کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

کارشناسی ارشد مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی

هدف از کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی به دست آوردن، توسعه و حفظ استعدادها، هماهنگی نیروی کار با کسب و کار و همکاری عالی در کسب و کار خواهد بود.

کارشناسی ارشد مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی 

مدیریت منابع انسانی، اصطلاح مورد استفاده برای توصیف سیستم های رسمی طراحی شده برای مدیریت افراد در یک سازمان است. مسئولیت یک مدیر منابع انسانی به سه حوزه عمده تقسیم می شود:  کارکنان، جبران خدمت و مزایای کارکنان و تعریف و طراحی کار. اساسا، هدف مدیریت منابع انسانی به حداکثر رساندن بهره وری در یک سازمان با بهینه سازی کارایی کارکنان آن است. بطور خلاصه و مفید هدف و مأموریت اولیه مدیریت منابع انسانی به دست آوردن، توسعه و حفظ استعدادها، هماهنگی نیروی کار با کسب و کار و همکاری عالی در کسب و کار خواهد بود.

به علت اینکه سه سال بیشتر نیست این رشته از زیر شاخه های مدیریت دولتی مستقل شده است هنوز مانند رشته های دیگر محبوبیت پیدا نکرده اما به علت کاربرد وسیع و نیاز تخصصی به این گرایش هرساله بر محبوبیت آن افزوده می‌شود.

دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی 

متاسفانه تنها دانشگاه تهران سه گرایش استراتژیک، عملکرد و بین الملل را در سالهای اخیر ارائه‌ی می کند و دانشگاه های قم، پردیس فارابی، اردکان، شیراز، زنجان و مازندران گرایش اسلامی را ارائه می دهند.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

 

دروس اصلی مشترک (10 درس، 20 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

مدیریت استراتژیک

2

2

تئوری های مدیریت پیشرفته

2

3

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

2

4

روش تحقیق پیشرفته در علوم رفتاری

2

5

فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعات مدیریت منابع انسانی

2

6

سرمایه های انسانی کارآفرین

2

7

روانشناسی صنعتی در نیروی انسانی

2

8

طراحی سازمان متناسب با عصر اطلاعات

2

9

مدیریت تطبیقی مدیریت منابع انسانی بنگاه ها/ بین الملل

2

10

مدیریت خلاقیت و نوآوری منابع انسانی

 

2

 

پایان نامه:  4 واحد

زیر گرایش های  کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی 

زیرگرایش های کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی عبارتند از:

مدیریت استراتژیک منابع انسانی، مدیریت عملکرد و بهره­ وری منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی اسلامی، منابع انسانی بین­ الملل

کارشناسی ارشد مدیریت اسراتژیک منابع انسانی

شما ورود سرمایه انسانی و توجه به آن در بالاترین سطوح مدیریت و برنامه ریزی راهبردی و دقیق برای آن را فرا میگیرید.

 

دروس تخصصی زیر شاخه ها (انتخاب 4 درس، 8 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

نگرش استراتژیک در مدیریت منابع انسانی

2

2

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

2

3

مدیریت تحول استراتژیک در قابلیت های منابع انسانی

2

4

برنامه ریزی و سیاست گذاری منابع انسانی ملی

2

5

مزیت انسانی ( ملی و بنگاه )

2

 

کارشناسی ارشد مدیریت عملکرد و بهره­ وری منابع انسانی

شما در این زیرشاخه یا بررسی و تحلیل سازمان و مشاغل، بهترین معیارهای عملکرد و ارزیابی را مشخص میکنید.

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

بهره وری منابع انسانی نظریه های مفاهیم و کاربردها

2

2

طراحی نظام های جبران خدمات عملکرد محور

2

3

ارزیابی و بهبود عملکرد منابع انسانی و بنگاه (عمومی و خصوصی)

2

4

مدیریت تحول در منابع انسانی بنگاه (عمومی و خصوصی)

2

5

مدیریت منابع انسانی الکترونیک

2

 

کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی بین الملل

شما در این زیر شاخه رفتار و مولفه های منابع انسانی را در محیط کسب و کار بین المللی و جهانی، خواهید آموخت.

 

دروس تخصصی زیر شاخه ها (انتخاب 4 درس، 8 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

رفتار سازمانی بین الملل

2

2

مدیریت منابع انسانی بین الملل

2

3

محیط جهانی کسب و کار بازار کار و سرمایه های انسانی

2

4

روابط کار-صنعتی بین الملل

2

5

مدیریت ارتباطات و مذاکرات بین الملل

2

 

کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی اسلامی

شما مدیریت انسان را به عنوان والاترین سرمایه یک سازمان از دیدگاه اسلام را فرا می گیرید که انسان را به والاترین جایگاهش در یک سازمان اسلامی برسانید.

 

دروس تخصصی زیر شاخه ها (4 درس، 8 واحد)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

رهبری و تحول سازمانی از دیدگاه اسلام

2

2

مفروضات و الگو های مدیریت اسلامی

2

3

طراحی نظام های جبران خدمات با رویکرد اسلامی

2

4

مدیریت منابع انسانی در قرآن حدیث و نهج البلاغه

2

5

مطالعات تطبیقی مدیریت منابع انسانی

2

 

بازار کار کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی 

افرادی که از تعامل با انسان ها لذت می برند و بدنبال استفاده از مهارت ها و ارزش های آنها در راستای اهداف سازمانی هستند. در قسمت های معاون مدیر عامل، مدیر منابع انسانی، کارشناس جذب و استخدام، حقوق و دستمزد، آموزش نیروی انسانی، استعدادیابی و ...

نیاز به کارشناسان و مدیران منابع انسانی به شدت در سازمان ها احساس می شود بطوریکه بدلیل کمبود نیروی کار، افراد از رشته های دیگر اقدام به فعالیت می کنند. جذب متخصصین منابع انسانی در سازمان های(مخصوصا بزرگ) ایرانی به شدت در حال افزایش است.

فرصت های کاری بسیاری وجود دارد و حقوق های های نسبتا خوبی در مقایسه با نُرم دستمزد سایر مشاغل دریافت می کنند و این رشته در دنیا با توجه به پیچیدگی و ارزش انسان در سازمان از اهمیت روز افزونی برخوردار می شود و به همین علت نیاز به افراد خبره در این رشته جذاب احساس می شود.

نظر خود را بنویسید