نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ

نمونه کارنامه ها، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد تاریخ- از سال 93 تا 97

در این مطلب سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد تاریخ 97 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد تاریخ 97

تأثير معدل در آزمون

تعیین رتبه در آزمون کارشناسی ارشد تاریخ، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور كه مي­دانيد معدل در آزمون كارشناسي ارشد تاریخ به اندازه 20% در تعيين رتبه شما اثرگذار است. اما خود اين معدل با توجه به دانشگاه محل تحصيل در مقطع كارشناسي در يك عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاري ميگردد. معمولاً اين ضريب بين 1 تا 1/1 مي ­باشد.

 

سختی و آسانی آزمون

هر سال آزمون كارشناسي ارشد تاریخ با توجه به سطح دشواري و ساده بودن آن براي رتبه هاي مختلف، ميانگين درصدهاي مختلف را رقم مي­زند. براي همين مسئله تراز تعريف ميگردد. بنابراین میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در آزمون، کارنامه کارشناسی ارشد تاریخ شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود

 

 تراز چيست؟

براي اينكه تأثير سهل و دشواري آزمون كارشناسي ارشد كه در ميانگين دروس خود را نشان مي­دهد كمرنگ گردد، تراز به كمك مي­آيد و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست مي آيد. ماكزيمم تراز هر فرد 10000 مي­باشد كه 80% آن مربوط به ميانگين دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل مي­باشد. فرمول تراز به قرار زير است.

 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد

نحوه محاسبه تراز

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی کارشناسی ارشد

 

نمونه کارنامه های ارشد تاریخ- کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد تاریخ 97، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد تاریخ قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97 - گرایش ایران باستان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش ایران باستان  97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری  کارشناسی ارشد گرایش ایران باستان  97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97 - گرایش ایران اسلامی 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش ایران اسلامی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ایران اسلامی 97

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97 - گرایش تاریخ اسلام

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش تاریخ اسلام 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تاریخ اسلام 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97 - گرایش عمومی جهان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش عمومی جهان 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش عمومی جهان 97

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97- کارشناسی ارشد گرایش ایران باستان 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) عربی (ضريب 2) تاریخ ایران باستان (ضريب 2) تاریخ اسلام (ضريب 1) تاریخ جهان (ضريب 1) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضريب 1)
17 6142 72.22 38.33 4 34.67 8 2.67
50 5431 12.22 0 17.33 41.33 68 34.67
59 5225 0 8.33 41.33 36 18.67 17.33
601 3024 0 40 -1.32 -1.32 4 -1.32
624 2988 0 0 24 8 1.33 -8
676 2924 20 -1.66 4 4 -1.32 14.67
779 2785 8.89 5 5.33 6.67 16 6.67
885 2646 5.56 -1.66 6.67 12 2.67 4
1109 2372 0 25 0 0 0 0
1235 2215 -5.55 3.33 -2.66 9.33 1.33 22.67

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ایران باستان97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) عربی (ضريب 2) تاریخ ایران باستان (ضريب 2) تاریخ اسلام (ضريب 1) تاریخ جهان (ضريب 1) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضريب 1)
43 1225 2330 6.67 8.33 4 9.33 -10.66 -1.32

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97- کارشناسی ارشد گرایش ایران اسلامی 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) عربی (ضريب 2) تاریخ ایران باستان (ضريب 1) تاریخ اسلام (ضريب 1) تاریخ جهان (ضريب 1) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضريب 2)
21 6074 72.22 38.33 4 34.67 8 2.67
26 5809 12.22 0 17.33 41.33 68 34.67
111 4563 0 8.33 41.33 36 18.67 17.33
477 3172 20 -1.66 4 4 -1.32 14.67
571 3014 0 40 -1.32 -1.32 4 -1.32
693 2804 8.89 5 5.33 6.67 16 6.67
702 2785 -5.55 3.33 -2.66 9.33 1.33 22.67
878 2567 5.56 -1.66 6.67 12 2.67 4
1064 2366 0 25 0 0 0 0
1112 2301 0 0 24 8 1.33 -8

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ایران اسلامی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) عربی (ضريب 2) تاریخ ایران باستان (ضريب 1) تاریخ اسلام (ضريب 1) تاریخ جهان (ضريب 1) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضريب 2)
49 1280 2213 6.67 8.33 4 9.33 -10.66 -1.32

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97- کارشناسی ارشد گرایش تاریخ اسلام 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) عربی (ضريب 2) تاریخ ایران باستان (ضريب 1) تاریخ اسلام (ضريب 2) تاریخ جهان (ضريب 1) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضريب 1)
11 6528 72.22 38.33 4 34.67 8 2.67
28 5616 12.22 0 17.33 41.33 68 34.67
85 4720 0 8.33 41.33 36 18.67 17.33
582 2979 0 40 -1.32 -1.32 4 -1.32
642 2861 20 -1.66 4 4 -1.32 14.67
740 2735 8.89 5 5.33 6.67 16 6.67
792 2667 5.56 -1.66 6.67 12 2.67 4
941 2488 0 0 24 8 1.33 -8
1044 2381 -5.55 3.33 -2.66 9.33 1.33 22.67
1070 2347 0 25 0 0 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تاریخ اسلام 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) عربی (ضريب 2) تاریخ ایران باستان (ضريب 1) تاریخ اسلام (ضريب 2) تاریخ جهان (ضريب 1) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضريب 1)
44 1126 2373 6.67 8.33 4 9.33 -10.66 -1.32

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97- کارشناسی ارشد گرایش تاریخ عمومی جهان 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 3) عربی (ضريب 1) تاریخ ایران باستان (ضريب 1) تاریخ اسلام (ضريب 1) تاریخ جهان (ضريب 2) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضريب 1)
13 6344 72.22 38.33 4 34.67 8 2.67
16 6213 12.22 0 17.33 41.33 68 34.67
111 4197 0 8.33 41.33 36 18.67 17.33
348 3071 20 -1.66 4 4 -1.32 14.67
418 2921 8.89 5 5.33 6.67 16 6.67
620 2587 5.56 -1.66 6.67 12 2.67 4
842 2353 0 0 24 8 1.33 -8
901 2293 0 40 -1.32 -1.32 4 -1.32
1124 2099 -5.55 3.33 -2.66 9.33 1.33 22.67
1376 1867 0 25 0 0 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تاریخ عمومی جهان 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 3) عربی (ضريب 1) تاریخ ایران باستان (ضريب 1) تاریخ اسلام (ضريب 1) تاریخ جهان (ضريب 2) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضريب 1)
46 1271 2040 6.67 8.33 4 9.33 -10.66 -1.32

 

نمونه كارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 96

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 96 - کارشناسی ارشد گرایش ایران باستان  96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 96 - کارشناسی ارشد گرایش ایران اسلامی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 96 - کارشناسی ارشد گرایش تاریخ اسلام 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 96 - کارشناسی ارشد گرایش عمومی جهان 96

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی کارشناسی ارشد

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 96 - کارشناسی ارشد گرایش ایران باستان  96

 

رتبه تراز زبان (ضریب 2) عربي (ضریب 2) تاريخ ايران باستان (ضریب 2) تاريخ اسلام (ضریب 1) تاريخ جهان (ضریب 1) تاريخ ايران دوره اسلامي (ضریب 1)
2 9625 77.78 40 12 44 36 25.33
22 6801 62.22 11.67 20 48 12 20
83 5252 سفید سفید 17.33 73.33 41.33 28
478 3689 -1.1 3.33 26.67 36 سفید 12
624 3475 -1.1 10 0 16 24 30.67
2387 1720 -4.43 0 2.67 -2.66 6.67 10.67

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی کارشناسی ارشد

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 96 - کارشناسی ارشد گرایش ایران اسلامی 96

 

رتبه تراز زبان (ضریب 2) عربي (ضریب 2) تاريخ ايران باستان (ضریب 1) تاريخ اسلام (ضریب 1) تاريخ جهان (ضریب 1) تاريخ ايران دوره اسلامي (ضریب 2)
1 9625 77.78 40 12 44 36 25.33
23 6621 62.22 11.67 20 48 12 20
78 5412 سفید سفید 17.33 73.33 41.33 28
347 4136 -1.1 10 0 16 24 30.67
812 3331 -1.1 3.33 26.67 36 سفید 12
2301 1911 -4.43 0 2.67 -2.66 6.67 10.67

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی کارشناسی ارشد

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 96 - کارشناسی ارشد گرایش تاریخ اسلام 96

 

رتبه تراز زبان (ضریب 2) عربي (ضریب 2) تاريخ ايران باستان (ضریب 1) تاريخ اسلام (ضریب 2) تاريخ جهان (ضریب 1) تاريخ ايران دوره اسلامي (ضریب 1)
1 9625 77.78 40 12 44 36 25.33
17 6853 62.22 11.67 20 48 12 20
51 5885 سفید سفید 17.33 73.33 41.33 28
536 3606 -1.1 3.33 26.67 36 سفید 12
541 3609 -1.1 10 0 16 24 30.67
2464 1608 -4.43 0 2.67 -2.66 6.67 10.67

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی کارشناسی ارشد

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 96 - کارشناسی ارشد گرایش عمومی جهان 96

 

رتبه تراز زبان (ضریب 3) عربي (ضریب 1) تاريخ ايران باستان (ضریب 1) تاريخ اسلام (ضریب 1) تاريخ جهان (ضریب 2) تاريخ ايران دوره اسلامي (ضریب 1)
1 9625 77.78 40 12 44 36 25.33
16 6830 62.22 11.67 20 48 12 20
53 5375 سفید سفید 17.33 73.33 41.33 28
485 3487 -1.1 10 0 16 24 30.67
998 2831 -1.1 10 0 16 24 30.67
2374 1717 -4.43 0 2.67 -2.66 6.67 10.67

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی کارشناسی ارشد

نظر خود را بنویسید