کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

کارشناسی ارشد مدیریت گرایش مدیریت صنعتی

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی یکی از بین رشته ای ترین گرایشهای مدیریت است.

کارشناسی ارشد مدیریت گرایش مدیریت صنعتی

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی یکی از بین رشته ای ترین گرایشهای مدیریت است و پلی است بین علم مدیریت و سودآوری و تولید و صنعت. مدیریت صنعتی از این حیث ایجاد شده است که یک مهندس تولید بدون دانش مدیریت، بیشتر به ضرر صنعت عمل می کند تا به سود آن. دیدگاه تولید محور و محصول محور یک مهندس بدون درک نیازهای تولید، منابع انسانی، بحثهای مالی و بازاریابی عملا تبدیل به یک تجارت کوتاه مدت می شود. رهیافت هایی که در مدیریت صنعتی به یک تولید کننده صنعتی داده می شود باعث می شود تا او بتواند منابع انسانی خود را به خوبی مشخص، استخدام و مدیریت کند. بتواند میزان تولید را براساس منابع و هزینه ها کنترل کند و بتواند مدیریت کلی خط تولید، بهینه سازی تولید و همچنین مدیریت منابع را به خوبی انجام دهد. مدیریت صنعتی در واقع یعنی مدیری که توانایی مهندسی خط تولید را در کنار مدیریت خط تولید و منابع خط تولید را توأمان داراست. یک مدیر صنعتی نیازی ندارد تا یک مهندس خوب و متخصص باشد اما قطعا باید یک مدیر توانمند باشد که بتواند با دیدگاه مهندسی خود را وفق دهد. کسانی که ریاضی خوبی ندارند به خاطر عدم درک مفاهیم مهندسی و تولید و بهره وری در این رشته موفق نخواهند بود. به نوعی مهندسی صنایع و میدریت صنعتی از بسیاری جهات به یکدیگر شباهت دارند و تفاوت بارز آنها در این است که مهندس صنایع در زمینه ارائه مسیرهای مدیریتی برای خروج از بحران دانشی ندارد ولی مدیر صنعتی این دانش را دارد و شاید مدیر صنعتی دانش کمتری در کیفیت و بهره وری داشته باشد.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

 

دروس جبرانی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

زبان تخصصی

2

2

آمار و کاربرد آن در مدیریت

2

3

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

2

4

کامپیوتر و کاربرد ان در مدیریت

2

5

روش تحقیق

2

6

مبانی سازمان و مدیریت

2

7

مدیریت رفتار سازمانی

2

8

مدیریت تولید و عملیات

2

9

تحقیق درعملیات2

2

10

مدیریت عملکرد در سازمان های صنعتی

2

 

دروس پایه

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

2

2

تحلیل اماری

2

3

مدیریت استراتژیک پیشرفته

2

4

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

2

5

اخلاق و احکام کسب و کار

2

 

دروس اصلی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

کاربرد تئوری تصمیم گیری

2

2

تحقیق در عملیات پیشرفته

2

3

مدیریت تولید و عملیات پیشرفته

2

4

مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار

2

5

سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

2

 

زیر گرایش های کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی از زیرگرایش های زیر تشکیل می شود:

کارشناسی ارشد تحقیق در عملیات

در این گرایش بیشتر مهارتهای ریاضیاتی و نرم افزاری شما در مسیر فرآیند مدیریت صنعتی تقویت می شود.

 

دروس تخصصی

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

پویایی سیستم ها

2

2

اصول صف و شبیه سازی

2

3

تحقیق در عملیات نرم

2

4

هوش مصنوعی و روشهای فراابتکاری

2

 

کارشناسی ارشد تولید و عملیات

در این شاخه، شما یک برنامه ریز صنعتی خوب، مدیر منابع انسانی و کنترل کننده خوب سیستم خواهید شد.

 

دروس تخصصی

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی

2

2

مدیریت انتقال فناوری

2

3

مدیریت منابع سازمانی (ERP)

2

4

سمینار در مدیریت تولید و عملیات

2

 

کارشناسی ارشد مدیریت عملکرد

در این شاخه، شما بیشتر بر روی بودجه ریزی و کنترل و نظارت عملکرد سازمان و سیستمهای تولیدی تخصص پیدا می کنید. این شاخه فقط در دانشگاه شاهد تهران ارائه می شود.

 

دروس تخصصی

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

مدیریت عملکرد پیشرفته

2

2

بودجه ریزی برمبنای عملکرد

2

3

مدیریت منابع سازمانی (ERP)

2

4

سمینار در مدیریت عملکرد

2

 

کارشناسی ارشد مدیریت زنجیره تامین

در این شاخه، شما بر روی مدیرت کانالهای تأمین و مسیرهای توزیع تولیدات صنعتی و مباحث جغرافیایی، حمل و نقل و لجستیک تحویل کالا متخصص می شوید. این شاخه، تنها در دانشگاه تهران ارائه می شود.

 

دروس تخصصی

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

مدیریت زنجیره تأمین پیشرفته

2

2

مدیریت عملیات خدمات پیشرفته

2

3

مدیریت زنجیره ارزش

2

4

مدیریت تأمین و کانال های توزیع

2

 

کارشناسی ارشد مدیریت کیفیت و بهره وری

در این شاخه، تمرکز بر روی متخصصانی است که رشد و تعالی یک سازمان، تعیین وظایف و عملکرد سازمان و همینطور بررسی های کیفیت آماری پرسنل می باشد.

 

دروس تخصصی

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

مدیریت کیفیت و تعالی سازمان

2

2

تجزیه و تحلیل و بهبهود بهره وری سازمان

2

3

کنترل کیفیت آماری

2

4

سمینار در مدیریت کیفیت و بهره وری

2

 

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه

در این شاخه، شما باید اشراف کاملی بر روی دانش نرم افزاری، دانش بودجه ریزی، دانش برنامه ریزی و زمانبندی، مدیریت ریسک و از همه مهم تر نگاه کلی و جزئی به یک پروژه صنعتی از هر نظر چه تولید و محصول و چه سازمان و منابع انسانی خواهید داشت. این شاخه فقط در دانشگاه صنعتی قم ارائه می شود.

 

دروس تخصصی

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

کنترل و زمانبندی پروژه

2

2

مدیریت هزینه پروژه

2

3

مدیریت ریسک پروژه

2

4

رهبری و مدیریت پروژه پیشرفته

2

 

با توجه به تعریف از زیرشاخه ها، محبوبترین شاخه ها تولید و عملیات و تحقیق در عملیات هستند که البته جا افتاده تر نیز می باشند و بیشترین پذیرش را نیز دارند. بعد از انها می توان به شاخه مدیریت کیفیت و بهره وری اشاره کرد. با توجه به نگاه مدیریتی و فرار از پیچیدگیهای ریاضیاتی اکثرا بچه های غیر فنی و مهندسی به سمت گرایش تولید و عملیات می روند. از نظر کاربردی، شاخه زنجیره تأمین بسیار گرایش خوبیست ولی پذیرش بسیار کمی دارد.

بازار کار کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

بازار کار این رشته در رقایت با بچه های مهندسی صنایع است و چه بسا مهندسین صنایع موفق تر نیز می باشند. هم دید صنعتی دارند، هم دانش ریاضی قویتری دارند و هم دانش نرم افزاری بهتری دارند. اگر یک لیسانس صنایع، مدیریت صنعتی بخواند اقبال بیشتری نیز خواهد داشت ولی در کل فارغ از شاخه های مختلف مدیریت صنعتی، در عمل شما را با عنوان مدیریت صنعتی می شناسند و تفاوتی د رعمل با سایر زیرشاخه ها در بازار کا رنخواهید داشت. نکته مهم بعدی این است که زمانی مدیریت صنعتی در بازار کار ایده آل عمل می کند که بحث منابع انسانی بسیار مهم قلمداد شود. در مشاغل مدیریت تولید اقبال صنایع بیش از مدیران صنعتیست اما مدیریت در سطح چند بعدی و کلان، اقبال مدیران صنعتی را در بازار کار افزایش می دهد.

حوزه های تولید و عملیات صنعتی، حوزه مدیریت منابع انسانی در کارخانجات صنعتی، حوزه های راه اندازی کسب و کارهای تولیدی و صنعتی و البته مدیریت کارخانجات صنعتی از بازار کارهای معمول این گرایش می باشد. در بین سایر گرایشهای مدیریت، این گرایش را نمی توان با مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی و مدیریت منابع انسانی مقایسه کرد ولی اگر بخواهیم رتبه در بازار کار به آن بدهیم می توانیم رتبه چهارم را به آن بدهیم.

نظر خود را بنویسید