کارشناسی ارشد علوم سیاسی و رابط بین الملل گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی

بازار کار اصلی کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی در وزارت امور خارجه می باشد.

کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل گرایش دیپلماسی و سازمان بین المللی

کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمانهای بین المللی همچون سایر گرایش های علوم سیاسی، پس از پایان جنگ سرد بیش از پیش مورد توجه واقع شد و به سرعت رشد یافت. در این شاخه از علوم سیاسی، دیپلماسی تعامل با سازمانهای بین المللی مد نظر بوده و هدف، تربیت متخصصینی است که ضمن آشنایی با مواضع ایران در سازمانهای بین المللی، نسبت به مسایل روز و تحولات بین المللی درک درستی داشته باشند.

زمانی که سخن از سازمانهای بین المللی در میان است، منظور طیف وسیعی از سازمانها اعم از دولتی و غیر دولتی در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، حقوقی و زیست محیطی است و به همین جهت در این رشته تحصیلی، دانشجویان پس از رشته دیپلماسی و سازمانهای بین المللی همچون سایر گرایش های علوم سیاسی، پس از پایان جنگ سرد بیش از پیش مورد توجه واقع شد و به سرعت رشد یافت. در این شاخه از علوم سیاسی، دیپلماسی تعامل با سازمانهای بین المللی مد نظر بوده و هدف، تربیت متخصصینی است که ضمن آشنایی با مواضع ایران در سازمانهای بین المللی، نسبت به مسایل روز و تحولات بین المللی درک درستی داشته باشند.
 

زمانی که سخن از سازمانهای بین المللی در میان است، منظور طیف وسیعی از سازمانها اعم از دولتی و غیر دولتی در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، حقوقی و زیست محیطی است.

این گرایش فقط در دو دانشگاه وزارت امور خارجه و باهنر کرمان ارائه می شود.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی

دروس اختصاصی الزامی:  12 واحد

دروس اختیاری:  8 واحد

روش پژوهش در روابط بین الملل:  2 واحد

زبان تخصصی:  4 واحد

کارورزی:  4 واحد

 

دروس پایه

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

روانشناسی سیاسی و فنون مذاکرات دیپلماتیک

2

2

حقوق سازمانهای بین المللی

2

3

دیپلماسی در سازمانهای بین المللی

2

4

تحول نظری در روابط بین الملل: جهانی شدن و منطقه گرایی

2

5

اقتصاد سیاسی بین المللی

2

6

سازمانهای بین المللی و موضوعات جهانی

2

 

گرایش های کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی

گرایش های کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی عبارتند از:

 

کارشناسی ارشد سازمانهای بین المللی و صلح و امنیت بین المللی

 

دروس اختیاری

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

نظریه ها و مبانی صلح و امنیت بین المللی

2

2

کنترل تسلیحات و خلع سلاح

2

3

نقش سازمان ملل متحد در حل و فصل اختلافات بین المللی

2

4

نقش سازمن ملل متحد و سازمانهای منطقه ای در حفظ صلح و امنیت بین المللی

2

5

حقوق بین المللی کیفری

2

6

حقوق بین المللی بشردوستانه

2

7

حقوق معاهدات بین المللی

2

8

سازمانهای بین المللی غیردولتی و حفظ صلح و امنیت بین المللی

2

9

عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد

2

10

نقش روابط فرهنگی در گسترش و تحکیم صلح

2

11

سمینار مسائل روز

2

 

کارشناسی ارشد سازمانهای بین المللی و حقوق بین الملل

 

دروس اختیاری

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

نقش سازمان ملل متحد در حل و فصل اختلافات بین المللی

2

2

تحولات سازمان ملل

2

3

تحولات حقوق بین الملل

2

4

حقوق معاهدات بین المللی

2

5

روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی

2

6

حقوق مسئولین بین المللی

2

7

حقوق دیپلماتیک

2

8

حقوق بین الملل کیفری

2

9

کارگزاریهای تخصصی غیراقتصادی سازمان ملل متحد

2

10

حقوق ارتباطات بین المللی

2

11

حقوق بین الملل محیط زیست

2

12

سمینار مسائل روز

2

 

کارشناسی ارشد سازمانهای بین المللی و حقوق بشر

 

دروس اختیاری

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

حقوق بشر در نظام ملل متحد

2

2

حقوق بشر از نظام ملل متحد

2

3

مبانی تطبیقی حقوق بشر: اسلام و غرب

2

4

حقوق بشر و سیاست جهانی

2

5

تحولات حقوق بشر

2

6

حقوق بین الملل بشردوستانه

2

7

حقوق بین الملل کیفری

2

8

سازمانهای بین المللی و مساله پناهندگی در مهاجرت

2

9

سازمانهای بین المللی غیردولتی حمایت از حقوق بشر

2

10

حقوق بشر و حمایت از اقشار آسیب پذیر

2

11

سمینار مسائل روز

2

 

کارشناسی ارشد سازمانهای بین المللی و محیط زیست

 

دروس اختیاری

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

شناخت و مبانی محیط زیست

2

2

حقوق بین الملل محیط زیست

2

3

اقتصاد محیط زیست

2

4

سیاست محیط زیست

2

5

شناخت محیط زیست ایران و مسائل ایران

2

6

سازمان ملل متحد و حمایت از محیط زیست

2

7

منابع طبیعی، انرژی و توسعه پایدار

2

8

سازمانهای بین المللی غیردولتی حمایت از محیط زیست

2

9

حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه

 

10

سمینار مسائل روز

 

 

کارشناسی ارشد دیپلماسی در سازمانهای اقتصادی بین المللی

 

دروس اختیاری

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

سازمانهای اقتصادی جهانی

2

2

حقوق تجارت یبن الملل

2

3

سازمان تجارت جهانی

2

4

مذاکرات تجاری بین المللی

2

5

اتحادیه اروپا

2

6

سازمانهای اقتصادی منطقه ای و فرامنطقه ای

2

7

حقوق سرمایه گذاری بین المللی

2

8

کارگزاریهای تخصصی غیراقتصادی ملل متحد

2

9

حقوق بین الملل مالکیت معنوی

2

10

سمینار مسائل روز

2

 

کارشناسی ارشد دیپلماسی نوین

 

دروس اختیاری

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

مبانی و مفاهیم دیپلماسی

2

2

تاریخ دیپلماسی نوین

2

3

دیپلماسی در عصر جهانی شدن

2

4

دیپلماسی و روابط خارجی ایران

2

5

حقوق دیپلماتیک

2

6

دیپماسی قدرتهای بزرگ در منطقه خلیج فارس

2

7

دیپلماسی غیررسمی و سازمانهای بین المللی غیردولتی

2

8

مطالعات موردی در روابط دیپلماتیک

2

9

سمینار مسائل روز

2

 

بازار کار کارشناسی ارشد دیپلماسی وسازمان های بین المللی

مشخصا بازار کار اصلی کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی در وزارت امور خارجه می باشد. اما ورود به نشریات و روزنامه ها و مجلات نیز جرئی از بازار کار عمومی علوم سیاسی فارغ از گرایشهای ان می باشد. داشتن زبان انگلیسی قوی به شما کمک می کند تا در بازار کار این گرایش بسیار موفق باشید.

نظر خود را بنویسید