کارشناسی ارشد مهندسی قدرت

کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش قدرت

مهندسی برق گرایش قدرت شامل زیر گرایش های سیستم های قدرت، برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی، سامانه های برقی حمل و نقل و مهندسی سیستم های انرژی می باشد.

کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش قدرت

هدف اصلی کارشناسی ارشد مهندسی قدرت، تولید برق در نیروگاه ها، انتقال نیرو از طریق خطوط انتقال و توزیع آن در شبکه هاي شهري و روستایی و در نهایت توزیع آن براي مصارف خانگی و کارخانه‌جات است. بنابراین یک مهندس قدرت باید به روش هاي مختلف تولید برق، خطوط انتقال نیرو و سیستم هاي توزیع آشنا باشد.

این گرایش خود به چندین زیرگرایش تقسیم می شود.

در مبحث انتقال و توزیع، روش هاي مختلف انتقال برق اعم از کابل‌هاي هوایی و زیرزمینی، اصول مهندسی فشار قوي و حفاظت از سیستم هاي برقی و همچنین مدیریت شبکه و توزیع بهینه را مطالعه می کنند.

در مبحث حفاظت نیز انواع وسایل و تجهیزات حفاظتی که در مراحل مختلف تولید، توزیع، انتقال و مصرف انرژي، انسان ها و تاسیسات الکتریکی را در برابر حوادث مختلف محافظت می کنند.

 یکی دیگر از شاخه هاي قدرت نیز ماشین هاي الکتریکی است که شامل ژنراتورها، ترانسفورماتورها و موتورهاي الکتریکی می شود که این شاخه از زمینه هاي مهم صنعتی و پژوهشی گرایش قدرت است.

و در آخر سیستم هاي قدرت که به بررسی تجزیه و تحلیل سیستم ها می پردازد. دانشجویان در این گرایش با انواع نیروگاه هاي آبی، گازي، سیکل ترکیبی و ... آشنا می شوند. 

ماشین‌های الکتریکی ۳، بررسی سیستم‌های قدرت، حفاظت سیستم، رله و حفاظت، اصول مهندسی عایق و فشار قوی، تولید و نیروگاه، طراحی و توسعه شبکه و مدیریت توزیع از اصلی‌ترین دروس این گرایش می‌باشند و افرادی که در مقطع کارشناسی دروس زیر را مسلط بوده اند در این گرایش موفق خواهند بود.

با تغییرات در کنکور کارشناسی ارشد برق از سال 95 به بعد، کد ضریب و یا به عبارت بهتر، ضرایب دروس در زیرگرایش‌های الکترونیک تغییراتی یافته است و آنها به نوعی تبدیل به یک رشته شده اند.

زیرگرایش‌های قدرت در کارشناسی ارشد شامل موارد زیر است:

 

کارشناسی ارشد سیستم‌های قدرت

این گرایش به بررسی، تجزیه و تحلیل سیستم های قدرت می پردازد. دانشجویان در این گرایش با انواع نیروگاه هاي آبی، گازي، سیکل ترکیبی و ... آشنا می شوند. این گرایش به کلیه مسائل مرتبط با تولید، انتقال، توزیع و تبدیل انرژی الکتریکی به شکل قابل استفاده توسط مصرفکنندگان اختصاص دارد. 

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد سیستم های قدرت

 

دروس جبرانی: انتخاب دو درس از سه درس

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

ماشینهاي الکتریکی 3

3

2

تحلیل سیستمهاي انرژی

الکتریکی 3

3

3

الکترونیک صنعتی

3

 

دروس تخصصی الزامی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

دینامیک سیستمهاي قدرت 1

3

2

بهره برداري از سیستم‌هاي قدرت

3

 

دروس تخصصی انتخابی: انتخاب دو درس به پیشنهاد استاد راهنما از چهار درس

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

تئوري جامع ماشین‌هاي الکتریکی

3

2

توزیع انرژي الکتریکی

3

3

حفاظت پیشرفته سیستم‌هاي قدرت

3

4

فناوري عایق‌ها و فشارقوي

3

 

دروس تخصصی اختیاري:  انتخاب چهار درس به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

کنترل توان راکتیو

3

2

بررسی حالات گذرا در سیستمهاي قدرت

3

3

بررسی احتمالی سیستم‌هاي قدرت

3

4

کیفیت توان

3

5

سیستم‌هاي انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر

3

6

دینامیک سیستمهاي قدرت 2

3

7

اصول کنترل مدرن

3

8

حفاظت دیجیتال سیستمهاي قدرت

3

9

دروس تخصصی انتخابی باقیمانده

6

10

آزمایشگاه تخصصی

1-3

11

مباحث ویژه

3

12

مباحث ویژه

3

13

دروس تخصصی کارشناسی یا تحصیلات تکمیلی سایر رشته ها و گرایشها

6

14

دو درس تحصیلات تکمیلی مصوب دانشگاه با اطلاع کمیته برنامه ریزي عتف

6

 

سمینار: 2 واحد

پایان نامه: 6 واحد

 

کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی

پیشرفت سریع تکنولوژی و بکارگیری ادوات و سیستم های حساس کامپیوتری در تجهیزات صنعتی، نیاز به تأمین مطمئن، با کیفیت و قابل رقابت انرژی از یک طرف و استفاده از تولیدهای پراکنده و اتصال به شبکههای فرامرزی از طرف دیگر،  سیستمهای کلاسیک قدرت را با مسائل پیچیده جدیدی نظیر سیستمهای جدید مدیریت در بازار برق، پایداری و امنیت شبکه به هم پیوسته، برنامهریزی، بهرهبرداری، کنترل بهینه شبکه، پایایی شبکه، کیفیت برق و برنامهریزی بهره برداری بر اساس برداشت اطلاعات بهنگام از تجهیزات فشار قوی، مواجه ساخته است. به منظور تأمین نیروی متخصص در زمینههای مختلف سیستم‌های قدرت و انرژی، دانشجویان در این گرایش با مسائل مختلف بیان شده، آشنا میگردند.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی

 

دروس جبرانی: انتخاب دو درس از سه درس

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

ماشین‌هاي الکتریکی 3

3

2

تحلیل سیستم‌هاي انرژی

الکتریکی 3

3

3

الکترونیک صنعتی

3

 

دروس تخصصی الزامی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

برنامه ریزي و مدیریت سیستم‌هاي انرژي

3

2

قابلیت اطمینان سیستم‌هاي انرژي الکتریکی

3

 

دروس تخصصی انتخابی: انتخاب دو درس به پیشنهاد استاد راهنما از چهار درس

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

انرژي‌هاي تجدیدپذیر

3

2

شبکه هاي هوشمند انرژي الکتریکی

3

3

اقتصاد انرژي الکتریکی

3

4

بهینه سازي سیستم‌هاي قدرت الکتریکی

3

 

دروس تخصصی اختیاری:  انتخاب چهار درس به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

بازار برق

3

2

ریزسیستم‌ها و ریزمولدها

3

3

تجدید ساختار در سیستم‌هاي قدرت

3

4

مدیریت انرژي

3

5

طراحی سیستم‌هاي برق خورشیدي

3

6

طراحی سیستم‌هاي سلولی خورشیدي

3

7

دروس تخصصی انتخابی باقیمانده

6

8

آزمایشگاه تخصصی

1-3

9

مباحث ویژه

3

10

مباحث ویژه

3

11

دروس تخصصی کارشناسی یا تحصیلات تکمیلی سایر رشته ها و گرایشها

6

12

دو درس تحصیلات تکمیلی مصوب دانشگاه با اطلاع کمیته برنامه ریزي عتف

6

 

سمینار: 2 واحد

پایان نامه: 6 واحد

 

کارشناسی ارشد سامانه های برقی حمل و نقل

در این گرایش به بررسی سامانه­ های حمل و نقل برقی مانند ماشین های برقی می­پردازد. در این گرایش دانشجویان با اصول اولیه طراحی سامانه­های برق برای حمل و نقل شهری و برون شهری آشنا شده و در مسیر طراحی یک سامانه بهینه گام برخواهند داشت.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد سامانه های برقی حمل و نقل

 

دروس جبرانی:  انتخاب دو درس از سه درس

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

ماشینهاي الکتریکی 3

3

2

تحلیل سیستمهاي انرژی

الکتریکی 3

3

3

الکترونیک صنعتی

3

 

دروس تخصصی الزامی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

زیرساختهاي حمل و نقل برقی

3

2

طراحی وسائط نقلیه برقی و

ترکیبی

3

 

دروس تخصصی انتخابی:  انتخاب دو درس به پیشنهاد استاد راهنما از چهار درس

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

الکترونیک قدرت 1

3

2

سیستمهاي ذخیره کننده انرژي

3

3

منابع تغذیه و شارژرها

3

4

طراحی و کنترل محرکه هاي رانش

3

 

دروس تخصصی اختیاري:  انتخاب چهار درس به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

دینامیک حرکت پیشرفته

3

2

طراحی و کنترل پیلهاي سوختی

3

3

الکترونیک خودرو و شبکه سازي در حمل و نقل برقی

3

4

مبدلهاي الکتریکی توان بالا

3

5

بهره برداري و مدیریت سامانه هاي برقی حمل و نقل

3

6

مدیریت توان در وسائط نقلیه برقی

3

7

دروس تخصصی انتخابی باقیمانده

6

8

مباحث ویژه

3

9

مباحث ویژه

3

10

دروس تخصصی کارشناسی یا تحصیلات تکمیلی سایر رشته ها و گرایشها

6

 

سمینار: 2 واحد

پایان نامه: 6 واحد

 

کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های انرژی

این گرایش قدرت خود از سه زیرگرایش دیگر نیز تشکیل می شود که شامل:  تکنولوژی انرژی، انرژی و محیط زیست و سیستمهای انرژی می باشد. در بین این زیرگرایشها، گرایش انرژی و محیط زیست گرایشیست که با رشد جهانی روبه روست و کسانی که به ادامه تحصیلی در خارج از ایران امیدوارند بهتر است از مهندسی سیستمهای انرژی بهره ببرند و این گرایش را انتخاب کنند. اگرچه سایر زیرگرایشهای آن نیز گرایشهای خوبی برای ادامه تحصیل در خارج از ایران می باشد. این گرایش بین رشته ای ترین گرایش مهندسی برق به حساب می آید که بین رشته های مکانیک و مهندسی شیمی و مهندسی برق مشترک می باشد.

در گرایش تکنولوژی مهندس این گرایش به عنوان طراح شناخته می شود. مثلاً در جایی بخواهند پالایشگاهی تاسیس کنند، مهندس باید فرآیند ها را طراحی کند، با توجه به فرآیند ها اجزا و ادوات خریداری و نصب شود و بر این روند نظارت کند. به همین جهت اینکه چه بویلری، چه توربینی، چه کمپرسوری و .. با توجه به نوع کاربرد و فرآیند خریداری شود به عهده مهندس تکنولوژی است.

بطور کلی کار این مهندس در کارخانه ها و پالایشگاه ها و کارخانجات و واحد های صنعتی و … است. در گرایش سیستم ها در حالتی که سیستم، پالایشگاه، کارخانه وجود داشته باشد، مهندس سیستم ها بکارگیری و پیاده کردن سیستم بهینه با وضعیت موجود را به عهده دارد. یعنی اینکه اپراتور است نه طراح. بیشتر مسائل مدیریت انرژی مطرح است. اینکه چگونه با مسائل فنی و با مدل سازی ریاضی، سیستم بهینه را اداره کند و بوجود آورد. بهینه کردن سیستم های انرژی از دیدگاه انرژی را عهده دار است. در گرایش انرژی های تجدیدپذیر انرژی های نو مثل باد و خورشید و آب … مورد بحث هست.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی

 

درسهای اصلي

 

 ردیف

نام درس 

تعداد واحد

1

مهندسي فرآيند*/طراحی مفهومی فرآیند**

 3

 2

برنامه ریزی ریاضی پیشرفته

 3

 3

تحلیل سیستمهای انرژی

 3

 4

مدلسازی انرژی

 3

5

تحلیل سیستمهای انرژی 3

3

 

* برای دانشجویان با رشته کارشناسی مهندسی مکانیک، مهندسی برق و فیزیک

** برای دانشجویان با رشته کارشناسی مهندسی شیمی

هر دانشجو موظف است تا پايان دوره آموزشي، همه درسهای جدول زیر را به عنوان درسهای اصلی بگذراند.

هر دانشجو موظف است تا پايان دوره آموزشي، همه درسهای جدول زیر را به عنوان درسهای اصلی بگذراند.

 

 درسهای تخصصی اختیاری

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

 1

اقتصاد سنجي

 3

 2

قابليت اطمينان و تحليل ريسک*

 3

 3

بهینه سازی جریان انرژی

 3

 4

امنیت انرژی

 3

 5

اقتصاد انرژي

 3

 6

اقتصاد منابع پايان پذير انرژی

 3

 7

فناوری پینچ و اگزرژی

 3

 8

آزمايشگاه مميزي انرژی

 1

 9

مديريت مصرف انرژي در ساختمان

 3

 10

کارايي انرژي در تاسيسات حرارتي

 3

 11

سیاستگذاری انرژی

 3

 12

آینده پژوهی در انرژی

 3

 

  * گذراندن این درس برای دانشجویان گرایش سیستمهای انرژی الزامی است.

هر دانشجو باید با توجه به زمینه پروژه پژوهشی و نظر استاد راهنما، مابقی درسهای خود را تا سقف 24 واحد از دروس مندرج در جدول مربوط به گرایش خود انتخاب نماید.

 

 

درسهای اختیاری گرایش فناوری های انرژی

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

 1

نيروگاه هاي تولید برق

 3

 2

فناوری های تبدیل و ذخیره سازی انرژی

 3

 3

سيستمهاي انرژي خورشيدي

 3

 4

فناوري پيلهاي سوختي

 3

 5

فناوری نيروگاه هاي باد

 3

 6

تبدیل انرژی پیشرفته* 

 3

 7

طراحي سيستمهاي توليد همزمان

 3

 8

فناوري هاي توليد و ذخیره سازی هيدروژن

 3

 9

فناوری انرژی های تجدیدپذير

 3

 10

مهندسي فرآورش انرژي هاي اوليه

 3

 

  * گذراندن این درس برای دانشجویان گرایش فناوری های انرژی الزامی است.

 

درسهای اختیاری گرایش انرژی و محیط زیست

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

 1

انرژي و محيط زيست*

 3

 2

کنترل آلودگي هاي محيط زيست

 3

 3

مدل سازي و مهندسي محيط زيست

 3

 4

ارزيابي فني و اقتصادي محيط زيست

 3

 5

مهندسي و بازیافت انرژی پسماندها

 3

 6

تصفيه فاضلاب و انرژي

 3

 

  * گذراندن این درس برای دانشجویان گرایش انرژی و محیط زیست الزامی است.

 

سمینار: 2 واحد

پایان نامه: 6 واحد

 

کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای 

کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای وابسته ترین گرایش به رشته مهندسی شیمی می باشد و بهتر است کسانی به سراغ این گرایش بروند که اولا تمایلی به ادامه تحصیل در خارج از ایران ندارند و ثانیا پایه خوبی از مهندسی شیمی و درک فرآیندهای شیمیایی و فیزیکی دارند. قطعا استخدام خصوصی برای آنها وجود نخواهد داشت و بیشتر استخدامها دولتی است. خود گرایش مهندسی هسته ای دارای این زیرگرایشهاست: کاربرد پرتوها، گداخت هسته ای، رآکتور، پرتوپزشکی، مهندسی فیزیک بهداشت. همانطور که از نام آن پیداست برای بهره گیری از انرژی هسته ای در جهت کابردهای برقی آن به کار می رود. گرایهشای گداخت هسته ای و رآکتور در جهت تولید انرژی برق با استفاده از انرژی هسته ای به کار می روند. گرایش کاربرد پرتوها یک گرایش عمومی می باشد که کاربردهای آن در هر زمینه ای می تواند باشد، از پزشکی گرفته تا کشاورزی و صنایع غذایی و صنایع شیمیایی. گرایشهای پرتوپزشکی و مهندسی فیزیک بهداشت به طور کامل درگیر با علم پزشکی هستند و بیشتر مربوط به علوم رادیولوژی و یا پرتودرمانی می باشند.

تنها دانشگاه پذیرنده این گرایش، دانشگاه شهید بهشتی می باشد.

دروس کارشناسی ارشد آن به قدری با دروس تخصصی برق بیگانه است که قدری کار را برای ادامه تحصیل در این گرایش سخت می کند.

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای

 

تعداد واحد های درسی مهندسی راکتور

 

تعداد واحد

نوع درس

ردیف

16

الزامی

1

9

اختیاری

2

1

سمینار و روش تحقیق

3

6

پایان نامه

4

۳۲

جمع

5

 

دروس جبرانی

 

تعداد واحد

نام درس

ردیف

3

** فیزیک هسته ای جبرانی

1

1

** آزمایشگاه فیزیک هسته ای جبرانی

2

4

* اصول ترموهیدرولیک جبرانی

3

 

* فارغ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی مواد نیاز به اخذ درس جبرانی فوق ندارند.

**فارغ التحصیلان رشته فیزیک نیاز به اخذ دروس جبرانی فوق ندارند.

 

دروس الزامی

 

تعداد واحد

نام درس

ردیف

3

فیزیک بهداشت

1

3

فیزیک راکتور1

2

1

آزمایشگاه راکتور

3

3

انتقال حرارت هسته ای

4

3

تکنولوژی نیروگاه های هسته ای

5

3

فیزیک راکتور2

6

 

دروس اختیاری

 

تعداد واحد

نام درس

ردیف

3

جریان های دوفازی

1

3

محاسبات عددی پیشرفته

2

3

حفاظ سازی (شیلدینگ)

3

3

فیزیک راکتورهای سریع زاینده

4

3

ایمنی راکتور های هسته ای

5

3

فیزیک راکتور پیشرفته

6

3

مواد هسته ای 1

7

3

مواد هسته ای 2

8

3

چرخه سوخت 1

9

3

چرخه سوخت 2

10

3

فیزیک راکتور گداخت 1

11

3

فیزیک راکتور گداخت 2

12

3

مباحث پیشرفته در مواد

13

3

مباحث پیشرفته در ایمنی و حفاظت هسته ای

14

3

مباحث پیشرفته در مهندسی راکتور

15

3

مباحث پیشرفته در راکتورهای گداخت

16

3

مدیریت سوخت

17

3

اقتصاد انرژی هسته ای

18

3

کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته ای

19

3

دینامیک راکتور

20

3

آزمون انواع سوخت، مواد هسته ای و مواد ساختمانی راکتور ها پس از تابش دهی

21

3

پسمانداری در تمامی مراحل چرخه سوخت (از معدن تا سوخت مصرف شده)

22

3

تئوری ترانسپورت

23

2

آشنایی با کدهای هسته ای (کارگاه)

33

 

تعداد واحد های درسی مهندسی چرخه سوخت هسته ای

 

16

الزامی

9

اختیاری

1

سمینار و روش تحقیق

6

پایان نامه

۳۲

جمع

 

دروس جبرانی

 

تعداد واحد

نام درس

ردیف

3

* شیمی عملیات چرخه سوخت جبرانی

1

3

*** فیزیک هسته ای جبرانی

2

1

*** آزمایشگاه فیزیک هسته ای جبرانی

3

4

اصول ترموهیدرولیک جبرانی

4

 

* فارغ التحصیلان رشته مهندسی شیمی نیاز به اخذ درس جبرانی فوق ندارند.

** فارغ التحصیلان رشته های مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی و مواد نیاز به اخذ درس جبرانی فوق ندارند.

*** فارغ التحصیلان رشته مهندسی فیزیک نیاز به اخذ درس جبرانی فوق ندارند.

 

دروس الزامی

 

تعداد واحد

نام درس

ردیف

3

فیزیک بهداشت

1

3

فیزیک راکتور1

2

1

آزمایشگاه راکتور

3

3

آزمون انواع سوخت، مواد هسته ای و مواد ساختمانی راکتور ها پس از تابش دهی

4

3

مواد  هسته ای 1

5

3

چرخه سوخت1

6

 

دروس اختیاری

 

تعداد واحد

نام درس

ردیف

3

انتقال حرارت هسته ای

1

3

تکنولوژی نیروگاه های هسته ای

2

3

جریان های دوفازی

3

3

محاسبات عددی پیشرفته

4

3

حفاظ سازی (شیلدینگ)

5

3

فیزیک راکتورهای سریع زاینده

6

3

ایمنی راکتور های هسته ای

7

3

فیزیک راکتور پیشرفته

8

3

فیزیک راکتور2

9

3

مواد هسته ای 2

10

3

چرخه سوخت 2

11

3

فیزیک راکتور های گداخت 1

12

3

فیزیک راکتور های گداخت 2

13

3

مباحث پیشرفته در مواد

14

3

مباحث پیشرفته در ایمنی و حفاظت هسته ای

15

3

مباحث پیشرفته در مهندسی راکتور

16

3

مباحث پیشرفته در راکتورهای گداخت

17

3

مدیریت سوخت

18

3

اقتصاد انرژی هسته ای

19

3

کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته ای

20

3

دینامیک راکتور

21

3

پسمانداری در تمامی مراحل چرخه سوخت (از معدن تا سوخت مصرف شده)

22

3

تضمین و کنترل کیفیت در چرخه سوخت هسته ای

23

3

کارآموزی

24

 

*انتخاب دروس اختیاری گرایش چرخه سوخت، باید با تأیید استاد راهنما صورت گیرد و در غیر این صورت اعتبار ندارد.

 

 

تعداد واحد های درسی کارشناسی ارشد مهندسی پرتو پزشکی

 

14

الزامی

9

اختیاری

1

سمینار و روش تحقیق

6

پایان نامه

30

جمع

 

دروس جبرانی

 

تعداد واحد

نام درس

ردیف

3

آناتومی جبرانی

1

5

فیزیولوژی جبرانی

2

3

* فیزیک هسته ای جبرانی

3

1

* آزمایشگاه فیزیک هسته ای جبرانی

4

 

* فارغ التحصیلان رشته فیزیک نیاز به اخذ درس جبرانی فوق ندارند.

 

دروس الزامی

 

تعداد واحد

نام درس

ردیف

3

فیزیک بهداشت

1

3

دستگاه های پرتوپزشکی

2

1

دستگاه های پرتوپزشکی (کارآموزی)

3

3

آشکارسازی و دزیمتری

4

1

آزمایشگاه آشکارسازی و دزیمتری

5

3

حفاظ سازی در پرتو پزشکی

6

 

دروس اختیاری

 

تعداد واحد

نام درس

ردیف

3

طراحی و محاسبه دوز در پرتو درمانی

1

3

ابزار دقیق مهندسی پرتو پزشکی

2

3

سیستم های تصویرگر پزشکی

3

3

شتاب دهنده ها و کاربرد آنها در پزشکی

4

3

الکترونیک هسته ای

5

3

رادیوایزوتوپ ها و کاربرد آنها

6

3

شبیه سازی در پرتو پزشکی

7

 

تعداد واحد های درسی مهندسی کاربرد پرتوها

 

17

الزامی

8

اختیاری

1

سمینار و روش تحقیق

6

پایان نامه

۳۲

جمع

 

 دروس جبرانی

 

تعداد واحد

نام درس

ردیف

3

فیزیک هسته ای جبرانی

1

1

آزمایشگاه فیزیک هسته ای جبرانی

2

 

دروس الزامی

 

تعداد واحد

نام درس

ردیف

3

فیزیک بهداشت

1

3

دستگاه های مولد پرتو

2

3

کاربردهای صنعتی رادیو ایزوتوپ ها

3

3

آشکارسازی تابش های هسته ای 1

4

3

آشکارسازی تابش های هسته ای 2

5

2

آزمایشگاه آشکارسازی

6

 

دروس اختیاری

 

تعداد واحد

نام درس

ردیف

3

الکترونیک هسته ای

1

3

حفاظ سازی

2

3

فناوری خلاء

3

3

محاسبات عددی پیشرفته

4

3

روش های آنالیز هسته ای

5

3

مباحث پیشرفته در کاربرد پرتوها

6

3

شتاب دهنده1

7

3

شتاب دهنده2

8

3

سیستم های تصویرگر پزشکی

9

3

پرتودهی مواد غذایی و کشاورزی هسته ای

10

3

چشمه های یونی

11

3

طراحی هدف های هسته ای

12

3

تست های غیر مخرب

13

3

دزیمتری پرتوها

14

3

کدهای محاسبات هسته ای

15

 

تعداد واحد های درسی مهندسی گداخت هسته ای

 

15

الزامی

9

اختیاری

2

سمینار و روش تحقیق

6

پایان نامه

۳۲

جمع

 

دروس جبرانی

 

تعداد واحد

نام درس

ردیف

3

* فیزیک هسته ای جبرانی

1

1

* آزمایشگاه فیزیک هسته ای جبرانی

2

3

الکترومغناطیس مهندسی جبرانی

3

3

مبانی مهندسی هسته ای

4

 

* فارغ التحصیلان رشته فیزیک نیاز به اخذ دروس جبرانی فوق ندارند.

 

دروس الزامی

 

تعداد واحد

نام درس

ردیف

3

مهندسی گداخت هسته ای 1

1

3

مهندسی گداخت هسته ای 2

2

3

توکامک ماشین مولد گداخت هسته ای 1

3

2

مهندسی گداخت هسته ای 1

4

2

مهندسی گداخت هسته ای 2

5

3

ریاضیات مهندسی پیشرفته

6

 

دروس اختیاری

 

تعداد واحد

نام درس

ردیف

3

حفاظت در برابر اشعه گداخت هسته ای

1

3

فیزیک و مهندسی پلاسما 1

2

3

فیزیک و مهندسی پلاسما 2

3

2

اصول پلاسمای آماری

4

2

توکامک ماشین مولد گداخت هسته ای 2

5

3

مگنتوئیدرو دینامیک

6

3

مبانی طراحی راکتورهای گداخت هسته ای

7

3

ماشین های مولد پلاسمای کانونی

8

3

آشکارسازی و دزیمتری راکتورهای گداخت هسته ای

9

3

کاربردهای صنعتی پلاسما

10

3

لیزر وکاربردهای آن در گداخت هسته ای

11

3

برنامه ریزی و مدلسازی انرژی

12

3

مباحث ویژه در مهندسی گداخت هسته ای

13

3

مباحث ویژه در مهندسی پلاسما

14

3

شبیه سازی و مدلسازی و کاربرد آن در گداخت هسته ای

15

3

سوخت گداخت هسته ای

16

3

مواد  کاربردی در ساختار

17

3

ابزار های آشکارسازی و تشخیصی1

18

3

ابزار های آشکارسازی و تشخیصی2

19

 

تعداد واحد های درسی مهندسی فیزیک بهداشت

 

20

الزامی

6

اختیاری

0

سمینار و روش تحقیق

6

پایان نامه

۳۲

جمع

 

دروس جبرانی

 

تعداد واحد

نام درس

ردیف

3

ریاضیات در فیزیک و مهندسی جبرانی

1

1

مهارت نگارش و نگارش مهارت در فیزیک و مهندسی جبرانی

2

3

* فیزیک هسته ای جبرانی

3

1

* آزمایشگاه فیزیک هسته ای جبرانی

4

 

* فارغ التحصیلان رشته فیزیک نیاز به اخذ دروس جبرانی فوق ندارند.

 

دروس الزامی

 

تعداد واحد

نام درس

ردیف

3

فیزیک بهداشت پایه

1

3

فیزیک بهداشت 1: حفاظت کارکنان با پرتو

2

3

فیزیک بهداشت 2: حفاظت بیماران با پرتوپزشکی

3

3

فیزیک بهداشت 3: حفاظت مردم با محیط زیست

4

2

دزیمتری پرتوها

5

2

پرتوبیولوژی

6

3

حفاظت در برابر پرتو های غیر یون ساز

7

1

آزمایشگاه آشکارسازی و دزیمتری

8

 

دروس اختیاری

 

تعداد واحد

نام درس

ردیف

3

فیزیک تصویر برداری تشخیصی

1

3

فیزیک درمان با پرتوها

2

3

مهندسی حفاظ و طراحی سیستم های پرتویی و هسته ای

3

3

شتابدهنده ها و کاربرد آنها در پزشکی

4

2

تولید و کاربرد کدهای شبیه سازی کامپیوتری

5

2

شیمی هسته ای و پرتویی

6

3

مباحث ویژه پیشرفته (حداکثر یکبار در هر مقطع)

7

2

مبانی مهندسی هسته ای

8

1

قوانین، مقررات و استاندارهای حفاظت در برابر اشعه

9

 

دروس اختیاری مشترک بین کلیه گرایشها

 

تعداد واحد

نام درس

ردیف

2

استاندارد و اطمینان از کیفیت

1

2

اقتصاد در پژوهش و توسعه

2

2

اخلاق مهندسی

3

3

مدیریت مهندسی انرژی

4

 

بازار کار کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش قدرت

از نظر بسیاری از داوطلبان، گرایش قدرت در رده اول بازار کار قرار دارد. با توجه به تولید و تامین برق به عنوان یکی از زیرساختهای اصلی کشور، جایگاه مهندسان برق با کارشناسی ارشد قدرت بهتر از سایر گرایشهاست. بزرگترین مشکل در بازار کار کلی مهندسی برق تعریف می شود:  یعنی زیاد بودن تقاضا ولی کم بودن بازار کار. تعداد فارغ التحصیلان برق زیاد است و از طرفی این همه بازار کار برای این همه فارغ التحصیلی وجود ندارد و مشکل بعدی در سطح پایین حقوق است که شما تا زمانی که تجربه و مهارت و سابقه کار زیادی نداشته باشید به حقوق مناسبی دست پیدا نمی کنید. در واقع مشکل بزرگ مهندسان برق این است که باید برای رسیدن به یک سطح حقوق قابل قبول، سالهای زیادی را کار کنند و تجربه و تخصص جمع آوری کنند. در مجموع می توان گفت گرایش قدرت از نظر بازار کار در راس سایر گرایشها قرار دارد و بیشترین تقاضا برای آن در نیروگاه ها و کارخانجات صنعتی با اتوماسیون های سنگین و دستگاههای چند کاربری برقی با چندین شیفت کاری می باشد. از این بحث گذشته، مهمترین علت گرایش مهندسان برق به گرایش قدرت این است که شمایل بیشتری به یک مهندس برق که عاشق کارهای عملیاتی است می دهد. این گرایش بیشتر در بین داوطلبان پسر تقاضا دارد تا داوطلبان دختر، چرا که همانطور که گفته شد، گرایشیست عملیاتی. برای دخترها، گرایشهایی که مربوط به سیتمهای انرژیهای تجدید پذیر و گرایشهای مدیریتی، برنامه ریزی و طراحی در سیستمهای قدرت بسیار پرکاربردتر است. از طرفی با توجه به بازار کار پایین برای این زیرگرایشها، شانس دختران که حقوق پایین تری نسبت به پسران می طلبند در این بازار کار محدود بیشتر می شود. عرصه فروش تجهیزات به نیروگاهها یا بازاریابی پروژه ها و تاسیسات نیز یکی از مشاغلیست که رونق گرفته است ولی اکثر مهندسان از این شغل فراری هستند و کسانی که مهارت دارند می توانند درآمد خوبی داشته باشند.

نظر خود را بنویسید