کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش بیومکانیک ورزشی

کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی با سنجش ویژگی های پیکرسنجی، نقش مهمی در استعدادیابی ورزشی دارد.

کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش بیومکانیک ورزشی

یکی دیگر از گرایش های کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی که خود دربرگیرندۀ علوم زیستی، آناتومی، کنترل حرکتی، فیزیک، حرکت شناسی و اصول مکانیکی ارگان های بدن است. این رشته کمک زیادی به درک کیفیت مکانیکی و فرایند کنترل حرکتی در دوران زندگی و تحلیل توصیفی و کمی حرکت های پایه تا پیچیده ورزشی می کند.

 

گرایش های کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی

گرایش های کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی شامل:

 الفبیومکانیک پایه ورزشی

 ببیومکانیک عملکرد ورزشی

 جبیومکانیک بازتوانی ورزشی

 دبیومکانیک و مهندسی ورزشی

فقط با نام بیومکانیک ورزشی در دانشگاهها وجود دارد که علت آن هم احتمالا به دلیل نبود متخصص ویژه هر گرایش در دانشگاهها است. بیومکانیک ورزشی با سنجش ویژگی های پیکرسنجی، نقش مهمی در استعدادیابی ورزشی دارد و همچنین با تحلیل بیومکانیکی مهارتهای ورزشی نقش مهمی در اصلاح مهارت های ورزشی ورزشکاران و در نتیجه بهبود عملکرد آنان دارد. همچنین بیومکانیک ورزشی قادر به طراحی برنامه های بدن سازی در رشته های ورزشی با تأکید بر رعایت اصول بیومکانیکی در اجرای مهارتهای ورزشی است.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی

 

تعداد کلی دروس

 

ردیف

دروس

تعداد واحد

1

دروس پایه

6

2

دروس تخصصی

14

3

دروس انتخابی

6

4

پایان نامه

6

5

جمع

32

 

دروس پایه

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

آمار و روش تحقیق در بیومکانیک ورزشی

2

2

مکانیک مفاصل

2

3

فیزیولوژی دستگاه عصبی- عضلانی

2

 

دانشجویان دو درس رایانه پیشرفته و زبان تخصصی را می گذرانند، اما سر جمع جزو دروس محاسبه نخواهد شد.

 

دروس تخصصی (14 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

مکانیک عضله

2

2

بیومکانیک ورزشی کاربردی

2

3

سمینار در بیومکانیک ورزشی

2

4

آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی

2

5

بیومکانیک ورزشی1

2

6

بیومکانیک ورزشی2

2

7

بیومکانیک آسیب های ورزشی

2

 

دروس اختیاری (6 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

ارگونومی در ورزش

2

2

آشنایی با الکترومایوگرافی

2

3

نرم افزارهای رایج در بیومکانیک

2

4

کنترل حرکتی

2

5

مطالعه هدایت شده

2

 

گذراندن سه درس از دروس انتخابی با توحه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) بنا به تشخیص گروه الزامی است.

پایان نامه:  6 واحد

 

بازار کار کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی

می توان گفت بازار کار کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی نسبت به سایر گرایشها، بسیار ضعیف تر است. از طرفی به دلیل سختی بیش از حد این گرایش و ارتباط آن با علم فیزیک، طرفدار زیادی ندارد. در تهران هم که فقط دانشگاه خوارزمی درآن پذیرش دارد. در نهایت باید گفت که اگر بازار عمومی تربیت بدنی همچون آموزش و تدریس و مشاوره را در نظر بگیریم در همین زمینه ها بازار کار دارد.

نظر خود را بنویسید