نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

نمونه کارنامه ها، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد مهندسی شیمی- از سال 93 تا 97

در این مطلب سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد مهندسی شیمی 97 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 97 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 97

 

تاثیر معدل در آزمون

تعیین رتبه در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور كه مي­دانيد معدل در آزمون كارشناسي ارشد مهندسی شیمی به اندازه 20% در تعيين رتبه شما اثرگذار است. اما خود اين معدل با توجه به دانشگاه محل تحصيل در مقطع كارشناسي در يك عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاري ميگردد. معمولاً اين ضريب بين 1 تا 1/1 مي ­باشد.

 

سختی و آسانی آزمون

هر سال آزمون كارشناسي ارشد مهندسی شیمی با توجه به سطح دشواري و ساده بودن آن براي رتبه هاي مختلف، ميانگين درصدهاي مختلف را رقم مي­زند. براي همين مسئله تراز تعريف ميگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در آزمون، کارنامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

 تراز چيست؟

براي اينكه تأثير سهل و دشواري آزمون كارشناسي ارشد كه در ميانگين دروس خود را نشان مي­دهد كمرنگ گردد، تراز به كمك مي­ آيد و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست مي آيد. ماكزيمم تراز هر فرد 10000 مي­باشد كه 80% آن مربوط به ميانگين دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل مي ­باشد. فرمول تراز به قرار زير است.

 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد

نحوه محاسبه تراز

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی شیمی- کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مهندسی شیمی 97، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد مهندسی شیمی قرار داده شده است. 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 97 - گرایش مهندسی شیمی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی  شیمی 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش مهندسی شیمی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی  شیمی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی شیمی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی  شیمی 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی شیمی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 97 - گرایش بیوتکنولوژی و دارو سازی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی  شیمی 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی  شیمی 97 - سهمیه 5 درصد ایثار گری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 97 - گرایش داروسازی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی  شیمی 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش داروسازی 97 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی  شیمی 97 - سهمیه 5 درصد ایثار گری کارشناسی ارشد گرایش داروسازی 97

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 97

(سهمیه آزاد)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) انتقال حرارت (ضريب 3) ترمودینامیک (ضريب 3) مکانیک سیالات (ضريب 2) کنترل فرآیند (ضريب 1) انتقال جرم و عملیات واحد (ضريب 4) طرح راکتورهای شیمیایی (ضريب 2) ریاضیات (کاربردی، عددی) (ضريب 3)
41 6839 0 55.56 57.89 8.89 54.76 40 66.67 61.4
156 5449 0 31.11 29.82 4.44 28.57 40 61.9 45.61
198 5104 0 46.67 47.37 0 0 16.67 69.05 45
215 4996 45.56 28.89 45.61 -2.21 0 28.33 38.1 38.6
231 4920 0 44.44 15.79 11.11 0 23.33 64.29 42.11
278 4666 0 26.67 15.79 0 64.29 31.67 76.19 13.33
332 4449 0 31.11 26.32 0 0 21.67 64.29 38.6
353 4366 0 31.11 24.56 0 0 20 54.76 43.86
360 4335 0 33.33 28.07 0 0 20 85.71 26.32
398 4167 0 46.67 17.54 6.67 0 41.67 0 18.33
439 4007 16.67 35.56 12.28 8.89 0 21.67 52.38 22.81
636 3422 0 6.67 0 6.67 2.38 15 40.48 40.35
723 3225 2.22 35.56 15.79 -13.32 33.33 25 7.14 -3.5
846 3013 17.78 17.78 1.75 11.11 0 23.33 19.05 0
907 2918 0 31.11 5.26 -2.21 16.67 3.33 42.86 -1.74
976 2827 12.22 4.44 0 11.11 0 8.33 30.95 26.32
1161 2619 10 6.67 5.26 2.22 4.76 11.67 23.81 15
1237 2560 16.67 15.56 7.02 0 0 5 16.67 13.33
1575 2338 -6.66 20 8.77 20 -14.28 -1.66 4.76 0
2177 2108 -3.32 8.89 -5.25 2.22 2.38 0 11.9 15.79
2547 1991 7.78 0 5.26 0 0 10 -2.38 5.26
3898 1692 7.78 6.67 8.77 2.22 0 0 0 0
4591 1547 -8.88 15.56 -1.74 -6.66 4.76 -6.66 2.38 1.75

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 97 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) انتقال حرارت (ضريب 3) ترمودینامیک (ضريب 3) مکانیک سیالات (ضريب 2) کنترل فرآیند (ضريب 1) انتقال جرم و عملیات واحد (ضريب 4) طرح راکتورهای شیمیایی (ضريب 2) ریاضیات (کاربردی، عددی) (ضريب 3)
114 1213 2709 0 35.56 15.79 0 0 8.33 0 0
116 1217 2706 -2.21 2.22 -5.25 26.67 4.76 3.33 0 0
152 1626 2419 0 2.22 7.02 0 7.14 16.67 38.1 6.67
159 1710 2373 3.33 -2.21 8.77 6.67 14.29 13.33 16.67 0
170 1778 2342 0 -2.21 0 0 0 20 33.33 0
188 1902 2294 4.44 11.11 0 0 7.14 16.67 -2.38 14.04
192 1989 2259 21.11 -15.55 8.77 11.11 -4.75 13.33 9.52 0
301 3317 1898 3.33 -11.1 19.3 11.11 14.29 -5 -14.28 0
362 4118 1741 7.78 8.89 0 0 0 5 -4.75 0
405 4700 1633 15.56 -6.66 -12.28 -15.55 33.33 0 4.76 0
433 5005 1578 0 -2.21 0 2.22 -2.38 5 0 3.51

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 97 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) انتقال حرارت (ضريب 3) ترمودینامیک (ضريب 3) مکانیک سیالات (ضريب 2) کنترل فرآیند (ضريب 1) انتقال جرم و عملیات واحد (ضريب 4) طرح راکتورهای شیمیایی (ضريب 2) ریاضیات (کاربردی، عددی) (ضريب 3)
69 2782 2017 21.11 0 5.26 -6.66 7.14 15 0 0
73 2917 1982 3.33 15.56 -3.5 4.44 0 3.33 4.76 -3.5
126 4458 1681 -1.1 0 -1.74 11.11 0 -5 7.14 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 97 -  کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی 97

 

رتبه تراز زبان عمومي وتخصصي (ضريب 1) سينتيك وطراحي راكتور (ضريب 1) پديده هاي انتقال (ضريب 1) بيوشيمي وميكروبيولوژي عمومي (ضريب 1) ترموديناميك (ضريب 1)
34 6433 1.11 64.44 63.33 30 68.89
124 5038 14.44 71.11 23.33 0 57.78
170 4460 0 57.78 38.33 -1.66 44.44
204 4053 31.11 66.67 0 10 4.44
340 3075 20 6.67 0 5 26.67
361 2944 35.56 15.56 5 3.33 0
464 2560 -4.43 -2.21 -1.66 10 28.89
471 2545 11.11 37.78 20 -6.66 -6.66
576 2320 1.11 0 6.67 0 33.33
617 2247 0 0 16.67 0 6.67
672 2170 2.22 17.78 -1.66 5 13.33
742 2087 -3.32 37.78 0 0 0
782 2043 3.33 15.56 6.67 3.33 -2.21
829 1996 -2.21 2.22 -6.66 20 2.22
1500 1524 -1.1 6.67 -5 0 6.67
1568 1485 0 0 0 5 0
1753 1366 -4.43 20 -13.32 0 2.22

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 97 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومي وتخصصي (ضريب 1) سينتيك وطراحي راكتور (ضريب 1) پديده هاي انتقال (ضريب 1) بيوشيمي وميكروبيولوژي عمومي (ضريب 1) ترموديناميك (ضريب 1)
42 414 2942 2.22 11.11 26.67 20 -2.21
59 639 2346 0 22.22 6.67 13.33 2.22

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 97 -  کارشناسی ارشد گرایش داروسازی 97

 

رتبه تراز زبان عمومي وتخصصي (ضريب 1) سينتيك وطراحي راكتور (ضريب 2) پديده هاي انتقال (ضريب 3) بيوشيمي وميكروبيولوژي عمومي (ضريب 2) ترموديناميك (ضريب 2) مجموعه دروس تخصصي (ضريب 4)
30 6790 1.11 64.44 63.33 30 68.89 0
150 4937 14.44 71.11 23.33 0 57.78 0
169 4690 0 57.78 38.33 -1.66 44.44 0
204 4232 20 6.67 0 5 26.67 26.44
272 3680 14.44 0 0 0 24.44 28.74
289 3595 31.11 66.67 0 10 4.44 0
336 3229 -4.43 -2.21 -1.66 10 28.89 12.64
402 2976 0 0 0 5 0 27.59
451 2808 0 0 16.67 0 6.67 7.78
562 2576 -1.1 8.89 5 -3.32 8.89 6.9
716 2330 1.11 0 6.67 0 33.33 0
773 2264 -3.32 37.78 0 0 0 3.45
836 2179 -2.21 2.22 -6.66 20 2.22 4.6
853 2162 0 -4.43 3.33 15 0 -1.14
1641 1568 -5.55 -6.66 -1.66 0 6.67 2.3
2104 1140 -11.1 -6.66 0 -13.32 20 -10.33

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 97 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش داروسازی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومي وتخصصي (ضريب 1) سينتيك وطراحي راكتور (ضريب 2) پديده هاي انتقال (ضريب 3) بيوشيمي وميكروبيولوژي عمومي (ضريب 2) ترموديناميك (ضريب 2) مجموعه دروس تخصصي (ضريب 4)
39 428 3077 2.22 11.11 26.67 20 2.22 1.15
64 726 2426 0 22.22 6.67 13.33 -2.21 -1.14

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه كارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 96

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی  شیمی96 - کارشناسی ارشد گرایش مهندسی شیمی96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی  شیمی96 - کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی  شیمی96 - کارشناسی ارشد گرایش دارو 96

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی کارشناسی ارشد

 

 

نمونه كارنامه های كارشناسی ارشد مهندسي شیمی سال 96

 

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 1) انتقال حرارت (ضریب 3) ترموديناميك (ضریب 3) مكانيك سيالات (ضریب 2) كنترل فرايند (ضریب 1) انتقال جرم و عمليات واحد (ضریب 4) طراحی راكتور (ضریب 2) رياضيات (ضریب 3)
20 7806 17.8 سفید 38.1 50 20 44.44 65 91.11 70
45 7152 17.36 سفید 57.14 56.67 40.48 سفید 43.33 55.56 63.33
62 6798 15.72 سفید 59.52 45 28.57 سفید 48.33 62.22 58.33
84 6308   سفید 66.67 36.67 26.19 سفید 48.33 53.33 48.33
269 4945 16.4 -5.55 52.38 13.33 17.78 -4.43 40 37.78 26.67
285 4871 15.63 3.33 54.76 21.67 21.43 6.67 35 44.44 11.67
375 4548 15.78 7.78 38.1 28.33 16.67 4.44 18.33 26.67 40
443 4315 15.45 36.67 14.29 28.33 -2.38 سفید 25 28.89 46.67
477 4224 15.59 سفید 28.57 38.33 14.29 8.89 15 40 23.33
555 3997 16.39 سفید 30.95 33.33 سفید 51.11 13.33 42.22 6.67
580 3920 16.62 53.33 28.57 26.67 سفید 40 16.67 سفید 16.67
592 3875 16.58 17.78 23.81 20 7.14 سفید 20 37.78 16.67
684 3603 16.41 سفید 2.38 26.67 9.52 46.67 30 31.11 -1.66
813 3346 16.93 سفید 33.33 20 -7.13 سفید 18.33 26.67 0
1067 2996 15.57 3.33 21.43 10 22.22 6.67 8.33 4.44 15
1310 2773 15.22 24.44 9.52 -1.66 42.86 -15.55 8.33 11.11 8.33
1576 2580 15.9 سفید 16.67 5 سفید سفید 21.67 4.44 سفید
1922 2411 13.03 -6.66 -9.51 35 11.9 0 10 11.11 8.33
2396 2244 14.65 6.67 28.57 -5 21.43 -6.66 0 4.44 سفید
2771 2135 17.7 6.67 -14.28 6.67 14.29 20 6.67 11.11 -13.32
3064 2063 15.44 11.11 14.29 سفید 14.29 2.22 -1.66 2.22 سفید
3734 1917 15.37 10 -9.51 18.33 سفید 6.67 5 -2.21 سفید
4208 1833 15.18 8.89 11.9 -3.32 8.89 -6.66 -5 8.89 سفید
4844 1738 15.41 15.56 7.14 -5 سفید سفید -1.66 6.67 سفید
5799 1601 14.87 7.78 4.76 سفید -2.38 سفید سفید سفید سفید

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه كارنامه های كارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی سال 96

 

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 1) سينتيك و طراحي راكتور (ضریب 1) پديده هاي انتقال (ضریب 1) بيوشيمي و ميكروبيولوژي عمومي (ضریب 1) ترموديناميك (ضریب 1)
56 6446 18.54 سفید 44.44 36.84 سفید 71.11
63 6304 15.82 2.22 44.44 42.59 سفید 66.67
75 6192   8.89 51.11 47.37 سفید 48.89
163 5096 15.19 5.56 51.11 17.54 سفید 44.44
297 3948 14.58 سفید 37.78 12.96 سفید 31.11
309 3847 18.73 34.44 13.33 سفید 23.33 سفید
330 3723 17.04 سفید 28.89 22.81 -23.32 28.89
378 3489 15.56 6.67 24.44 12.96 سفید 20
616 2788 15.88 6.67 26.67 3.51 -3.32 4.44
977 2327 17.4 -3.32 4.44 سفید 18.33 سفید
984 2322 14.18 1.11 13.33 3.7 -5 15.56
1033 2277 16.66 -2.21 سفید سفید 23.33 سفید
1510 1940 14 -6.66 11.11 8.33 1.67 سفید
2176 1596 14.92 3.33 6.67 -14.8 3.33 -2.21
2536 1381 16.01 4.44 -8.88 -5.55 -5 سفید

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه كارنامه های كارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش دارو سال 96 

 

رتبه تراز معدل مؤثر زبان (ضریب 1) سينتيك و طراحي راكتور (ضریب 2) پديده هاي انتقال (ضریب 3) بيوشيمي و ميكروبيولوژي عمومي (ضریب 2) ترموديناميك (ضریب 2) رياضي مهندسی، شيمي پايه و شيمي الي
31 7431   8.89 51.11 47.37 سفید 48.89 17.78
50 6634 15.82 2.22 44.44 42.59 سفید 66.67 5.56
73 6294 18.54 سفید 44.44 36.84 سفید 71.11 -1.1
195 4945 18.73 34.44 13.33 سفید 23.33 سفید 23.33
208 4751 15.19 5.56 51.11 17.54 سفید 44.44 -1.1
328 4030 14.58 سفید 37.78 12.96 سفید 31.11 3.33
405 3619 17.04 سفید 28.89 22.81 -23.32 28.89 -6.66
497 3325 15.56 6.67 24.44 12.96 سفید 20 سفید
678 2932 12.52 -10 -6.66 10.53 -13.32 20 15.56
753 2821 14.18 1.11 13.33 3.7 -5 15.56 7.78
979 2569 15.88 6.67 26.67 3.51 -3.32 4.44 -1.1
1024 2525 17.4 -3.32 4.44 سفید 18.33 سفید 3.33
1609 2044 14 -6.66 11.11 8.33 1.67 سفید سفید
2236 1637 16.01 3.33 6.67 -5.55 -1.66 -2.21 سفید
2440 1534 16.67 -6.66 -6.66 0 -6.66 2.22 -2.21

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه كارنامه های كارشناسي ارشد مهندسي شیمی سال 95

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی انتقال حرارت ترمودینامیک مکانیک سیالات کنترل فرآیند انتقال جرم و عملیات واحد طرح راکتورهای شیمیایی ریاضیات مهندسی شیمی
12 8521 0 48.89 61.67 44.44 77.78 70 55.56 75.93
17 8367 2.03 57.78 75 48.89 71.11 46.67 68.89 55.56
21 8305 37 68 78 28 0 54 60 74
32 8040 5.55 55.56 58.23 13.33 77.78 46.68 84.44 75.93
36 7902 63 57 41 20 13 73 57 66
39 7831 12.64 51.11 48.33 26.67 77.78 41.67 84.44 66.67
54 7601 0 84.44 41.67 28.89 0 55 68.89 55.56
76 7269 0 60 23 33 66.67 55 73.33 61
81 7220 1.15 55.56 45 15.56 60 50 73.33 57.41
85 7149 0 51 30 22.22 20 63.33 68.89 68.52
104 6995 6.09 48.89 43.33 17.78 62.22 41.67 71.11 64.81
137 6726 0 46.6 43.02 6.67 6.67 46.6 82.2 74.07
149 6621 11.49 68.89 43.33 31.11 0 36.67 51.11 61.11
189 6344 9.2 64.44 33.33 13.33 8.89 28.33 55.56 66.67
228 6136 12.64 53.33 35 13.33 0 35 71.11 51.85
309 5765 0 48.89 6.67 13.33 68.89 43.33 42.22 57.41
365 5480 0 28.89 36.67 17.78 13.33 36.67 40 64.81
466 5176 0 37.78 43.33 -4.43 0 26.67 64.44 51.08
566 4867 23.3 51.11 23.23 17.78 0 41.67 22.22 31.48
621 4673 24.63 49.22 25 38.88 0 13.08 57.63 18.07
698 4474 0 60 13.33 13.33 35.56 -1.66 44.44 38.89
759 4307 0 28.89 13.33 6.67 0 46.67 35.56 18.52
831 4111 0 24.44 26.67 11.11 0 26.67 24.44 37.04
951 3843 0 35 0 0 0 23 53 37
1026 3694 0 37.78 18.33 0 0 35 28.89 0
1129 3525 0 48.89 20 11.11 0 11.67 11.11 16.67
1287 3255 0 20 31.67 -4.43 0 25 13.33 9.26
1392 3129 8.05 48.89 28.33 0 0 0 13.33 0
1562 2943 5.75 28.89 3 2.22 0 20 37.78 0
1757 2739 10.34 42.22 16.67 0 0 6.67 0 0
1924 2617 41.38 33.33 0 11.11 0 3.33 0 3.7
2047 2539 4.06 46.67 6.67 -2.21 -4.43 8.33 0 -9.25
2375 2355 8.05 11.11 20 2.22 11.11 6.67 11.11 -3.69
3025 2118 2.3 17.78 -1.66 0 0 8.33 11.11 9.26

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی در سال 94
انتقال حرارت (1و2) زبا ن عمومی و تخصصی طرح راکتورهای شیمیایی ریاضیات (کاربردی، عددی) کنترل فرآیند انتقال جرم و عملیات واحد (1و2) مکانیک سیالات ترمودینامیک کلیه گرایش های مهندسی شیمی
11.9 32.22 68.89 46.67 0 57.89 57.14 61.67 50
21.43 0 71.11 53.33 13.33 28.07 50 58.33 128
2.38 0 75.56 51.67 6.67 29.82 38.01 66.67 203
16.67 0 66.67 43.33 0 35.09 31.11 43.33 294
14.29 0 51.11 35 46.67 35.09 7.14 60 344
-4.75 0 77.78 46.67 0 28.07 31.11 38.33 426
45.24 25.56 53.33 0 51.11 14.04 14.29 48.33 462
33.33 0 55.56 3.33 0 38.6 0 51.67 517
23.81 21.11 55.56 1.67 0 36.84 17.78 35 662
0 0 80 33.33 0 21.05 0 21.67 849
11.9 0 38 13 17.8 23 28.5 23.12 993
57 23.02 0 0 2.03 20.01 20 43 1180
2.38 7.78 46.67 20 0 24.56 -2.38 10 1374
0 0 6.67 0 0 45.61 0 26.67 1477
9.7 0 66.67 25 0 -14.43 7.2 26.67 1565
9.52 11.11 48.89 3.33 2.22 -3.5 23.81 10 1728
19.05 7.78 11.11 1.67 0 7.02 14.29 18.33 1842
-19.04 20 0 0 0 14.04 16.67 33.33 2300
7.14 -1.1 20 0 20 5.26 -2.38 -3.32 2880
14.29 14.44 0 0 0 0 55.56 0 3483
-2.38 15.56 -22.21 20 -2.21 -3.05 14.29 0 4049
2.22 0 -2.21 0 0 -3.5 17.78 6.67 4972

 در ستون رتبه ها تنها رتبه در سهمیه داوطلبان درج شده است.

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی کارشناسی ارشد

نظر خود را بنویسید