کارشناسی ارشد ذرات بنیادی و نظریه میدان ها

کارشناسی ارشد فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها

پژوهش های کارشناسی ارشد ذرات بنیادی و نظریه میدان ها صرفاً تئوری میباشند و در کشور، کارهای تجربی (آزمایشگاهی) و شبیه سازی گرایش ذرات بنیادی انجام نمی شود.

کارشناسی ارشد فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها

گرایش ذرات بنیادی در کارشناسی ارشد رشته فیزیک، گرایشی صرفاً تئوری است که به مطالعه قوانین فیزیک در ابعاد زیر هسته ای و در ابعاد انرژی های بالا و فاصله های بسیار کم می پردازد و دروس تخصصی آن نیز نظریه میدانهای کوانتومی 1 و2, ذرات بنیادی مقدماتی و پیشرفته می باشد. همانطور که ذکر شد، پژوهش های این رشته صرفاً تئوری میباشند و در کشور، کارهای تجربی (آزمایشگاهی) و شبیه سازی گرایش ذرات بنیادی انجام نمی شود.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد ذرات بنیادی و نظریه میدان ها

دروس الزامی مشترک: 9 واحد

دروس تخصصی الزامی: 6 واحد

دروس تخصصی اختیاری: 9 واحد

سمینار و روش تحقیق: 2 واحد

پایان نامه: 6 واحد

 

جدول دروس الزامی مشترک

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

مکانیک کوانتومی پیشرفته 1

3

2

الکترودینامیک پیشرفته 1

3

3

مکانیک آماری پیشرفته 1

3

 

جدول دروس تخصصی الزامی

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

نظریه میدان های کوانتومی 1

3

2

فیزیک ذرات بنیادی پیشرفته 1

3

 

جدول دروس تخصصی

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحدها

1

مکانیک کوانتومی پیشرفته ۲

3

2

نظریه میدان های کوانتومی ۲

3

3

نظریه میدان های کوانتومی ۳

3

4

نظریه ریسمان ۱

3

5

نظریه ریسمان ۲

3

6

هندسه و توپولوژی ۱

3

7

هندسه و توپولوژی ۲

3

8

دوگانی گرانش - پیمانه ای

3

9

ابر تقارن

3

10

نظریه میدانهای همدیس

3

11

نظریه میدان غیر اختلالی

3

12

ایرگرانش (سوپرگراویتی)

3

13

موضوعات ویژه ۱

3

14

موضوعات ویژه ۲

3

 

بازار کار کارشناسی ارشد ذرات بنیادی و نظریه میدان ها

لطفا فقط براساس علاقه این گرایش را انتخاب کنید نه براساس بازار کار. شیفتگان فیزیک نظری در این رشته به طور کامل می توانند اقناع شوند. کماکان بازار تدریس فیزیک برای  این دسته نیز وجود دارد. بازار کار عمومی فیزیک نیز در این گرایش صدق می کند که در گرایشهای قبل آنقدر تکرار کردیم که تکرار مکررات می شود.

نظر خود را بنویسید