کارشناسی ارشد معماری گرایش بازسازی پس از سانحه

کارشناسی ارشد معماری گرایش بازسازی پس از سانحه

دانشجویان در رشته کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه، ضمن شناخت مفاهیم بلایا و سوانح طبیعی و حوادث انسانی، با موضوع بحران در 3 مقطع پیش از وقوع، هنگام سانحه و پس از آن آشنا شده و به مقولات اساسی باز سازی می پردازند. البته موضوع مقاوم سازی نیز از محورهای مورد توجه در این دوره محسوب می شود. اگر چه تا کنون بیش از 40 سانحه طبیعی در جهان شناسایی شده که از این تعداد حدود 31 مورد آن در ایران رخ می دهد، اما این رشته، بر سیل و زلزله به عنوان 2 سانحه غالب متمرکز شده است.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه

دروس اجباری: 24 واحد

دروس اختیاری: 4 واحد

پایان نامه: 4 واحد

 

دروس اجباری

 

تعداد واحد

نام درس

ردیف

2

سوانح و مجتمع های زیستی

1

2

مدیریت بحران و بازسازی

2

2

روش های ارزیابی خطر و آسیب پذیری

3

2

مدیریت، برنامه ریزی و طراحی اردوگاههای پناهندگان و آسیب دیدگان

4

3

کارگاه 1

5

3

کارگاه 2

6

2

جامعه شناسی و روان شناسی بلایا

7

2

نظریه ها و دیدگاههای بازسازی

8

2

روش های مقاوم سازی ساختمان های موجود و آسیب دیده

9

1

سمینارهای منتخب

10

1

کارگاه 3

11

 

دروس اختیاری

 

تعداد واحد

نام درس

ردیف

2

روش های جبران خسارت در بازسازی

1

2

مبانی حقوقی مدیریت بحران

2

2

نقش شهر سازی در کاهش خطرات سوانح طبیعی و حوادث انسان ساز

3

 

بازار کار کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه

به صورت واضح بازار کار تخصصی آن حوزه پس از بحرانهای و بلایای طبیعی می باشد. همچنین با توجه به تخصصی که به دست می آورند در بحث مشاوره و یا طراحی و نظارت بر ساخت و ساز ساختمانها و بناهای مقاوم نیز وارد بازار کار می شوند.

نظر خود را بنویسید