کارشناسی ارشد علوم سیاسی و رابط بین الملل گرایش مطالعات منطقه ای

هدف از ایجاد کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای، تخصص گرایی در روابط بین الملل است.

کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل گرایش مطالعات منطقه ای

هدف از ایجاد این گرایش تخصص گرایی در روابط بین الملل است. از آنجایی که روابط بین الملل به طور گسترده از شرق آسیا تا غرب اروپا را در بر می گیرد این گرایش به دنبال این سات که کراشناسانی متخصص در مناطق خاص تربیت کند

مطالعات منطقه ای نسبت به دو گرایش علوم سیاسی و روابط بین الملل با تقاضای کمتری مواجه است به دلیل پایین بودن ظرفیت و تعداد دانشگاه ها و اینکه از عمر این گرایش کمتر از یک دهه می گذرد. اما در سه سال اخیر این روند در حال تغییر و اقبال بهخ گراییش مطالعات منطقه ای است

مطالعات خاورمیانه، مطالعات اروپا، مطالعات آمریکای شمالی، مطالعات آسیای مرکزی و مطالعات جنوب شرق آسیا که در هر کدام از این زیر گرایش ها بررسی سیات، امنیت و فرهنگ در این مناطق مختلف می پردازد.

مطالعات خاورمیانه به عنوان منطقه ای که همواره پویا و پر از مسائل مختلف است و ایران نیز در این منطقه قرار گرفته از بیشتری محبوبیت برخوردار است. این گرایش برای علاقه مند برای ادامه تحصیل در خارج از کشور نیز بهترین گزینه است

مطالعات آمریکای شمالی در ردیف دوم محبوبیت قرار می گیرد با توجه به هژمونی آمریکا در جهان و روابط اینر و این کشور که برای چهار دهه گره خورده است مورد توجه دانشجویان است

مطالعات آسیای مرکزی و مطالعات اروپا تقریبا به کی میزان اهمیت دارند که جذابیت اولین به دلیل وجود کشور ورسیه و بررسی کنش های دیپلماتیک این کشور و دومی به دلیل کشورهایی نظیر بریتانیا، فرانسه و آلمان است.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای 

 

 

دروس تخصصی گرایش خاورمیانه و شمال آفریقا (دانشجویان گرایش فوق ملزم به گذراندن 10 واحد دروس تخصصی منطقه ایی خود می باشند)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

روش پژوهش در مطالعات منطقه اي سیاست و حکومت در خاور میانه و شمال آفریقا 

 

2

تاریخ اجتماعی-سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا

 

3

مسائل اقتصادي خاورمیانه و شمال آفریقا 

 

4

زبان تخصصی (انگلیسی)

 

5

آشنایی با زبانهاي محلی

 

 

*دروس اختیاری گرایش خاورمیانه و شمال آفریقا (دانشجویان موظف به گذراندن 8 واحد از دروس انتخابی خود می باشند)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

فرهنگ،ملیت و قومیت در خاورمیانه و شمال آفریقا

 

2

روابط ایران و کشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا 

 

3

محیط امنیتی خاورمیانه و شمال آفریقا 

 

4

کشورهاي منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و سازمان هاي بین المللی 

 

5

اقتصاد انرژي و منابع طبیعی در خاور میانه و شمال آفریقا 

 

6

جغرافیاي سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا 

2

7

سمینار مسائل روز خاورمیانه و شمال آفریقا 

2

8

تحقیق آزاد

2

 

جدول دروس تخصصی گرایش آسیاي مرکزي و قفقاز(دانشجویان گرایش فوق ملزم به گذراندن10 واحد دروس تخصصی منطقه ایی خود میباشند)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

سیاست و حکومت در آسیاي مرکزي و قفقاز

 

2

تاریخ اجتماعی- سیاسی آسیاي مرکزي و قفقاز

 

3

مسائل اقتصادي آسیاي مرکزي و قفقاز

 

4

زبان تخصصی (انگلیسی)

 

5

آشنایی با زبانهاي محلی

 

 

دروس انتخابی گرایش آسیاي مرکزي و قفقاز (دانشجویان موظف به گذراندن 8 واحد از دروس انتخابی خود میباشند)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

فرهنگ، ملیت و قومیت در آسیاي مرکزي و قفقاز

 

2

روابط ایران و کشورهاي آسیاي مرکزي و قفقاز 

 

3

محیط امنیتی آسیاي مرکزي و قفقاز 

 

4

کشورهاي منطقه آسیاي مرکزي و قفقاز و سازمان هاي بین المللی 

 

5

اقتصاد انرژي و منابع طبیعی در آسیاي مرکزي و قفقاز 

 

6

جغرافیاي سیاسی آسیاي مرکزي و قفقاز 

2

7

سمینار مسائل روز آسیاي مرکزي و قفقاز

2

8

تحقیق آزاد   

2

 

دروس تخصصی گرایش اروپا ( دانشجویان گرایش فوق ملزم به گذراندن10 واحد دروس تخصصی منطقه ایی خود میباشند.)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

سیاست و حکومت در اروپا

 

2

آشنایی با زبانهاي محلی 

 

3

مسائل اقتصادي اروپا 

 

4

زبان تخصصی (انگلیسی)

 

5

تاریخ اجتماعی-سیاسی اروپا 

 

 

دروس انتخابی گرایش اروپا (دانشجویان موظف به گذراندن 8 واحد از دروس انتخابی خود میباشند)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

جامعه و فرهنگ در اروپا

 

2

روابط ایران و اروپا

 

3

مسائل فکري و فلسفی و روشنفکري اروپا

 

4

اتحادیه اروپا

 

5

سازمانهاي بین المللی اروپایی

 

6

جغرافیاي سیاسی اروپا

2

7

سمینار مسائل روز اروپا

2

8

تحقیق آزاد

2

 

 دروس تخصصی گرایش آمریکاي شمالی (دنشجویان موظف به گذراندن 8 واحد از دروس انتخابی خود میباشند)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

سیاست و حکومت در آمریکاي شمالی

 

2

تاریخ اجتماعی-سیاسی آمریکاي شمالی

 

3

مسائل اقتصادي کشورهاي آمریکاي شمالی

 

4

زبان تخصصی (انگلیسی)

 

5

آشنایی با زبانهاي محلی

 

 

دروس انتخابی گرایش آمریکاي شمالی (دانشجویان موظف به گذراندن 8 واحد از دروس انتخابی خود میباشند)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

جامعه و فرهنگ در آمریکاي شمالی

 

2

سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا

 

3

روابط ایران و ایالات متحده آمریکا 

 

4

روابط ایران با کانادا و مکزیک 

 

5

سیاست و امنیت ملی در ایالات متحده آمریکا 

 

6

جغرافیاي سیاسی آمریکاي شمالی 

2

7

سمینار مسائل روز آمریکاي شمالی 

2

8

تحقیق آزاد 

2

 

بازار کار کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای

کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای مورد توجه دانشجویانی است که علاوه براین که مناسبات بین المللی را مورد توجه قرار می دهند به دبنال تخصص گرایی و تمرکز مطالعه بر یک مطنقه خاص یا یک کشور خاص است. وزرات خارجه، سازمان صداوسیما، روزنامه ها و خبرگزاری ها و بخش هایی از عقدیتی سیاسی سپاه و وزرات دفاع- موسسه های تحقیقاتی که در تهران به صورت انگشت شمار وجود دارد.

نظر خود را بنویسید