کارشناسی ارشد شیمی معدنی

کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی معدنی

شیمی معدنی شاخه‌ ای از دانش شیمی است که با کانی‌ها (مواد معدنی) و خواص آن‌ها سروکار دارد.

کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی معدنی

رشته شیمی کد ضریب 3 شامل شیمی معدنی می شود.

شیمی معدنی شاخه‌ای از دانش شیمی است که با کانی‌ها (مواد معدنی) و خواص آن‌ها سروکار دارد. شیمی معدنی شاخه بزرگی از علم شیمی است که بطور کلی شامل بررسی، تحلیل و تفسیر نظریه‌های خواص و واکنشهای تمام عناصر و ترکیبات آن‌ها بجز هیدروکربنها و اغلب مشتقات آنهاست. به عبارت دیگر می‌توان چنین اظهار نظر کرد که شیمی معدنی کلیه موادی که از جمله ترکیبات کربن نباشند، به استثنای اکسیدهای کربن و کربن دی‌سولفید را دربر می‌گیرد. در بابت اهمیت این رشته می توان گفت که در واقع بیشترین مباحث علم شیمی را دانش اتمها تشکیل می‌دهد و کلیه خواص مواد و ترکیبات، به ناچار ناشی از نوع اتمها و روشی است که با توجه به آن، اتمها به یکدیگر می‌پیوندند و مجموعه تشکیل می‌دهند و از طرف دیگر کلیه تغییرات شیمیایی متضمن بازآرایی اتمهاست. در این حال شیمی معدنی تنها بخشی از علم شیمی است که با توجه به آن می‌توان به صورتی ویژه، در باب مغایرتهای موجود در میان کلیه انواع اتمها بررسی نمود. شیمی معدنی شاخه بسیار گسترده‌ای است که در مورد موضوعات فراوانی مانند ساختمان اتمی، بلورنگاری، کریستالوگرافی، انواع پیوندهای شیمیایی از جمله پیوندهای کووالانسی، یونی، هیدروژنی و...، ترکیبات کوئوردیناسیون و نظریه‌های مربوط به آن از جمله نظریه میدان بلور و نظریه اوربیتال مولکولی، واکنش‌های اسید و باز، سرامیک‌ها، تقارن مولکولی و انواع بخش‌های زیرطبقه الکتروشیمی مانند برقکافت، باطری، خوردگی، نیمه رسانایی و ... سخن می‌گوید. این گرایش به دلیل موقعیت های شغلی متوسطی که دارد محبوبیت کمتری در میان بسیاری از داوطلبان کارشناسی ارشد شیمی دارد.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد شیمی معدنی

 

دروس جبرانی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

شیمی معدنی 1

3

2

شیمی معدنی 2

4

3

کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

2

4

روش تحقیق

2

 

دروس تخصصی الزامی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

شیمی فیزیک پیشرفته

3

2

شیمی معدنی پیشرفته

3

3

شیمی آلی پیشرفته

3

4

شیمی تجزیه پیشرفته

3

5

سینتیک، ترمودینامیک و مکانیزم واکنش های معدنی

3

6

طیف سنجی در شیمی معدنی

3

7

شیمی فیزیک معدنی

3

 

دروس تخصصی اختیاري: انتخاب چهار درس به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

مقدمات و مباحث ویژه در نانوتکنولوژی

3

2

بیوشیمی معدنی

3

3

مباحث نوین در شیمی معدنی

1

4

شیمی محاسباتی

3

5

کریستالوگرافی

3

6

شیمی آلی فلزی

3

7

شیمی حالت جامد

3

8

فتوشیمی

3

9

سنتز و شناسایی کمپلکسهای معدنی

4

10

کاربرد نظریه گروه ها در شیمی

3

 

سمینار:  2 واحد

پایان نامه:  6 واحد

 

بازار کار کارشناسی ارشد شیمی معدنی

از دیدگاه وزارت علوم شیمی معدنی رشته‌ای است که برای فارغ‌التحصیلانش فرصت های شغلی مناسبی ایجاد می‌کند و مشاغل زیر به طور مستقیم به این رشته تحصیلی ارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت فعالیت در این شغل بیشترین ارتباط را بین رشته تحصیلی و شغل خود برقرار خواهند کرد : شیمیدان، پژوهشگر، استاد دانشگاه و معلم. با این حال اگر از دیدگاه یک کارشناس ارشد شیمی معدنی بخواهیم به بازار کار این رشته نگاه کنیم می توان گفت که بیشترین بازار کار این رشته در شهرهای بزرگ و صنعتی و در صنایع و معادن هست. حتی مشاغل آموزشی نیز در شهرهای کوچک موقعیت های شغلی گسترده ای ندارد. قابل ذکر است که این رشته پتانسیل کاری مناسبی در کارگاهها و کارخانه های تهیه و ترخیص مواد معدنی دارد. 

نظر خود را بنویسید