حسابداری بخش عمومی

کارشناسی ارشد حسابداری گرایش حسابداری بخش عمومی

گرایش حسابداری بخش عمومی، گرایش جدیدی در مقطع کارشناسی ارشد حسابداری است.

کارشناسی ارشد حسابداری گرایش حسابداری بخش عمومی 

گرایش حسابداری بخش عمومی، گرایش جدیدی در مقطع کارشناسی ارشد حسابداری است. این گرایش از کنکور کارشناسی ارشد 97 به دفترچه انتخاب رشته اضافه شده است. گرایش حسابداری بخش عمومی به پیشنهاد دانشگاه علامه طباطبایی و با هدف تربیت نیروی انسانی خبره مورد نیاز نهادهای بزرگ بخش عمومی شامل دولت و غیره ایجاد شده است.

اگر بخواهیم به زبان ساده بگوییم، حسابداران بخش عمومی باید به نهادهای دولتی کمک نمایند تا آن ها مسئولیت پاسخگویی خود را درباره منابعی که در اختیار آن ها است ایفا نمایند. 

 

ظرفیت پذیرش گرایش حسابداری بخش عمومی 

ظرفیت پذیرش گرایش حسابداری بخش عمومی در کنکور ارشد 97، شامل پذیرش 8 نفر در مقطع روزانه و 4 نفر در مقطع شبانه فقط برای دانشگاه عللامه طباطبایی بوده است.

نظر خود را بنویسید