کارنامه های کنکور انسانی

نمونه کارنامه های کنکور انسانی 96

برای انتخاب رشته کنکور انسانی 97، تمام داوطلبان به دنبال آن هستند که وضعیت رتبه های مشابه خود را در کنکور انسانی 96 بدانند تا بتوانند انتخابی منطقی داشته باشند. در زیر رتبه های کنکور انسانی 96 به تفکیک سهمیه مناطق و سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور سراسری انسانی ارائه شده است.

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور انسانی 98، به تازگی راه اندازی شده است. برای پیوستن به کانال، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

عضویت در کانال کنکور انسانی 98

 

نمونه کارنامه های رتبه های زیر 1000 کنکور انسانی 96 (سهمیه مناطق 1، 2، 3 و 5 درصدی ایثارگران)

 

نمونه کارنامه انسانی کنکور 96 سهمیه ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی
نمونه کارنامه رتبه6کنکور انسانی 96 منطقه 1 80 90 90 80 100 100 90 90 60 100 70 90
نمونه کارنامه رتبه9کنکور انسانی 96 منطقه 1 70 80 90 40 40 80 100 100 80 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه10کنکور انسانی 96 منطقه 1 70 100 80 90 60 100 100 90 70 100 70 90
نمونه کارنامه رتبه16کنکور انسانی 96 منطقه 1 90 90 90 50 40 90 100 90 50 100 50 80
نمونه کارنامه رتبه19کنکور انسانی 96 منطقه 1 70 80 90 70 60 100 90 80 80 90 70 80
نمونه کارنامه رتبه22کنکور انسانی 96 منطقه 1 70 80 60 60 60 100 90 100 40 90 60 90
نمونه کارنامه رتبه25کنکور انسانی 96 منطقه 1 80 90 90 30 60 90 90 100 80 80 50 80
نمونه کارنامه رتبه50کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 80 80 60 60 100 80 90 90 90 40 80
نمونه کارنامه رتبه51کنکور انسانی 96 منطقه 1 70 80 90 70 60 80 90 80 70 100 40 80
نمونه کارنامه رتبه55کنکور انسانی 96 منطقه 1 70 80 90 60 80 90 80 90 60 60 40 80
نمونه کارنامه رتبه59کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 80 70 30 80 90 90 90 60 70 40 90
نمونه کارنامه رتبه69کنکور انسانی 96 منطقه 1 80 70 80 70 70 90 60 100 20 90 50 80
نمونه کارنامه رتبه71کنکور انسانی 96 منطقه 1 80 80 70 90 80 100 60 90 50 80 40 80
نمونه کارنامه رتبه84کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 70 70 70 60 90 80 100 50 70 40 80
نمونه کارنامه رتبه88کنکور انسانی 96 منطقه 1 70 60 90 50 40 80 80 90 60 100 40 80
نمونه کارنامه رتبه92کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 60 70 40 60 90 70 80 50 100 50 80
نمونه کارنامه رتبه101کنکور انسانی 96 منطقه 1 70 70 50 20 80 70 70 100 10 60 70 80
نمونه کارنامه رتبه122کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 70 90 50 40 90 60 80 50 60 60 100
نمونه کارنامه رتبه124کنکور انسانی 96 منطقه 1 70 70 40 50 60 100 60 100 30 70 40 70
نمونه کارنامه رتبه124کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 50 70 30 40 100 80 80 70 70 50 80
نمونه کارنامه رتبه133کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 50 60 30 70 100 70 80 40 80 50 90
نمونه کارنامه رتبه135کنکور انسانی 96 منطقه 1 70 80 70 40 60 100 70 60 60 50 70 70
نمونه کارنامه رتبه136کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 80 70 50 50 90 70 90 30 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه153کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 70 80 70 40 90 80 80 60 80 40 60
نمونه کارنامه رتبه155کنکور انسانی 96 منطقه 1 70 50 50 40 50 100 70 80 40 80 40 80
نمونه کارنامه رتبه159کنکور انسانی 96 منطقه 1 40 90 70 60 80 90 50 90 50 90 30 80
نمونه کارنامه رتبه164کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 80 70 60 60 90 80 70 60 80 30 80
نمونه کارنامه رتبه167کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 70 80 20 70 90 70 90 10 90 40 90
نمونه کارنامه رتبه169کنکور انسانی 96 منطقه 1 70 80 60 50 50 100 60 90 50 90 40 60
نمونه کارنامه رتبه171کنکور انسانی 96 منطقه 1 90 80 60 90 70 100 60 80 30 50 30 80
نمونه کارنامه رتبه189کنکور انسانی 96 منطقه 1 40 60 60 90 30 100 70 80 60 90 40 80
نمونه کارنامه رتبه195کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 70 70 40 60 90 90 70 50 50 30 70
نمونه کارنامه رتبه201کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 50 70 10 30 100 70 60 60 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه206کنکور انسانی 96 منطقه 1 70 70 70 50 40 60 70 80 70 90 40 60
نمونه کارنامه رتبه211کنکور انسانی 96 منطقه 1 70 70 90 50 10 80 80 80 50 80 30 80
نمونه کارنامه رتبه214کنکور انسانی 96 منطقه 1 70 70 50 40 70 90 60 80 60 70 30 80
نمونه کارنامه رتبه215کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 60 70 60 50 90 60 70 50 80 50 80
نمونه کارنامه رتبه219کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 70 60 80 30 90 70 90 50 80 30 60
نمونه کارنامه رتبه221کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 70 80 50 20 100 70 70 50 90 30 80
نمونه کارنامه رتبه222کنکور انسانی 96 منطقه 1 70 90 70 10 70 80 70 80 30 80 30 80
نمونه کارنامه رتبه230کنکور انسانی 96 منطقه 1 70 80 40 10 50 100 50 70 40 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه234کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 50 70 10 20 90 40 50 60 80 30 100
نمونه کارنامه رتبه236کنکور انسانی 96 منطقه 1 70 90 60 40 60 90 60 80 20 60 40 80
نمونه کارنامه رتبه238کنکور انسانی 96 منطقه 1 70 70 70 40 60 80 70 70 30 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه239کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 80 70 50 50 90 60 70 70 70 40 70
نمونه کارنامه رتبه243کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 70 80 30 20 90 70 70 60 90 30 80
نمونه کارنامه رتبه247کنکور انسانی 96 منطقه 1 70 70 70 20 50 80 70 80 40 80 50 40
نمونه کارنامه رتبه254کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 90 50 40 80 80 60 80 50 60 30 80
نمونه کارنامه رتبه262کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 70 60 50 80 100 40 60 60 60 30 60
نمونه کارنامه رتبه272کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 80 80 10 60 90 70 60 30 80 30 80
نمونه کارنامه رتبه277کنکور انسانی 96 منطقه 1 30 50 70 40 100 100 20 60 40 60 40 70
نمونه کارنامه رتبه283کنکور انسانی 96 منطقه 1 40 60 60 90 60 90 60 80 40 60 30 90
نمونه کارنامه رتبه285کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 70 60 30 50 100 50 80 50 70 40 70
نمونه کارنامه رتبه292کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 30 50 60 50 90 70 50 50 70 40 80
نمونه کارنامه رتبه298کنکور انسانی 96 منطقه 1 30 70 80 10 60 100 40 70 10 90 30 90
نمونه کارنامه رتبه305کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 60 80 30 30 80 70 60 60 90 30 60
نمونه کارنامه رتبه309کنکور انسانی 96 منطقه 1 40 70 60 20 30 90 60 90 50 60 30 60
نمونه کارنامه رتبه313کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 90 50 30 60 70 50 90 40 80 20 80
نمونه کارنامه رتبه320کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 80 80 40 40 80 70 60 20 80 30 80
نمونه کارنامه رتبه326کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 60 70 10 60 100 40 60 60 60 20 80
نمونه کارنامه رتبه329کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 80 70 10 70 90 70 70 10 80 50 20
نمونه کارنامه رتبه329کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 80 60 30 50 80 70 60 70 70 20 60
نمونه کارنامه رتبه333کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 40 40 100 80 100 60 20 10 60 40 70
نمونه کارنامه رتبه336کنکور انسانی 96 منطقه 1 70 80 60 30 60 100 50 80 20 60 30 60
نمونه کارنامه رتبه345کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 70 60 20 40 90 50 60 50 80 40 80
نمونه کارنامه رتبه348کنکور انسانی 96 منطقه 1 70 60 50 10 40 90 70 50 40 80 30 70
نمونه کارنامه رتبه352کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 70 60 20 20 90 60 80 60 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه355کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 60 80 30 50 80 40 60 70 70 40 70
نمونه کارنامه رتبه359کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 90 70 10 20 100 40 90 10 70 30 80
نمونه کارنامه رتبه370کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 70 60 70 60 90 40 80 40 60 30 50
نمونه کارنامه رتبه371کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 60 50 80 60 100 50 60 40 40 30 80
نمونه کارنامه رتبه376کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 80 70 20 10 100 60 100 10 50 30 70
نمونه کارنامه رتبه378کنکور انسانی 96 منطقه 1 30 80 30 30 60 100 50 50 30 50 40 90
نمونه کارنامه رتبه381کنکور انسانی 96 منطقه 1 30 20 50 30 50 80 70 50 30 80 50 80
نمونه کارنامه رتبه389کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 50 50 40 50 90 60 80 40 80 20 60
نمونه کارنامه رتبه391کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 60 30 90 30 100 70 70 20 60 30 80
نمونه کارنامه رتبه392کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 60 50 40 20 90 60 60 50 70 20 70
نمونه کارنامه رتبه394کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 60 60 20 50 80 40 80 30 80 30 80
نمونه کارنامه رتبه398کنکور انسانی 96 منطقه 1 70 60 70 10 50 100 60 50 10 70 20 70
نمونه کارنامه رتبه401کنکور انسانی 96 منطقه 1 40 60 60 60 50 100 50 60 70 60 20 70
نمونه کارنامه رتبه412کنکور انسانی 96 منطقه 1 70 80 90 90 20 80 60 60 40 70 20 80
نمونه کارنامه رتبه419کنکور انسانی 96 منطقه 1 30 80 50 40 60 80 50 80 20 40 30 80
نمونه کارنامه رتبه441کنکور انسانی 96 منطقه 1 70 50 50 20 50 100 60 50 40 60 10 60
نمونه کارنامه رتبه457کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 50 40 30 20 100 50 70 60 80 20 70
نمونه کارنامه رتبه459کنکور انسانی 96 منطقه 1 40 40 40 20 60 100 60 40 40 60 40 70
نمونه کارنامه رتبه460کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 60 50 60 60 60 50 70 10 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه466کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 60 70 20 40 90 60 40 10 60 40 90
نمونه کارنامه رتبه473کنکور انسانی 96 منطقه 1 40 60 50 30 20 100 60 60 40 80 20 80
نمونه کارنامه رتبه476کنکور انسانی 96 منطقه 1 30 40 50 70 80 100 20 50 10 70 30 70
نمونه کارنامه رتبه481کنکور انسانی 96 منطقه 1 40 50 30 10 70 100 50 60 50 40 30 50
نمونه کارنامه رتبه490کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 70 50 10 40 90 40 40 40 80 10 90
نمونه کارنامه رتبه490کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 60 40 20 50 70 50 60 20 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه497کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 70 70 10 70 80 60 80 20 50 10 70
نمونه کارنامه رتبه499کنکور انسانی 96 منطقه 1 40 40 60 40 60 100 70 30 20 40 30 60
نمونه کارنامه رتبه509کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 60 60 40 20 90 40 60 50 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه516کنکور انسانی 96 منطقه 1 30 10 80 20 80 90 50 10 40 60 30 80
نمونه کارنامه رتبه518کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 90 70 20 60 70 50 100 40 20 10 70
نمونه کارنامه رتبه523کنکور انسانی 96 منطقه 1 40 70 70 10 50 100 60 70 30 50 20 60
نمونه کارنامه رتبه535کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 60 40 10 20 50 60 60 40 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه535کنکور انسانی 96 منطقه 1 40 70 80 10 10 90 50 70 60 80 20 70
نمونه کارنامه رتبه542کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 50 50 30 20 100 60 50 20 40 30 70
نمونه کارنامه رتبه547کنکور انسانی 96 منطقه 1 40 70 50 40 40 80 50 60 10 70 40 60
نمونه کارنامه رتبه553کنکور انسانی 96 منطقه 1 40 40 70 10 70 100 40 10 10 70 30 90
نمونه کارنامه رتبه555کنکور انسانی 96 منطقه 1 30 60 60 10 40 70 60 60 40 70 20 80
نمونه کارنامه رتبه561کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 70 70 40 10 100 30 80 20 50 30 80
نمونه کارنامه رتبه563کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 50 30 40 80 100 30 40 -10 70 30 80
نمونه کارنامه رتبه565کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 90 60 10 10 40 50 80 50 10 50 40
نمونه کارنامه رتبه575کنکور انسانی 96 منطقه 1 40 50 40 10 70 100 30 50 10 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه584کنکور انسانی 96 منطقه 1 40 60 40 30 40 100 30 70 10 50 40 80
نمونه کارنامه رتبه588کنکور انسانی 96 منطقه 1 40 50 40 10 40 100 60 60 10 70 40 50
نمونه کارنامه رتبه589کنکور انسانی 96 منطقه 1 40 90 70 30 30 90 60 80 10 80 10 60
نمونه کارنامه رتبه594کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 60 80 30 40 70 50 60 30 70 20 70
نمونه کارنامه رتبه598کنکور انسانی 96 منطقه 1 40 40 60 30 10 30 60 60 30 100 30 70
نمونه کارنامه رتبه604کنکور انسانی 96 منطقه 1 30 50 60 60 40 90 50 40 40 80 30 40
نمونه کارنامه رتبه609کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 70 50 10 60 80 50 60 10 70 20 70
نمونه کارنامه رتبه610کنکور انسانی 96 منطقه 1 30 50 70 10 10 100 60 40 20 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه611کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 60 30 50 30 100 50 50 40 80 10 50
نمونه کارنامه رتبه613کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 70 30 30 40 70 60 70 10 40 20 70
نمونه کارنامه رتبه616کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 30 20 10 60 100 40 40 20 80 20 60
نمونه کارنامه رتبه624کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 80 50 40 40 80 50 60 20 50 20 70
نمونه کارنامه رتبه626کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 50 50 10 60 70 50 60 20 70 20 80
نمونه کارنامه رتبه634کنکور انسانی 96 منطقه 1 80 40 30 10 50 90 60 60 40 40 20 50
نمونه کارنامه رتبه644کنکور انسانی 96 منطقه 1 30 50 20 10 60 100 50 40 20 60 10 60
نمونه کارنامه رتبه658کنکور انسانی 96 منطقه 1 30 70 30 50 50 70 60 80 10 20 30 60
نمونه کارنامه رتبه664کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 30 50 50 60 100 50 20 30 50 10 60
نمونه کارنامه رتبه666کنکور انسانی 96 منطقه 1 40 80 50 40 60 70 60 70 10 60 30 60
نمونه کارنامه رتبه672کنکور انسانی 96 منطقه 1 40 60 20 30 10 100 50 80 40 80 30 60
نمونه کارنامه رتبه673کنکور انسانی 96 منطقه 1 30 50 40 10 60 100 40 30 30 60 30 60
نمونه کارنامه رتبه679کنکور انسانی 96 منطقه 1 30 60 50 10 40 90 60 60 40 50 20 70
نمونه کارنامه رتبه683کنکور انسانی 96 منطقه 1 40 60 50 10 30 100 60 60 30 50 10 80
نمونه کارنامه رتبه693کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 80 80 10 10 90 60 80 10 70 20 70
نمونه کارنامه رتبه693کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 80 50 30 20 90 50 60 20 70 20 70
نمونه کارنامه رتبه695کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 70 50 50 20 80 50 70 30 70 20 80
نمونه کارنامه رتبه709کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 70 30 10 70 70 50 70 40 30 20 70
نمونه کارنامه رتبه711کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 50 30 40 30 70 50 50 40 30 20 50
نمونه کارنامه رتبه715کنکور انسانی 96 منطقه 1 20 70 30 10 70 100 40 70 10 40 30 70
نمونه کارنامه رتبه716کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 60 40 40 30 80 50 50 50 60 20 70
نمونه کارنامه رتبه736کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 70 40 30 10 50 50 80 20 60 20 80
نمونه کارنامه رتبه742کنکور انسانی 96 منطقه 1 20 60 50 60 70 80 50 50 40 30 20 80
نمونه کارنامه رتبه744کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 50 60 80 30 80 60 30 10 80 10 60
نمونه کارنامه رتبه748کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 60 50 10 60 90 40 60 10 10 50 60
نمونه کارنامه رتبه750کنکور انسانی 96 منطقه 1 40 70 60 20 10 80 50 50 20 60 50 40
نمونه کارنامه رتبه751کنکور انسانی 96 منطقه 1 30 50 30 10 20 80 60 60 30 80 20 70
نمونه کارنامه رتبه752کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 30 50 10 10 80 60 60 30 50 20 70
نمونه کارنامه رتبه758کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 60 30 10 50 90 30 70 10 60 40 50
نمونه کارنامه رتبه771کنکور انسانی 96 منطقه 1 30 20 50 10 70 100 30 20 30 40 20 60
نمونه کارنامه رتبه776کنکور انسانی 96 منطقه 1 40 80 70 40 40 80 40 60 10 20 30 90
نمونه کارنامه رتبه801کنکور انسانی 96 منطقه 1 30 30 30 20 20 100 60 20 60 70 20 70
نمونه کارنامه رتبه804کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 70 50 10 60 50 40 60 10 10 40 80
نمونه کارنامه رتبه816کنکور انسانی 96 منطقه 1 40 60 60 20 30 90 50 40 20 60 10 50
نمونه کارنامه رتبه824کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 60 60 20 40 70 50 40 30 20 30 50
نمونه کارنامه رتبه828کنکور انسانی 96 منطقه 1 40 80 30 10 10 80 60 60 20 40 30 60
نمونه کارنامه رتبه836کنکور انسانی 96 منطقه 1 30 60 40 30 50 90 50 60 40 20 20 70
نمونه کارنامه رتبه844کنکور انسانی 96 منطقه 1 20 80 70 10 10 100 40 50 20 80 20 70
نمونه کارنامه رتبه845کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 40 50 60 10 80 50 30 40 60 30 70
نمونه کارنامه رتبه870کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 70 60 10 40 90 30 30 10 60 10 90
نمونه کارنامه رتبه871کنکور انسانی 96 منطقه 1 40 50 40 30 60 90 30 60 20 30 20 70
نمونه کارنامه رتبه874کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 70 20 10 60 80 50 70 10 20 20 70
نمونه کارنامه رتبه876کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 70 30 40 10 80 60 60 10 70 20 70
نمونه کارنامه رتبه894کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 60 50 10 10 80 50 70 70 80 20 60
نمونه کارنامه رتبه899کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 40 40 10 20 80 60 40 30 50 30 60
نمونه کارنامه رتبه907کنکور انسانی 96 منطقه 1 40 60 50 80 20 80 40 40 20 60 20 70
نمونه کارنامه رتبه910کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 70 50 60 50 80 40 70 20 40 10 70
نمونه کارنامه رتبه913کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 50 50 40 40 80 40 80 20 60 10 60
نمونه کارنامه رتبه914کنکور انسانی 96 منطقه 1 30 50 40 10 60 90 50 40 20 40 20 80
نمونه کارنامه رتبه937کنکور انسانی 96 منطقه 1 40 70 30 20 70 100 30 40 10 30 10 60
نمونه کارنامه رتبه942کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 60 10 10 50 60 50 60 10 20 50 40
نمونه کارنامه رتبه946کنکور انسانی 96 منطقه 1 60 60 50 30 20 90 50 60 40 70 10 60
نمونه کارنامه رتبه949کنکور انسانی 96 منطقه 1 40 30 30 30 50 80 50 20 20 60 20 80
نمونه کارنامه رتبه960کنکور انسانی 96 منطقه 1 40 70 40 10 20 80 50 80 10 50 10 70
نمونه کارنامه رتبه969کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 70 90 10 10 50 20 90 20 10 30 90
نمونه کارنامه رتبه972کنکور انسانی 96 منطقه 1 30 50 40 10 40 80 30 20 30 70 20 80
نمونه کارنامه رتبه977کنکور انسانی 96 منطقه 1 30 50 50 10 40 100 30 40 10 40 10 50
نمونه کارنامه رتبه981کنکور انسانی 96 منطقه 1 30 20 70 10 70 90 20 20 10 90 10 60
نمونه کارنامه رتبه994کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 40 40 80 20 60 60 10 40 60 20 70
نمونه کارنامه رتبه1000کنکور انسانی 96 منطقه 1 50 50 50 20 10 80 30 80 30 40 20 50

 

عضویت در کانال  کنکور سراسری 97

 

نمونه کارنامه های رتبه های زیر 1000 کنکور انسانی 96 (سهمیه منطفه 2)

 

نمونه کارنامه کنکور انسانی 96 سهمیه ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی
نمونه کارنامه رتبه4کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 80 90 80 100 100 90 80 80 90 60 90
نمونه کارنامه رتبه5کنکور انسانی 96 منطقه 2 90 80 100 60 80 90 100 90 90 90 50 80
نمونه کارنامه رتبه11کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 80 90 60 100 90 100 90 30 90 60 80
نمونه کارنامه رتبه13کنکور انسانی 96 منطقه 2 80 100 90 80 60 100 80 90 60 80 70 90
نمونه کارنامه رتبه14کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 90 80 70 80 100 90 90 80 90 50 90
نمونه کارنامه رتبه17کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 90 100 50 60 100 80 90 70 90 70 80
نمونه کارنامه رتبه18کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 70 80 70 70 90 90 100 80 100 50 60
نمونه کارنامه رتبه19کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 80 70 60 70 90 80 90 80 100 70 80
نمونه کارنامه رتبه20کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 80 80 90 90 100 80 70 70 90 60 70
نمونه کارنامه رتبه23کنکور انسانی 96 منطقه 2 80 80 70 30 100 100 80 70 30 100 50 80
نمونه کارنامه رتبه25کنکور انسانی 96 منطقه 2 80 80 70 40 80 100 80 90 60 80 50 80
نمونه کارنامه رتبه27کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 70 80 20 60 90 100 80 70 90 40 90
نمونه کارنامه رتبه29کنکور انسانی 96 منطقه 2 90 80 80 30 40 80 80 90 70 90 60 80
نمونه کارنامه رتبه30کنکور انسانی 96 منطقه 2 90 90 70 70 80 90 70 90 60 80 60 80
نمونه کارنامه رتبه31کنکور انسانی 96 منطقه 2 80 70 90 40 60 100 80 80 30 90 70 60
نمونه کارنامه رتبه32کنکور انسانی 96 منطقه 2 80 80 80 70 80 90 90 90 70 80 40 60
نمونه کارنامه رتبه34کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 80 70 10 20 100 100 90 60 90 50 90
نمونه کارنامه رتبه35کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 90 70 90 60 100 80 100 70 80 30 60
نمونه کارنامه رتبه36کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 80 70 70 70 80 80 90 60 90 50 80
نمونه کارنامه رتبه38کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 60 80 50 40 90 80 100 70 100 50 80
نمونه کارنامه رتبه39کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 70 80 60 90 100 80 70 50 90 70 80
نمونه کارنامه رتبه40کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 90 90 50 80 80 60 100 50 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه41کنکور انسانی 96 منطقه 2 80 90 70 60 60 80 80 90 60 70 50 90
نمونه کارنامه رتبه42کنکور انسانی 96 منطقه 2 80 90 70 90 60 100 70 90 70 90 40 80
نمونه کارنامه رتبه44کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 80 90 30 60 90 70 100 50 90 70 60
نمونه کارنامه رتبه45کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 50 70 60 40 100 80 80 90 90 60 80
نمونه کارنامه رتبه46کنکور انسانی 96 منطقه 2 80 80 30 100 80 90 80 90 40 70 50 90
نمونه کارنامه رتبه47کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 90 90 90 70 90 80 100 60 80 30 80
نمونه کارنامه رتبه48کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 80 90 80 80 100 50 70 80 90 60 70
نمونه کارنامه رتبه53کنکور انسانی 96 منطقه 2 80 90 90 10 70 100 80 80 50 60 50 80
نمونه کارنامه رتبه57کنکور انسانی 96 منطقه 2 80 70 80 50 50 100 80 70 60 90 60 70
نمونه کارنامه رتبه59کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 90 80 20 80 100 80 90 70 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه61کنکور انسانی 96 منطقه 2 80 70 70 30 60 90 70 80 50 100 60 80
نمونه کارنامه رتبه63کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 70 90 60 90 90 60 80 50 90 30 80
نمونه کارنامه رتبه65کنکور انسانی 96 منطقه 2 80 70 80 70 50 100 60 80 70 100 40 80
نمونه کارنامه رتبه66کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 70 80 40 70 100 70 60 70 90 60 70
نمونه کارنامه رتبه70کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 90 70 80 70 90 70 60 70 90 50 80
نمونه کارنامه رتبه73کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 70 70 30 50 100 80 90 50 80 40 70
نمونه کارنامه رتبه74کنکور انسانی 96 منطقه 2 80 90 80 50 40 100 80 70 10 90 70 60
نمونه کارنامه رتبه77کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 70 80 70 60 90 80 60 70 70 50 80
نمونه کارنامه رتبه78کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 50 70 50 60 80 80 60 20 90 60 100
نمونه کارنامه رتبه80کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 80 60 50 80 100 60 90 30 60 50 80
نمونه کارنامه رتبه82کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 80 70 60 60 90 70 90 60 80 40 70
نمونه کارنامه رتبه85کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 90 60 70 80 100 70 60 40 70 30 80
نمونه کارنامه رتبه87کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 70 90 30 60 100 50 90 50 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه90کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 70 70 60 70 100 70 90 60 70 40 70
نمونه کارنامه رتبه91کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 70 90 30 70 90 90 60 60 90 30 70
نمونه کارنامه رتبه92کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 80 70 70 40 90 70 80 40 90 50 90
نمونه کارنامه رتبه93کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 60 90 20 70 90 80 70 70 80 40 80
نمونه کارنامه رتبه94کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 90 60 60 60 90 80 80 50 90 30 80
نمونه کارنامه رتبه95کنکور انسانی 96 منطقه 2 80 90 80 30 30 80 80 80 60 90 40 70
نمونه کارنامه رتبه98کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 80 50 60 70 100 70 40 40 90 70 80
نمونه کارنامه رتبه99کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 70 70 30 60 90 70 70 30 50 70 90
نمونه کارنامه رتبه99کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 60 70 20 70 90 80 80 70 80 40 70
نمونه کارنامه رتبه105کنکور انسانی 96 منطقه 2 90 80 50 30 30 90 70 100 20 80 30 70
نمونه کارنامه رتبه107کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 90 80 20 20 60 80 80 40 90 50 70
نمونه کارنامه رتبه108کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 90 60 60 80 100 40 80 60 90 20 80
نمونه کارنامه رتبه109کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 70 80 30 40 100 70 70 40 90 50 80
نمونه کارنامه رتبه110کنکور انسانی 96 منطقه 2 80 70 70 10 40 90 80 70 20 80 40 90
نمونه کارنامه رتبه111کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 70 70 10 80 80 70 70 40 90 60 70
نمونه کارنامه رتبه114کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 60 60 30 40 80 90 100 30 50 20 60
نمونه کارنامه رتبه119کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 50 70 70 20 100 90 50 20 100 30 80
نمونه کارنامه رتبه120کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 60 60 80 30 100 60 70 60 80 60 90
نمونه کارنامه رتبه123کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 90 70 60 60 90 80 70 30 70 30 70
نمونه کارنامه رتبه124کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 90 60 50 40 100 70 80 40 80 40 80
نمونه کارنامه رتبه125کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 80 60 80 80 90 50 80 50 90 50 70
نمونه کارنامه رتبه126کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 80 70 10 40 100 80 70 30 90 40 70
نمونه کارنامه رتبه127کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 80 70 40 60 70 60 90 40 90 40 70
نمونه کارنامه رتبه128کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 60 80 30 60 100 60 80 30 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه130کنکور انسانی 96 منطقه 2 80 80 80 40 40 90 50 80 70 90 40 80
نمونه کارنامه رتبه132کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 70 40 90 70 100 60 80 50 70 40 60
نمونه کارنامه رتبه133کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 70 40 70 50 100 60 60 70 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه138کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 70 30 10 60 100 50 70 30 80 30 90
نمونه کارنامه رتبه139کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 60 70 20 40 100 70 60 70 70 30 80
نمونه کارنامه رتبه145کنکور انسانی 96 منطقه 2 80 50 70 20 40 100 70 90 40 40 30 70
نمونه کارنامه رتبه147کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 70 50 40 50 90 50 90 40 90 20 90
نمونه کارنامه رتبه149کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 70 80 10 30 100 40 70 20 80 40 100
نمونه کارنامه رتبه152کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 80 50 10 60 80 70 80 40 70 40 60
نمونه کارنامه رتبه153کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 80 50 30 30 90 50 90 40 90 50 50
نمونه کارنامه رتبه154کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 60 70 10 100 80 70 70 40 80 20 70
نمونه کارنامه رتبه156کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 60 70 40 40 90 60 70 60 90 50 80
نمونه کارنامه رتبه160کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 80 70 10 70 90 50 60 40 90 30 80
نمونه کارنامه رتبه160کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 70 50 30 20 90 60 80 80 80 40 80
نمونه کارنامه رتبه162کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 80 50 60 60 90 70 90 50 80 10 80
نمونه کارنامه رتبه162کنکور انسانی 96 منطقه 2 80 70 60 80 40 90 50 80 40 60 30 80
نمونه کارنامه رتبه166کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 70 70 10 30 90 80 60 80 70 40 50
نمونه کارنامه رتبه168کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 60 80 50 60 80 60 90 10 70 30 80
نمونه کارنامه رتبه170کنکور انسانی 96 منطقه 2 80 80 70 20 60 80 60 60 20 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه174کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 80 80 20 30 90 80 70 30 70 30 80
نمونه کارنامه رتبه175کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 90 80 10 20 100 60 90 60 50 30 80
نمونه کارنامه رتبه176کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 90 30 50 50 100 60 80 70 70 30 80
نمونه کارنامه رتبه178کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 80 70 10 40 100 60 60 80 70 40 80
نمونه کارنامه رتبه179کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 40 90 10 30 70 50 50 70 90 40 100
نمونه کارنامه رتبه181کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 70 70 20 60 100 80 40 50 70 30 70
نمونه کارنامه رتبه188کنکور انسانی 96 منطقه 2 20 70 70 20 70 90 50 70 40 90 40 80
نمونه کارنامه رتبه189کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 50 80 40 50 100 80 60 20 80 40 80
نمونه کارنامه رتبه190کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 70 50 30 50 80 60 60 50 80 50 70
نمونه کارنامه رتبه191کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 60 50 40 60 90 50 80 70 80 20 60
نمونه کارنامه رتبه192کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 70 60 10 60 100 80 70 30 80 30 60
نمونه کارنامه رتبه196کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 60 70 70 60 100 60 60 70 60 30 70
نمونه کارنامه رتبه198کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 80 50 80 40 90 50 80 30 80 50 50
نمونه کارنامه رتبه199کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 80 50 10 20 80 50 80 40 90 50 60
نمونه کارنامه رتبه200کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 30 50 20 40 80 80 40 30 100 50 80
نمونه کارنامه رتبه201کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 60 60 10 40 80 70 60 50 80 40 80
نمونه کارنامه رتبه203کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 80 90 40 60 90 60 80 50 80 20 60
نمونه کارنامه رتبه204کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 80 80 30 10 90 50 80 50 70 40 100
نمونه کارنامه رتبه208کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 70 70 10 80 90 50 60 30 80 20 80
نمونه کارنامه رتبه211کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 30 60 30 70 90 40 40 60 60 60 80
نمونه کارنامه رتبه213کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 90 50 50 60 100 50 60 10 80 40 80
نمونه کارنامه رتبه214کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 70 30 50 70 90 50 60 60 80 30 80
نمونه کارنامه رتبه214کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 70 90 10 50 80 80 60 50 70 30 80
نمونه کارنامه رتبه216کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 70 70 30 30 60 60 80 70 80 30 60
نمونه کارنامه رتبه218کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 80 70 10 60 90 70 60 70 80 20 60
نمونه کارنامه رتبه222کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 90 60 40 20 80 80 70 60 70 20 80
نمونه کارنامه رتبه223کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 60 60 40 50 90 70 60 30 80 30 80
نمونه کارنامه رتبه225کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 80 70 50 70 90 70 80 60 60 20 60
نمونه کارنامه رتبه226کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 80 60 10 50 80 60 80 70 70 30 70
نمونه کارنامه رتبه227کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 80 50 30 60 80 60 60 50 90 40 70
نمونه کارنامه رتبه228کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 70 60 30 60 80 80 60 40 60 30 90
نمونه کارنامه رتبه232کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 80 50 20 70 90 60 60 50 50 40 70
نمونه کارنامه رتبه233کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 50 50 40 60 100 60 60 60 60 20 60
نمونه کارنامه رتبه237کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 80 70 30 50 80 60 80 60 70 20 80
نمونه کارنامه رتبه240کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 50 60 60 60 100 60 50 40 50 40 80
نمونه کارنامه رتبه242کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 70 90 10 30 100 40 90 30 90 20 80
نمونه کارنامه رتبه243کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 60 70 10 20 80 60 80 60 70 40 60
نمونه کارنامه رتبه244کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 80 70 10 40 100 40 100 40 60 20 70
نمونه کارنامه رتبه247کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 70 70 10 50 80 70 60 50 70 30 70
نمونه کارنامه رتبه247کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 80 90 10 20 80 70 80 20 70 50 80
نمونه کارنامه رتبه250کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 10 70 30 60 100 80 10 10 90 30 90
نمونه کارنامه رتبه253کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 50 70 40 50 80 60 50 80 70 10 90
نمونه کارنامه رتبه257کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 80 70 70 60 90 70 80 40 40 10 60
نمونه کارنامه رتبه261کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 70 70 20 20 80 60 60 30 90 40 80
نمونه کارنامه رتبه261کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 60 80 20 60 80 50 80 40 50 40 60
نمونه کارنامه رتبه261کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 60 70 10 80 100 20 20 30 90 40 80
نمونه کارنامه رتبه267کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 60 80 20 60 50 40 70 40 90 40 80
نمونه کارنامه رتبه269کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 80 50 90 10 90 50 60 40 90 20 80
نمونه کارنامه رتبه272کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 60 60 20 40 90 50 50 30 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه273کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 60 30 80 60 80 50 80 40 40 50 70
نمونه کارنامه رتبه279کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 50 60 20 80 90 50 30 50 80 30 70
نمونه کارنامه رتبه280کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 80 60 20 40 80 40 80 50 80 40 80
نمونه کارنامه رتبه281کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 70 50 10 80 90 60 70 60 60 20 60
نمونه کارنامه رتبه281کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 80 60 20 50 100 50 60 50 80 30 60
نمونه کارنامه رتبه287کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 80 60 70 60 80 60 60 60 70 30 70
نمونه کارنامه رتبه290کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 70 50 30 40 60 60 50 20 100 50 60
نمونه کارنامه رتبه292کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 70 60 30 60 80 70 60 20 80 30 60
نمونه کارنامه رتبه296کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 80 80 20 40 100 50 90 30 60 20 60
نمونه کارنامه رتبه298کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 60 60 70 50 80 80 40 60 50 30 60
نمونه کارنامه رتبه300کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 70 60 10 40 80 50 80 10 90 50 60
نمونه کارنامه رتبه306کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 70 60 50 50 80 50 80 50 80 30 70
نمونه کارنامه رتبه307کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 60 80 40 40 80 60 60 60 50 40 70
نمونه کارنامه رتبه308کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 80 20 20 10 90 60 80 10 100 30 90
نمونه کارنامه رتبه310کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 80 50 10 50 100 60 90 40 70 10 80
نمونه کارنامه رتبه313کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 80 60 10 60 90 50 60 60 70 20 80
نمونه کارنامه رتبه314کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 60 60 10 80 80 60 80 10 70 40 60
نمونه کارنامه رتبه315کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 50 50 40 30 100 40 60 50 60 40 90
نمونه کارنامه رتبه316کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 60 80 20 20 100 50 80 50 70 30 60
نمونه کارنامه رتبه318کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 70 40 50 60 90 50 80 40 70 10 80
نمونه کارنامه رتبه321کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 60 40 90 20 100 70 70 30 70 20 60
نمونه کارنامه رتبه324کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 60 70 10 80 80 70 40 50 70 30 60
نمونه کارنامه رتبه327کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 80 30 20 60 80 70 80 40 60 30 70
نمونه کارنامه رتبه327کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 80 60 20 40 90 50 30 60 80 50 70
نمونه کارنامه رتبه332کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 60 70 10 60 70 60 60 30 80 30 60
نمونه کارنامه رتبه337کنکور انسانی 96 منطقه 2 10 60 50 10 80 90 20 70 30 100 30 60
نمونه کارنامه رتبه338کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 60 60 20 30 100 50 50 50 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه343کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 80 70 20 40 70 50 70 10 60 40 70
نمونه کارنامه رتبه344کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 50 50 30 50 100 70 30 50 80 20 60
نمونه کارنامه رتبه346کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 70 50 50 70 90 60 80 20 70 20 60
نمونه کارنامه رتبه349کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 70 70 10 20 90 50 70 20 80 40 80
نمونه کارنامه رتبه352کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 30 80 10 10 100 50 20 60 80 30 80
نمونه کارنامه رتبه353کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 70 40 10 40 70 50 40 80 60 40 80
نمونه کارنامه رتبه360کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 60 60 10 30 100 60 60 40 70 30 80
نمونه کارنامه رتبه361کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 50 60 10 50 100 70 50 20 70 40 70
نمونه کارنامه رتبه363کنکور انسانی 96 منطقه 2 80 70 50 20 50 70 60 60 50 60 20 60
نمونه کارنامه رتبه365کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 50 60 20 40 80 60 60 30 70 40 70
نمونه کارنامه رتبه367کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 70 60 50 40 90 50 40 40 60 10 80
نمونه کارنامه رتبه370کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 80 40 20 20 70 50 70 30 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه372کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 50 30 10 60 100 70 50 30 60 30 60
نمونه کارنامه رتبه373کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 70 70 40 20 90 50 40 40 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه375کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 70 40 80 60 80 60 80 20 60 10 80
نمونه کارنامه رتبه377کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 70 60 40 20 80 50 60 70 60 40 70
نمونه کارنامه رتبه378کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 60 60 20 10 100 60 50 30 90 50 80
نمونه کارنامه رتبه380کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 30 50 40 10 80 70 70 60 80 40 80
نمونه کارنامه رتبه381کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 70 30 20 90 80 60 50 40 30 40 70
نمونه کارنامه رتبه383کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 60 70 30 20 70 40 60 40 90 50 60
نمونه کارنامه رتبه387کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 40 70 10 30 90 60 60 10 90 40 80
نمونه کارنامه رتبه389کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 70 70 50 20 90 50 70 20 100 10 70
نمونه کارنامه رتبه393کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 90 60 50 20 80 30 90 10 80 20 80
نمونه کارنامه رتبه395کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 70 70 20 10 90 50 60 70 70 30 70
نمونه کارنامه رتبه398کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 40 50 20 40 80 50 40 20 60 30 90
نمونه کارنامه رتبه402کنکور انسانی 96 منطقه 2 80 40 50 30 50 70 50 60 60 70 20 60
نمونه کارنامه رتبه407کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 40 50 30 40 100 50 40 60 70 30 60
نمونه کارنامه رتبه408کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 30 60 10 40 90 60 40 50 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه412کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 70 70 70 40 90 70 60 40 40 10 80
نمونه کارنامه رتبه414کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 70 50 50 30 90 30 80 30 50 30 60
نمونه کارنامه رتبه417کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 60 30 10 20 100 80 60 10 80 30 70
نمونه کارنامه رتبه421کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 70 90 20 10 100 80 80 20 70 20 80
نمونه کارنامه رتبه421کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 40 70 10 30 90 30 40 60 90 20 90
نمونه کارنامه رتبه423کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 40 50 30 30 100 50 70 40 30 40 60
نمونه کارنامه رتبه426کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 80 80 10 50 90 40 80 20 30 30 70
نمونه کارنامه رتبه427کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 70 60 10 60 90 50 60 40 70 20 50
نمونه کارنامه رتبه430کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 50 70 10 10 100 60 60 60 60 30 60
نمونه کارنامه رتبه431کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 70 50 50 40 90 40 50 40 70 30 70
نمونه کارنامه رتبه434کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 70 60 20 10 60 60 80 50 60 40 80
نمونه کارنامه رتبه436کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 40 50 10 60 90 50 40 20 80 10 80
نمونه کارنامه رتبه437کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 70 90 10 30 90 50 40 60 70 20 70
نمونه کارنامه رتبه440کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 70 60 30 10 80 40 70 40 70 20 60
نمونه کارنامه رتبه442کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 40 60 20 40 90 50 40 60 70 20 80
نمونه کارنامه رتبه448کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 60 70 40 20 100 50 40 60 80 10 60
نمونه کارنامه رتبه449کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 60 60 20 20 70 70 40 40 80 20 90
نمونه کارنامه رتبه455کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 70 60 30 60 100 50 70 10 20 30 60
نمونه کارنامه رتبه458کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 60 20 30 30 70 50 80 70 70 20 80
نمونه کارنامه رتبه461کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 50 80 30 10 90 30 70 20 90 50 80
نمونه کارنامه رتبه463کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 70 50 40 20 80 50 70 60 50 20 60
نمونه کارنامه رتبه465کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 80 70 10 40 100 50 50 10 10 40 70
نمونه کارنامه رتبه465کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 50 20 90 60 50 40 60 30 50 30 80
نمونه کارنامه رتبه467کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 60 50 30 10 100 60 60 40 40 30 80
نمونه کارنامه رتبه470کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 60 70 10 50 90 40 20 30 80 30 90
نمونه کارنامه رتبه474کنکور انسانی 96 منطقه 2 80 50 60 10 20 100 40 60 30 70 10 80
نمونه کارنامه رتبه475کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 60 40 40 40 80 50 60 40 50 20 60
نمونه کارنامه رتبه476کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 40 70 30 50 80 40 20 50 80 30 70
نمونه کارنامه رتبه480کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 40 50 30 40 70 30 40 70 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه482کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 50 60 50 20 80 50 40 40 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه483کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 50 50 10 30 80 40 60 50 80 30 80
نمونه کارنامه رتبه485کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 50 70 20 60 80 10 90 60 80 30 70
نمونه کارنامه رتبه487کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 50 40 40 70 90 40 40 10 80 30 70
نمونه کارنامه رتبه490کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 10 30 20 10 80 60 10 60 90 40 90
نمونه کارنامه رتبه492کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 60 70 30 40 80 60 60 10 70 30 70
نمونه کارنامه رتبه494کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 50 60 50 40 90 50 50 20 80 30 60
نمونه کارنامه رتبه498کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 50 40 80 10 60 50 60 40 80 20 90
نمونه کارنامه رتبه499کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 60 50 20 40 70 40 50 20 40 50 80
نمونه کارنامه رتبه500کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 30 40 10 60 90 60 30 50 60 10 80
نمونه کارنامه رتبه502کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 20 60 20 40 100 50 40 30 50 20 60
نمونه کارنامه رتبه502کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 40 60 10 50 90 30 50 10 80 30 80
نمونه کارنامه رتبه507کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 50 80 50 10 100 60 60 60 90 20 70
نمونه کارنامه رتبه507کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 50 70 30 30 90 50 40 60 80 20 70
نمونه کارنامه رتبه510کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 40 60 10 30 100 40 40 30 80 30 70
نمونه کارنامه رتبه512کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 70 60 10 20 70 50 70 30 90 20 60
نمونه کارنامه رتبه514کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 60 50 50 20 90 40 70 30 70 30 80
نمونه کارنامه رتبه515کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 80 80 60 10 80 40 40 20 80 30 80
نمونه کارنامه رتبه517کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 60 40 10 20 80 60 50 70 80 30 60
نمونه کارنامه رتبه518کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 70 70 10 10 50 60 70 20 90 40 80
نمونه کارنامه رتبه519کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 40 50 90 50 80 60 50 50 50 40 10
نمونه کارنامه رتبه520کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 90 50 10 60 90 40 90 10 50 10 70
نمونه کارنامه رتبه520کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 70 90 10 10 90 30 90 10 80 30 70
نمونه کارنامه رتبه520کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 90 50 10 60 90 40 90 10 50 10 70
نمونه کارنامه رتبه520کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 70 90 10 10 90 30 90 10 80 30 70
نمونه کارنامه رتبه523کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 90 60 10 60 90 40 80 30 40 20 70
نمونه کارنامه رتبه528کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 60 50 10 40 50 60 50 40 60 40 50
نمونه کارنامه رتبه533کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 30 70 10 20 90 60 60 50 40 20 70
نمونه کارنامه رتبه534کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 30 40 50 30 50 50 60 40 70 30 70
نمونه کارنامه رتبه535کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 70 50 10 40 100 50 60 10 70 20 80
نمونه کارنامه رتبه538کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 50 70 10 10 90 50 50 40 90 30 70
نمونه کارنامه رتبه542کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 70 60 50 20 80 50 60 50 50 10 60
نمونه کارنامه رتبه542کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 40 50 10 50 100 60 30 50 40 10 70
نمونه کارنامه رتبه545کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 60 60 30 20 100 40 50 50 80 20 40
نمونه کارنامه رتبه549کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 80 50 40 40 90 60 70 20 40 20 60
نمونه کارنامه رتبه550کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 40 20 70 80 70 30 50 30 80 10 90
نمونه کارنامه رتبه552کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 40 60 40 10 80 60 40 40 80 30 70
نمونه کارنامه رتبه555کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 40 70 20 20 80 60 60 50 70 20 60
نمونه کارنامه رتبه559کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 70 60 10 60 80 40 70 20 60 20 60
نمونه کارنامه رتبه562کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 90 60 60 20 70 60 50 10 50 20 80
نمونه کارنامه رتبه563کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 60 70 20 20 90 30 60 40 60 30 60
نمونه کارنامه رتبه566کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 50 60 20 50 90 50 60 50 60 10 60
نمونه کارنامه رتبه570کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 60 70 70 10 90 20 60 20 90 30 80
نمونه کارنامه رتبه573کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 50 50 20 40 100 40 60 40 60 20 60
نمونه کارنامه رتبه583کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 50 40 10 20 90 60 30 50 60 10 90
نمونه کارنامه رتبه583کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 70 60 30 40 40 50 40 30 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه586کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 60 60 40 40 70 60 70 20 20 20 50
نمونه کارنامه رتبه588کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 70 50 50 20 90 50 90 50 80 10 70
نمونه کارنامه رتبه588کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 50 60 10 10 80 50 40 10 80 50 70
نمونه کارنامه رتبه590کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 60 20 10 20 100 70 70 10 80 10 60
نمونه کارنامه رتبه593کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 70 30 30 60 80 20 70 40 50 20 70
نمونه کارنامه رتبه594کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 70 60 10 20 100 60 60 50 50 20 80
نمونه کارنامه رتبه596کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 50 60 10 20 70 50 60 40 80 20 70
نمونه کارنامه رتبه597کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 40 30 30 50 80 30 40 50 50 40 80
نمونه کارنامه رتبه600کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 70 50 20 20 80 50 80 20 80 20 60
نمونه کارنامه رتبه605کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 60 80 10 30 80 40 80 20 20 20 70
نمونه کارنامه رتبه607کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 70 50 20 30 100 40 90 10 70 10 70
نمونه کارنامه رتبه610کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 70 60 10 10 100 50 60 30 80 30 70
نمونه کارنامه رتبه612کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 50 50 30 40 100 40 70 20 50 20 70
نمونه کارنامه رتبه621کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 40 60 30 50 70 60 20 20 10 60 70
نمونه کارنامه رتبه621کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 80 80 10 10 90 80 70 10 80 10 80
نمونه کارنامه رتبه625کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 50 50 10 30 70 50 50 50 60 10 90
نمونه کارنامه رتبه626کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 50 60 10 50 70 50 20 30 70 40 50
نمونه کارنامه رتبه630کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 70 40 40 60 90 20 80 20 60 10 60
نمونه کارنامه رتبه631کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 80 60 10 30 100 30 80 30 60 10 60
نمونه کارنامه رتبه637کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 70 50 50 40 80 50 30 60 70 10 80
نمونه کارنامه رتبه641کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 20 80 50 10 90 60 30 20 90 40 90
نمونه کارنامه رتبه642کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 40 40 20 50 80 50 50 60 60 10 70
نمونه کارنامه رتبه647کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 70 80 10 10 80 40 60 60 60 40 70
نمونه کارنامه رتبه653کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 50 60 10 30 80 50 40 40 70 30 60
نمونه کارنامه رتبه654کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 20 50 80 60 60 50 40 50 80 20 60
نمونه کارنامه رتبه659کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 60 50 10 60 90 30 40 30 40 50 70
نمونه کارنامه رتبه663کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 30 50 10 60 80 50 20 40 60 20 80
نمونه کارنامه رتبه665کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 30 30 20 70 100 30 10 10 70 20 90
نمونه کارنامه رتبه667کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 30 50 10 40 100 40 50 70 60 10 70
نمونه کارنامه رتبه670کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 40 30 10 20 90 40 60 40 60 20 70
نمونه کارنامه رتبه671کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 40 50 60 20 80 30 30 70 60 10 70
نمونه کارنامه رتبه672کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 60 50 10 10 60 50 70 40 70 20 50
نمونه کارنامه رتبه674کنکور انسانی 96 منطقه 2 80 40 50 20 20 80 70 60 40 70 10 80
نمونه کارنامه رتبه676کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 30 30 40 50 80 50 30 30 50 40 70
نمونه کارنامه رتبه676کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 30 80 10 20 70 40 50 30 80 20 70
نمونه کارنامه رتبه681کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 10 50 20 60 100 40 10 50 70 10 80
نمونه کارنامه رتبه683کنکور انسانی 96 منطقه 2 20 80 40 90 20 80 30 70 40 60 30 80
نمونه کارنامه رتبه684کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 60 50 20 10 40 60 60 70 70 20 80
نمونه کارنامه رتبه689کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 60 50 20 20 90 40 50 60 60 20 60
نمونه کارنامه رتبه690کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 50 50 20 30 90 50 40 70 70 10 70
نمونه کارنامه رتبه691کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 60 40 10 40 80 50 60 30 60 30 60
نمونه کارنامه رتبه694کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 50 50 20 20 90 40 60 50 50 20 60
نمونه کارنامه رتبه697کنکور انسانی 96 منطقه 2 20 70 40 50 50 90 10 70 20 80 20 50
نمونه کارنامه رتبه697کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 30 60 10 40 50 60 40 20 60 40 50
نمونه کارنامه رتبه702کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 20 60 30 60 80 40 20 50 70 10 60
نمونه کارنامه رتبه703کنکور انسانی 96 منطقه 2 20 60 50 10 40 90 60 20 10 70 30 90
نمونه کارنامه رتبه706کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 50 70 50 30 80 50 60 10 80 20 60
نمونه کارنامه رتبه708کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 60 30 10 40 90 20 40 30 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه710کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 50 40 30 20 90 50 30 50 70 30 60
نمونه کارنامه رتبه717کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 60 40 30 20 80 50 50 40 60 20 50
نمونه کارنامه رتبه720کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 60 70 20 20 90 40 40 20 60 20 60
نمونه کارنامه رتبه723کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 60 60 20 40 100 30 50 30 50 10 80
نمونه کارنامه رتبه725کنکور انسانی 96 منطقه 2 20 30 40 30 20 100 40 30 50 70 20 80
نمونه کارنامه رتبه725کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 70 40 40 40 90 20 40 30 70 20 70
نمونه کارنامه رتبه727کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 30 30 70 40 90 30 40 10 80 50 70
نمونه کارنامه رتبه728کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 80 60 10 30 80 60 70 40 50 10 60
نمونه کارنامه رتبه730کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 80 20 30 40 90 50 60 20 50 20 60
نمونه کارنامه رتبه732کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 70 40 20 30 40 50 40 30 90 10 70
نمونه کارنامه رتبه738کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 40 50 10 40 100 30 60 30 50 20 50
نمونه کارنامه رتبه740کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 50 60 20 40 80 40 60 20 60 10 70
نمونه کارنامه رتبه741کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 30 70 10 40 80 60 30 70 40 10 70
نمونه کارنامه رتبه744کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 30 50 10 30 100 50 30 10 90 20 80
نمونه کارنامه رتبه744کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 80 60 40 30 70 40 60 40 60 10 60
نمونه کارنامه رتبه747کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 90 30 10 20 90 50 70 20 40 20 70
نمونه کارنامه رتبه749کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 60 60 10 30 80 40 50 20 60 30 60
نمونه کارنامه رتبه754کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 60 40 20 40 70 40 60 50 50 20 60
نمونه کارنامه رتبه757کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 30 10 70 40 60 50 40 20 40 40 70
نمونه کارنامه رتبه758کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 70 70 50 30 70 50 80 10 40 10 40
نمونه کارنامه رتبه761کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 60 60 70 20 90 40 70 10 90 10 40
نمونه کارنامه رتبه768کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 20 40 20 30 100 40 20 30 80 20 70
نمونه کارنامه رتبه768کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 60 30 30 40 70 30 30 30 40 50 80
نمونه کارنامه رتبه772کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 40 60 10 10 90 30 30 20 50 20 100
نمونه کارنامه رتبه772کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 20 30 10 30 70 40 30 70 90 20 50
نمونه کارنامه رتبه774کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 40 50 10 10 90 40 30 30 80 30 70
نمونه کارنامه رتبه776کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 40 50 10 40 80 40 40 30 60 20 80
نمونه کارنامه رتبه776کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 70 50 20 20 80 50 40 50 60 20 60
نمونه کارنامه رتبه780کنکور انسانی 96 منطقه 2 20 40 40 50 20 90 20 60 40 60 20 60
نمونه کارنامه رتبه784کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 40 30 10 40 90 30 60 30 80 30 70
نمونه کارنامه رتبه790کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 60 50 20 10 80 50 40 40 70 20 80
نمونه کارنامه رتبه794کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 20 90 50 10 80 50 30 10 60 30 70
نمونه کارنامه رتبه802کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 60 60 10 10 80 10 40 30 80 40 90
نمونه کارنامه رتبه803کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 70 60 10 40 70 60 60 50 80 10 50
نمونه کارنامه رتبه806کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 80 60 10 10 60 30 90 40 40 10 30
نمونه کارنامه رتبه810کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 60 40 10 20 90 30 40 20 80 20 60
نمونه کارنامه رتبه814کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 70 80 10 40 80 30 40 30 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه826کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 30 20 30 40 90 40 20 40 60 20 60
نمونه کارنامه رتبه831کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 70 50 10 20 60 10 70 50 70 20 80
نمونه کارنامه رتبه831کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 70 60 10 10 90 60 30 30 60 20 70
نمونه کارنامه رتبه835کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 60 60 10 40 80 50 40 10 40 10 80
نمونه کارنامه رتبه837کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 60 40 10 40 90 30 70 10 80 20 70
نمونه کارنامه رتبه840کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 50 40 70 40 70 20 30 60 60 20 70
نمونه کارنامه رتبه842کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 50 60 20 20 70 40 70 40 40 20 60
نمونه کارنامه رتبه844کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 60 60 30 10 80 60 70 50 80 10 60
نمونه کارنامه رتبه850کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 50 50 10 20 80 50 30 50 40 30 80
نمونه کارنامه رتبه853کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 60 50 10 10 80 30 80 30 90 20 90
نمونه کارنامه رتبه859کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 40 50 10 40 100 40 40 20 50 10 60
نمونه کارنامه رتبه862کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 50 50 30 10 80 50 50 20 70 30 70
نمونه کارنامه رتبه862کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 70 40 10 50 90 50 30 10 20 10 60
نمونه کارنامه رتبه864کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 40 50 20 20 70 40 40 10 60 30 60
نمونه کارنامه رتبه866کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 70 20 30 10 90 10 60 30 40 50 80
نمونه کارنامه رتبه868کنکور انسانی 96 منطقه 2 10 30 60 70 40 90 20 50 40 60 30 60
نمونه کارنامه رتبه878کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 30 50 60 20 80 60 40 10 80 20 80
نمونه کارنامه رتبه882کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 50 50 10 10 80 50 60 50 60 20 60
نمونه کارنامه رتبه883کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 40 50 20 40 80 40 30 40 80 10 70
نمونه کارنامه رتبه891کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 50 40 10 60 80 30 70 20 60 10 70
نمونه کارنامه رتبه893کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 50 40 20 20 80 50 40 20 60 20 70
نمونه کارنامه رتبه896کنکور انسانی 96 منطقه 2 10 70 60 10 50 80 20 80 10 20 30 80
نمونه کارنامه رتبه899کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 30 50 10 10 70 50 40 30 50 30 60
نمونه کارنامه رتبه903کنکور انسانی 96 منطقه 2 20 50 70 50 30 80 30 30 30 70 10 80
نمونه کارنامه رتبه903کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 30 50 10 20 90 30 50 30 70 20 60
نمونه کارنامه رتبه906کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 50 60 10 40 70 40 50 30 40 20 60
نمونه کارنامه رتبه907کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 20 30 10 80 100 20 20 10 60 20 50
نمونه کارنامه رتبه911کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 50 40 30 10 80 70 90 10 40 10 80
نمونه کارنامه رتبه911کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 80 60 10 30 80 30 80 10 60 20 70
نمونه کارنامه رتبه913کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 40 40 40 40 90 40 50 30 40 10 60
نمونه کارنامه رتبه914کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 30 50 30 10 70 50 50 40 60 30 70
نمونه کارنامه رتبه914کنکور انسانی 96 منطقه 2 20 50 50 50 20 90 40 60 40 30 20 60
نمونه کارنامه رتبه917کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 10 40 60 20 90 40 20 50 80 10 70
نمونه کارنامه رتبه919کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 60 60 10 20 40 30 40 50 50 30 70
نمونه کارنامه رتبه921کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 40 30 10 20 100 80 30 20 40 20 80
نمونه کارنامه رتبه925کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 30 70 10 40 80 50 20 40 60 20 60
نمونه کارنامه رتبه929کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 40 40 60 30 90 60 30 20 30 10 60
نمونه کارنامه رتبه933کنکور انسانی 96 منطقه 2 10 30 40 20 20 80 40 30 70 60 30 70
نمونه کارنامه رتبه935کنکور انسانی 96 منطقه 2 20 50 20 20 40 50 30 70 20 40 40 60
نمونه کارنامه رتبه937کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 60 40 40 20 80 50 40 20 50 10 80
نمونه کارنامه رتبه938کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 60 20 50 30 70 50 50 30 40 20 60
نمونه کارنامه رتبه941کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 40 60 10 70 80 50 30 20 50 10 70
نمونه کارنامه رتبه943کنکور انسانی 96 منطقه 2 20 50 30 10 20 100 30 60 30 50 20 60
نمونه کارنامه رتبه945کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 50 30 10 60 80 40 50 40 50 10 60
نمونه کارنامه رتبه946کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 40 40 10 40 80 30 40 20 60 20 60
نمونه کارنامه رتبه947کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 70 30 10 10 80 60 80 20 60 10 80
نمونه کارنامه رتبه950کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 70 30 30 20 80 40 60 20 50 20 60
نمونه کارنامه رتبه953کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 10 70 10 10 100 40 10 40 50 20 80
نمونه کارنامه رتبه958کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 60 50 10 10 70 60 40 40 50 30 80
نمونه کارنامه رتبه963کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 30 70 20 10 90 50 30 30 80 20 90
نمونه کارنامه رتبه963کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 50 30 30 20 90 60 50 10 70 20 60
نمونه کارنامه رتبه965کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 60 30 20 20 90 40 90 20 50 10 30
نمونه کارنامه رتبه967کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 60 20 10 40 100 40 50 10 40 10 50
نمونه کارنامه رتبه968کنکور انسانی 96 منطقه 2 70 50 50 20 10 80 60 50 10 60 20 50
نمونه کارنامه رتبه970کنکور انسانی 96 منطقه 2 30 50 10 50 50 80 20 40 20 80 10 60
نمونه کارنامه رتبه974کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 40 80 10 20 80 20 20 40 80 20 70
نمونه کارنامه رتبه978کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 50 60 10 20 70 40 30 60 70 10 70
نمونه کارنامه رتبه982کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 50 30 10 50 90 40 50 40 40 10 60
نمونه کارنامه رتبه984کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 40 30 10 30 80 40 40 30 30 30 60
نمونه کارنامه رتبه989کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 40 50 10 30 80 50 20 40 50 30 60
نمونه کارنامه رتبه989کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 20 60 10 10 70 70 20 40 60 20 70
نمونه کارنامه رتبه993کنکور انسانی 96 منطقه 2 50 70 50 10 10 80 50 60 30 20 30 40
نمونه کارنامه رتبه994کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 30 40 10 70 60 30 50 10 20 60 80
نمونه کارنامه رتبه996کنکور انسانی 96 منطقه 2 40 40 10 90 30 70 30 60 20 30 10 60
نمونه کارنامه رتبه998کنکور انسانی 96 منطقه 2 60 30 40 10 20 90 30 60 20 70 20

80

 

عضویت در کانال  کنکور سراسری 97

 

نمونه کارنامه های رتبه های زیر 1000 کنکور انسانی 96 (سهمیه منطفه 3) 

 

نمونه کارنامه کنکور انسانی کنکور 96 سهمیه ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی
نمونه کارنامه رتبه3کنکور انسانی 96 منطقه 3 80 90 60 50 100 100 90 100 40 90 40 70
نمونه کارنامه رتبه4کنکور انسانی 96 منطقه 3 70 90 70 70 80 90 70 100 60 100 50 80
نمونه کارنامه رتبه5کنکور انسانی 96 منطقه 3 70 90 90 50 70 90 70 100 60 100 50 80
نمونه کارنامه رتبه7کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 100 70 40 80 90 90 100 30 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه11کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 80 80 70 70 100 80 90 70 90 30 70
نمونه کارنامه رتبه14کنکور انسانی 96 منطقه 3 70 80 70 40 60 100 70 90 70 80 50 80
نمونه کارنامه رتبه20کنکور انسانی 96 منطقه 3 90 90 60 50 80 100 70 90 40 70 40 70
نمونه کارنامه رتبه21کنکور انسانی 96 منطقه 3 70 80 80 30 20 100 70 90 80 60 50 80
نمونه کارنامه رتبه23کنکور انسانی 96 منطقه 3 70 90 90 50 50 100 80 80 80 90 20 60
نمونه کارنامه رتبه27کنکور انسانی 96 منطقه 3 70 60 80 50 70 100 70 80 50 90 50 60
نمونه کارنامه رتبه28کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 40 80 20 50 100 90 50 70 80 50 80
نمونه کارنامه رتبه30کنکور انسانی 96 منطقه 3 70 70 60 30 20 100 60 100 70 100 30 70
نمونه کارنامه رتبه34کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 60 60 30 40 80 80 70 80 90 60 70
نمونه کارنامه رتبه36کنکور انسانی 96 منطقه 3 70 70 70 30 60 90 60 100 60 60 40 70
نمونه کارنامه رتبه39کنکور انسانی 96 منطقه 3 70 70 70 10 40 90 80 90 50 70 40 80
نمونه کارنامه رتبه40کنکور انسانی 96 منطقه 3 90 70 80 50 40 80 50 100 60 80 30 70
نمونه کارنامه رتبه44کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 60 60 30 40 100 80 80 50 80 40 60
نمونه کارنامه رتبه45کنکور انسانی 96 منطقه 3 70 70 70 30 40 90 70 80 70 70 30 90
نمونه کارنامه رتبه46کنکور انسانی 96 منطقه 3 70 70 70 20 40 100 70 70 70 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه47کنکور انسانی 96 منطقه 3 70 80 50 30 50 100 90 60 70 80 40 50
نمونه کارنامه رتبه48کنکور انسانی 96 منطقه 3 70 40 70 20 20 90 70 40 80 100 60 80
نمونه کارنامه رتبه49کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 70 60 10 70 90 70 80 60 80 40 80
نمونه کارنامه رتبه53کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 80 70 80 50 90 70 80 50 70 40 70
نمونه کارنامه رتبه54کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 80 70 40 20 90 70 90 30 60 50 80
نمونه کارنامه رتبه55کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 80 90 20 40 90 60 80 30 80 50 80
نمونه کارنامه رتبه56کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 60 70 60 50 100 60 60 40 90 40 80
نمونه کارنامه رتبه57کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 70 80 20 10 80 70 90 30 50 60 80
نمونه کارنامه رتبه58کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 70 70 10 20 80 80 80 50 80 40 70
نمونه کارنامه رتبه59کنکور انسانی 96 منطقه 3 80 70 60 70 40 90 70 80 50 70 30 60
نمونه کارنامه رتبه63کنکور انسانی 96 منطقه 3 90 80 30 70 80 90 60 80 50 80 10 60
نمونه کارنامه رتبه64کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 70 80 40 30 80 70 60 80 80 40 70
نمونه کارنامه رتبه69کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 70 60 20 50 100 50 80 50 80 20 90
نمونه کارنامه رتبه70کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 70 60 50 40 100 60 70 40 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه72کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 70 60 30 20 60 70 80 40 70 40 90
نمونه کارنامه رتبه73کنکور انسانی 96 منطقه 3 70 60 70 20 40 80 50 80 60 70 50 80
نمونه کارنامه رتبه74کنکور انسانی 96 منطقه 3 70 60 60 40 60 90 70 60 70 80 30 60
نمونه کارنامه رتبه77کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 80 70 50 50 80 50 80 40 90 40 70
نمونه کارنامه رتبه85کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 70 100 10 10 70 50 100 20 100 30 80
نمونه کارنامه رتبه88کنکور انسانی 96 منطقه 3 80 60 80 10 20 80 70 80 70 70 10 90
نمونه کارنامه رتبه99کنکور انسانی 96 منطقه 3 70 60 80 10 20 90 80 50 30 100 30 70
نمونه کارنامه رتبه100کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 30 40 20 20 80 40 20 30 40 10 80
نمونه کارنامه رتبه102کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 70 80 10 10 90 70 60 90 80 50 50
نمونه کارنامه رتبه104کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 70 60 20 10 90 70 80 80 90 20 60
نمونه کارنامه رتبه106کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 60 50 40 20 80 70 60 70 80 30 70
نمونه کارنامه رتبه108کنکور انسانی 96 منطقه 3 70 50 90 10 10 90 70 50 80 90 40 60
نمونه کارنامه رتبه108کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 80 60 10 40 80 70 70 60 80 20 80
نمونه کارنامه رتبه112کنکور انسانی 96 منطقه 3 70 80 70 10 50 90 50 70 40 50 30 70
نمونه کارنامه رتبه116کنکور انسانی 96 منطقه 3 70 90 70 -10 40 80 60 70 20 80 50 70
نمونه کارنامه رتبه122کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 60 70 20 60 80 50 50 50 90 20 60
نمونه کارنامه رتبه124کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 60 80 20 30 90 50 70 80 50 20 90
نمونه کارنامه رتبه130کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 80 40 30 20 70 60 80 50 50 30 70
نمونه کارنامه رتبه131کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 80 60 60 20 90 70 60 20 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه132کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 60 60 10 20 90 60 50 60 80 40 70
نمونه کارنامه رتبه136کنکور انسانی 96 منطقه 3 70 40 60 10 20 100 50 50 60 90 20 90
نمونه کارنامه رتبه138کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 90 50 80 30 100 50 50 30 70 40 80
نمونه کارنامه رتبه139کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 60 60 30 20 80 20 80 60 90 30 80
نمونه کارنامه رتبه141کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 50 60 10 60 90 60 50 50 80 30 70
نمونه کارنامه رتبه144کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 80 60 30 20 80 50 70 40 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه145کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 70 50 40 40 80 50 80 10 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه150کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 60 90 60 40 70 50 70 30 60 30 70
نمونه کارنامه رتبه151کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 60 50 10 40 100 60 40 30 80 20 80
نمونه کارنامه رتبه155کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 80 80 10 40 90 60 70 30 60 20 70
نمونه کارنامه رتبه158کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 80 80 10 20 90 50 80 20 60 40 80
نمونه کارنامه رتبه159کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 40 60 10 10 100 60 20 70 80 50 90
نمونه کارنامه رتبه160کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 60 70 10 20 90 40 80 70 80 20 60
نمونه کارنامه رتبه161کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 50 70 10 20 100 50 50 20 90 20 80
نمونه کارنامه رتبه161کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 80 60 50 50 90 40 100 30 80 20 70
نمونه کارنامه رتبه163کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 50 70 10 20 90 50 40 40 70 50 90
نمونه کارنامه رتبه165کنکور انسانی 96 منطقه 3 80 60 60 10 40 100 60 80 20 40 20 40
نمونه کارنامه رتبه165کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 50 40 10 70 100 50 80 40 40 20 80
نمونه کارنامه رتبه168کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 60 70 10 20 90 60 50 70 50 30 70
نمونه کارنامه رتبه176کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 60 40 10 60 90 60 40 30 80 30 80
نمونه کارنامه رتبه183کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 70 50 60 20 60 60 70 20 50 20 60
نمونه کارنامه رتبه187کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 60 60 10 20 90 50 60 40 70 30 80
نمونه کارنامه رتبه192کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 60 60 10 40 90 50 60 60 80 40 60
نمونه کارنامه رتبه193کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 50 70 10 20 90 50 50 70 70 40 80
نمونه کارنامه رتبه198کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 90 60 50 60 100 30 90 10 40 10 80
نمونه کارنامه رتبه199کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 70 70 20 20 80 50 60 40 80 30 70
نمونه کارنامه رتبه201کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 70 30 40 20 90 70 60 20 70 20 80
نمونه کارنامه رتبه202کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 60 60 40 70 70 50 50 40 30 40 60
نمونه کارنامه رتبه203کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 50 50 50 20 60 70 50 50 80 10 80
نمونه کارنامه رتبه204کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 60 70 10 10 90 70 80 60 70 30 60
نمونه کارنامه رتبه205کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 50 50 20 20 100 50 60 30 80 40 70
نمونه کارنامه رتبه208کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 70 50 10 50 100 40 60 40 80 40 70
نمونه کارنامه رتبه208کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 50 70 40 40 80 40 50 70 50 20 80
نمونه کارنامه رتبه211کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 50 70 50 20 90 50 60 40 50 30 40
نمونه کارنامه رتبه212کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 40 60 30 30 90 30 40 60 90 10 80
نمونه کارنامه رتبه215کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 30 60 10 30 70 70 60 70 60 20 60
نمونه کارنامه رتبه216کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 70 50 40 40 70 60 70 30 50 30 60
نمونه کارنامه رتبه217کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 50 70 20 30 100 50 40 40 50 30 60
نمونه کارنامه رتبه221کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 70 60 30 40 80 50 80 50 60 20 40
نمونه کارنامه رتبه222کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 80 80 50 60 60 60 30 30 30 50 50
نمونه کارنامه رتبه223کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 70 60 10 70 100 30 30 40 50 20 70
نمونه کارنامه رتبه224کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 50 30 10 60 90 40 50 40 40 30 60
نمونه کارنامه رتبه227کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 50 60 30 30 100 60 50 10 90 20 60
نمونه کارنامه رتبه227کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 60 30 90 40 80 70 40 20 80 30 70
نمونه کارنامه رتبه229کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 50 50 10 20 70 60 50 60 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه231کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 40 70 40 10 100 60 60 70 90 30 70
نمونه کارنامه رتبه233کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 70 80 10 20 80 60 80 60 70 10 80
نمونه کارنامه رتبه234کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 50 100 10 50 70 50 50 50 80 20 70
نمونه کارنامه رتبه236کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 50 50 60 20 100 50 30 60 90 30 60
نمونه کارنامه رتبه237کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 50 70 10 50 70 50 80 30 80 20 70
نمونه کارنامه رتبه239کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 40 70 10 30 80 50 20 70 80 30 60
نمونه کارنامه رتبه242کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 40 50 40 30 90 40 50 20 70 40 70
نمونه کارنامه رتبه243کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 50 60 10 40 90 50 40 40 70 30 80
نمونه کارنامه رتبه245کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 50 60 10 30 80 60 60 50 80 20 80
نمونه کارنامه رتبه245کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 10 50 40 80 100 30 30 40 70 10 70
نمونه کارنامه رتبه250کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 20 60 10 20 80 80 30 60 30 40 70
نمونه کارنامه رتبه252کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 20 60 10 50 100 70 40 20 80 30 70
نمونه کارنامه رتبه253کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 60 70 40 20 70 60 60 20 40 30 80
نمونه کارنامه رتبه254کنکور انسانی 96 منطقه 3 70 70 70 30 10 90 60 50 40 50 20 70
نمونه کارنامه رتبه254کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 80 30 10 20 80 80 60 30 60 20 30
نمونه کارنامه رتبه257کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 60 70 10 10 90 50 60 60 80 20 60
نمونه کارنامه رتبه261کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 70 40 10 20 90 60 60 20 80 40 50
نمونه کارنامه رتبه264کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 50 40 10 40 90 40 70 10 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه267کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 70 50 30 50 80 40 40 40 40 40 70
نمونه کارنامه رتبه268کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 80 50 40 50 100 20 60 40 60 30 70
نمونه کارنامه رتبه272کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 30 60 50 30 90 40 30 50 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه275کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 70 40 10 40 90 40 80 40 80 20 50
نمونه کارنامه رتبه277کنکور انسانی 96 منطقه 3 70 40 70 30 30 90 40 30 70 70 10 80
نمونه کارنامه رتبه279کنکور انسانی 96 منطقه 3 70 60 60 40 20 40 70 30 20 60 30 50
نمونه کارنامه رتبه282کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 50 50 10 20 80 70 60 70 10 30 60
نمونه کارنامه رتبه298کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 60 70 10 20 70 30 60 60 80 20 70
نمونه کارنامه رتبه300کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 60 60 10 10 70 60 60 10 70 40 80
نمونه کارنامه رتبه301کنکور انسانی 96 منطقه 3 70 40 70 10 10 100 60 40 50 90 20 70
نمونه کارنامه رتبه303کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 60 40 10 20 90 70 50 60 70 10 80
نمونه کارنامه رتبه305کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 40 50 20 20 90 70 40 50 60 20 70
نمونه کارنامه رتبه306کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 30 30 10 70 100 50 30 60 40 10 60
نمونه کارنامه رتبه309کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 60 70 10 10 80 50 40 60 90 30 60
نمونه کارنامه رتبه312کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 30 50 10 20 100 70 60 20 90 20 60
نمونه کارنامه رتبه312کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 50 50 10 30 100 30 40 40 80 30 70
نمونه کارنامه رتبه314کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 80 70 20 10 80 40 80 40 90 20 80
نمونه کارنامه رتبه317کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 60 40 30 20 90 60 60 60 80 10 50
نمونه کارنامه رتبه318کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 50 60 20 50 80 40 50 60 60 30 60
نمونه کارنامه رتبه318کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 60 50 10 60 80 40 50 50 70 40 60
نمونه کارنامه رتبه321کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 70 50 10 20 90 50 60 70 70 30 60
نمونه کارنامه رتبه325کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 60 70 30 10 90 30 50 40 80 20 80
نمونه کارنامه رتبه329کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 50 50 50 20 60 80 60 30 40 10 50
نمونه کارنامه رتبه329کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 70 70 10 10 90 60 70 10 90 20 60
نمونه کارنامه رتبه333کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 50 70 10 20 100 50 40 60 70 20 60
نمونه کارنامه رتبه334کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 60 60 50 80 70 30 60 10 70 10 80
نمونه کارنامه رتبه339کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 50 60 10 20 70 40 40 60 80 10 80
نمونه کارنامه رتبه345کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 40 40 10 10 70 60 40 60 60 20 80
نمونه کارنامه رتبه348کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 80 70 40 10 80 60 60 50 30 20 70
نمونه کارنامه رتبه348کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 60 40 10 10 70 40 80 10 80 30 80
نمونه کارنامه رتبه351کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 50 40 10 40 60 40 60 70 70 10 80
نمونه کارنامه رتبه352کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 30 50 40 20 80 40 40 50 60 30 80
نمونه کارنامه رتبه352کنکور انسانی 96 منطقه 3 70 30 50 10 30 90 50 50 60 80 10 80
نمونه کارنامه رتبه354کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 50 70 10 50 90 50 60 30 60 30 60
نمونه کارنامه رتبه362کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 50 70 30 90 80 40 40 10 10 40 80
نمونه کارنامه رتبه363کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 40 40 20 10 90 60 40 60 70 10 80
نمونه کارنامه رتبه364کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 40 50 10 10 90 60 60 30 50 30 60
نمونه کارنامه رتبه366کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 40 60 10 10 90 60 40 50 70 20 70
نمونه کارنامه رتبه370کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 80 100 10 10 70 50 60 30 70 20 80
نمونه کارنامه رتبه372کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 60 70 10 30 70 40 60 20 80 30 50
نمونه کارنامه رتبه374کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 70 60 20 30 80 70 60 10 10 30 30
نمونه کارنامه رتبه388کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 50 50 30 40 80 50 60 20 60 20 80
نمونه کارنامه رتبه389کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 50 70 40 30 90 40 60 10 80 40 60
نمونه کارنامه رتبه393کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 20 70 20 100 90 20 20 20 70 10 60
نمونه کارنامه رتبه397کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 40 60 10 20 80 40 60 70 60 30 60
نمونه کارنامه رتبه405کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 30 40 10 10 100 60 10 90 90 10 70
نمونه کارنامه رتبه408کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 30 50 10 10 100 50 60 40 50 20 80
نمونه کارنامه رتبه409کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 20 50 20 20 70 40 40 60 70 30 60
نمونه کارنامه رتبه418کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 40 50 10 30 90 50 40 60 70 30 50
نمونه کارنامه رتبه419کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 50 50 10 50 90 30 30 40 70 20 60
نمونه کارنامه رتبه421کنکور انسانی 96 منطقه 3 20 50 60 10 40 90 50 40 40 60 20 80
نمونه کارنامه رتبه425کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 50 60 10 60 80 40 50 50 40 20 50
نمونه کارنامه رتبه433کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 40 80 20 10 90 50 40 30 80 50 80
نمونه کارنامه رتبه439کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 60 40 10 20 90 50 40 60 40 10 60
نمونه کارنامه رتبه443کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 10 90 10 10 60 40 10 70 80 30 90
نمونه کارنامه رتبه450کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 30 80 10 20 80 50 20 40 60 30 80
نمونه کارنامه رتبه454کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 60 10 10 70 80 60 60 20 20 20 60
نمونه کارنامه رتبه455کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 50 40 30 30 100 30 40 40 60 10 60
نمونه کارنامه رتبه456کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 50 80 10 10 80 40 40 70 40 20 60
نمونه کارنامه رتبه463کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 70 50 10 50 80 40 40 10 60 10 60
نمونه کارنامه رتبه469کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 50 40 30 40 30 50 50 10 30 30 60
نمونه کارنامه رتبه475کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 60 50 10 20 90 40 50 20 70 10 80
نمونه کارنامه رتبه477کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 20 60 30 20 80 50 30 30 90 10 70
نمونه کارنامه رتبه483کنکور انسانی 96 منطقه 3 20 10 50 10 30 100 40 10 70 50 20 80
نمونه کارنامه رتبه485کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 50 40 40 60 80 30 80 20 10 20 60
نمونه کارنامه رتبه486کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 30 30 50 10 80 50 40 40 60 10 80
نمونه کارنامه رتبه493کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 20 60 10 60 80 20 10 20 80 10 80
نمونه کارنامه رتبه493کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 60 50 10 20 100 50 20 30 80 10 70
نمونه کارنامه رتبه496کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 70 70 10 10 90 50 80 30 80 30 60
نمونه کارنامه رتبه498کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 20 60 10 10 100 50 10 80 60 10 60
نمونه کارنامه رتبه509کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 70 60 10 10 100 30 70 20 60 40 70
نمونه کارنامه رتبه511کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 50 60 10 60 80 20 30 30 90 10 70
نمونه کارنامه رتبه516کنکور انسانی 96 منطقه 3 10 20 60 10 10 100 10 20 60 70 40 90
نمونه کارنامه رتبه516کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 60 40 40 30 60 50 50 10 50 20 60
نمونه کارنامه رتبه521کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 80 30 10 20 70 40 80 10 10 20 40
نمونه کارنامه رتبه523کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 50 50 10 20 80 50 40 30 50 20 60
نمونه کارنامه رتبه528کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 50 30 10 10 70 50 40 30 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه532کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 50 90 10 10 90 50 50 50 70 20 80
نمونه کارنامه رتبه534کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 20 50 10 40 90 60 10 50 50 20 60
نمونه کارنامه رتبه537کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 10 80 10 60 90 10 20 10 80 20 80
نمونه کارنامه رتبه543کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 20 70 10 10 90 50 20 70 60 10 70
نمونه کارنامه رتبه544کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 20 70 10 70 90 30 10 20 40 10 70
نمونه کارنامه رتبه549کنکور انسانی 96 منطقه 3 20 50 30 10 10 100 30 60 60 80 20 60
نمونه کارنامه رتبه554کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 60 80 10 30 80 30 70 20 80 10 60
نمونه کارنامه رتبه556کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 20 40 10 40 100 30 20 40 50 30 80
نمونه کارنامه رتبه556کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 80 20 20 70 80 20 80 30 10 20 10
نمونه کارنامه رتبه559کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 30 60 10 10 50 20 50 40 70 40 80
نمونه کارنامه رتبه562کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 30 80 10 10 80 50 40 60 70 30 80
نمونه کارنامه رتبه566کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 40 50 10 60 100 40 20 30 30 20 50
نمونه کارنامه رتبه567کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 60 20 10 10 80 40 90 20 70 10 80
نمونه کارنامه رتبه568کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 50 70 30 30 90 40 40 30 40 10 60
نمونه کارنامه رتبه569کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 40 90 10 10 70 30 50 80 90 20 80
نمونه کارنامه رتبه577کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 30 70 10 10 90 30 20 50 80 20 70
نمونه کارنامه رتبه581کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 40 50 10 20 80 30 40 60 80 10 60
نمونه کارنامه رتبه581کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 60 60 30 30 100 40 40 30 10 20 80
نمونه کارنامه رتبه583کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 60 60 10 10 100 60 20 20 80 30 80
نمونه کارنامه رتبه585کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 40 40 10 20 50 30 40 40 50 10 100
نمونه کارنامه رتبه588کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 10 60 10 10 80 40 10 70 70 30 70
نمونه کارنامه رتبه591کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 50 60 10 10 90 20 60 50 60 40 70
نمونه کارنامه رتبه595کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 40 50 10 10 90 50 60 60 60 20 40
نمونه کارنامه رتبه596کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 80 40 10 10 80 70 70 10 50 10 60
نمونه کارنامه رتبه598کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 50 50 20 10 70 50 60 50 80 20 40
نمونه کارنامه رتبه599کنکور انسانی 96 منطقه 3 20 40 30 20 40 100 50 50 20 60 20 20
نمونه کارنامه رتبه601کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 30 80 10 20 90 50 20 40 70 20 50
نمونه کارنامه رتبه601کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 10 60 10 10 90 30 10 90 90 20 60
نمونه کارنامه رتبه606کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 20 60 10 10 100 50 40 50 60 10 70
نمونه کارنامه رتبه607کنکور انسانی 96 منطقه 3 20 80 70 10 10 90 30 80 40 60 20 50
نمونه کارنامه رتبه608کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 40 30 10 10 90 50 40 50 60 20 80
نمونه کارنامه رتبه609کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 20 50 10 20 80 50 50 10 70 30 70
نمونه کارنامه رتبه611کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 50 30 30 40 90 30 60 30 30 30 40
نمونه کارنامه رتبه612کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 40 30 10 20 80 40 20 50 70 30 60
نمونه کارنامه رتبه622کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 40 30 20 20 90 60 30 20 80 20 30
نمونه کارنامه رتبه623کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 30 40 10 20 100 30 20 20 80 20 70
نمونه کارنامه رتبه626کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 20 60 10 10 90 50 10 80 70 10 50
نمونه کارنامه رتبه633کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 40 50 20 20 60 40 60 40 30 10 30
نمونه کارنامه رتبه635کنکور انسانی 96 منطقه 3 20 10 80 10 10 100 20 10 70 90 50 70
نمونه کارنامه رتبه636کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 30 80 10 10 90 60 30 50 80 30 70
نمونه کارنامه رتبه636کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 30 70 10 20 80 60 30 20 60 20 70
نمونه کارنامه رتبه642کنکور انسانی 96 منطقه 3 70 60 50 10 20 80 40 50 50 60 10 60
نمونه کارنامه رتبه645کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 40 40 10 40 100 20 30 30 60 20 70
نمونه کارنامه رتبه648کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 40 30 20 10 80 50 50 50 70 10 40
نمونه کارنامه رتبه649کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 40 60 10 40 80 30 30 40 60 20 80
نمونه کارنامه رتبه651کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 30 50 10 30 100 30 30 30 60 20 50
نمونه کارنامه رتبه653کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 30 50 10 30 70 20 10 60 40 30 80
نمونه کارنامه رتبه655کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 40 90 50 40 80 20 60 20 30 20 80
نمونه کارنامه رتبه657کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 50 80 10 10 90 70 20 40 80 40 60
نمونه کارنامه رتبه660کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 20 50 10 30 80 40 30 50 70 10 50
نمونه کارنامه رتبه663کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 40 60 10 10 80 50 30 60 90 10 60
نمونه کارنامه رتبه664کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 60 10 10 20 90 40 30 40 60 20 80
نمونه کارنامه رتبه666کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 20 60 10 20 80 40 30 50 80 20 60
نمونه کارنامه رتبه673کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 30 70 10 10 80 50 30 60 40 30 70
نمونه کارنامه رتبه680کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 60 40 40 10 30 40 60 50 30 20 70
نمونه کارنامه رتبه680کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 50 30 10 20 90 30 50 10 70 10 80
نمونه کارنامه رتبه682کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 30 30 10 40 70 20 30 40 60 20 70
نمونه کارنامه رتبه684کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 60 60 20 10 80 40 60 10 50 30 70
نمونه کارنامه رتبه686کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 40 50 10 10 50 30 30 60 80 30 50
نمونه کارنامه رتبه687کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 50 40 20 30 90 30 20 30 40 20 50
نمونه کارنامه رتبه688کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 50 40 10 20 90 20 60 50 60 10 80
نمونه کارنامه رتبه691کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 70 40 10 20 90 30 50 20 30 20 70
نمونه کارنامه رتبه691کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 30 20 10 50 90 50 20 50 30 20 40
نمونه کارنامه رتبه693کنکور انسانی 96 منطقه 3 20 30 40 10 10 70 60 60 20 60 20 60
نمونه کارنامه رتبه698کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 60 50 10 20 70 30 80 40 70 10 60
نمونه کارنامه رتبه700کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 30 10 10 50 100 20 30 30 70 10 40
نمونه کارنامه رتبه702کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 20 50 40 40 70 30 30 40 50 10 80
نمونه کارنامه رتبه705کنکور انسانی 96 منطقه 3 20 50 50 60 30 80 40 40 30 10 40 40
نمونه کارنامه رتبه707کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 10 50 10 10 70 40 40 90 80 20 60
نمونه کارنامه رتبه711کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 30 40 20 20 80 40 20 30 40 10 80
نمونه کارنامه رتبه712کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 20 80 10 20 90 20 10 30 40 40 80
نمونه کارنامه رتبه714کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 50 50 10 20 80 40 20 40 60 10 60
نمونه کارنامه رتبه716کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 20 50 10 20 80 20 20 60 40 30 70
نمونه کارنامه رتبه719کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 70 60 10 10 90 20 50 10 40 10 70
نمونه کارنامه رتبه721کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 40 50 10 10 100 30 40 20 40 20 60
نمونه کارنامه رتبه726کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 40 20 20 20 90 40 40 40 50 10 70
نمونه کارنامه رتبه728کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 50 60 10 10 80 40 60 60 40 20 70
نمونه کارنامه رتبه731کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 60 50 10 10 80 40 50 70 50 10 60
نمونه کارنامه رتبه732کنکور انسانی 96 منطقه 3 20 20 40 10 20 100 40 20 30 60 20 80
نمونه کارنامه رتبه736کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 50 70 10 10 80 60 50 40 60 10 60
نمونه کارنامه رتبه738کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 30 50 20 10 60 60 30 60 60 10 70
نمونه کارنامه رتبه739کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 40 30 30 10 90 40 20 40 40 20 60
نمونه کارنامه رتبه741کنکور انسانی 96 منطقه 3 20 40 60 40 40 80 30 30 50 40 30 50
نمونه کارنامه رتبه745کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 30 50 10 30 70 30 20 40 80 10 70
نمونه کارنامه رتبه748کنکور انسانی 96 منطقه 3 20 60 30 60 40 50 40 40 40 70 20 50
نمونه کارنامه رتبه754کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 50 40 10 20 90 40 30 20 80 10 70
نمونه کارنامه رتبه754کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 10 30 60 10 80 60 20 50 80 20 50
نمونه کارنامه رتبه756کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 50 50 10 10 70 40 20 40 80 20 70
نمونه کارنامه رتبه758کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 40 40 10 20 90 20 40 40 70 20 50
نمونه کارنامه رتبه763کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 20 40 20 20 70 50 30 50 50 20 40
نمونه کارنامه رتبه764کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 40 40 40 20 70 40 30 60 60 10 60
نمونه کارنامه رتبه766کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 60 50 10 50 70 60 40 40 40 10 60
نمونه کارنامه رتبه768کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 30 40 10 10 100 50 10 50 60 30 60
نمونه کارنامه رتبه770کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 20 30 10 10 30 60 20 70 60 30 70
نمونه کارنامه رتبه770کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 30 70 10 20 60 40 30 40 40 30 80
نمونه کارنامه رتبه774کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 60 50 10 30 90 30 40 20 30 40 50
نمونه کارنامه رتبه774کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 60 40 10 20 100 50 60 40 40 10 50
نمونه کارنامه رتبه777کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 50 40 10 10 100 40 40 40 50 20 80
نمونه کارنامه رتبه778کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 40 50 10 20 90 30 50 20 80 10 60
نمونه کارنامه رتبه779کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 50 30 10 20 90 50 40 10 40 30 60
نمونه کارنامه رتبه781کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 50 40 40 20 90 30 40 20 70 10 70
نمونه کارنامه رتبه782کنکور انسانی 96 منطقه 3 10 60 50 10 30 100 10 10 50 70 20 70
نمونه کارنامه رتبه786کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 50 60 30 10 70 20 20 70 40 30 70
نمونه کارنامه رتبه788کنکور انسانی 96 منطقه 3 10 50 40 10 20 70 50 60 40 50 10 60
نمونه کارنامه رتبه790کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 40 80 10 10 90 50 60 30 40 10 60
نمونه کارنامه رتبه794کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 60 30 30 10 60 40 70 20 90 10 60
نمونه کارنامه رتبه796کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 40 30 10 10 90 50 20 40 70 10 70
نمونه کارنامه رتبه798کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 10 80 10 10 90 40 10 70 80 10 80
نمونه کارنامه رتبه801کنکور انسانی 96 منطقه 3 20 60 30 10 20 50 20 60 30 20 30 60
نمونه کارنامه رتبه803کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 80 60 90 30 50 10 40 40 50 20 60
نمونه کارنامه رتبه814کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 20 60 10 10 90 40 20 40 70 20 80
نمونه کارنامه رتبه814کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 60 50 50 10 60 40 60 10 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه816کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 60 50 20 10 100 30 60 40 40 10 70
نمونه کارنامه رتبه820کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 60 50 10 20 70 20 50 20 40 10 70
نمونه کارنامه رتبه820کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 40 70 10 20 70 30 20 30 60 10 70
نمونه کارنامه رتبه826کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 40 50 10 30 50 40 50 10 60 20 70
نمونه کارنامه رتبه828کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 20 30 10 30 60 50 20 40 40 30 50
نمونه کارنامه رتبه830کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 30 30 10 10 90 40 20 50 50 30 90
نمونه کارنامه رتبه833کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 30 20 10 10 80 20 70 40 70 30 80
نمونه کارنامه رتبه833کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 40 30 10 10 90 30 40 50 50 20 50
نمونه کارنامه رتبه838کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 40 30 20 10 80 40 30 50 60 20 60
نمونه کارنامه رتبه842کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 70 40 10 10 80 30 40 30 60 20 60
نمونه کارنامه رتبه846کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 70 50 10 10 80 40 50 70 60 10 60
نمونه کارنامه رتبه851کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 30 30 10 10 80 40 20 50 50 30 80
نمونه کارنامه رتبه851کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 40 10 10 20 100 50 10 20 40 40 60
نمونه کارنامه رتبه853کنکور انسانی 96 منطقه 3 20 10 50 20 10 90 50 10 60 80 50 50
نمونه کارنامه رتبه856کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 20 50 10 20 80 30 20 50 40 20 80
نمونه کارنامه رتبه863کنکور انسانی 96 منطقه 3 20 70 80 10 10 90 30 60 20 50 20 60
نمونه کارنامه رتبه866کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 40 40 10 20 50 30 60 20 40 20 60
نمونه کارنامه رتبه869کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 30 60 10 10 70 50 30 50 70 10 70
نمونه کارنامه رتبه869کنکور انسانی 96 منطقه 3 20 70 50 70 70 60 20 60 10 40 10 80
نمونه کارنامه رتبه873کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 40 50 10 20 90 40 20 60 60 10 70
نمونه کارنامه رتبه881کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 50 30 20 10 80 40 60 50 40 10 70
نمونه کارنامه رتبه883کنکور انسانی 96 منطقه 3 20 10 10 80 10 90 50 30 10 50 40 70
نمونه کارنامه رتبه887کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 70 20 10 40 80 40 40 50 60 10 50
نمونه کارنامه رتبه894کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 80 30 30 80 60 30 70 10 30 10 50
نمونه کارنامه رتبه899کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 40 40 10 30 70 50 40 40 50 10 60
نمونه کارنامه رتبه903کنکور انسانی 96 منطقه 3 10 20 80 10 20 70 40 10 50 80 20 70
نمونه کارنامه رتبه909کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 30 30 10 10 80 40 50 20 50 20 70
نمونه کارنامه رتبه912کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 50 30 20 10 90 20 50 30 20 10 60
نمونه کارنامه رتبه917کنکور انسانی 96 منطقه 3 80 70 60 10 20 80 30 60 30 10 10 80
نمونه کارنامه رتبه917کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 40 40 10 20 100 40 10 10 80 20 60
نمونه کارنامه رتبه924کنکور انسانی 96 منطقه 3 20 20 70 10 40 60 20 40 30 80 10 70
نمونه کارنامه رتبه930کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 40 50 10 10 80 40 20 60 80 30 70
نمونه کارنامه رتبه933کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 60 10 10 10 100 50 60 40 50 20 50
نمونه کارنامه رتبه935کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 30 40 10 20 90 10 40 20 30 20 80
نمونه کارنامه رتبه936کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 30 20 10 30 90 20 30 30 40 20 70
نمونه کارنامه رتبه936کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 50 50 10 30 60 30 30 60 40 10 50
نمونه کارنامه رتبه939کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 20 60 10 10 60 50 10 70 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه939کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 30 70 10 20 80 20 30 30 70 20 60
نمونه کارنامه رتبه941کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 40 30 50 10 70 40 30 50 40 20 70
نمونه کارنامه رتبه945کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 30 40 10 30 80 20 40 30 40 30 80
نمونه کارنامه رتبه949کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 30 70 10 10 70 60 20 60 70 20 80
نمونه کارنامه رتبه949کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 20 50 10 10 90 50 20 60 70 30 60
نمونه کارنامه رتبه951کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 30 40 10 10 40 50 40 30 40 10 60
نمونه کارنامه رتبه957کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 50 40 30 10 70 30 60 10 40 30 50
نمونه کارنامه رتبه960کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 60 50 10 10 90 30 60 20 50 20 60
نمونه کارنامه رتبه965کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 30 30 20 30 60 50 20 20 50 30 70
نمونه کارنامه رتبه966کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 70 30 10 20 90 40 50 20 30 10 80
نمونه کارنامه رتبه970کنکور انسانی 96 منطقه 3 20 50 50 10 10 90 30 20 50 70 20 60
نمونه کارنامه رتبه974کنکور انسانی 96 منطقه 3 20 20 70 10 30 90 20 20 30 70 30 60
نمونه کارنامه رتبه975کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 10 60 10 10 50 30 10 70 60 20 70
نمونه کارنامه رتبه977کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 50 50 10 20 80 30 50 40 70 10 40
نمونه کارنامه رتبه979کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 40 50 10 10 80 50 40 40 30 10 70
نمونه کارنامه رتبه981کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 40 30 10 20 80 30 20 30 60 20 70
نمونه کارنامه رتبه983کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 70 40 10 10 40 50 30 50 60 20 50
نمونه کارنامه رتبه985کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 30 30 10 10 90 30 30 70 60 10 60
نمونه کارنامه رتبه988کنکور انسانی 96 منطقه 3 30 50 30 10 40 70 20 60 10 50 10 70
نمونه کارنامه رتبه991کنکور انسانی 96 منطقه 3 60 40 20 10 10 50 70 60 20 40 10 60
نمونه کارنامه رتبه996کنکور انسانی 96 منطقه 3 40 50 40 10 10 60 50 10 40 60 30 80
نمونه کارنامه رتبه996کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 50 60 20 10 60 30 40 20 70 20 60
نمونه کارنامه رتبه996کنکور انسانی 96 منطقه 3 50 30 30 10 10 50 40 40 40 30 20 40
نمونه کارنامه رتبه998کنکور انسانی 96 منطقه 3 20 20 50 10 10 80 70 10 20 90 30 90

 

عضویت در کانال  کنکور سراسری 97

 

نمونه کارنامه های رتبه های زیر 1000 کنکور انسانی 96 (سهمیه 5 درصدی ایثارگران) 

 

نمونه کارنامه انسانی 96  سهمیه ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی
نمونه کارنامه رتبه2کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 90 70 50 80 100 90 80 90 90 30 70
نمونه کارنامه رتبه5کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 80 80 70 80 100 90 80 70 80 50 80
نمونه کارنامه رتبه9کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 80 80 90 60 90 80 100 50 90 40 80
نمونه کارنامه رتبه10کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 80 80 70 60 100 80 70 80 80 60 80
نمونه کارنامه رتبه19کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 50 90 90 80 90 80 50 40 90 40 80
نمونه کارنامه رتبه27کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 80 60 30 80 90 60 80 80 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه28کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 60 90 90 40 100 50 70 60 100 40 80
نمونه کارنامه رتبه31کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 90 50 50 60 100 70 70 20 60 50 100
نمونه کارنامه رتبه32کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 70 60 60 100 80 70 50 70 40 60
نمونه کارنامه رتبه34کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 90 80 40 60 100 50 90 30 80 30 70
نمونه کارنامه رتبه35کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 70 10 90 100 60 70 60 80 20 60
نمونه کارنامه رتبه36کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 80 50 40 100 80 60 50 90 50 70
نمونه کارنامه رتبه37کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 80 70 30 60 80 60 70 70 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه41کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 80 40 50 80 70 80 30 80 40 80
نمونه کارنامه رتبه48کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 80 90 30 30 90 70 80 60 80 30 60
نمونه کارنامه رتبه52کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 70 60 30 80 60 90 30 80 30 70
نمونه کارنامه رتبه53کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 80 70 60 60 90 60 70 30 80 40 70
نمونه کارنامه رتبه66کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 70 50 60 80 90 50 70 50 80 30 80
نمونه کارنامه رتبه70کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 80 70 20 50 100 50 80 40 80 20 80
نمونه کارنامه رتبه73کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 90 40 30 50 80 60 80 40 100 30 60
نمونه کارنامه رتبه77کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 80 30 40 80 90 70 10 60 30 60
نمونه کارنامه رتبه80کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 90 30 20 70 50 40 70 70 40 90
نمونه کارنامه رتبه85کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 80 80 20 20 70 50 100 40 60 30 60
نمونه کارنامه رتبه87کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 70 30 60 90 80 50 80 10 70 40 80
نمونه کارنامه رتبه94کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 60 10 40 80 60 40 50 70 50 80
نمونه کارنامه رتبه99کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 80 60 20 60 90 60 80 40 80 10 60
نمونه کارنامه رتبه100کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 50 80 20 50 70 70 60 30 80 20 60
نمونه کارنامه رتبه102کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 70 10 60 80 50 40 40 80 20 80
نمونه کارنامه رتبه105کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 70 10 30 90 80 40 50 80 20 60
نمونه کارنامه رتبه107کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 70 70 20 10 100 70 60 70 80 40 70
نمونه کارنامه رتبه109کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 60 20 40 100 40 50 30 80 40 70
نمونه کارنامه رتبه113کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 80 30 40 90 60 60 60 60 20 80
نمونه کارنامه رتبه118کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 70 60 20 60 90 40 100 20 70 20 70
نمونه کارنامه رتبه119کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 50 10 80 80 40 40 60 60 30 70
نمونه کارنامه رتبه120کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 30 60 10 40 90 30 40 80 90 20 80
نمونه کارنامه رتبه121کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 50 50 40 30 90 50 70 20 60 30 70
نمونه کارنامه رتبه124کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 50 70 30 40 100 50 80 30 70 10 60
نمونه کارنامه رتبه127کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 70 60 60 20 90 60 60 20 70 40 60
نمونه کارنامه رتبه130کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 70 30 40 50 100 50 80 40 60 10 60
نمونه کارنامه رتبه132کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 40 50 50 40 70 50 60 40 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه141کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 40 50 50 30 80 50 50 30 40 50 90
نمونه کارنامه رتبه144کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 40 30 20 20 60 80 50 20 30 60
نمونه کارنامه رتبه145کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 70 60 20 50 90 40 70 40 50 20 70
نمونه کارنامه رتبه148کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 50 50 10 70 80 40 50 30 80 30 60
نمونه کارنامه رتبه161کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 70 70 10 40 80 50 80 30 70 10 70
نمونه کارنامه رتبه166کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 60 30 60 90 40 60 50 60 10 50
نمونه کارنامه رتبه167کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 80 70 20 50 70 60 70 40 40 10 80
نمونه کارنامه رتبه168کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 70 40 30 50 80 30 90 10 40 20 70
نمونه کارنامه رتبه170کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 50 30 40 50 100 30 70 30 60 30 50
نمونه کارنامه رتبه173کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 50 30 20 50 90 70 60 10 60 20 80
نمونه کارنامه رتبه175کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 70 60 20 10 80 50 70 20 70 30 50
نمونه کارنامه رتبه177کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 30 30 20 40 80 40 50 50 50 30 50
نمونه کارنامه رتبه180کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 70 50 10 40 100 40 20 30 50 20 90
نمونه کارنامه رتبه180کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 70 60 40 20 50 50 40 40 60 40 90
نمونه کارنامه رتبه185کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 70 40 20 50 90 50 40 10 60 30 60
نمونه کارنامه رتبه191کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 50 10 10 80 30 50 30 80 40 90
نمونه کارنامه رتبه192کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 70 50 40 20 80 30 70 20 80 10 70
نمونه کارنامه رتبه204کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 40 40 40 70 30 50 30 80 30 70
نمونه کارنامه رتبه205کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 20 60 10 80 80 40 10 10 80 10 80
نمونه کارنامه رتبه211کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 60 60 70 10 90 30 60 40 70 30 70
نمونه کارنامه رتبه215کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 50 60 10 40 100 40 70 50 50 10 50
نمونه کارنامه رتبه226کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 30 40 10 20 70 40 40 30 80 20 80
نمونه کارنامه رتبه235کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 50 40 10 20 80 40 60 30 90 20 70
نمونه کارنامه رتبه240کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 80 90 80 10 30 30 60 30 60 10 70
نمونه کارنامه رتبه241کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 50 80 20 70 40 50 30 80 10 80
نمونه کارنامه رتبه243کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 40 30 10 10 80 30 50 30 60 50 80
نمونه کارنامه رتبه244کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 50 10 10 100 50 40 50 60 20 70
نمونه کارنامه رتبه244کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 70 50 10 40 90 60 60 50 20 10 60
نمونه کارنامه رتبه256کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 20 50 10 10 70 60 10 60 70 20 80
نمونه کارنامه رتبه263کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 10 30 70 10 40 90 60 40 10 30 30 70
نمونه کارنامه رتبه271کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 70 10 30 90 30 60 40 20 20 70
نمونه کارنامه رتبه273کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 30 40 10 30 80 30 40 60 70 30 60
نمونه کارنامه رتبه274کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 40 10 40 80 50 40 20 50 20 80
نمونه کارنامه رتبه277کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 30 70 20 10 50 50 20 50 80 30 80
نمونه کارنامه رتبه283کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 60 60 30 10 50 40 60 30 50 30 40
نمونه کارنامه رتبه299کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 50 40 20 20 70 30 60 40 50 10 60
نمونه کارنامه رتبه312کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 40 20 30 100 90 20 40 20 10 10 40
نمونه کارنامه رتبه315کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 30 50 10 20 60 40 30 50 50 30 70
نمونه کارنامه رتبه317کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 40 10 40 80 40 30 30 80 10 30
نمونه کارنامه رتبه320کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 70 40 10 40 90 20 80 10 70 10 70
نمونه کارنامه رتبه323کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 10 30 40 80 60 50 30 60 10 60
نمونه کارنامه رتبه326کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 50 10 20 100 40 20 30 70 10 60
نمونه کارنامه رتبه331کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 20 60 10 20 70 40 10 20 80 20 80
نمونه کارنامه رتبه338کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 60 60 30 30 80 30 40 30 40 20 50
نمونه کارنامه رتبه339کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 30 20 10 80 30 60 10 10 40 70
نمونه کارنامه رتبه341کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 40 60 20 20 60 40 40 30 60 20 60
نمونه کارنامه رتبه349کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 60 10 10 40 80 20 60 50 40 20 50
نمونه کارنامه رتبه351کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 20 50 30 40 80 30 20 30 40 20 60
نمونه کارنامه رتبه351کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 80 50 20 20 80 40 60 20 40 10 60
نمونه کارنامه رتبه365کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 80 30 10 90 20 40 20 80 30 60
نمونه کارنامه رتبه366کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 70 40 10 10 80 50 50 20 40 10 70
نمونه کارنامه رتبه373کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 70 30 10 60 50 40 40 20 10 30 40
نمونه کارنامه رتبه394کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 10 50 70 10 80 60 20 80 70 20 70
نمونه کارنامه رتبه397کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 50 10 10 80 30 40 30 70 10 70
نمونه کارنامه رتبه400کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 40 50 10 10 70 30 60 10 70 20 80
نمونه کارنامه رتبه411کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 50 30 20 20 90 50 40 10 10 10 70
نمونه کارنامه رتبه412کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 50 20 10 80 30 20 30 60 20 60
نمونه کارنامه رتبه416کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 10 10 40 10 10 100 40 10 50 70 20 80
نمونه کارنامه رتبه416کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 10 10 20 70 80 50 30 10 10 20 80
نمونه کارنامه رتبه420کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 20 30 10 20 80 30 20 60 50 30 60
نمونه کارنامه رتبه425کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 40 10 10 40 30 40 70 20 20 10 30
نمونه کارنامه رتبه443کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 50 50 10 10 80 30 20 40 50 10 70
نمونه کارنامه رتبه450کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 50 10 40 20 50 20 50 20 40 20 40
نمونه کارنامه رتبه458کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 10 50 10 40 90 20 20 30 30 10 70
نمونه کارنامه رتبه463کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 40 30 10 20 80 50 40 40 40 10 60
نمونه کارنامه رتبه465کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 20 30 10 20 50 60 30 30 70 10 50
نمونه کارنامه رتبه467کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 60 30 10 40 50 20 80 10 10 10 80
نمونه کارنامه رتبه468کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 30 30 20 20 80 30 60 20 30 10 60
نمونه کارنامه رتبه472کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 40 10 20 90 20 40 30 40 30 60
نمونه کارنامه رتبه478کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 20 50 30 40 70 30 50 30 40 10 60
نمونه کارنامه رتبه484کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 50 40 10 30 80 20 10 50 50 10 80
نمونه کارنامه رتبه491کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 70 40 10 10 100 40 60 10 40 20 70
نمونه کارنامه رتبه492کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 40 70 20 20 90 40 40 10 30 10 50
نمونه کارنامه رتبه494کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 20 40 40 80 80 10 10 10 40 20 60
نمونه کارنامه رتبه499کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 20 40 10 20 50 30 30 40 30 30 60
نمونه کارنامه رتبه500کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 10 50 10 10 90 40 10 50 60 10 70
نمونه کارنامه رتبه501کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 30 30 10 10 100 40 20 30 60 20 30
نمونه کارنامه رتبه506کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 30 40 10 20 80 40 20 30 70 10 60
نمونه کارنامه رتبه512کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 10 30 10 10 90 50 30 50 80 10 50
نمونه کارنامه رتبه514کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 40 50 30 10 90 50 20 40 50 10 50
نمونه کارنامه رتبه517کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 50 10 10 90 30 20 20 30 10 70
نمونه کارنامه رتبه520کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 40 20 20 60 50 20 50 50 10 30
نمونه کارنامه رتبه520کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 20 40 10 10 80 30 40 60 60 10 60
نمونه کارنامه رتبه527کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 50 30 10 30 80 30 40 10 20 30 50
نمونه کارنامه رتبه530کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 30 40 10 10 80 50 40 50 50 10 60
نمونه کارنامه رتبه537کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 50 50 10 30 50 20 30 20 30 40 50
نمونه کارنامه رتبه541کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 50 40 10 10 90 60 30 10 80 20 60
نمونه کارنامه رتبه552کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 50 40 50 10 80 20 40 10 60 10 60
نمونه کارنامه رتبه553کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 50 60 10 10 60 10 50 30 60 40 80
نمونه کارنامه رتبه560کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 30 40 20 80 50 50 50 30 10 40
نمونه کارنامه رتبه565کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 10 10 30 10 50 30 20 30 40 10 60
نمونه کارنامه رتبه567کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 30 10 10 50 40 30 20 30 10 60
نمونه کارنامه رتبه572کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 10 50 10 10 100 40 10 50 80 10 80
نمونه کارنامه رتبه579کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 20 30 10 10 90 20 20 30 60 20 70
نمونه کارنامه رتبه581کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 60 10 20 30 80 30 20 10 10 20 60
نمونه کارنامه رتبه587کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 40 30 10 40 70 30 30 20 20 10 50
نمونه کارنامه رتبه590کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 10 10 10 70 70 40 10 40 20 40
نمونه کارنامه رتبه591کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 30 40 10 10 60 40 50 10 10 10 60
نمونه کارنامه رتبه592کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 30 30 10 40 60 10 40 40 40 10 60
نمونه کارنامه رتبه609کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 40 10 10 30 90 30 60 40 40 10 50
نمونه کارنامه رتبه614کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 70 40 10 20 80 40 20 50 20 10 30
نمونه کارنامه رتبه614کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 10 50 10 10 60 10 20 30 70 20 60
نمونه کارنامه رتبه625کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 30 30 10 20 100 30 30 20 20 10 60
نمونه کارنامه رتبه632کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 60 40 10 10 90 20 50 10 60 10 70
نمونه کارنامه رتبه634کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 30 50 10 10 80 30 40 30 20 20 60
نمونه کارنامه رتبه638کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 10 10 50 10 20 80 10 10 40 40 10 60
نمونه کارنامه رتبه642کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 50 50 20 10 80 20 40 30 40 10 60
نمونه کارنامه رتبه644کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 30 60 20 10 90 10 40 20 40 10 70
نمونه کارنامه رتبه657کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 40 30 10 30 80 50 20 50 10 10 60
نمونه کارنامه رتبه661کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 60 60 20 10 70 30 60 50 30 10 60
نمونه کارنامه رتبه662کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 40 20 10 10 60 20 40 30 40 10 60
نمونه کارنامه رتبه671کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 30 50 20 10 80 20 40 10 70 10 70
نمونه کارنامه رتبه672کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 30 30 10 20 100 20 10 30 20 10 70
نمونه کارنامه رتبه678کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 20 50 10 10 80 20 20 10 30 30 50
نمونه کارنامه رتبه682کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 40 10 10 10 90 10 20 20 60 20 50
نمونه کارنامه رتبه684کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 30 50 20 10 20 20 10 30 50 20 40
نمونه کارنامه رتبه685کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 20 50 30 10 60 30 40 10 70 30 50
نمونه کارنامه رتبه695کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 30 40 20 20 80 20 20 20 30 10 60
نمونه کارنامه رتبه699کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 20 30 30 10 80 30 20 10 20 30 40
نمونه کارنامه رتبه700کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 10 70 10 10 90 30 10 20 80 10 60
نمونه کارنامه رتبه705کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 20 50 10 10 60 30 10 40 60 20 50
نمونه کارنامه رتبه707کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 10 50 10 20 80 40 10 30 60 20 40
نمونه کارنامه رتبه710کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 10 10 10 60 60 20 20 10 50 20 60
نمونه کارنامه رتبه712کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 20 30 20 10 40 20 20 20 40 30 40
نمونه کارنامه رتبه713کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 40 40 10 10 70 20 60 10 30 20 50
نمونه کارنامه رتبه723کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 40 50 10 10 90 20 30 10 50 10 60
نمونه کارنامه رتبه726کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 20 30 10 60 90 30 30 10 10 10 70
نمونه کارنامه رتبه729کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 10 10 10 80 30 20 50 60 30 30
نمونه کارنامه رتبه729کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 40 40 10 20 70 30 50 10 20 10 30
نمونه کارنامه رتبه731کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 10 60 10 10 80 50 20 20 50 10 60
نمونه کارنامه رتبه734کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 10 60 20 10 20 50 40 70 20 10 10 50
نمونه کارنامه رتبه740کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 20 20 10 60 90 10 30 30 10 10 40
نمونه کارنامه رتبه750کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 40 30 10 20 50 30 20 10 20 10 60
نمونه کارنامه رتبه755کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 20 10 10 40 70 30 30 30 20 10 40
نمونه کارنامه رتبه757کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 60 30 10 10 80 30 10 10 60 10 80
نمونه کارنامه رتبه759کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 10 10 10 10 80 20 10 20 40 20 60
نمونه کارنامه رتبه768کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 10 80 10 10 40 30 20 70 70 10 50
نمونه کارنامه رتبه776کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 40 20 10 80 10 30 40 40 10 70
نمونه کارنامه رتبه780کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 20 40 10 80 30 40 10 40 10 60
نمونه کارنامه رتبه781کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 80 30 10 10 10 30 40 10 30 30 50
نمونه کارنامه رتبه781کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 10 20 30 10 10 80 10 10 50 60 20 70
نمونه کارنامه رتبه790کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 20 10 10 50 40 30 10 10 10 10
نمونه کارنامه رتبه793کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 20 50 10 10 50 10 20 50 40 10 90
نمونه کارنامه رتبه794کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 10 50 40 40 90 20 10 20 10 10 70
نمونه کارنامه رتبه795کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 10 50 20 10 70 40 10 60 50 10 50
نمونه کارنامه رتبه796کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 30 20 40 20 80 20 10 20 40 20 50
نمونه کارنامه رتبه807کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 40 30 20 50 30 10 30 20 10 60
نمونه کارنامه رتبه807کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 20 20 10 20 70 10 50 30 10 10 60
نمونه کارنامه رتبه816کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 40 20 40 30 90 20 40 10 20 10 60
نمونه کارنامه رتبه822کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 10 20 10 40 40 10 20 20 30 10 40
نمونه کارنامه رتبه822کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 30 20 10 40 20 30 30 20 10 60
نمونه کارنامه رتبه828کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 50 50 10 10 70 20 70 10 50 10 60
نمونه کارنامه رتبه829کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 30 10 20 80 30 20 10 20 10 60
نمونه کارنامه رتبه831کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 10 20 10 20 70 30 30 20 20 10 70
نمونه کارنامه رتبه831کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 40 10 20 60 10 40 30 50 10 50
نمونه کارنامه رتبه843کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 30 10 10 70 20 30 10 50 20 60
نمونه کارنامه رتبه850کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 20 10 10 20 80 40 20 10 10 10 40
نمونه کارنامه رتبه855کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 40 20 20 60 20 10 20 40 10 30
نمونه کارنامه رتبه860کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 10 10 70 80 10 90 10 10 30 60 10 60
نمونه کارنامه رتبه867کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 50 40 10 10 80 30 60 10 20 10 20
نمونه کارنامه رتبه869کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 30 20 10 10 90 30 20 30 50 10 40
نمونه کارنامه رتبه870کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 40 20 10 10 70 30 30 50 10 10 60
نمونه کارنامه رتبه875کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 20 10 10 60 20 40 30 40 10 60
نمونه کارنامه رتبه881کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 10 40 10 60 80 10 20 10 50 10 50
نمونه کارنامه رتبه881کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 50 10 20 20 40 40 20 10 20 10 70
نمونه کارنامه رتبه889کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 30 30 10 10 80 20 50 10 60 10 60
نمونه کارنامه رتبه889کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 20 40 50 10 60 40 10 30 60 10 80
نمونه کارنامه رتبه896کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 30 10 10 60 30 10 10 50 30 50
نمونه کارنامه رتبه899کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 10 10 30 10 30 90 10 10 20 50 10 70
نمونه کارنامه رتبه904کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 30 20 20 10 20 20 30 20 40 10 60
نمونه کارنامه رتبه908کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 20 20 10 10 50 40 30 30 40 10 60
نمونه کارنامه رتبه911کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 40 40 10 10 70 40 20 10 20 10 60
نمونه کارنامه رتبه912کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 30 10 20 20 60 20 10 40 40 -10 50
نمونه کارنامه رتبه921کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 20 10 10 10 20 10 20 10 20 20 80
نمونه کارنامه رتبه923کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 40 10 10 10 20 40 40 10 10 10 50
نمونه کارنامه رتبه924کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 40 30 10 20 80 10 50 10 10 20 50
نمونه کارنامه رتبه929کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 10 10 20 30 30 90 10 10 10 60 10 40
نمونه کارنامه رتبه942کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 40 20 20 10 80 20 20 20 40 10 60
نمونه کارنامه رتبه946کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 40 40 10 10 50 20 30 10 20 10 70
نمونه کارنامه رتبه958کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 40 50 10 40 20 10 40 40 20 60
نمونه کارنامه رتبه959کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 50 40 10 10 70 40 30 10 50 10 50
نمونه کارنامه رتبه974کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 10 10 10 10 60 30 10 30 30 30 60
نمونه کارنامه رتبه977کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 10 10 40 10 10 70 30 10 30 20 10 70
نمونه کارنامه رتبه981کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 20 60 20 10 50 30 30 20 40 10 20
نمونه کارنامه رتبه985کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 20 20 30 40 90 20 10 10 20 10 30
نمونه کارنامه رتبه985کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 20 50 -10 10 70 20 40 30 70 10 60
نمونه کارنامه رتبه995کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 40 40 10 10 80 30 40 10 20 10 60
نمونه کارنامه رتبه996کنکور انسانی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 50 40 10 10 80 20 30 10 30 10 60

 

عضویت در کانال  کنکور سراسری 97

نظر خود را بنویسید