نمونه کارنامه ها، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات- از سال 93 تا 97

در این مطلب سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد زراعت و اصلاح نباتات 97 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 97 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 97

تأثير معدل در آزمون

تعیین رتبه در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور كه مي­دانيد معدل در آزمون كارشناسي ارشد زراعت و اصلاح نباتات به اندازه 20% در تعيين رتبه شما اثرگذار است. اما خود اين معدل با توجه به دانشگاه محل تحصيل در مقطع كارشناسي در يك عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاري ميگردد. معمولاً اين ضريب بين 1 تا 1/1 مي ­باشد.

 

سختی و آسانی آزمون

هر سال آزمون كارشناسي ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات با توجه به سطح دشواري و ساده بودن آن براي رتبه هاي مختلف، ميانگين درصدهاي مختلف را رقم مي­زند. براي همين مسئله تراز تعريف ميگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در آزمون، کارنامه کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

 تراز چيست؟

براي اينكه تأثير سهل و دشواري آزمون كارشناسي ارشد كه در ميانگين دروس خود را نشان مي­دهد كمرنگ گردد، تراز به كمك مي­آيد و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست مي آيد. ماكزيمم تراز هر فرد 10000 مي­باشد كه 80% آن مربوط به ميانگين دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل مي­باشد. فرمول تراز به قرار زير است.

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد
نحوه محاسبه تراز

 

نمونه کارنامه های ارشد اقتصاد- کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 97، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 97 - گرایش ژنتیک و به نژادی گیاهی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک و به نژادی گیاهی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک و به نژادی گیاهی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 97 - گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 97 - گرایش اکولوژی گیاهان زراعی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش اکولوژی گیاهان زراعی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش اکولوژی گیاهان زراعی 97

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 97 - گرایش علوم و تکنولوژی بذر

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش علوم و تکنولوژی بذر 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم و تکنولوژی بذر 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 97 - گرایش علوم علف های هرز

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش علوم علف های هرز 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم علف های هرز 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 97 - گرایش اگرو اکولوژی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش اگرو اکولوژی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش اگرو اکولوژی 97

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 97- کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک و به نژادی گیاهی 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) زراعت (ضريب 2) طرح آزمایش های کشاورزی (ضريب 2) ژنتیک (ضريب 3) آمار و احتمالات (ضريب 2) اصلاح نباتات (ضريب 3)
20 4865 0 12 0 56.67 0 11.67
106 3380 0 21.33 0 8.33 10 11.67
249 2849 5.56 30.67 1.67 0 6.67 0
268 2801 0 25.33 0 0 15 0
795 2153 0 10.67 -1.66 -3.32 5 6.67
951 2010 0 16 10 -1.66 -1.66 0
1160 1814 -5.55 16 -3.32 0 0 0
1274 1695 0 14.67 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک و به نژادی گیاهی 97

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) زراعت (ضريب 2) طرح آزمایش های کشاورزی (ضريب 2) ژنتیک (ضريب 3) آمار و احتمالات (ضريب 2) اصلاح نباتات (ضريب 3)
28 1516 1461 0 1.33 0 0 0 0

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 97- کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) زراعت (ضريب 4) طرح آزمایش های کشاورزی (ضريب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضريب 3) اکولوژی (ضريب 2)
150 4497 0 21.33 0 38.33 23.33
233 4049 5.56 30.67 1.67 16.67 8.33
341 3718 0 25.33 0 16.67 15
674 2971 -5.55 16 -3.32 11.67 16.67
693 2923 0 16 10 8.33 10
1170 2154 0 10.67 -1.66 8.33 -13.32
1229 2074 0 12 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی 97

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) زراعت (ضريب 4) طرح آزمایش های کشاورزی (ضريب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضريب 3) اکولوژی (ضريب 2)
27 1467 1744 0 1.33 0 6.67 1.67

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 97- کارشناسی ارشد گرایش اکولوژی گیاهان زراعی 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) زراعت (ضريب 4) طرح آزمایش های کشاورزی (ضريب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضريب 2) اکولوژی (ضريب 3)
150 4361 0 21.33 0 38.33 23.33
241 3966 5.56 30.67 1.67 16.67 8.33
322 3715 0 25.33 0 16.67 15
605 3041 -5.55 16 -3.32 11.67 16.67
1113 2202 0 14.67 0 -1.66 5
1202 2072 0 12 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش اکولوژی گیاهان زراعی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) زراعت (ضريب 4) طرح آزمایش های کشاورزی (ضريب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضريب 2) اکولوژی (ضريب 3)
26 1488 1692 0 1.33 0 6.67 1.67

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 97- کارشناسی ارشد گرایش علوم و تکنولوژی بذر 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) زراعت (ضريب 2) طرح آزمایش های کشاورزی (ضريب 2) اصلاح نباتات (ضريب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضريب 2) اکولوژی (ضريب 2) کنترل و گواهی بذر (ضريب 4)
131 3820 0 21.33 0 11.67 38.33 23.33 1.67
411 2925 5.56 30.67 1.67 0 16.67 8.33 -5
443 2869 0 25.33 0 0 16.67 15 0
773 2421 -5.55 16 -3.32 0 11.67 16.67 0
953 2185 0 16 10 0 8.33 10 -8.32
1297 1759 0 14.67 0 0 -1.66 5 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم و تکنولوژی بذر 97

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) زراعت (ضريب 2) طرح آزمایش های کشاورزی (ضريب 2) اصلاح نباتات (ضريب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضريب 2) اکولوژی (ضريب 2) کنترل و گواهی بذر (ضريب 4)
24 1418 1706 0 1.33 0 0 6.67 1.67 1.67

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 97- کارشناسی ارشد گرایش علوم علف های هرز 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) زراعت (ضريب 2) طرح آزمایش های کشاورزی (ضريب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضريب 2) اکولوژی (ضريب 2) شناسایی و مبارزه با علف های هرز (ضريب 4)
111 5149 5.56 30.67 1.67 16.67 8.33 18.33
263 4149 0 21.33 0 38.33 23.33 0
556 3321 0 25.33 0 16.67 15 0
803 2738 -5.55 16 -3.32 11.67 16.67 0
1273 1916 0 14.67 0 -1.66 5 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم علف های هرز 97

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) زراعت (ضريب 2) طرح آزمایش های کشاورزی (ضريب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضريب 2) اکولوژی (ضريب 2) شناسایی و مبارزه با علف های هرز (ضريب 4)
1406 1490 1670 0 1.33 0 6.67 1.67 -1.66

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 97- کارشناسی ارشد گرایش اگرواکولوژی 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) زراعت (ضريب 3) طرح آزمایش های کشاورزی (ضريب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضريب 3) اکولوژی (ضريب 3) خاک شناسی (ضريب 2) شناسایی و مبارزه با علف های هرز (ضريب 2)
197 4394 0 21.33 0 38.33 23.33 0 0
207 4353 5.56 30.67 1.67 16.67 8.33 3.33 18.33
405 3649 0 25.33 0 16.67 15 5 0
706 2995 0 16 10 8.33 10 8.33 -5
748 2908 -5.55 16 -3.32 11.67 16.67 0 0
1089 2329 0 10.67 -1.66 8.33 -13.32 11.67 1.67
1294 1978 0 14.67 0 -1.66 5 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش اگرواکولوژی 97

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) زراعت (ضريب 3) طرح آزمایش های کشاورزی (ضريب 2) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ضريب 3) اکولوژی (ضريب 3) خاک شناسی (ضريب 2) شناسایی و مبارزه با علف های هرز (ضريب 2)
1436 1517 1707 0 1.33 0 6.67 1.67 -1.66 -1.66

 

 

نمونه كارنامه 95 كارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات

در جداول زير به برخي از قبول شدگان در گرايش هاي مختلف به همراه درصدهاي آنها اشاره ميكنيم.​

نمونه کارنامه های بیشتر را می توانید از مشاوران تخصصی خود دریافت نمایید. 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

 نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات سال 95 (گرایش مهندسی اصلاح نباتات)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی زراعت طرح آزمایش های کشاورزی ژنتیک آمار و احتمالات اصلاح نباتات
33 5238 7.78 65.56 64 0 0 0
58 4670 0 61.11 58.67 0 0 0
98 4029 0 10 8 26.67 -4 20
143 3775 2.22 21.11 17.33 25.33 0 2.67
262 3323 0 28.89 0 6.67 32 1.33
334 3148 0 51.11 6.67 0 0 0
552 2856 4.04 47.78 0 0 0 0
922 2495 4.43 42.22 0 0 1.33 0
1253 2237 0 28.89 0 0 0 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

دریافت مشاوره رایگان

 

 نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات سال 95 (گرایش مهندسی زراعت)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی زراعت طرح آزمایش های کشاورزی فیزیولوژی گیاهان زراعی اکولوژی خاک شناسی
3 8914 7.78 65.56 64 56 61.46 40
27 7475 0 61.11 58.67 40 48 34.67
28 7392 26.67 47.78 4 57.33 49.33 48
43 7001 0 51.11 6.67 69.33 46.67 28
91 6058 0 52.22 12 42.67 30.67 24
106 5870 0 36.67 45.33 36 28 29.33
107 5858 0 46.67 14.67 46.67 28 0
211 4550 10 63.33 13.33 22.67 8 5.33
223 4807 0 47.78 0 30.67 20 20
372 4169 0 41.11 5.33 29.33 -2.66 28
505 3793 -5.55 32.22 28 17.33 10.67 8
685 3469 0 38.89 0 12 9.23 0
947 3070 0 28.89 0 1.33 9.33 25.33
1970 1878 2.22 4.44 5.33 1.33 5.33 1.33

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

 نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات سال 95 (گرایش علوم و تکنولوژی بذر)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی زراعت فیزیولوژی گیاهان زراعی اکولوژی بیوشیمی کنترل و گواهی بذر
61 4793 0 28.89 17.33 29.33 30.67 26.67
84 4539 3.33 33.33 21.33 2.67 8 41.33
115 4294 -4.43 55.54 34.67 29.33 1.33 17.33
129 4174 0 52.22 42.67 30.67 0 4
133 4155 0 44.44 25.33 5.33 2.67 26.67
217 3760 0 38.89 12 9.23 -2.66 36
876 3178 0 28.89 20 0 0 17.33
1578 2028 2.22 4.44 1.33 5.33 -6.66 13.33

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

دریافت مشاوره رایگان

 

 نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات سال 95 (گرایش اکولوژیک)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی زراعت طرح آزمایش های کشاورزی فیزیولوژی گیاهان زراعی اکولوژی خاک شناسی اصول مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی و علف های هرز
2 8916 7.78 65.56 64 56 61.46 40 6.67
10 6166 26.67 47.78 4 57.33 49.33 48 6.67
38 6881 0 51.11 6.67 69.33 46.67 28 0
87 5804 0 52.22 12 42.67 30.67 24 0
88 5796 0 36.67 45.33 36 28 29.33 0
111 5429 0 46.67 14.67 46.67 28 0 0
151 5257 10 63.33 13.33 22.67 8 5.33 0
248 4316 0 60 0 17.33 10.67 26.67 -5.32
389 3845 0 41.11 5.33 29.33 -2.66 28 0
464 3633 -5.55 32.22 28 17.33 10.67 8 6.67
720 3144 0 38.89 0 12 9.23 9.33 0
919 2857 0 28.89 0 20 0 13.33 0
1955 1793 2.22 4.44 5.33 1.33 5.33 1.33 -4

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

 نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات سال 94

طرح آزمایش های کشاورزی زراعت زبان عمومی و تخصصی ژنتیک آمار و احتمالات اصلاح نباتات فیزیولوژی گیاهان زراعی اکولوژی خاک شناسی کنترل و گواهی بذر بیوشیمی اصول مبارزه با آفات رتبه در گرایش اصلاح نباتات رتبه در گرایش زراعت رتبه در گرایش علوم و تکنولوژی بذر رتبه در گرایش کشاورزی اکولوژیک
-2.66 6.67 0 44 14.67 16 26.67 8 4 2.67 12 0 140     1338
6.67 50 36.67 0 0 0 56 40 46.67 0 0 14.67 195 61 35 22
13.33 50 2.22 0 0 5.33 46.67 30.67 6.67 0 4 8 307 149 201 172
-4 20 8.89 13.33 -1.32 13.33 9.33 16 8 5.32 0 -1.32 531 1284 1127 1289
0 0 0 25.33 0 4 44 16 0 0 2.67 -5.32 706 1055 939 1017
0 30 4.44 0 0 0 8 12 21.33 0 0 0 1109 882 1218 886
0 28.89 0 0 0 0 29.33 26.67 27.33 13.33 0 0 1154 419 336 360
0 28.89 0 0 0 0 9.33 21.33 24 14.67 0 0 1280 811 601 736
0 8.89 0 5.33 6.67 1.33 20 25.33 -1.32 20 0 5.33 1330 1528 584 1128
0 30 0 0 0 0 44 30.67 24 0 0 0 1402 354 504 335
-1.32 -2.21 6.67 0 -1.32 0 10.67 -1.32 14.67 0 -1.32 0 2574      
57.33 55.56 0 0 0 0 37.33 28 33.33 0 0 0   1    
17.33 68.89 0 0 0 0 45.33 45.33 36 0 0 0   47   63
36 23 6 0 0 0 40 58 62 0 0 0   217    
-8 -5.55 4.44 -9.31 -2.66 -16 10.67 1.33 -10.66 -2.66 12 -5.32     2732  

 در ستون رتبه ها تنها رتبه در سهمیه داوطلبان درج شده است.

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99 

نظر خود را بنویسید