رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی

اطلاعات رتبه و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد علوم تربیتی در سال گذشته، برای این که شما شرایط قبولی خود را در انتخاب رشته و آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 97 ارزیابی کنید بسیار اهمیت داد.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 97

 

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
451 آموزش و بهسازی منابع انسانی نوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
1485 آموزش و بهسازی منابع انسانی نوبت دوم- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
2469 آموزش و بهسازی منابع انسانی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان
10278 آموزش و بهسازی منابع انسانی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی آمل
84 آموزش و پرورش پیش دبستانی روزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
9697 آموزش و پرورش ابتدایی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام
114 برنامه ریزی درسی روزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
166 برنامه ریزی درسی روزانه- دانشگاه شیراز
290 برنامه ریزی درسی روزانه- دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
441 برنامه ریزی درسی روزانه- دانشگاه یزد
510 برنامه ریزی درسی روزانه- دانشگاه اراک
720 برنامه ریزی درسی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان
1025 برنامه ریزی درسی نوبت دوم- دانشگاه یزد
1080 برنامه ریزی درسی نوبت دوم- دانشگاه اراک
2157 برنامه ریزی درسی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه
2776 برنامه ریزی درسی پردیس- دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
170 تعلیم و تربیت اسلامی روزانه- دانشگاه شیراز
245 تعلیم و تربیت اسلامی روزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
335 تعلیم و تربیت اسلامی روزانه- دانشگاه الزهرا(س)
434 تعلیم و تربیت اسلامی نوبت دوم- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
841 تعلیم و تربیت اسلامی روزانه- دانشگاه ملایر
1680 تعلیم و تربیت اسلامی نوبت دوم- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
2524 تعلیم و تربیت اسلامی نوبت دوم- دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
3741 تعلیم و تربیت اسلامی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب
6638 تعلیم و تربیت اسلامی مجازی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب
155 تحقیقات آموزشی روزانه- دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
203 تحقیقات آموزشی نوبت دوم- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
319 تحقیقات آموزشی روزانه- دانشگاه یزد
511 تحقیقات آموزشی نوبت دوم- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
938 تحقیقات آموزشی نوبت دوم- دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
1225 تحقیقات آموزشی مجازی دولتی- دانشگاه تهران
4865 تحقیقات آموزشی پردیس- دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
50 تکنولوژی آموزشی روزانه- دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
121 تکنولوژی آموزشی روزانه- دانشگاه بوعلی سینا - همدان
418 تکنولوژی آموزشی نوبت دوم- دانشگاه اراک
1167 تکنولوژی آموزشی پردیس- دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
73 مدیریت آموزشی روزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
171 مدیریت آموزشی روزانه- دانشگاه الزهرا(س)
236 مدیریت آموزشی نوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
330 مدیریت آموزشی نوبت دوم- دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
421 مدیریت آموزشی نوبت دوم- دانشگاه ارومیه
609 مدیریت آموزشی نوبت دوم- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
861 مدیریت آموزشی نوبت دوم- دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر)
1572 مدیریت آموزشی مجازی دولتی- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
4040 مدیریت آموزشی پردیس- دانشگاه کردستان - سنندج
251 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3129 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 96

 

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
98 برنامه ريزي درسي روزانه-دانشگاه شيراز
200 برنامه ريزي درسي روزانه-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
417 برنامه ريزي درسي روزانه-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران
647 برنامه ريزي درسي روزانه-دانشگاه بيرجند
775 برنامه ريزي درسي نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
2250 برنامه ريزي درسي پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدشهرجديدپرديس
260 تعليم وتربيت اسلامي روزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
347 تعليم وتربيت اسلامي نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
600 تعليم وتربيت اسلامي نوبت دوم-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
6473 تعليم وتربيت اسلامي پرديس خودگردان-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان
70 مديريت اموزشي روزانه-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
79 مديريت اموزشي روزانه-دانشگاه شيراز
117 مديريت اموزشي روزانه-دانشگاه خوارزمي -تهران
126 مديريت اموزشي روزانه-دانشگاه اصفهان
169 مديريت اموزشي روزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
262 مديريت اموزشي نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
348 مديريت اموزشي روزانه-دانشگاه بيرجند
384 مديريت اموزشي نوبت دوم-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران
436 مديريت اموزشي نوبت دوم-دانشگاه بوعلي سينا-همدان
678 مديريت اموزشي نوبت دوم-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز
725 مديريت اموزشي نوبت دوم-دانشگاه اروميه
791 مديريت اموزشي پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران جنوب
821 مديريت اموزشي نوبت دوم-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان
1247 مديريت اموزشي پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان اذربايجان شرقي -مركزتبريز
1265 مديريت اموزشي مجازي ويزه شاغلين-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
1352 مديريت اموزشي مجازي-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
1865 مديريت اموزشي پرديس خودگردان-دانشگاه خوارزمي -تهران
90 اموزش وبهسازي منابع انساني روزانه-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
197 اموزش وبهسازي منابع انساني روزانه-دانشگاه تبريز
411 اموزش وبهسازي منابع انساني روزانه-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز
456 اموزش وبهسازي منابع انساني نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
1257 اموزش وبهسازي منابع انساني پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان البرز-مركزكرج
1899 اموزش وبهسازي منابع انساني مجازي ويزه شاغلين-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
2203 اموزش وبهسازي منابع انساني پرديس خودگردان-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
9485 اموزش وبهسازي منابع انساني غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي سبز-امل
13 تحقيقات اموزشي روزانه-دانشگاه تهران
89 تحقيقات اموزشي نوبت دوم-دانشگاه تهران
113 تحقيقات اموزشي روزانه-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
147 تحقيقات اموزشي روزانه-دانشگاه خوارزمي -تهران
329 تحقيقات اموزشي نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
507 تحقيقات اموزشي نوبت دوم-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز
587 تحقيقات اموزشي پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان البرز-مركزكرج
892 تحقيقات اموزشي نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل
48 تكنولوژي اموزشي روزانه-دانشگاه اصفهان
218 تكنولوژي اموزشي نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
368 تكنولوژي اموزشي نوبت دوم-دانشگاه بوعلي سينا-همدان
398 تكنولوژي اموزشي نوبت دوم-دانشگاه اراك
82 مديريت وبرنامه ريزي اموزش عالي روزانه-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
191 مديريت وبرنامه ريزي اموزش عالي نوبت دوم-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
217 مديريت وبرنامه ريزي اموزش عالي روزانه-موسسه پژوهش وبرنامه ريزي اموزش عالي
2399 مديريت وبرنامه ريزي اموزش عالي غير انتفاعي-دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران
2779 مديريت وبرنامه ريزي اموزش عالي غير انتفاعي-دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران
2943 مديريت وبرنامه ريزي اموزش عالي غير انتفاعي-دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران
103 اموزش وپرورش ابتدايي روزانه-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران
224 اموزش وپرورش پيش دبستاني روزانه-دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران
238 اموزش وپرورش ابتدايي روزانه-دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران
289 اموزش وپرورش ابتدايي روزانه-دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان
580 اموزش وپرورش پيش دبستاني نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

دریافت مشاوره رایگان

نظر خود را بنویسید