کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش اقتصاد محیط زیست

کارشناسی ارشد اقتصاد محیط زیست دانشی است که به دنبال مدیریت و ارائه راه حلهای اقتصادی در حوزه محیط زیست است.

کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش اقتصاد محیط زیست

دروس این گرایش به قدری بین رشته ای هستند که می توان آن را متفاوت از آنچه که می توان تصور کرد، دانست. دانشی است که به دنبال مدیریت و ارائه راه حلهای اقتصادی در حوزه محیط زیست است. هدف آن تثبیت پایداری، حفاظت و بهره برداری متناسب با شرایط محیط زیست می باشد. یک گرایش بین رشته ای است که بین علوم اقتصادی، جغراقیل، علوم محیط زیست و البته انرژی معلق است.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد اقتصاد محیط زیست

دروس اصلی و تخصصی 12 واحد

دروس اختیاری 14 واحد

پایان نامه 6 واحد

جمع کل واحد: 32 واحد

 

جدول دروس تخصصی

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

اقتصاد خرد پیشرفته

3

2

اقتصاد کلان پیشرفته

3

3

اقتصاد اکولوژی و منابع طبیعی

3

4

اقتصاد محیط زیست 1

3

 

تذکر: گذراندن کلیه دروس برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد محیط زیست الزامی است.

 

جدول دروس جبرانی

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

مبانی محیط زیست

3

2

اقتصاد خرد

3

3

اقتصاد کلان

3

4

اقتصاد سنجی

3

 

تشخیص نیاز به چه تعداد دروس جبرانی از جدول بالا در انطباق با رشته کارشناسی دانشجو و رشته اقتصاد محیط زیست به عهده گروه آموزشی مربوط است.

 

جدول دروس اختیاری

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

اقتصاد محیط زیست (2)

2

2

کارگاه اقتصاد محیط زیست

1

3

اقتصاد سنجی( نظری)

2

4

اقتصاد توسعه و محیط زیست

2

5

کارگاه اقتصاد سنجی

1

6

نظام حکمروایی زیست محیطی

2

7

اقتصاد انرژی و محیط زیست

2

8

ارزیابی اثرات زیست محیطی

2

9

تجارت بین الملل و محیط زیست

2

10

اقتصاد منابع آب

2

11

آمایش سر زمین و محیط زیست

2

12

اقتصاد شهری و محیط زیست

2

13

اقتصاد خرد تکمیلی

2

14

اقتصاد کلان تکمیلی

2

15

محیط زیست از دیدگاه اسلام

2

16

اقتصاد محیط زیست ایران

2

17

اقتصاد محیط زیست و مدیریت گردشگری پایدار

2

18

اقتصاد حوادث طبیعی

2

19

موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلام

3

20

روش تحقیق پیشرفت در علم اقتصاد

2

 

تذکر: دانشجویان دوره. دروس ردیف ۱ تا ۵ را خواهند گذراند. همچنین از بین ردیف ۶ تا ۲۰ سه درس ( معادل ۶ واحد در سی) که توسط گروه آموزشی تعیین و اعلام می شود، را نیز انتخاب و خواهند گذراند. ضمنا هر دانشجو از خرد تکمیلی وکلان تکمیلی فقط یکی را می تواند انتخاب کند.

بازار کار کارشناسی ارشد اقتصاد نظری

عملا بازار کاری که بتوان گفت رونق زیادی دارد و بتوان به ان چسبید برای این گرایش وجود ندارد. وجود رقیبان مرتبط از سایر رشته ها و همینطور وجود نگرشهای سودآور تا توجه به نگرشهای دوستدار محیط زیست باعث شده است تا نتوان یک بازار کار تخصصی برای آن تعریف کرد. این گرایش در خارج از ایران گرایشی بسیار پرطرفدار است و اگر کسیمی خواهد برای پذیرش اقدام کند م یتواند از این گرایش نردبانی برای پذیرش خود برا یمقطع دکترا بسازد. در واقع دانشجویانی که در این رشته تربیت می شوند باید بتوانند در امور مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی، پاسخگوی نیازهای زیست محیطی باشند.

نظر خود را بنویسید