رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مکانیک

اطلاعات رتبه و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک در سال گذشته، برای این که شما شرایط قبولی خود را در انتخاب رشته و آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سال 97 ارزیابی کنید بسیار اهمیت داد.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سال 97

 

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
111 تبدیل انرژی روزانه- دانشگاه تهران
212 تبدیل انرژی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
443 تبدیل انرژی روزانه- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
700 مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1015 تبدیل انرژی روزانه- دانشگاه تبریز
1245 مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست نوبت دوم- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1492 تبدیل انرژی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی اصفهان
1693 تبدیل انرژی روزانه- دانشگاه بوعلی سینا - همدان
2094 مهندسی هستهای - پرتوپزشکی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
2409 تبدیل انرژی روزانه- دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
3216 تبدیل انرژی روزانه- دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
3597 تبدیل انرژی نوبت دوم- دانشگاه اراک
4166 مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
4704 تبدیل انرژی نوبت دوم- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
7387 مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستمهای انرژی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی شاهرود
14007 تبدیل انرژی پردیس- دانشگاه صنعتی اصفهان
111 ساخت و تولید روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
290 ساخت و تولید روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
500 ساخت و تولید نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
561 ساخت و تولید روزانه- دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین
1507 ساخت و تولید روزانه- دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1824 ساخت و تولید نوبت دوم- دانشگاه صنعتی مالک اشتر
2613 مهندسی سیستمهای میکرو و نانو الکترومکانیک روزانه- دانشگاه ارومیه
2842 ساخت و تولید نوبت دوم- دانشگاه اراک
201 طراحی کاربردی روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
3109 ساخت و تولید پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری
9854 ساخت و تولید پردیس- دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
2141 سازه بدنه خودرو نوبت دوم- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1246 سیستم محرکه خودرو روزانه- دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
1996 سیستم محرکه خودرو نوبت دوم- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
9677 مواد مرکب نوبت دوم- دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1088 طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو روزانه- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
10884 طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو پردیس- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
435 طراحی کاربردی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
743 مهندسی فناوری ماهواره روزانه- دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
1271 طراحی کاربردی روزانه- دانشگاه فردوسی مشهد
1516 طراحی کاربردی روزانه- دانشگاه صنعتی شیراز
1800 طراحی کاربردی روزانه- دانشگاه شهید چمران - اهواز
2115 طراحی کاربردی روزانه- دانشگاه گیلان - رشت
2574 طراحی کاربردی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی اصفهان
3302 طراحی کاربردی روزانه- دانشگاه زنجان
3548 طراحی کاربردی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی مالک اشتر
4108 طراحی کاربردی روزانه- دانشگاه صنعتی ارومیه
4368 طراحی کاربردی روزانه- دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
4806 طراحی کاربردی روزانه- دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
7170 طراحی کاربردی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی سیرجان
13614 طراحی کاربردی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار
12550 سازه بدنه خودرو پردیس- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
287 بیومکانیک روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
324 مهندسی مکاترونیک روزانه- دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
745 مهندسی مکاترونیک روزانه- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
2469 مهندسی مکاترونیک روزانه- دانشگاه شهید چمران - اهواز
6031 مهندسی مکاترونیک پردیس- دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
12305 مهندسی مکاترونیک غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز
673 بیومکانیک روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
2123 بیومکانیک روزانه- دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
3056 بیومکانیک نوبت دوم- دانشگاه صنعتی سهند - تبریز

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سال 96

 

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
316 ساخت توليد روزانه-دانشگاه صنعتي اصفهان
371 ساخت توليد روزانه-دانشگاه تربيت مدرس
391 مهندسي سيستم هاي ميكرونانوالكترومكانيك نوبت دوم-دانشگاه تهران
1190 ساخت توليد نوبت دوم-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران
1796 ساخت توليد روزانه-دانشگاه بيرجند
1895 ساخت توليد روزانه-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل
1996 ساخت توليد نوبت دوم-دانشگاه صنعتي شاهرود
2040 ساخت توليد روزانه-دانشگاه تفرش
2285 ساخت توليد نوبت دوم-دانشگاه سمنان
2537 ساخت توليد نوبت دوم-دانشگاه يزد
14588 ساخت توليد پرديس خودگردان-دانشگاه اروميه
49 طراحي كاربردي روزانه-دانشگاه صنعت نفت
707 طراحي كاربردي نوبت دوم-دانشگاه تربيت مدرس
1250 طراحي كاربردي روزانه-دانشگاه شيراز
1298 طراحي كاربردي روزانه-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران
2286 طراحي كاربردي روزانه-دانشگاه خليج فارس -بوشهر
2297 طراحي كاربردي روزانه-دانشگاه شهيدچمران -اهواز
2321 طراحي كاربردي روزانه-دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
2784 طراحي كاربردي روزانه-دانشگاه گيلان -رشت
3488 طراحي كاربردي نوبت دوم-دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
3740 طراحي كاربردي پرديس خودگردان-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران
3800 طراحي كاربردي نوبت دوم-دانشگاه زنجان
3847 طراحي كاربردي نوبت دوم-دانشگاه اراك
3889 طراحي كاربردي روزانه-دانشگاه صنعتي اروميه
3914 طراحي كاربردي نوبت دوم-دانشگاه ملاير
5377 طراحي كاربردي پيام نور-دانشگاه پيام نوراستان فارس -مركزشيراز
16502 طراحي كاربردي غير انتفاعي-موسسه غيرانتفاعي زاگرس -كرمانشاه
174 تبديل انرژي نوبت دوم-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران
337 تبديل انرژي روزانه-دانشگاه تربيت مدرس
533 تبديل انرژي روزانه-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
596 مهندسي انرژي هاي تجديدپذير روزانه-دانشگاه تهران (دانشکده علوم و فنون نوین)
1194 مهندسي سيستم هاي انرژي نوبت دوم-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
1270 تبديل انرژي روزانه-دانشگاه صنعتي شيراز
1404 مهندسي سيستم هاي انرژي روزانه-دانشگاه صنعت نفت
1428 تبديل انرژي نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
1490 تبديل انرژي روزانه-دانشگاه گيلان -رشت
1634 تبديل انرژي نوبت دوم-دانشگاه تبريز
1781 تبديل انرژي روزانه-دانشگاه جامع امام حسين /ع /-تهران
2517 تبديل انرژي نوبت دوم-دانشگاه زنجان
2828 تبديل انرژي روزانه-دانشگاه شهركرد
3330 تبديل انرژي روزانه-دانشگاه سمنان
3571 تبديل انرژي نوبت دوم-دانشگاه ياسوج
4534 تبديل انرژي نوبت دوم-دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار
9600 تبديل انرژي غير انتفاعي-دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد
17496 تبديل انرژي پرديس خودگردان-دانشگاه صنعتي شريف -تهران
201 بيومكانيك روزانه-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران
383 بيومكانيك نوبت دوم-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران
812 بيومكانيك نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
1534 بيومكانيك روزانه-دانشگاه تبريز
1744 بيومكانيك روزانه-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار
2204 بيومكانيك نوبت دوم-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار
3547 بيومكانيك پرديس خودگردان-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
189 سيستم محركه خودرو روزانه-دانشگاه صنعتي شريف -تهران
1359 سيستم محركه خودرو نوبت دوم-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
3570 سيستم محركه خودرو نوبت دوم-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز
1225 طراحي سيستم هاي ديناميكي خودرو نوبت دوم-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
1511 طراحي سيستم هاي ديناميكي خودرو نوبت دوم-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران
1320 سازه بدنه خودرو روزانه-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
1665 سازه بدنه خودرو نوبت دوم-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
1750 مهندسي مكاترونيك نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
1834 مهندسي مكاترونيك روزانه-دانشگاه شهيدچمران -اهواز
3910 مهندسي مكاترونيك روزانه-دانشگاه صنعتي شاهرود
3950 مهندسي مكاترونيك روزانه-دانشگاه صنعتي شاهرود

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

 

دریافت مشاوره رایگان

نظر خود را بنویسید