کارشناسی ارشد شیمی دارویی

کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی دارویی

مطالعه رابطه ساختار شیمیائی و فعالیت بیولوژیکی ترکیبات داروئی از جمله اهداف مهم تحقیقات شیمی دارویی می باشد.

کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی دارویی

شیمی دارویی درباره کشف، سنتز و تکوین، شناسایی و تفسیر روش اثر ترکیبات فعال زیستی در سطح مولکولی بحث می‌کند  و تاکید آن عمدتا بر داروها می باشد. البته توجه شیمی دان شیمی دارویی تنها منحصر به دارو نبوده و به طور عموم بر کلیه ترکیباتی است که فعالیت زیستی از خود نشان می دهند. علاوه بر این رشته شیمی دارویی با مطالعه، شناسایی و سنتز محصولات متابولیکی داروها و ترکیبات وابسته نیز مرتبط می باشد. علاوه بر این مطالعه رابطه ساختار شیمیائی و فعالیت بیولوژیکی ترکیبات داروئی از جمله اهداف مهم تحقیقات شیمی دارویی می باشد.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد شیمی دارویی

 

دروس تخصصی الزامی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

شیمی آلی پیشرفته

3

2

مبانی سنتز در شیمی آلی

3

3

شیمی هتروسیکل

3

4

اصول بیوشیمی

3

5

شیمی دارویی 1

3

 

شیمی دارویی 2

3

 

دروس تخصصی اختیاري:  انتخاب چهار درس به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

شیمی دارویی و نانوتکنولوژی

3

2

شیمی ترکیبات طبیعی

3

3

شیمی سنتز ترکیبات طبیعی

3

4

شیمی محاسباتی و طراحی دارو

3

5

شیمی فیزیک آلی

3

6

مباحث نوین در شیمی دارویی

3

 

سمینار:  2 واحد

پایان نامه:  6 واحد

نظر خود را بنویسید