کارشناسی ارشد ریاضی گرایش ریاضی کاربردی

کارشناسی ارشد ریاضیات کاربردی سعی داره تا ریاضی را برای ریاضیدانان از حالت خیلی محض خارج کنه و اونو به سمت کاربردی تر شدن پیش ببره.

کارشناسی ارشد ریاضی گرایش ریاضی کاربردی

این گرایش از ریاضیات سعی داره تا ارتباط بین علم پایه ای و تئوریک ریاضیات رو با علوم دیگه پیوند بزنه. ارتباط زیادی بین ریاضیات و تقریبا تمامی علوم دیگه وجود داره. به نوعی ریاضیات کاربردی سعی داره تا ریاضی را برای ریاضیدانان از حالت خیلی محض خارج کنه و اونو به سمت کاربردی تر شدن پیش ببره.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد ریاضیات کاربردی

درس های الزامی: 9 واحد شامل درس های اصلی گرایش و زیر گرایش و یک درس از دروس اصلی گرایش ها یا زیر گرایش های دیگر علوم ریاضی با نظر استاد راهنما یا دانشکده

درس های تخصصی – اختیاری:

12 واحد شامل دست کم سه درس از جدول درس های تخصصی – اختیاری و حداکثر یک درس با نظر استاد راهنما و تایید گروه از درسهای اختیاری یکی از دوره های کارشناسی ارشد مرتبط.

سمینار:  2 واحد

پایان نامه:  6 واحد

 

زیر گرایش های ریاضیات کاربردی

زیر گرایش های  ریاضیات کاربردی شامل موارد زیر هست:

کارشناسی ارشد ریاضیات کاربردی بدون گرایش

یعنی گرایشی که هنوز زیرشاخه ان مشخص نشده است و احتمالا بعد از گذراندن یک سری واحد تخصصی مشترک و در مرحله بعد به صلاحدیدی استاد راهنما به یکی از جنبه های ریاضیات کاربردی نزدیکتر می شوید.

کارشناسی ارشد آنالیزعددی

 پل رابطیست بین علوم هندسی و ریاضیات، به خصوص علوم کامپیوتر، برنامه نویسی و ریاضیات. باید بتوانید به خوبی مدلسازی کنید، الگوریتمهای عددی را تجزیه و تحلیل کنید.

 

جدول درس های الزامی مشترک

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

آنالیز عددی پیشرفته

3

2

آنالیز حقیقی

3

 

جدول درس های تخصصی اختیاری

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

روش های عددی در جبر خطی

3

2

حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی

3

3

حل عددی معادلات انتگرال

3

4

نظریه معادلات انتگرال

3

5

حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی

3

6

روش عناصر متناهی

3

7

نظریه تقریب

3

8

موجک ها و کاربرد آنها

3

9

حل عددی معادلات دیفرانسیل و انتگرال کسری

3

10

حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی

3

11

آنالیز بازه ای

3

12

مدلسازی ریاضی

3

13

روشهای بدون شبکه

3

14

مباحث ویژه در آنالیز عددی

3

 

کارشناسی ارشد بهینه سازی

پل بین ریاضیات و مهندسی صنایع است. بیشتر جنبه های مهندسی مالی رشته صنایع در این گرایش مطرح است به اضافه تحقیق در عملیات و کنترل و غیره.

 

جدول درس های اصلی

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

بهینه سازی خطی پیشرفته 1

3

2

بهینه سازی غیر خطی پیشرفته 1

3

جمع کل واحدها

6

 

جدول درس های تخصصی اختیاری

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

برنامه ریزی پویا

3

2

برنامه ریزی صحیح

3

3

بهینه سازی ترکیباتی

3

4

بهینه سازی تصادفی

3

5

بهینه سازی خطی پیشرفته 2

3

6

بهینه سازی غیر خطی پیشرفته 2

3

7

بهینه سازی خطی نیمه نامتناهی

3

8

بهینه سازی چند هدفه

3

9

بهینه سازی شبکه ای

3

10

بهینه سازی ناهموار

3

11

بهینه سازی و شبکه های عصبی

3

12

بهینه سازی محدب

3

13

حساب تغیرات و کنترل بهینه

3

14

روش های نقطه درونی

3

15

شبیه سازی پیشرفته

3

16

کنترل بهینه تصادفی

3

17

کنترل خطی و غیر خطی

3

18

مدل سازی ریاضی

3

19

نظریه بازی و کاربرد ها

3

20

نظریه مکان یابی

3

21

مباحث ویژه در بهینه سازی

3

 

کارشناسی ارشد معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی

پل ارتباطی بین علوم پایه تجربی و انسانی است. در واقع باید کار شبیه سازی را به خوبی انجام دهید تا بتوانید فرآیندهای زیستی، اقتصادی و فیزیکی و شیمیایی را تجزیه و تحلیل کنید.

 

جدول دروس تخصصی انتخابی

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

نظریه اشتورم و لیوویل

3

2

معادلات انتگرال

3

3

آنالیز مجانبی

3

4

حساب تغییرات

3

5

دستگاههای دینامیکی با بعد نامتناهی

3

6

معادلات دیفرانسیل کسری

3

جمع کل واحدها

18

 

دانشجو باید دست کم یک درس از میان دروس جدول فوق انتخاب نماید.

 

جدول درس های تخصصی اختیاری (زمینه تخصصی معادلات دیفرانسیل عادی)

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

نظریه اشتورم و لیوویل

3

2

معادلات انتگرال

3

3

آنالیز مجانبی

3

4

حساب تغییرات

3

5

دستگاههای دینامیکی با بعد نامتناهی

3

6

معادلات دیفرانسیل کسری

3

7

معادلات دیفرانسیل تاخیری

3

8

ابزارهای اساسی در معادلات دیفرانسیل

3

9

مباحث ویژه در معادلات دیفرانسیل عادی

3

 

درس های تخصصی اختیاری (زمینه تخصص معادلات دیفرانسیل پاره ای)

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

معادلات بیضوی

3

2

کاربردهای گروه لی در معادلات دیفرانسیل

3

3

معادلات تحولی و نیم گروه ها

3

4

مسائل وارون

3

5

معادلات هذلولوی

3

6

ریاضیات زیستی

3

7

نظریه کنترل

3

8

ریاضی فیزیک 1

3

9

ریاضی فیزیک 2

3

10

مباحث ویژه در معادلات دیفرانسیل

3

 

کارشناسی ارشد ریاضی مالی

از نام ان پیداست که به مقوله پول، سرمایه و منابع بازمی گردد. هدف آن ایجاد یک رابطه بین علوم ریاضیات و علم اقتصاد، حسابداری و مدیریت ریسک و سرمایه گذاریست.

 

جدول درس های اصلی

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

ریاضی مالی 1

3

2

حسابان تصادفی در مالی

3

 

جدول دروس اختیاری

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

ریاضی مالی 2

3

2

روشهای عددی در ریاضی مالی

3

3

معادلات دیفرانسیل تصادفی در بازارهای مالی

3

4

تیم مارتینگل ها در بازارهای مالی

3

5

حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی در بازارهای مالی

3

6

معادلات دیفرانسیل پاره ای در رایاضی مالی

3

7

روشهای مونت کارلو برای مالی

3

8

روشهای آماری برای مالی

3

9

ارزیابی و مدیریت ریسک

3

10

نظریه سبد مالی تصادفی

3

11

سری های زمانی مالی

3

12

مهندسی مالی

3

13

حسابان ملیون و کاربردهای آن در مالی

3

14

فرآیندهای لوی در ریاضی مالی

3

15

ریسک عملیاتی

3

16

ریاضیات سرمایه گذاری

3

17

تحلیل داده های با ابعاد بالا

3

18

کنترل بهینه در ریاضی مالی

3

19

مباحث ویژه در ریاضی مالی

3

 

کارشناسی ارشد رمز و کد

پل ارتباطی بین علوم ریاضی با مقوله امنیت اطلاعات، بانکها و هر سازمانی که نیاز دارد تا اطلاعات سری خود را حفظ کند.

به نوعی جذابیت شاخه هایی مانند ریاضی مالی و رمز و کد برای داوطلبان بسیار بالاتر است.

 

جدول درس های اصلی

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

الگوریتم و محاسبه

3

2

نظریه اطلاع و کاربرد

3

 

جدول دروس الزامی انتخابی زمینه تخصصی رمز

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

*1

رمز نگاری (1)

3

2

رمز نگاری (2)

3

3

امنیت شبکه

3

4

روشهای آماری در رمز نگاری

3

5

پنهان سازی اطلاعات

3

6

امنیت پایگاه داده

3

7

نظریه اعداد محاسباتی

3

8

پروتکل های رمز نگاری

3

9

روش های صوری در رمز نگاری

3

10

مباحث ویژه در رمز نگاری

3

 

*گذراندن درس رمز نگاری 1 برای دانشجویان زمینه تخصصی رمز الزامی است.

 

جدول دروس الزامی انتخابی تخصصی کد

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1*

کد گذاری 1

3

2

کد گذاری 2

3

3

کد گذاری شبکه

3

4

الگورریتم های کدگشایی تکراری

3

5

کد گذاری فضا – زمان

3

6

کد گذاری منبع

3

7

نظریه اطلاع و کد گذاری کوانتومی

3

8

کدهای حلقه مبنا

3

9

کد شبکه خطی تصحیح کننده خطا

3

10

مباحث ویژه در کد گذاری

3

 

*گذراندن درس کد گذاری 1 برای دانشجویان زمینه تخصصی کد الزامی است.

 

بازار کار کارشناسی ارشد ریاضیات کاربردی

به نسبت ریاضیات محض اوضاع بهتری دارد ولیکن اوضاع بهتر آن، جوری نیست که اختلاف معناداری را در بازار کار کلی ارشد ریاضیات ایجاد کند. تنها از این لحاظ وضعیت کارش بهتر است که حداقل می توانند ادعایی مبتنی بر این که با یک رشته دیگر می توانند در یک سطح قرار بگیرند و به نوعی در بازار آنها نیز رقابت کنند. مقلا فارغ التحصیل ریاضی مالی با افزایش مهارتهای حسابداری و یا بورسی خود می تواند به جای یک حسابدار و یا تحلیلگر بورس وارد بازار کار شود. به همین ترتیب سار گرایشها نیز می توانند به نوعی با کسب مهارتهای رشته ای که بیشترین نزدیکی را به آن دارند در بازار کار به رقابت بپردازند.

نظر خود را بنویسید