کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش بانکداری اسلامی

تربیت افرادی که بتوانند مبانی و روابط حاکم بر بانکداری اسلامی را در مدیریت کلان بانکی و عملیاتهای تجاری بانکی پیاده سازی کنند، از اهداف کارشناسی ارشد بانکداری اسلامی است.

کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش بانکداری اسلامی

از آنجایی که ایران کشوری اسلامی است؛ این نیاز احساس می شود تا بانکداری کشور نیز براساس قوانین بانکداری اسلامی اداره گردد، بنابراین در دانشگاه های کشور گرایشی در اقتصاد با عنوان بانکداری اسلامی با پذیرش متوسطی از دانشجویان ایجاد شد. تواناییهای حسابداری، امور عملیاتی و نظارتی بانکداری و فن بیان قوی در عرصه ایجاد فرهنگ اقتصادی مبتنی بر اسلام در جامعه از اهداف اصلی این گرایش می باشد.

در کل تربیت افرادی که بتوانند مبانی و روابط حاکم بر بانکداری اسلامی را در مدیریت کلان بانکی و عملیاتهای تجاری بانکی پیاده سازی کنند.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد بانکداری اسلامی

الف:  دروس اصلی 20 واحد

ب:  دروس اختیاری 6 واحد

پ:  جبرانی 6 واحد (حداکثر)

ت:  پایان نامه 6 واحد

جمع واحدها:  32 واحد

دانشجویان مجاز خواهند بود که واحدهای اختیاری خود را بر حسب علاقه از میان دروس اختیاری با نظر گروه آموزشی بانکداری اسلامی- پولی و مالی انتخاب نمایند.

 

جدول دروس کمبود

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحدها

1

اقتصاد خرد مقدماتی

3

2

اقتصاد کلان مقدماتی

3

3

اقتصاد سنجی مقدماتی

3

4

موضوعات انتخابی در اقتصاد

3

 

دانشجو حداکثر ملزم به گذرانیدن 6 واحد می باشد.

 

جدول دروس اصلی

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحدها

1

اقتصاد خرد

3

2

اقتصاد کلان

3

3

اقتصاد سنجی

3

4

اقتصاد ایران

3

5

نظام اقتصادی اسلام

2

6

پول و بانکداری اسلامی (1)

3

7

پول و بانکداری اسلامی (2)

3

 

جدول دروس اختیاری

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحدها

1

ابزارهای مالی اسلامی

2

2

حقوق تجارت

2

3

بانکداری الکترونیکی

2

4

روانشناسی علم اقتصاد

2

5

اقتصاد مالی

2

6

کارورزی

2

7

سمینار بانکداری اسلامی

2

8

اقتصاد اطلاعات

2

9

مدیریت ریسک با مبانی اسلامی

2

10

احکام اقتصادی اسلام

2

 

دانشجو ملزم به گذراندن حداکثر 6 واحد از دروس اختیاری می باشد.

 

بازار کار کارشناسی ارشد بانکداری اسلامی

تخصصی ترین حوزه کاری آنها همان بانکها می باشدو اما فارغ التحصیل شدن از این گرایش دلیل بر این نیست که همه بانکها برا یشما سر و دست بشکنند و بی رقیب باشید. سایر گرایشها اقتصاد نیز به همین حالت هستند و برای استخدام در بانکها، رقیب جدی شما هستند. در واقع از انجایی که بانکها در بازار عمومی کار در رشته اقتصاد قرار می گیرند، همه بچه ها یاقتصاد کاندیدای استخدام در آنها هستند و شاید شما تنها مزیتی که داشته باشید مزیتهای مدیریتی شما در آینده بر بانکها، موسسات پول و سرمایه و سازمانهای مبتنی بر اقتصاد اسلامی باشید. گاهی تخصصی ترین حوزه برای شما، بانک مرکزی و یا پژوهشکده های علوم انسانی درگیر با تحقیقات اقتصادی است.

نظر خود را بنویسید