کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش اقتصاد شهری

اقتصاد شهرى شاخه اى از اقتصاد خُرد است که در آن ساختار فضایى شهر و مکان گزینى خانوارها و مؤسسات اقتصادی مطالعه مى شود.

کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش اقتصاد شهری

اقتصاد شهری در واقع کاربرد نظریه اقتصادی برای تجزیه و تحلیل فعالیتهای اقتصادی در شهرهاست. تربیت کارشناسانی که توانایی تحلیل و ببررسی مسائل اقتصادی مطرح در سیستم های شهری را در حوزه های مختلف را دارا باشند و با پشتوانه درك نظری توانایي تحلیل مسائل شهری را از بعد اقتصادی کسب نمایند. در این گرایش از علم اقتصاد، از ابزارهای اقتصادی برای تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به مکان یابى بنگاه ها و خانوارها در شهر) کاربرى اراضى شهری (مسکن شهرى، ترابرى شهرى، زیرساخت ها و تسهیالت شهرى، مالیه شهرى و فقر و حاشیه نشینى در شهر استفاده مى شود. به عبارت دقیق تر، اقتصاد شهرى شاخه اى از اقتصاد خُرد است که در آن ساختار فضایى شهر و مکان گزینى خانوارها و مؤسسات اقتصادی مطالعه مى شود.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد اقتصاد شهری

دروس جبرانی :  12 واحد

دروس تخصصی:  12 واحد

دروس اختیاری:  16 واحد

پایان نامه:  4 واحد

جمع کل:  44 واحد

حداکثر 12 واحد متناسب با نیاز دانشجویان و رشته تحصیل دوره کارشناسی به تشخیص گروه ارائه می شود.

 

جدول دروس جبرانی

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

رایاضیات پایه

2

2

اقتصاد سنجی

2

3

زبان تخصصی

2

4

روش تحقیق

2

5

اصول و مبانی برنامه ریزی شهری و منطقه ای

2

6

اصول و مبانی اقتصاد اسلامی

2

 

جدول دروس تخصصی

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

اقتصاد خرد میانه

2

2

اقتصاد کلان میانه

2

3

مبانی اقتصاد شهری (1)

2

4

مبانی اقتصاد شهری (2)

2

5

اقتصاد بخش عمومی محلی

2

6

اقتصاد ایران

2

 

جدول دروس اختیاری

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

اقتصاد مسکن

2

2

اقتصاد حمل و نقل

2

3

اقتصاد گردشگری و میراث فرهنگی

2

4

اقتصاد رفاه

2

5

اقتصاد آموزش

2

6

توسعه پایدار شهری

2

7

شهرهای خلاق

2

8

اقتصاد منطقه ای

2

9

موضوعات ویژه در اقتصاد شهری

2

10

ارزیابی اقتصادی و تامین مالی پروژه های عمومی شهری

2

11

اقتصاد احیاء و مرمت

2

12

مدیریت شهری

2

13

آشنایی با معماری و شهر سازی ایرانی – اسلامی

2

14

فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی

2

15

جامعه شناسی شهری

2

16

مبانی زیبا شناسی هنر اسلامی

2

17

شهرهای اسلامی

2

18

اقتصاد سنجی کاربردی

2

19

اقتصاد محیط زیست

2

20

حقوق شهری و قوانین شهرسازی

2

 

اخذ درس شهرهای اسلامی توصیه می شود.

 

بازار کار کارشناسی ارشد اقتصاد شهری

بازار کار تخصصی آن در وزات مشکن و شهرسازی، شهرداریها و مراکز و سازمانهای دولتی و غیردولتی وابسته به آنهاست. وظایفی همچون شناخت نقش شهرها در تحولات اقتصادی و اجتماعي و رشد و توسعه اقتصاد،  بررسي مزیت های نسبي شهرها در اقتصاد کشور و جهت دهي برنامه توسعه شهری بر اساس مزیت نسبي شهره،  کارشناسان خبره برای تدوین و بازنگری طرح های توسعه شهری، بررسي تراز مالي اقتصادی طرح های جامع شهری جهت طرح در شورای عالي معماری و شهر سازی کشور، بررسي تراز مالي اقتصادی طرح های تفصیلي شهری برای طرح در کمسیون های ماده 5 قانون شورای عالي معماری و شهرسازی،  ارزیابي اقتصادی پرژه های شهری از منظر بخش عمومي و بودجه بندی آن، ارزیابي آثار و منافع اقتصادی تصمیمات در سطح شهرها، ارائه مشاوره به سرمایه گذاران در پروژه های شهری از بعد بخش خصوصي،  کسب مهارتهای الزم برای مکان یابي فعالیتهای شهری و بهبود مدیریت هزینه در شهرها، کسب مهارتهای الزم برای شناخت و دستیابي به منابع پایدار شهری، کسب مهارتهای الزم برای ارائه مشاوره های اقتصادی در سطح مدیریت شهری به ویژه به شهرداریها در توسعه پایدار شهری،  ارزیابي اقتصادی، پروژه های شهری و تصمیماتي که در سطح مدیریت شهری انجام مي گیرد.  تخصیص بودجه و اولویت بندی پروژه های شهری، پیشنهاد و بررسي شیوه های دریافت عوارض و مالیات های محلي مورد بررسي در شورایهای شهر،  بررسي شیوه های تامین مالي پروژه های عمران شهری،  بررسي جلب و جذب مشارکتهای مردمي و خصوصي در سرمایه گذاریهای شهری،  قیمت گذاری املاک و اراضي شهری.

بازار کار عمومی اقتصاد برای آنها همچنان پابرجاست یعنی اینکه استخدام در بانکها، موسسات مالی و اعتباری، قسمتهای بازرگانی داخلی و بین المللی، دفاتر تحقیقات بازاریابی و غیره.

نظر خود را بنویسید