کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، مجموعۀ یافته های علمی در حوزۀ مدیریت و سازمان است.

کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، مجموعۀ یافته های علمی در حوزۀ مدیریت و سازمان است. در این رشته دانشجویان پس از فراگرفتن دانش مدیریت و کسب تجارب مدیریت، متخصصین ارزنده ای خواهند شد که می توانند نقش مهمی در اداره امور سازمان های ورزشی ایفا کنند.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی 

 

تعداد کلی دروس

 

ردیف

دروس

تعداد واحد

1

دروس پایه

6

2

دروس تخصصی

14

3

دروس انتخابی

6

4

پایان نامه

6

5

جمع

32

 

دروس پایه

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

روش تحقیق در مدیریت ورزشی

2

2

تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش

2

3

اصول و مبانی مدیریت

2

 

دانشجویان دو درس رایانه پیشرفته و زبان تخصصی را می گذرانند، اما سر جمع جزو دروس محاسبه نخواهد شد.

 

گرایش های کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دارای 6 گرایش است که عبارتند از:

کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی در ورزش

باید چنین تواناییهای داشته باشند تا برای این شاخه موفق شوند:

فن بیان قوی برای انجام خدمات مشاوره بازاریابی به رویدادهای ورزشی، توانمندی در زمینه آنالیز سازمان و برنامه ریزی برای طرح سوددهی رخداد ورزشی، تواناییهای مدیریتی برای مدیریت تیم اداری و پشتیبانی یک سازمان یا رویداد ورزشی. در واقع اینجا، جای کسانیست که به دنبال سودآوری از ورزش هستند.

 

دروس تخصصی گرایش (14 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

اصول و مبانی بازاریابی ورزشی

2

2

برنامه ریزی استراتژیک در بازاریابی ورزشی

2

3

مدیریت بازاریابی جهانی

2

4

سمینار در بازاریابی ورزشی

2

5

نظریه های سازمان و مدیریت

2

 6

کارورزی در بازاریابی ورزشی

2

7

مدیریت نشان(برند) و بلیط فروشی در سازمان های ورزشی

2

 

دروس اختیاری گرایش (6 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

اخلاق در ورزش

2

2

مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش

2

3

مدیریت رفتار سازمانی

2

4

اصول، مبانی و فلسفه تربیت بدنی

2

5

نقش حمایت کنندگان و شرکا ر بازاریابی

2

6

مدیریت بازاریابی در سازمان های ورزشی المپیک

2

 

گذراندن سه درس از دروس انتخابی با توحه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) بنا به تشخیص گروه الزامی است.

پایان نامه:  6 واحد

 

کارشناسی ارشد مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

تمرکز در این شاخه بر روی مدیریت و مهارتهای مالی، اقتصادی و رهبری است.

 

دروس تخصصی گرایش (14 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

مدیریت طراحی و نگهداری اماکن و تجهیزات ورزشی

2

2

مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش

2

3

مدیریت توسعه، تجهیز و نگهداری اردوگاه ها و اماکن ورزشی-تفریحی

2

4

سمینار در مدیریت و اماکن و تأسیسات ورزشی

2

5

مدیریت ایمنی در اماکن ورزشی

2

6

مدیریت امنیت در اماکن ورزشی

2

7

نظریه های سازمان و مدیریت

2

 

دروس اختیاری گرایش (6 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

آشنایی با مجموعه ها و استادیوم های بزرگ ملی و بین المللی

2

2

برنامه ریزی تأسیسات و اماکن و تجهیزات ورزشی

2

3

مدیریت رفتار سازمانی

2

4

مدیریت بازاریابی در ورزش

2

5

آشنایی با استانداردهای وسایل و تجهیزات رشته های ورزشی

2

6

مدیریت نظارت و ارزیابی اماکن و تأسیسات ورزشی

2

 

گذراندن سه درس از دروس انتخابی با توحه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) بنا به تشخیص گروه الزامی است.

پایان نامه:  6 واحد

 

کارشناسی ارشد مدیریت اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی

در این شاخه شما باید بتوانید، به عنوان مشاور، برنامه ریز و آنالیزگر ورزشها ی همگانی و یا افزاینده سطح ورزش بین مردم فعالیت کنید.

 

دروس تخصصی گرایش (14 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی

2

2

مدیریت منابع انسانی در اوقات فراغت

2

3

مدیریت اردوها و رویدادهای همگانی و تفریحی

2

4

گردشگری ورزشی

2

5

نظریه ها و مبانی اوقات فراغت

2

6

جامعه شناسی اوقات فراغت

2

7

نظریه های سازمانو مدیریت

2

 

دروس اختیاری گرایش (6 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

مدیریت پارک ها و اماکن تفریحی

2

2

اوقات فراغت و محیط زیست

2

3

مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت و ورزش های تفریحی

2

4

مدیریت اماکن تفریحی و فراغتی

2

5

مبانی حقوق ورزشی

2

6

مدیریت مالی و ادرای در ورزش

2

 

گذراندن سه درس از دروس انتخابی با توحه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) بنا به تشخیص گروه الزامی است.

پایان نامه:  6 واحد

 

کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی در سازمان‌های ورزشی

در واقع شما به قدری باید دانش مدیریت منابع انسانی و منابع ورزشی را داشته باشید که بتوانید یک رئیس فدراسیون از خود بسازید. در واقع شما یک استراتژیست هستید که مشخص می کنید از چه مسیری باید حرکت کرد که بهترین نتایج ورزشی به دست آید. مدیریت در سطح کلان ورزشی می باشد.

 

دروس تخصصی گرایش (14 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی

2

2

سمینار در مدیریت استراتژیک ورزش

2

3

برنامه ریزی استراتژیک

2

4

نظارت و ارزشیابی در سازمان های ورزشی

2

5

مدیریت بازاریابی در ورزش

2

6

مدیریت مالی و اداری در ورزش

2

7

نظریه های سازمان و مدیریت

2

 

دروس اختیاری گرایش (6 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

مدیریت منابع انسانی در ورزش

2

2

کاربرد مدیریت کیفیت در ورزش

2

3

یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در ورزش

2

4

مدیریت فناوری اطلاعات در ورزش

2

5

مدیریت رفتار سازمانی

2

6

مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش

2

 

گذراندن سه درس از دروس انتخابی با توحه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) بنا به تشخیص گروه الزامی است.

پایان نامه:  6 واحد

 

کارشناسی ارشد مدیریت رسانه‌های ورزشی

توانمندی در امر نوشتن و خبرنگاری ورزشی و آشنایی با تدوین و تحلیل محتوای ورزشی می تواند شما را یک جریان ساز و پیشرو در عرصه مطبوعات ورزشی کند. نمونه ای از این کار را دروب سایت ورزش3 می بینید.

 

دروس تخصصی گرایش (14 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

حقوق ورزشی و حقوق رسانه

2

2

آئین نگارش زبان فارسی

2

3

نظریه ها و مبانی ارتباط جمعی

2

4

جامعه شناسی رسانه و تبلیغات ورزشی

2

5

خبرنگاری و روزنامه نگاری ورزشی

2

6

ارتباط شناسی

2

7

نظریه های سازمان و مدیریت

2

 

دروس اختیاری گرایش (6 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

مدیریت مالی و ادرای در ورزش

2

2

سمینار در مدیریت رسانه های ورزشی

2

3

مدیریت رفتار سازمانی

2

4

مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش

2

5

مدیریت بازاریابی در ورزش

2

6

مدیریت رسانه و تبلیغات بازرگانی در ورزش

2

 

گذراندن سه درس از دروس انتخابی با توحه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) بنا به تشخیص گروه الزامی است.

پایان نامه:  6 واحد

 

کارشناسی ارشد مدیریت رویدادهای ورزشی

شما باید توانایی برگزاری یک رویداد ورزشی، یک لیگ، یک تورنمنت بزرگ یا کوچک، یک همایش ورزشی و یا حتی یک سازمان ورزشی بزرگ مانند المپیک را داشته باشید.

 

دروس تخصصی گرایش (14 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

مدیریت راهبردی رویدادهای بزرگ ورزشی

2

2

مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش

2

3

مدیریت امنیت و ایمنی در مسابقات ورزشی

2

4

آشنایی با سازمان های بین المللی در ورزش

2

5

مدیریت بازاریابی در رویدادهای ورزشی

2

6

سمینار در مدیریت رویدادهای ورزشی

2

7

نظریه های سازمان و مدیریت

2

 

دروس اختیاری گرایش (6 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

آشنایی با مجموعه ها و استادیوم های بزرگ ملی و بین المللی

2

2

مدیریت رفتار سازمانی

2

3

مدیریت مالی و اداری در ورزش

2

4

مدیریت پایدار در ورزش

2

5

مدیریت نظارت و ارزیابی رویدادهای ورزشی

2

6

مدیریت منابع انسانی(داوطلبان)

2

 

گذراندن سه درس از دروس انتخابی با توحه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) بنا به تشخیص گروه الزامی است.

پایان نامه:  6 واحد

 

بازار کار کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی همانگونه که از اسمش برمی آید نقش مهمی در برنامه ریزی برای بازاریابی رویدادهای ورزشی و انجام خدمات بازاریابی ورزشی در باشگاهها دارد. علاوه براین مدیریت بازاریابی توانایی مدیریت شرکت های بازاریابی ورزشی را دارا است. گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی نیز توانایی برنامه ریزی برای ساخت و بازسازی و نگهداری اماکن ورزشی، مدیریت این اماکن و انجام خدمات مشاوره ای به مدیران اماکن ورزشی را داراست. گرایش مدیریت اوقات فراغت نیز در انجام خدمات مشاوره ای به مراکز تفریحات سالم و ورزشی نقش دارد و توانایی مدیریت فدراسیون های همگانی و پارکهای تفریحی و اجرای برنامه اوقات فراغت را دارا است. گرایش  مدیریت راهبردی قادر به انجام مسئولیت های اعضای هیئت رئیسه فدراسیون های ورزشی است و می تواند ریاست هیأت های ورزش استان را برعهده بگیرد و همچنین می تواند خدمات مشاوره ای به سازمان های ورزشی بدهد. گرایش مدیریت رسانه های ورزشی نیز توانایی عضویت در هیأت تحریریه رسانه های ورزشی، پذیرش مسئولیت روابط عمومی و بین الملل سازمان های ورزشی و انجام خدمات مشاوره ای در زمینه مطبوعات و رسانه های ورزشی برای مدیران ارشد را داراست. گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی نیز توانایی برگزاری رویدادهای ورزشی، انجام مسئولیت بخش های مختلف بین المللی داخل کشور را داراست و نقش مهمی در انجام خدمات مشاوره ای در زمینه برگزاری رویدادهای ورزشی و مدیریت کمیته های اجرایی و مسابقات فدراسیون های ورزشی کشور ایفا می کند.

نظر خود را بنویسید