کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی

کارشناسی ارشد رفتار حرکتی نقش مهمی در برنامه ریزی و اجرای مهارت آموزی در رشته های ورزشی مختلف دارد.

کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی

کارشناسی ارشد رفتار حرکتی نقش مهمی در برنامه ریزی و اجرای مهارت آموزی در رشته های ورزشی مختلف دارد. همچنین این گرایش با ارزیابی نقاط ضعف و قوت اجرای مهارت های ورزشکاران در رویدادها و با طراحی تمرینات مداخله ای نقش مهمی در رسیدن به اوج مهارت و اجرای ورزشکاران حین مسابقات دارد. همچنین دانش آموختگان این رشته بواسطه آشنایی با اختلالات حرکتی نقش مهمی در بهبود حرکت افراد مبتلا دارند و از این رو می توانند در کلینیک های کاردرمانی بعنوان دستیار مشغول به کار شوند. گرایش رشد حرکتی توانایی ارزیابی شاخص های رشدی در طول زندگی را داراست و از این رو به تحلیل حرکات انسان و ارزیابی آنها نسبت به رفتار ناهنجار می پردازد. رشد حرکتی قادر است تا با طراحی و تجویز فعالیت های بدنی، رشدی متناسب با هر سن و جنس، محیط زندگی سالم و بدون ناهنجاری را فراهم کند.

این گرایش با توجه به ماهیت آموزشی و یادگیری خود و آشنایی با مسائل و تغییرات رشدی انسان از محبوبیت خوبی بخصوص در بین مربیان و معلمان ورزش برخوردار است.

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد رفتار حرکتی

 

تعداد کلی دروس

 

ردیف

دروس

تعداد واحد

1

دروس پایه

6

2

دروس تخصصی

14

3

دروس انتخابی

6

4

پایان نامه

6

5

جمع

32

 

دروس پایه

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

روش های آماری

2

2

روش و طرح های تحقیق در علوم رفتار حرکتی

2

3

مبانی عملکرد انسان

2

 

دانشجویان دو درس رایانه پیشرفته و زبان تخصصی را می گذرانند، اما سر جمع جزء دروس محاسبه نخواهد شد.

 

زیر گرایش های کارشناسی ارشد رفتار حرکتی 

طبق تغییرات اخیر در کارشناسی ارشد به سه زیرگرایش تقسیم شده است که عبارتند از:

کارشناسی ارشد یادگیری و کنترل حرکتی

پر پذیرش ترین زیر شاخه گرای شرفتار حرکتی است و هدف کلی ان این است که دانشجو این مهارتها را پیدا کند: این شاخه، محبوبترین شاخه این گرایش می باشد.

تحلیل و بررسی وضعیتهای مربوط به یادگیری حرکتی و اجرای مهارتهای حرکتی در گروههای سنی مختلف و اثر اطلاعات حسی و محدودیتهای تکلیف بر عملکرد و یادگیری حرکتی، کمک به امر استعدادیابی، تحلیل نقاط قوت و ضعف ورزشکار در اجرای مهارتهای حرکتی، برنامه ریزی برای اجرای تمرینات و حرکات مهارتی، مشاوره به مربیان و مدیران و سرپرستان ورزشکاران. در مجموع جذابیت این زیرشاخه این است که می تواند همسنگ فیزیولوژی در علم تمرین و مشاوره پیش برود. در کل ولی زیرشاخه سختیست در دوران تحصیل.

 

دروس تخصصی (14 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

اکتساب مهارت های حرکتی

2

2

کنترل حرکتی

2

3

یادگیری حرکتی پیشرفته

2

4

اندازه گیری حرکات انسان

2

5

سمینار در کنترل حرکتی

2

6

سمینار در یادگیری حرکتی

2

7

رشد حرکتی در طول عمر

2

 

دروس اختیاری (6 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

روانشناسی شناختی

2

2

بیومکانیک حرکات انسان

2

3

آزمایشگاه رفتار حرکتی

2

4

روانشناسی ورزشی

2

5

اصول و فلسفه تربیت بدنی و ورزش

2

6

اختلالات یادگیری حرکتی

2

 

گذراندن سه درس از دروس انتخابی با توحه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) بنا به تشخیص گروه الزامی است.

پایان نامه:  6 واحد

 

کارشناسی ارشد رشد حرکتی

برخلاف گرایش قبلی که خیلی درگیر با مهارتهای حرکتی و تمرینی است، این گرایش بر روی رشد و توسعه مهارتها تمرکز دارد و بسیار تئوریک می باشد. همان مهارتهایی که در زیرشاخه یادگیری و کنترل حرکتی ذکر شد در این زیرشاخه نیز می توان ذکر کرد با این تفاوت که آنها بیشتر بر روی مردم تمرکز دارند تا ورزشکارن. به نوعی معادل فیزیولوژی و تندرستی است با این تفاوت بسیار اکادمیک تر و علمی تر و البته سخت تر می باشد. یک جنبه تفاوت آن با زیرشاخه قبلی در این است که در این زیرشاخه، آزمونهای میدانی و تحلیل آنها نیز از تخصصها می باشد.

 

دروس تخصصی (14 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

رشد جسمانی

2

2

رشد حرکتی در طول عمر

2

3

تربیت بدنی رشدی

2

4

عوامل مؤثر بر رشد حرکتی

2

5

ارزیابی رشد حرکتی

2

6

سمینار رشد حرکتی

2

7

کنترل حرکتی

2

 

دروس اختیاری (6 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

روانشناسی ورزشی

2

2

اختلالات رشد و یادگیری حرکتی

2

3

آزمایشگاه رفتار حرکتی

2

4

اصول و فلسفۀ تربیت بدنی و ورزش

2

5

روانشناسی تحولی

2

6

فعالیت ورزشی و بیماری های خاص

2

 

گذراندن سه درس از دروس انتخابی با توحه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) بنا به تشخیص گروه الزامی است.

پایان نامه:  6 واحد

 

کارشناسی ارشد آموزش تربیت بدنی

در کل تخصصهایی که در این رشته به دست می آید شامل تدریس، برنامه ریزی تمرین در سنین پایین و مشاوره به مدارس می باشد. گرایشیست بسیار کم پذیرش و در تهران فقط در دانشگاه الزهرا پذیرش دارد و پردیس فرهنگیان. در شهرستان هم فقط یزد پذیرش می کند.

 

دروس تخصصی (14 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

نظریه های اموزش تربیت بدنی

2

2

اصول و روش های آموزش اثربخش در تربیت بدنی

2

3

روانشناسی آموزش تربیت بدنی

2

4

تدوین برنامه درسی تربیت بدنی

2

5

ارزشیابی آموزشی

2

6

سمینار آموزش تربیت بدنی

2

7

رشد حرکتی در طول عمر

2

 

دروس اختیاری (6 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

یادگیری حرکتی پیشرفته

2

2

کارورزی

2

3

اصول و فلسفه تربیت بدنی و ورزش

2

4

آزمایشگاه رفتار حرکتی

2

5

روانشناسی ورزشی

2

6

اصول و فلسفه تربیت بدنی و ورزش

2

 

گذراندن سه درس از دروس انتخابی با توحه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) بنا به تشخیص گروه الزامی است.

پایان نامه:  6 واحد

 

بازار کار کارشناسی ارشد رفتار حرکتی

رفتار حرکتی می تواند در انجام خدمات مشاوره ای در حوزه رشد حرکتی در باشگاه های ورزشی، مراکز عمومی مثل پارکها و خانه های سلامت در شهرداری ها و... کمک شایانی به حفظ سلامت جامعه کند. همچنین  دانش آموختگان رشد حرکتی بواسطه آشنایی با مبانی رشدی می توانند در کلینیک های ویژۀ اختلالات رشدی بعنوان دستیار کار کنند. گرایش آموزش تربیت بدنی نیز در تدوین و ارزیابی برنامه های درسی تربیت بدنی مدارس و مراکز ورزشی و آموزش موثر مهارتهای ورزشی و حرکتی در مدارس و مراکز ورزشی و انجام خدمات مشاوره ای به مدیران، معلمین برای توسعه و بهبود برنامه های درسی تربیت بدنی مدارس و مراکز ورزشی مؤثر است. این گرایش می تواند وظایف فیزیولوژیست ورزشی را در زمینه استعدادیابی و علم تمرین نیز انجام دهد.

نظر خود را بنویسید