کارشناسی ارشد فیزیک آماری و سامانه های پیچیده

کارشناسی ارشد فیزیک گرایش فیزیک آماری و سامانه های پیچیده

دروس کارشناسی ارشد فیزیک آماری و سامانه های پیچیده بسیار محاسباتی و درگیر با شبیه سازی و مدلسازی است.

کارشناسی ارشد فیزیک گرایش فیزیک آماری و سامانه های پیچیده

آنچه که از دروس این گرایش برمی آید این است که بسیار محاسباتی است و بسیار درگیر با شبیه سازی و مدلسازی. آنچه که درباره این گرایش جالب است این است که با توجه به زمینه علاقه مندی خود می توانند در این حوزه فعالیت کنند: سامانه های پیجیده اعصاب و زیست شناسی، نظریات گراف و سامانه های پیچیده، هواشناسی و پیش بینی ها و مدلسازی ها. نکته دیگر اینکه این گرایش در دانشگاه سراسری پذیرش ندارد.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد فیزیک آماری و سامانه های پیچیده

دروس الزامی مشترک: 9 واحد

دروس تخصصی الزامی: 6 واحد

دروس تخصصی اختیاری: 9 واحد

سمینار و روش تحقیق: 2 واحد

پایان نامه: 6 واحد

 

جدول دروس الزامی مشترک

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

مکانیک کوانتومی پیشرفته 1

3

2

الکترودینامیک پیشرفته 1

3

3

مکانیک آماری پیشرفته 1

3

 

جدول دروس تخصصی الزامی

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

مبانی شبیه سازی عددی

3

2

پدیده های بحرانی

3

 

جدول دروس تخصصی اختیاری

 

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

فیزیک سامانه های زیستی

3

2

فرایندهای تصادفی

3

3

شبکه های عصبی

3

4

نظریه گراف و شبکه های پیچیده

3

5

نظریه میدان آماری

3

6

مدل های گسسته و معادلات پیوسته رشد سطح

3

7

روش های بهینه سازی در فیزیک

3

8

هواشناسی عمومی

3

9

مبانی هواشناسی دینامیکی

3

10

فیزیک سامانه های پیچیده

3

11

دینامیک غیر خطی و آشوب

3

12

علوم اعصاب

3

13

فیزیک آماری غیر تعادلی

3

14

فیزیک سامانه های نامنظم

3

15

موضوعات ویژه ۱

3

16

موضوعات ویژه ۲

3

 

بازار کار کارشناسی ارشد فیزیک آماری و سامانه های پیچیده

این گرایش نیز بازار کار به خصوصی ندارد و اگر شانس بیاورید و پایان نامه شما مرتبط با یکی از فیلدهایی که شرکتهای تحقیقاتی و دانش بنیان در آن از همه بیشتر است باشد و در نتیجه باعث می شود تا شانس به دست اوردن شغل پژوهشی را داشته باشید که البته چندان هم زیرساختهای چنین پژوهشهایی وجود ندارد. همچنان بازار تدریس پاربرجاست.

نظر خود را بنویسید