيزيك روزانه-دانشگاه تبريز
1382 اموزش شيمي نوبت دوم-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران
1450 شيمي فيزيك نوبت دوم-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران
1491 شيمي فيزيك روزانه-دانشگاه اصفهان
1584 شيمي فيزيك نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
1995 شيمي فيزيك روزانه-دانشگاه مازندران -بابلسر
2218 شيمي فيزيك نوبت دوم-دانشگاه گيلان -رشت
2898 شيمي فيزيك روزانه-دانشگاه بوعلي سينا-همدان
4481 شيمي فيزيك نوبت دوم-دانشگاه بوعلي سينا-همدان
5187 شيمي فيزيك پرديس خودگردان-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
195 شيمي پليمر روزانه-دانشگاه اصفهان
237 شيمي الي روزانه-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
497 شيمي الي نوبت دوم-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران
527 شيمي پليمر روزانه-مركزتحصيلات تكميلي درعلوم پايه -زنجان
531 شيمي الي روزانه-پژوهشگاه شيمي ومهندسي شيمي ايران
543 شيمي الي نوبت دوم-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
796 شيمي الي روزانه-دانشگاه مازندران -بابلسر
804 فيتوشيمي روزانه-دانشگاه شهيدچمران -اهواز
975 شيمي دارويي نوبت دوم-دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي وفناوري پيشرفته كرمان
999 شيمي الي روزانه-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان
1198 شيمي الي روزانه-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان
1304 شيمي الي روزانه-دانشگاه قم
1347 شيمي الي نوبت دوم-دانشگاه فردوسي مشهد
1350 شيمي الي روزانه-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز
1447 فيتوشيمي روزانه-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز
1498 شيمي الي روزانه-دانشگاه يزد
1834 شيمي الي نوبت دوم-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار
1896 شيمي الي روزانه-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
2109 شيمي الي نوبت دوم-دانشگاه زنجان
4089 شيمي الي نوبت دوم-دانشگاه سمنان
89 شيمي معدني روزانه-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
132 شيمي معدني روزانه-دانشگاه تهران
1097 شيمي معدني روزانه-دانشگاه تبريز
1294 شيمي معدني روزانه-دانشگاه صنعتي اصفهان
1458 شيمي معدني نوبت دوم-دانشگاه فردوسي مشهد
1992 شيمي معدني روزانه-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان
2145 شيمي معدني نوبت دوم-دانشگاه صنعتي اصفهان
2884 شيمي معدني روزانه-مركزتحصيلات تكميلي درعلوم پايه -زنجان
3300 شيمي معدني نوبت دوم-دانشگاه تبريز
3689 شيمي معدني روزانه-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان
4797 شيمي معدني نوبت دوم-دانشگاه بيرجند
290 شيمي تجزيه روزانه-دانشگاه صنعتي اصفهان
626 شيمي تجزيه روزانه-دانشگاه شهيدچمران -اهواز
647 شيمي تجزيه روزانه-دانشگاه فردوسي مشهد
916 شيمي تجزيه روزانه-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
1074 شيمي تجزيه روزانه-دانشگاه يزد
1688 شيمي تجزيه نوبت دوم-دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي وفناوري پيشرفته كرمان
2297 شيمي تجزيه روزانه-دانشگاه خليج فارس -بوشهر
2389 شيمي تجزيه روزانه-دانشگاه ياسوج
2545 شيمي تجزيه نوبت دوم-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز
2594 شيمي تجزيه روزانه-دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي وفناوري پيشرفته كرمان
2677 شيمي تجزيه روزانه-دانشگاه زنجان
2947 شيمي تجزيه نوبت دوم-دانشگاه زنجان
2999 شيمي تجزيه روزانه-دانشگاه مراغه
3124 شيمي تجزيه نوبت دوم-دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
3377 شيمي تجزيه نوبت دوم-دانشگاه مازندران -بابلسر
3807 شيمي تجزيه روزانه-دانشگاه بيرجند
3985 شيمي تجزيه پرديس خودگردان-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
864 شيمي كاربردي روزانه-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
1560 شيمي كاربردي روزانه-دانشگاه اروميه
2935 شيمي كاربردي نوبت دوم-دانشگاه صنعتي مالك اشتر
3496 شيمي كاربردي نوبت دوم-دانشگاه سمنان
3569 شيمي كاربردي پرديس خودگردان-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران
237 شيمي كاتاليست روزانه-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
6398 شيمي دريا نوبت دوم-دانشگاه مازندران -بابلسر
260 نانوشيمي روزانه-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
902 نانوشيمي نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
1754 نانوشيمي روزانه-دانشگاه اروميه
1865 نانوشيمي روزانه-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان
2509 نانوشيمي نوبت دوم-دانشگاه زنجان
2568 نانوشيمي روزانه-دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي وفناوري پيشرفته كرمان
4998 نانوشيمي پرديس خودگردان-دانشگاه كاشان

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

دریافت مشاوره رایگان

 

عضویت در کانال کارشناسی ارشد شیمی

نظر خود را بنویسید