کارشناسی ارشد شیمی پلیمر

کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی پلیمر

کارشناسی ارشد شیمی پلیمر زیر شاخه ای از علم شیمی است که به بررسی درشت ملکولها یا همان پلیمر ها می پردازد.

کارشناسی ارشد شیمی پلیمر

شیمی پلیمر زیر شاخه ای از علم شیمی است که به بررسی درشت ملکولها یا همان پلیمر ها می پردازد. پلیمر ها ملکولهای طویل و بزرگی هستند که از به هم پیوستن واحدهای تکراری به نام مونومر تشکیل می شوند. مواد پلیمری اغلب ویژگی های منحصر به فرد و جالبی را از خود نشان می دهند که هم می توانندجایگزینی برای فلزات در بسیاری از کاربردها باشند و هم اینکه کاربردهای جدیدی برای آنها تعریف شود. سالانه میلیون ها تن از پلیمرها در سراسر جهان تولید می شود و در بسیاری از صنایع با فناوری پیشرفته هم این گونه مواد کاربردهای بسیار مهمی پیدا کرده اند.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد شیمی پلیمر

 

دروس جبرانی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

مبانی پلیمر

3

2

شیمی آلی

3

3

کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

3

4

زبان تخصصی شیمی

2

5

روش تحقیق

2

 

دروس تخصصی الزامی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون

3

2

تکنولوژي پلیمر 1

3

3

شناسایی مواد پلیمري

3

 

دروس تخصصی اختیاري:  انتخاب چهار درس به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

سنتز پلیمر 1

3

2

پلیمرهاي طبیعی

3

3

شیمی و تکنولوژي پوشش و چسب

3

4

شیمی فیزیک پلیمر 1

3

5

ارتباط ساختار و خواص پلیمر

3

6

بازیابی پلیمرها

3

7

تخریب و پایداري پلیمر

3

 

سمینار:  2 واحد

پایان نامه:  6 واحد

نظر خود را بنویسید