کارنامه های کنکور تجربی

برای انتخاب رشته کنکور تجربی 97، تمام داوطلبان به دنبال آن هستند که وضعیت رتبه های مشابه خود را در کنکور تجربی 96 بدانند تا بتوانند انتخابی منطقی داشته باشند.

نمونه کارنامه های کنکور تجربی 96

برای انتخاب رشته کنکور تجربی 97، تمام داوطلبان به دنبال آن هستند که وضعیت رتبه های مشابه خود را در کنکور تجربی 96 بدانند تا بتوانند انتخابی منطقی داشته باشند. در زیر رتبه های کنکور تجربی 96 به تفکیک سهمیه مناطق و سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور سراسری تجربی ارائه شده است.

 

عضویت در کانال  کنکور سراسری 97

 

نمونه کارنامه های رتبه های زیر 1000 کنکور تجربی 96 (سهمیه منطفه 1)

 

نمونه کارنامه کنکور تجربی 96 ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
نمونه کارنامه رتبه1تجربی 96 90 90 90 90 80 100 90 100 90
نمونه کارنامه رتبه2تجربی 96 90 90 90 90 90 100 80 100 90
نمونه کارنامه رتبه3تجربی 96 90 80 90 70 10 100 90 100 100
نمونه کارنامه رتبه4تجربی 96 80 80 80 90 70 100 80 100 100
نمونه کارنامه رتبه5تجربی 96 90 80 80 80 10 100 80 100 100
نمونه کارنامه رتبه6تجربی 96 90 80 80 90 10 100 90 100 100
نمونه کارنامه رتبه7تجربی 96 80 80 100 70 80 90 80 90 90
نمونه کارنامه رتبه8تجربی 96 80 90 50 80 10 100 80 100 100
نمونه کارنامه رتبه9تجربی 96 70 90 90 80 10 100 90 90 80
نمونه کارنامه رتبه10تجربی 96 90 80 70 90 50 100 80 100 80
نمونه کارنامه رتبه11تجربی 96 90 90 90 90 10 90 90 90 90
نمونه کارنامه رتبه12تجربی 96 80 70 90 80 10 100 90 90 90
نمونه کارنامه رتبه13تجربی 96 90 80 90 90 20 100 80 100 90
نمونه کارنامه رتبه14تجربی 96 100 90 80 80 30 100 90 80 80
نمونه کارنامه رتبه15تجربی 96 90 80 80 80 20 100 90 80 90
نمونه کارنامه رتبه16تجربی 96 80 90 90 80 10 100 90 80 90
نمونه کارنامه رتبه17تجربی 96 90 90 80 80 60 90 80 100 90
نمونه کارنامه رتبه18تجربی 96 90 90 70 70 10 100 80 90 100
نمونه کارنامه رتبه19تجربی 96 80 80 80 90 20 90 90 90 90
نمونه کارنامه رتبه20تجربی 96 80 80 70 80 30 100 90 90 90
نمونه کارنامه رتبه21تجربی 96 80 90 70 90 30 100 90 80 80
نمونه کارنامه رتبه23تجربی 96 80 80 90 90 10 100 90 90 80
نمونه کارنامه رتبه24تجربی 96 100 90 80 90 20 100 70 100 90
نمونه کارنامه رتبه25تجربی 96 70 70 90 60 10 90 90 90 90
نمونه کارنامه رتبه26تجربی 96 80 90 90 80 10 90 90 80 70
نمونه کارنامه رتبه27تجربی 96 90 90 90 70 10 90 80 90 90
نمونه کارنامه رتبه28تجربی 96 90 90 90 90 30 80 80 90 90
نمونه کارنامه رتبه29تجربی 96 90 100 90 90 10 70 90 80 70
نمونه کارنامه رتبه31تجربی 96 80 90 80 90 10 90 80 90 100
نمونه کارنامه رتبه32تجربی 96 60 80 90 70 20 100 70 100 90
نمونه کارنامه رتبه34تجربی 96 80 80 80 80 10 80 90 70 80
نمونه کارنامه رتبه35تجربی 96 100 90 80 90 10 90 70 90 90
نمونه کارنامه رتبه36تجربی 96 80 80 90 80 20 90 90 80 80
نمونه کارنامه رتبه37تجربی 96 70 90 80 70 10 90 80 80 90
نمونه کارنامه رتبه38تجربی 96 80 70 70 90 10 80 90 80 90
نمونه کارنامه رتبه39تجربی 96 80 70 70 70 10 90 90 90 90
نمونه کارنامه رتبه40تجربی 96 60 80 80 70 10 90 90 90 80
نمونه کارنامه رتبه41تجربی 96 90 80 70 90 10 90 90 80 80
نمونه کارنامه رتبه42تجربی 96 90 90 90 80 10 80 80 100 80
نمونه کارنامه رتبه43تجربی 96 100 80 90 90 30 90 80 90 70
نمونه کارنامه رتبه44تجربی 96 90 90 100 90 10 90 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه45تجربی 96 100 90 100 90 10 80 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه46تجربی 96 90 80 60 80 10 90 80 100 90
نمونه کارنامه رتبه47تجربی 96 70 90 70 70 10 80 90 90 90
نمونه کارنامه رتبه47تجربی 96 80 80 80 80 10 80 80 90 90
نمونه کارنامه رتبه49تجربی 96 70 80 70 70 10 90 90 80 90
نمونه کارنامه رتبه53تجربی 96 100 90 90 80 20 90 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه54تجربی 96 100 100 80 90 10 100 80 90 70
نمونه کارنامه رتبه57تجربی 96 90 80 70 70 10 100 80 90 90
نمونه کارنامه رتبه58تجربی 96 80 80 80 40 10 90 90 80 80
نمونه کارنامه رتبه59تجربی 96 80 90 80 90 20 90 70 80 90
نمونه کارنامه رتبه61تجربی 96 80 80 90 80 10 80 80 100 90
نمونه کارنامه رتبه62تجربی 96 80 80 70 80 30 100 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه63تجربی 96 90 90 90 80 10 90 80 100 70
نمونه کارنامه رتبه65تجربی 96 90 90 100 80 10 90 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه69تجربی 96 90 80 80 90 10 90 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه74تجربی 96 80 90 70 70 10 90 90 80 80
نمونه کارنامه رتبه75تجربی 96 70 60 70 70 10 90 90 80 80
نمونه کارنامه رتبه81تجربی 96 80 70 70 70 10 90 80 90 80
نمونه کارنامه رتبه82تجربی 96 90 90 80 90 10 90 70 100 80
نمونه کارنامه رتبه83تجربی 96 90 70 90 100 10 90 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه84تجربی 96 80 80 80 90 20 100 70 80 80
نمونه کارنامه رتبه92تجربی 96 90 80 90 90 10 60 90 70 70
نمونه کارنامه رتبه93تجربی 96 90 90 90 90 10 80 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه94تجربی 96 70 80 90 90 10 100 70 90 70
نمونه کارنامه رتبه98تجربی 96 80 50 70 90 40 80 80 90 80
نمونه کارنامه رتبه99تجربی 96 80 70 50 80 10 70 90 80 80
نمونه کارنامه رتبه100تجربی 96 90 70 60 60 10 80 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه103تجربی 96 90 80 90 70 10 70 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه104تجربی 96 80 70 80 80 10 90 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه107تجربی 96 90 70 90 70 10 80 70 90 80
نمونه کارنامه رتبه109تجربی 96 90 70 60 50 50 90 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه111تجربی 96 80 80 50 70 10 90 90 70 80
نمونه کارنامه رتبه112تجربی 96 80 100 70 90 10 80 80 70 80
نمونه کارنامه رتبه113تجربی 96 70 70 60 50 10 90 90 80 70
نمونه کارنامه رتبه114تجربی 96 100 80 80 60 10 80 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه116تجربی 96 70 70 90 70 10 90 90 50 80
نمونه کارنامه رتبه119تجربی 96 90 90 80 80 10 80 70 70 90
نمونه کارنامه رتبه120تجربی 96 70 100 50 90 10 90 70 90 80
نمونه کارنامه رتبه121تجربی 96 90 80 50 60 10 100 70 80 80
نمونه کارنامه رتبه123تجربی 96 80 40 70 80 10 90 90 40 80
نمونه کارنامه رتبه124تجربی 96 80 60 70 80 10 90 80 100 70
نمونه کارنامه رتبه126تجربی 96 60 80 90 80 10 70 90 80 60
نمونه کارنامه رتبه127تجربی 96 80 70 70 80 -10 90 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه129تجربی 96 90 80 90 70 10 80 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه130تجربی 96 80 90 70 80 10 70 90 60 80
نمونه کارنامه رتبه131تجربی 96 80 90 70 90 10 90 70 70 90
نمونه کارنامه رتبه132تجربی 96 90 70 70 80 10 90 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه133تجربی 96 70 90 90 60 10 90 70 90 80
نمونه کارنامه رتبه133تجربی 96 70 80 70 60 10 100 80 90 70
نمونه کارنامه رتبه135تجربی 96 90 80 80 70 10 90 80 80 60
نمونه کارنامه رتبه136تجربی 96 70 70 70 50 10 100 70 90 80
نمونه کارنامه رتبه137تجربی 96 50 50 70 50 10 80 90 70 90
نمونه کارنامه رتبه138تجربی 96 90 70 80 70 10 90 70 80 80
نمونه کارنامه رتبه140تجربی 96 80 90 80 70 10 80 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه142تجربی 96 80 60 90 50 10 80 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه144تجربی 96 70 70 80 60 10 70 90 80 70
نمونه کارنامه رتبه145تجربی 96 70 90 80 50 10 60 90 40 80
نمونه کارنامه رتبه146تجربی 96 80 70 70 80 10 90 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه147تجربی 96 90 70 70 70 30 90 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه150تجربی 96 90 80 90 90 10 70 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه154تجربی 96 70 80 70 70 10 90 80 60 80
نمونه کارنامه رتبه155تجربی 96 90 70 70 80 10 80 80 60 80
نمونه کارنامه رتبه156تجربی 96 80 70 80 50 10 90 80 90 70
نمونه کارنامه رتبه158تجربی 96 70 70 70 50 10 100 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه163تجربی 96 80 80 80 90 10 80 80 80 50
نمونه کارنامه رتبه165تجربی 96 90 80 60 70 10 90 70 80 80
نمونه کارنامه رتبه167تجربی 96 80 80 60 90 10 90 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه168تجربی 96 80 80 90 80 10 70 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه170تجربی 96 70 70 60 80 10 90 80 90 70
نمونه کارنامه رتبه172تجربی 96 90 70 80 70 10 70 80 40 80
نمونه کارنامه رتبه174تجربی 96 70 40 60 70 10 80 80 70 80
نمونه کارنامه رتبه176تجربی 96 70 60 60 60 10 90 70 70 90
نمونه کارنامه رتبه178تجربی 96 80 90 80 40 10 60 80 90 80
نمونه کارنامه رتبه179تجربی 96 80 80 80 70 10 70 70 90 70
نمونه کارنامه رتبه180تجربی 96 70 70 80 60 10 80 70 80 80
نمونه کارنامه رتبه181تجربی 96 80 60 50 90 10 90 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه182تجربی 96 60 70 70 80 10 90 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه183تجربی 96 90 70 70 90 10 80 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه184تجربی 96 80 50 70 60 10 80 80 90 80
نمونه کارنامه رتبه188تجربی 96 70 70 70 80 10 90 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه189تجربی 96 80 90 80 60 10 80 70 80 80
نمونه کارنامه رتبه191تجربی 96 80 70 90 70 10 80 70 80 80
نمونه کارنامه رتبه195تجربی 96 90 90 90 70 10 90 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه197تجربی 96 80 60 60 70 10 90 70 90 70
نمونه کارنامه رتبه198تجربی 96 80 80 80 90 40 70 80 60 80
نمونه کارنامه رتبه199تجربی 96 70 80 50 80 10 90 80 70 80
نمونه کارنامه رتبه201تجربی 96 70 60 80 60 10 80 80 70 80
نمونه کارنامه رتبه201تجربی 96 90 70 90 70 20 90 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه203تجربی 96 80 60 70 60 10 80 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه205تجربی 96 60 80 70 80 10 90 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه206تجربی 96 90 50 80 80 40 90 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه206تجربی 96 70 70 60 80 10 80 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه208تجربی 96 70 70 70 50 10 100 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه210تجربی 96 80 80 70 90 10 90 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه213تجربی 96 60 80 80 60 10 80 80 70 80
نمونه کارنامه رتبه215تجربی 96 70 70 60 80 10 80 70 100 70
نمونه کارنامه رتبه216تجربی 96 60 70 70 90 10 80 70 90 80
نمونه کارنامه رتبه220تجربی 96 70 80 60 70 10 80 70 70 90
نمونه کارنامه رتبه221تجربی 96 90 70 90 60 10 80 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه224تجربی 96 80 70 80 50 10 90 70 90 60
نمونه کارنامه رتبه224تجربی 96 70 60 70 50 10 90 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه226تجربی 96 80 80 80 90 10 80 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه227تجربی 96 90 80 80 80 10 60 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه227تجربی 96 90 60 80 50 10 80 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه229تجربی 96 90 70 50 90 10 90 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه231تجربی 96 70 80 80 70 10 70 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه233تجربی 96 80 90 80 70 20 70 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه238تجربی 96 80 70 60 50 10 60 80 70 80
نمونه کارنامه رتبه240تجربی 96 90 70 80 50 10 70 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه244تجربی 96 80 60 80 60 20 60 80 90 60
نمونه کارنامه رتبه245تجربی 96 80 70 80 90 10 80 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه246تجربی 96 90 70 90 60 10 60 80 80 60
نمونه کارنامه رتبه249تجربی 96 70 80 90 60 10 60 90 50 70
نمونه کارنامه رتبه253تجربی 96 80 80 70 80 10 70 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه254تجربی 96 90 90 90 90 10 80 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه256تجربی 96 70 70 80 70 10 70 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه258تجربی 96 80 70 70 30 10 80 70 70 90
نمونه کارنامه رتبه260تجربی 96 90 90 90 80 10 70 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه266تجربی 96 60 80 50 60 10 90 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه268تجربی 96 60 70 90 60 50 80 20 70 70
نمونه کارنامه رتبه273تجربی 96 80 70 80 70 10 70 80 80 60
نمونه کارنامه رتبه275تجربی 96 80 60 60 10 10 90 90 50 60
نمونه کارنامه رتبه277تجربی 96 90 80 80 80 10 70 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه279تجربی 96 100 80 60 70 10 60 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه281تجربی 96 60 60 70 80 10 80 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه282تجربی 96 80 80 70 60 10 50 70 70 90
نمونه کارنامه رتبه283تجربی 96 70 80 70 90 10 80 70 60 80
نمونه کارنامه رتبه284تجربی 96 60 60 80 40 30 70 90 70 50
نمونه کارنامه رتبه285تجربی 96 80 70 60 70 10 90 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه287تجربی 96 60 80 80 80 10 80 80 90 50
نمونه کارنامه رتبه288تجربی 96 80 90 70 80 10 70 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه289تجربی 96 80 60 90 80 10 70 70 80 80
نمونه کارنامه رتبه292تجربی 96 70 80 60 60 10 100 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه292تجربی 96 80 80 70 80 10 50 80 50 70
نمونه کارنامه رتبه292تجربی 96 60 80 50 60 10 90 80 50 80
نمونه کارنامه رتبه294تجربی 96 70 70 70 70 20 80 70 60 80
نمونه کارنامه رتبه294تجربی 96 60 60 50 50 10 90 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه297تجربی 96 70 70 80 40 10 70 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه302تجربی 96 80 70 90 40 10 70 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه305تجربی 96 60 70 50 60 10 90 70 90 80
نمونه کارنامه رتبه309تجربی 96 80 80 40 60 10 70 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه311تجربی 96 60 90 80 70 10 80 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه312تجربی 96 80 80 90 80 10 60 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه313تجربی 96 80 80 70 70 10 80 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه315تجربی 96 90 80 90 60 10 70 70 80 60
نمونه کارنامه رتبه316تجربی 96 90 70 90 70 10 70 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه316تجربی 96 80 80 70 70 10 80 60 80 80
نمونه کارنامه رتبه320تجربی 96 90 60 80 90 10 80 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه321تجربی 96 70 80 70 90 10 90 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه323تجربی 96 70 70 80 70 10 90 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه324تجربی 96 60 80 100 60 10 80 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه330تجربی 96 60 80 50 80 10 90 70 60 80
نمونه کارنامه رتبه331تجربی 96 70 70 70 90 10 90 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه331تجربی 96 80 80 70 70 10 60 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه333تجربی 96 70 70 70 80 10 60 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه334تجربی 96 70 70 80 70 10 80 80 40 60
نمونه کارنامه رتبه336تجربی 96 80 80 70 60 10 70 70 50 90
نمونه کارنامه رتبه336تجربی 96 80 60 60 40 10 30 80 70 90
نمونه کارنامه رتبه338تجربی 96 70 70 50 80 10 80 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه339تجربی 96 60 80 60 70 30 90 50 70 60
نمونه کارنامه رتبه340تجربی 96 70 70 80 50 10 80 70 60 80
نمونه کارنامه رتبه344تجربی 96 70 70 70 70 10 80 70 80 60
نمونه کارنامه رتبه345تجربی 96 80 80 90 60 10 50 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه348تجربی 96 70 80 80 50 10 70 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه358تجربی 96 90 80 70 80 10 80 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه358تجربی 96 70 80 60 60 10 90 60 60 80
نمونه کارنامه رتبه362تجربی 96 60 70 80 80 10 50 80 40 80
نمونه کارنامه رتبه365تجربی 96 60 70 60 60 10 80 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه366تجربی 96 70 60 80 60 10 70 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه368تجربی 96 90 90 40 90 10 50 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه369تجربی 96 70 70 60 90 10 80 80 40 70
نمونه کارنامه رتبه370تجربی 96 60 60 60 80 10 60 80 40 80
نمونه کارنامه رتبه370تجربی 96 70 60 70 80 10 70 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه372تجربی 96 80 70 90 60 10 90 60 80 60
نمونه کارنامه رتبه373تجربی 96 90 60 80 70 10 50 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه374تجربی 96 80 80 70 50 10 80 70 80 60
نمونه کارنامه رتبه377تجربی 96 80 80 70 60 10 50 70 60 80
نمونه کارنامه رتبه378تجربی 96 100 80 70 80 10 90 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه380تجربی 96 50 80 70 60 10 80 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه381تجربی 96 70 70 50 70 10 70 80 50 70
نمونه کارنامه رتبه382تجربی 96 70 90 80 60 20 80 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه384تجربی 96 70 60 70 50 10 80 70 50 90
نمونه کارنامه رتبه386تجربی 96 80 90 70 70 10 60 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه388تجربی 96 70 60 50 70 10 70 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه391تجربی 96 70 40 70 70 10 70 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه393تجربی 96 80 80 70 80 10 80 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه395تجربی 96 50 70 30 90 10 70 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه396تجربی 96 60 50 70 50 10 80 80 50 80
نمونه کارنامه رتبه397تجربی 96 70 70 80 70 10 70 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه398تجربی 96 70 80 80 80 10 70 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه398تجربی 96 70 80 60 80 10 80 70 80 60
نمونه کارنامه رتبه403تجربی 96 60 90 40 70 10 80 70 80 60
نمونه کارنامه رتبه410تجربی 96 80 70 80 70 10 60 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه412تجربی 96 80 80 90 90 20 60 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه414تجربی 96 60 70 90 50 10 80 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه416تجربی 96 70 60 70 80 10 70 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه417تجربی 96 70 60 60 70 10 50 80 50 80
نمونه کارنامه رتبه417تجربی 96 70 50 80 50 50 80 70 40 30
نمونه کارنامه رتبه419تجربی 96 80 80 70 70 10 70 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه421تجربی 96 60 70 30 90 10 80 70 90 70
نمونه کارنامه رتبه422تجربی 96 70 80 50 80 10 60 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه423تجربی 96 80 80 60 40 10 100 60 80 50
نمونه کارنامه رتبه425تجربی 96 80 70 80 40 10 50 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه427تجربی 96 90 90 80 80 10 80 70 40 70
نمونه کارنامه رتبه428تجربی 96 80 80 70 90 10 60 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه428تجربی 96 70 70 90 60 10 80 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه434تجربی 96 60 90 70 70 10 80 70 80 60
نمونه کارنامه رتبه441تجربی 96 60 50 70 80 10 100 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه443تجربی 96 80 80 70 50 10 80 70 50 80
نمونه کارنامه رتبه445تجربی 96 90 70 70 80 10 90 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه447تجربی 96 70 70 80 80 10 70 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه447تجربی 96 60 60 70 60 10 90 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه449تجربی 96 70 60 60 70 10 70 80 50 70
نمونه کارنامه رتبه450تجربی 96 70 80 80 50 10 60 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه451تجربی 96 70 70 60 90 10 70 80 50 50
نمونه کارنامه رتبه457تجربی 96 70 70 70 90 10 70 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه459تجربی 96 90 90 70 70 10 70 70 40 70
نمونه کارنامه رتبه461تجربی 96 80 70 60 50 30 80 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه463تجربی 96 80 80 70 70 10 90 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه466تجربی 96 60 70 70 40 10 80 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه467تجربی 96 60 80 70 30 10 80 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه469تجربی 96 90 80 70 80 10 70 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه470تجربی 96 50 80 60 70 10 80 70 60 80
نمونه کارنامه رتبه471تجربی 96 60 90 50 80 10 70 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه476تجربی 96 80 90 80 50 10 80 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه479تجربی 96 70 60 60 70 10 90 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه480تجربی 96 90 80 80 50 10 80 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه480تجربی 96 80 70 80 80 10 70 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه482تجربی 96 50 50 70 50 10 70 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه483تجربی 96 60 60 60 70 10 80 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه485تجربی 96 80 80 40 40 10 90 60 50 80
نمونه کارنامه رتبه488تجربی 96 50 50 50 60 10 80 80 80 60
نمونه کارنامه رتبه489تجربی 96 90 80 70 60 10 70 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه495تجربی 96 60 70 50 80 10 60 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه496تجربی 96 80 90 80 30 10 60 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه500تجربی 96 60 80 70 70 10 80 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه503تجربی 96 60 70 70 80 10 90 70 40 60
نمونه کارنامه رتبه508تجربی 96 80 50 80 50 10 70 80 50 50
نمونه کارنامه رتبه513تجربی 96 70 70 60 80 10 70 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه513تجربی 96 70 100 80 80 10 70 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه513تجربی 96 40 60 70 90 10 70 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه517تجربی 96 90 90 80 80 10 60 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه517تجربی 96 50 60 40 40 10 70 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه520تجربی 96 80 90 70 60 10 80 70 70 40
نمونه کارنامه رتبه520تجربی 96 60 70 80 60 20 70 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه522تجربی 96 70 80 60 70 10 80 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه523تجربی 96 60 60 90 80 10 80 80 50 50
نمونه کارنامه رتبه528تجربی 96 70 80 90 70 10 80 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه530تجربی 96 70 60 80 60 10 60 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه530تجربی 96 60 80 60 70 10 80 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه532تجربی 96 80 70 80 70 10 70 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه538تجربی 96 70 70 70 70 10 80 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه540تجربی 96 70 70 60 90 10 80 60 80 60
نمونه کارنامه رتبه544تجربی 96 50 80 60 80 10 80 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه547تجربی 96 80 70 60 80 10 50 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه549تجربی 96 70 70 70 80 10 90 60 70 50
نمونه کارنامه رتبه552تجربی 96 70 80 70 80 10 70 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه553تجربی 96 70 60 80 80 10 50 80 50 50
نمونه کارنامه رتبه555تجربی 96 80 70 70 70 10 90 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه557تجربی 96 70 70 50 70 10 80 70 40 70
نمونه کارنامه رتبه560تجربی 96 70 70 80 70 10 70 80 60 50
نمونه کارنامه رتبه562تجربی 96 70 60 70 70 10 60 70 50 80
نمونه کارنامه رتبه564تجربی 96 70 80 40 60 10 60 80 40 80
نمونه کارنامه رتبه564تجربی 96 70 60 80 60 10 60 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه567تجربی 96 60 80 90 80 10 50 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه567تجربی 96 70 90 70 50 10 70 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه569تجربی 96 60 70 70 50 10 80 60 70 80
نمونه کارنامه رتبه570تجربی 96 80 70 60 60 10 60 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه570تجربی 96 80 50 70 80 10 70 70 80 50
نمونه کارنامه رتبه572تجربی 96 60 60 70 40 10 80 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه573تجربی 96 60 90 40 70 10 60 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه573تجربی 96 70 70 50 30 10 40 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه578تجربی 96 70 60 60 70 10 80 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه580تجربی 96 60 60 70 80 10 60 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه580تجربی 96 90 50 70 80 40 60 60 70 50
نمونه کارنامه رتبه580تجربی 96 60 70 50 40 10 90 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه583تجربی 96 90 80 50 80 10 90 50 50 70
نمونه کارنامه رتبه590تجربی 96 80 60 70 40 10 70 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه594تجربی 96 60 80 70 90 10 70 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه597تجربی 96 60 70 60 80 10 90 80 60 50
نمونه کارنامه رتبه599تجربی 96 70 50 80 40 10 60 80 50 70
نمونه کارنامه رتبه599تجربی 96 70 70 70 60 10 70 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه599تجربی 96 70 70 80 80 10 60 80 40 60
نمونه کارنامه رتبه602تجربی 96 60 60 60 50 10 90 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه610تجربی 96 70 90 70 60 30 60 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه612تجربی 96 60 70 60 70 10 80 80 60 50
نمونه کارنامه رتبه613تجربی 96 70 70 80 60 10 70 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه616تجربی 96 60 70 60 70 10 80 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه620تجربی 96 70 70 80 60 10 70 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه620تجربی 96 90 80 70 50 10 40 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه624تجربی 96 60 90 80 90 10 60 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه625تجربی 96 70 60 70 70 10 70 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه626تجربی 96 70 60 60 90 30 60 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه631تجربی 96 80 60 70 30 10 70 60 60 80
نمونه کارنامه رتبه631تجربی 96 60 50 50 60 10 90 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه633تجربی 96 70 70 60 70 10 80 60 80 70
نمونه کارنامه رتبه636تجربی 96 80 80 60 60 10 60 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه636تجربی 96 80 70 60 70 10 60 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه641تجربی 96 70 80 60 60 10 100 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه641تجربی 96 50 70 50 80 10 70 70 60 80
نمونه کارنامه رتبه641تجربی 96 90 80 70 80 10 60 80 60 40
نمونه کارنامه رتبه643تجربی 96 60 70 90 70 10 60 80 30 70
نمونه کارنامه رتبه645تجربی 96 50 70 60 50 10 70 70 40 80
نمونه کارنامه رتبه646تجربی 96 60 70 60 40 10 80 70 80 60
نمونه کارنامه رتبه648تجربی 96 70 70 60 60 10 80 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه649تجربی 96 70 80 50 30 10 80 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه652تجربی 96 50 80 80 60 10 80 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه653تجربی 96 60 50 90 40 10 50 80 30 60
نمونه کارنامه رتبه655تجربی 96 90 70 70 50 10 60 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه660تجربی 96 70 70 60 70 10 80 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه665تجربی 96 50 60 80 40 10 80 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه665تجربی 96 90 60 80 60 10 30 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه674تجربی 96 90 80 60 70 30 50 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه678تجربی 96 70 70 60 60 10 70 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه679تجربی 96 60 80 60 40 10 70 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه680تجربی 96 80 80 80 80 10 70 60 70 50
نمونه کارنامه رتبه681تجربی 96 80 70 70 70 10 70 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه684تجربی 96 60 80 80 40 10 60 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه687تجربی 96 70 70 60 80 10 40 80 30 70
نمونه کارنامه رتبه688تجربی 96 60 60 80 80 30 60 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه691تجربی 96 60 70 90 70 10 30 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه692تجربی 96 60 50 70 90 10 70 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه694تجربی 96 70 70 60 60 10 70 80 70 50
نمونه کارنامه رتبه694تجربی 96 50 60 70 40 10 90 60 90 60
نمونه کارنامه رتبه694تجربی 96 80 60 60 40 10 70 60 50 80
نمونه کارنامه رتبه696تجربی 96 80 90 60 50 10 70 70 40 70
نمونه کارنامه رتبه698تجربی 96 70 70 50 60 10 50 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه698تجربی 96 80 80 90 80 10 70 50 70 60
نمونه کارنامه رتبه702تجربی 96 80 70 50 50 10 70 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه703تجربی 96 70 90 90 80 10 50 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه705تجربی 96 70 50 70 40 10 70 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه710تجربی 96 50 80 50 20 10 70 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه713تجربی 96 70 90 80 60 10 70 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه716تجربی 96 50 80 80 70 10 70 70 80 50
نمونه کارنامه رتبه717تجربی 96 60 70 70 80 10 80 80 70 40
نمونه کارنامه رتبه719تجربی 96 50 80 40 90 10 70 80 80 50
نمونه کارنامه رتبه719تجربی 96 60 80 50 90 10 80 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه722تجربی 96 80 70 60 10 10 80 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه724تجربی 96 50 70 60 50 10 50 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه725تجربی 96 80 70 80 30 10 70 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه730تجربی 96 60 50 60 80 10 40 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه732تجربی 96 70 50 70 40 60 50 60 40 50
نمونه کارنامه رتبه734تجربی 96 80 80 70 40 10 80 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه736تجربی 96 70 70 80 80 10 70 70 70 40
نمونه کارنامه رتبه738تجربی 96 50 50 70 60 10 70 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه742تجربی 96 40 70 60 90 10 70 60 80 70
نمونه کارنامه رتبه742تجربی 96 60 70 80 80 10 80 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه744تجربی 96 70 70 50 90 10 80 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه745تجربی 96 70 70 60 70 10 70 80 60 40
نمونه کارنامه رتبه745تجربی 96 80 90 70 60 10 50 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه747تجربی 96 80 70 80 70 10 70 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه749تجربی 96 70 70 80 80 10 80 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه751تجربی 96 70 70 60 70 10 60 70 40 70
نمونه کارنامه رتبه752تجربی 96 40 70 60 90 10 80 60 30 90
نمونه کارنامه رتبه753تجربی 96 70 60 40 70 10 60 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه755تجربی 96 80 90 70 50 10 60 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه757تجربی 96 60 70 70 50 10 70 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه758تجربی 96 80 70 50 60 10 90 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه762تجربی 96 80 80 70 60 10 60 70 40 60
نمونه کارنامه رتبه762تجربی 96 80 90 50 60 10 70 70 30 60
نمونه کارنامه رتبه764تجربی 96 80 60 60 50 10 70 60 50 80
نمونه کارنامه رتبه766تجربی 96 40 50 40 30 10 100 50 60 80
نمونه کارنامه رتبه767تجربی 96 70 50 90 20 10 40 80 50 50
نمونه کارنامه رتبه768تجربی 96 90 70 80 70 10 70 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه769تجربی 96 60 60 30 50 10 90 70 80 60
نمونه کارنامه رتبه776تجربی 96 50 50 60 70 10 70 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه778تجربی 96 80 30 50 70 10 90 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه781تجربی 96 80 60 40 50 10 90 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه781تجربی 96 50 60 80 40 10 70 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه791تجربی 96 70 70 70 90 10 70 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه795تجربی 96 60 70 70 50 10 80 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه795تجربی 96 80 70 50 70 10 70 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه797تجربی 96 90 70 70 70 10 70 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه805تجربی 96 60 80 50 70 10 80 60 80 50
نمونه کارنامه رتبه810تجربی 96 70 60 70 70 10 70 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه810تجربی 96 70 70 80 70 30 80 50 40 50
نمونه کارنامه رتبه812تجربی 96 70 60 80 60 10 70 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه813تجربی 96 80 80 50 70 10 90 50 60 60
نمونه کارنامه رتبه813تجربی 96 70 70 70 60 20 70 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه816تجربی 96 80 70 70 80 10 50 70 40 60
نمونه کارنامه رتبه819تجربی 96 70 40 50 70 10 90 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه820تجربی 96 70 80 60 50 10 50 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه821تجربی 96 80 70 60 90 10 70 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه822تجربی 96 80 80 50 50 10 50 80 60 50
نمونه کارنامه رتبه824تجربی 96 70 80 90 40 10 60 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه826تجربی 96 60 50 60 90 10 70 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه829تجربی 96 70 60 60 50 40 60 60 60 40
نمونه کارنامه رتبه832تجربی 96 60 70 50 40 10 80 60 80 70
نمونه کارنامه رتبه834تجربی 96 70 80 50 30 10 80 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه836تجربی 96 50 60 40 60 10 90 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه839تجربی 96 80 70 60 80 10 80 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه839تجربی 96 70 60 50 60 10 50 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه841تجربی 96 70 80 90 70 10 70 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه843تجربی 96 80 80 60 90 10 50 80 40 60
نمونه کارنامه رتبه844تجربی 96 70 60 70 30 10 80 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه844تجربی 96 80 60 60 70 10 80 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه847تجربی 96 60 80 80 50 10 70 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه849تجربی 96 70 80 70 50 10 60 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه852تجربی 96 60 60 50 70 10 80 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه852تجربی 96 50 60 60 70 10 80 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه855تجربی 96 70 60 60 70 10 80 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه856تجربی 96 70 60 80 60 30 50 60 80 60
نمونه کارنامه رتبه858تجربی 96 70 50 80 70 30 60 50 70 50
نمونه کارنامه رتبه859تجربی 96 60 70 50 70 10 80 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه860تجربی 96 80 70 70 50 10 80 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه862تجربی 96 60 60 50 30 10 80 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه869تجربی 96 70 80 70 40 10 70 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه871تجربی 96 60 70 60 80 10 70 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه871تجربی 96 80 80 60 70 10 70 50 80 60
نمونه کارنامه رتبه875تجربی 96 60 60 70 50 10 80 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه877تجربی 96 50 50 70 50 10 70 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه877تجربی 96 60 60 60 30 10 70 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه880تجربی 96 60 40 50 60 10 60 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه880تجربی 96 50 60 70 90 10 80 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه882تجربی 96 70 60 50 80 10 100 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه889تجربی 96 80 80 60 90 10 70 60 40 70
نمونه کارنامه رتبه889تجربی 96 70 70 60 60 10 70 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه889تجربی 96 70 80 50 50 10 70 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه892تجربی 96 90 70 70 80 10 80 40 70 60
نمونه کارنامه رتبه894تجربی 96 60 70 70 20 10 70 80 50 50
نمونه کارنامه رتبه896تجربی 96 80 60 80 80 10 70 70 30 60
نمونه کارنامه رتبه896تجربی 96 70 70 50 30 10 70 70 40 70
نمونه کارنامه رتبه898تجربی 96 80 70 70 80 10 70 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه898تجربی 96 70 70 30 90 10 80 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه905تجربی 96 70 60 80 80 10 60 70 40 70
نمونه کارنامه رتبه906تجربی 96 40 70 40 40 10 90 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه907تجربی 96 80 80 90 60 10 60 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه912تجربی 96 40 70 80 50 10 60 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه912تجربی 96 70 50 60 70 10 70 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه914تجربی 96 50 60 50 70 10 80 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه917تجربی 96 70 60 70 50 10 70 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه917تجربی 96 60 70 50 90 10 80 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه920تجربی 96 50 60 60 60 10 90 40 80 40
نمونه کارنامه رتبه922تجربی 96 40 60 50 70 20 40 80 50 70
نمونه کارنامه رتبه928تجربی 96 80 80 50 30 10 70 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه930تجربی 96 70 70 60 80 10 70 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه932تجربی 96 60 80 60 90 10 80 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه934تجربی 96 70 60 80 60 30 70 50 60 50
نمونه کارنامه رتبه934تجربی 96 60 80 60 70 10 50 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه936تجربی 96 40 50 30 90 30 60 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه940تجربی 96 60 50 60 100 10 70 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه941تجربی 96 80 60 70 40 10 70 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه950تجربی 96 80 60 70 60 10 30 70 40 80
نمونه کارنامه رتبه950تجربی 96 60 70 90 60 10 70 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه955تجربی 96 80 70 80 70 10 50 70 60 40
نمونه کارنامه رتبه957تجربی 96 60 60 50 70 20 80 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه961تجربی 96 60 90 90 80 10 70 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه961تجربی 96 80 70 50 60 10 80 60 70 50
نمونه کارنامه رتبه965تجربی 96 60 70 50 40 10 70 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه965تجربی 96 80 70 60 50 10 60 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه967تجربی 96 60 70 90 70 10 50 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه967تجربی 96 90 90 60 80 10 70 60 30 50
نمونه کارنامه رتبه970تجربی 96 80 60 60 40 10 70 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه972تجربی 96 70 60 70 50 10 70 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه975تجربی 96 70 60 70 60 10 50 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه978تجربی 96 80 70 60 90 10 70 60 40 70
نمونه کارنامه رتبه980تجربی 96 70 70 40 60 10 70 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه982تجربی 96 70 70 50 50 10 70 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه982تجربی 96 40 50 60 30 10 70 60 60 90
نمونه کارنامه رتبه985تجربی 96 70 70 70 50 30 50 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه986تجربی 96 80 60 70 40 10 50 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه988تجربی 96 70 70 70 30 10 70 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه990تجربی 96 50 80 40 80 10 30 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه993تجربی 96 70 50 40 90 10 50 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه996تجربی 96 60 70 90 60 10 70 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه997تجربی 96 70 80 60 90 10 50 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه998تجربی 96 40 90 50 70 10 80 70 60 60
 کارنامه رتبه1000تجربی 96 70 70 50 90 10 70 60 70 60

 

عضویت در کانال  کنکور سراسری 97

 

نمونه کارنامه های رتبه های زیر 1000 کنکور تجربی 96 (سهمیه منطفه 2)

 

نمونه کارنامه تجربی 96  ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی
نمونه کارنامه رتبه1کنکور تجربی 96 90 100 100 80 50 100 100 100 100
نمونه کارنامه رتبه2کنکور تجربی 96 100 90 90 90 70 100 100 100 80
نمونه کارنامه رتبه3کنکور تجربی 96 100 90 90 80 10 100 90 100 100
نمونه کارنامه رتبه4کنکور تجربی 96 90 90 90 100 70 100 90 90 80
نمونه کارنامه رتبه5کنکور تجربی 96 90 80 80 90 20 90 90 100 90
نمونه کارنامه رتبه6کنکور تجربی 96 100 90 90 70 30 100 90 90 90
نمونه کارنامه رتبه7کنکور تجربی 96 90 80 100 70 30 100 80 100 90
نمونه کارنامه رتبه8کنکور تجربی 96 100 90 90 90 60 100 90 100 80
نمونه کارنامه رتبه9کنکور تجربی 96 100 90 100 90 20 90 90 100 80
نمونه کارنامه رتبه10کنکور تجربی 96 100 90 80 90 60 100 80 100 90
نمونه کارنامه رتبه11کنکور تجربی 96 90 90 90 70 30 100 80 100 90
نمونه کارنامه رتبه12کنکور تجربی 96 100 90 80 90 30 100 90 90 90
نمونه کارنامه رتبه13کنکور تجربی 96 90 90 90 90 60 90 80 100 90
نمونه کارنامه رتبه14کنکور تجربی 96 80 80 90 70 10 90 100 60 90
نمونه کارنامه رتبه15کنکور تجربی 96 80 80 90 90 10 90 90 100 90
نمونه کارنامه رتبه16کنکور تجربی 96 90 80 80 90 10 100 90 90 90
نمونه کارنامه رتبه17کنکور تجربی 96 100 80 90 90 10 100 90 90 80
نمونه کارنامه رتبه18کنکور تجربی 96 90 90 80 60 10 90 90 100 80
نمونه کارنامه رتبه19کنکور تجربی 96 90 90 90 90 10 100 90 80 90
نمونه کارنامه رتبه20کنکور تجربی 96 90 90 80 80 10 90 90 90 90
نمونه کارنامه رتبه21کنکور تجربی 96 80 90 90 70 30 100 80 100 80
نمونه کارنامه رتبه22کنکور تجربی 96 90 90 90 90 30 90 90 90 80
نمونه کارنامه رتبه23کنکور تجربی 96 90 80 90 80 40 90 90 100 80
نمونه کارنامه رتبه24کنکور تجربی 96 90 90 80 70 30 90 90 100 80
نمونه کارنامه رتبه25کنکور تجربی 96 90 90 80 60 10 90 90 90 80
نمونه کارنامه رتبه26کنکور تجربی 96 90 90 50 70 30 100 90 90 90
نمونه کارنامه رتبه27کنکور تجربی 96 90 80 70 80 10 90 90 80 80
نمونه کارنامه رتبه28کنکور تجربی 96 90 80 90 90 10 90 80 90 90
نمونه کارنامه رتبه29کنکور تجربی 96 80 80 80 90 30 100 90 80 70
نمونه کارنامه رتبه30کنکور تجربی 96 100 80 90 80 10 80 80 90 90
نمونه کارنامه رتبه31کنکور تجربی 96 80 90 90 50 10 90 80 90 90
نمونه کارنامه رتبه33کنکور تجربی 96 90 80 90 70 10 90 90 80 80
نمونه کارنامه رتبه34کنکور تجربی 96 90 90 80 90 50 90 70 90 90
نمونه کارنامه رتبه35کنکور تجربی 96 80 90 80 80 10 90 90 90 90
نمونه کارنامه رتبه36کنکور تجربی 96 90 70 80 80 10 80 90 90 80
نمونه کارنامه رتبه37کنکور تجربی 96 90 90 90 80 10 90 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه39کنکور تجربی 96 80 90 90 80 10 90 80 90 90
نمونه کارنامه رتبه40کنکور تجربی 96 90 80 90 70 10 90 90 80 80
نمونه کارنامه رتبه41کنکور تجربی 96 90 90 70 70 10 100 80 100 80
نمونه کارنامه رتبه42کنکور تجربی 96 80 80 90 90 30 90 80 80 90
نمونه کارنامه رتبه43کنکور تجربی 96 90 80 90 80 10 90 80 90 90
نمونه کارنامه رتبه44کنکور تجربی 96 80 90 70 90 10 80 90 70 70
نمونه کارنامه رتبه45کنکور تجربی 96 90 60 70 60 10 90 80 90 100
نمونه کارنامه رتبه47کنکور تجربی 96 90 80 90 80 10 70 90 90 80
نمونه کارنامه رتبه48کنکور تجربی 96 90 90 90 70 10 90 80 80 90
نمونه کارنامه رتبه49کنکور تجربی 96 100 90 80 70 30 80 90 70 90
نمونه کارنامه رتبه50کنکور تجربی 96 80 90 70 90 20 80 90 90 80
نمونه کارنامه رتبه51کنکور تجربی 96 90 70 80 80 10 80 90 90 80
نمونه کارنامه رتبه52کنکور تجربی 96 90 80 60 60 10 90 90 90 90
نمونه کارنامه رتبه54کنکور تجربی 96 90 80 80 80 10 80 90 90 90
نمونه کارنامه رتبه55کنکور تجربی 96 80 80 70 90 20 90 80 100 80
نمونه کارنامه رتبه56کنکور تجربی 96 90 80 90 50 10 90 80 80 90
نمونه کارنامه رتبه57کنکور تجربی 96 90 90 80 80 10 80 80 90 80
نمونه کارنامه رتبه58کنکور تجربی 96 70 60 80 70 10 90 80 90 90
نمونه کارنامه رتبه59کنکور تجربی 96 80 80 90 90 30 90 80 90 90
نمونه کارنامه رتبه60کنکور تجربی 96 90 80 70 70 10 100 80 90 90
نمونه کارنامه رتبه61کنکور تجربی 96 70 90 90 90 10 90 90 90 70
نمونه کارنامه رتبه62کنکور تجربی 96 80 70 70 60 10 90 80 100 90
نمونه کارنامه رتبه64کنکور تجربی 96 70 80 80 80 10 70 90 70 100
نمونه کارنامه رتبه65کنکور تجربی 96 80 80 100 70 10 60 90 70 80
نمونه کارنامه رتبه66کنکور تجربی 96 80 80 90 70 10 80 90 70 80
نمونه کارنامه رتبه67کنکور تجربی 96 90 80 80 90 10 80 80 80 90
نمونه کارنامه رتبه68کنکور تجربی 96 90 90 90 70 10 100 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه68کنکور تجربی 96 70 90 90 70 10 90 90 90 70
نمونه کارنامه رتبه71کنکور تجربی 96 90 60 80 60 10 90 80 90 90
نمونه کارنامه رتبه72کنکور تجربی 96 100 90 80 90 10 90 90 70 60
نمونه کارنامه رتبه73کنکور تجربی 96 60 70 70 70 10 90 90 90 90
نمونه کارنامه رتبه74کنکور تجربی 96 80 80 80 70 10 80 90 80 80
نمونه کارنامه رتبه76کنکور تجربی 96 90 90 90 60 10 80 90 70 70
نمونه کارنامه رتبه77کنکور تجربی 96 80 90 80 90 10 90 80 90 70
نمونه کارنامه رتبه78کنکور تجربی 96 90 80 70 60 10 90 70 100 90
نمونه کارنامه رتبه79کنکور تجربی 96 80 70 80 80 10 90 90 80 70
نمونه کارنامه رتبه79کنکور تجربی 96 90 90 100 70 10 90 80 90 70
نمونه کارنامه رتبه81کنکور تجربی 96 70 90 90 80 10 90 90 90 60
نمونه کارنامه رتبه82کنکور تجربی 96 90 80 80 60 10 90 80 90 80
نمونه کارنامه رتبه83کنکور تجربی 96 80 70 100 60 10 90 90 70 80
نمونه کارنامه رتبه84کنکور تجربی 96 90 70 70 70 10 80 90 90 80
نمونه کارنامه رتبه85کنکور تجربی 96 80 80 90 50 10 90 90 90 70
نمونه کارنامه رتبه86کنکور تجربی 96 70 90 70 70 10 90 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه86کنکور تجربی 96 90 80 70 70 60 80 90 60 80
نمونه کارنامه رتبه88کنکور تجربی 96 80 90 80 60 10 90 80 80 90
نمونه کارنامه رتبه89کنکور تجربی 96 80 80 70 90 10 90 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه90کنکور تجربی 96 70 90 70 80 20 90 80 70 90
نمونه کارنامه رتبه91کنکور تجربی 96 90 70 80 90 20 100 60 90 80
نمونه کارنامه رتبه91کنکور تجربی 96 90 80 80 90 10 80 80 70 90
نمونه کارنامه رتبه93کنکور تجربی 96 90 70 90 40 10 90 80 80 90
نمونه کارنامه رتبه94کنکور تجربی 96 80 80 50 60 10 70 80 90 100
نمونه کارنامه رتبه95کنکور تجربی 96 90 80 90 100 20 80 80 70 80
نمونه کارنامه رتبه97کنکور تجربی 96 80 60 70 80 10 80 90 90 80
نمونه کارنامه رتبه98کنکور تجربی 96 80 90 90 50 10 100 70 90 90
نمونه کارنامه رتبه99کنکور تجربی 96 80 70 90 70 10 80 80 80 90
نمونه کارنامه رتبه99کنکور تجربی 96 90 80 100 70 10 90 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه101کنکور تجربی 96 80 90 80 90 10 90 90 90 70
نمونه کارنامه رتبه102کنکور تجربی 96 90 100 70 80 10 90 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه103کنکور تجربی 96 100 80 80 90 10 80 80 60 80
نمونه کارنامه رتبه105کنکور تجربی 96 100 70 70 40 10 90 80 90 90
نمونه کارنامه رتبه106کنکور تجربی 96 80 70 80 90 10 90 80 90 80
نمونه کارنامه رتبه107کنکور تجربی 96 80 90 60 90 10 80 90 80 70
نمونه کارنامه رتبه108کنکور تجربی 96 90 70 90 80 10 90 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه109کنکور تجربی 96 80 90 70 90 20 90 90 80 70
نمونه کارنامه رتبه110کنکور تجربی 96 80 70 90 80 10 90 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه111کنکور تجربی 96 90 90 80 70 10 80 80 90 80
نمونه کارنامه رتبه112کنکور تجربی 96 80 80 90 90 10 80 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه113کنکور تجربی 96 70 80 70 60 10 90 80 90 90
نمونه کارنامه رتبه114کنکور تجربی 96 80 70 80 90 10 90 80 60 80
نمونه کارنامه رتبه114کنکور تجربی 96 80 80 60 60 10 100 90 80 70
نمونه کارنامه رتبه116کنکور تجربی 96 90 90 80 70 10 80 80 90 70
نمونه کارنامه رتبه117کنکور تجربی 96 100 90 100 80 10 90 70 60 80
نمونه کارنامه رتبه118کنکور تجربی 96 70 80 60 80 10 90 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه120کنکور تجربی 96 60 70 60 80 10 90 80 90 80
نمونه کارنامه رتبه121کنکور تجربی 96 90 70 80 40 10 90 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه122کنکور تجربی 96 90 90 90 70 20 90 80 80 60
نمونه کارنامه رتبه123کنکور تجربی 96 80 80 80 70 30 80 70 90 90
نمونه کارنامه رتبه124کنکور تجربی 96 90 80 90 90 10 60 80 70 90
نمونه کارنامه رتبه126کنکور تجربی 96 90 70 80 80 10 90 80 70 80
نمونه کارنامه رتبه126کنکور تجربی 96 80 70 60 80 10 60 90 80 80
نمونه کارنامه رتبه128کنکور تجربی 96 90 80 40 70 10 90 90 80 70
نمونه کارنامه رتبه129کنکور تجربی 96 80 70 70 90 10 90 80 90 80
نمونه کارنامه رتبه130کنکور تجربی 96 70 80 70 80 30 80 80 100 80
نمونه کارنامه رتبه131کنکور تجربی 96 80 80 90 50 10 90 70 90 80
نمونه کارنامه رتبه132کنکور تجربی 96 70 70 90 70 60 80 70 80 80
نمونه کارنامه رتبه133کنکور تجربی 96 90 70 90 70 10 80 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه134کنکور تجربی 96 70 80 80 90 10 70 90 70 60
نمونه کارنامه رتبه135کنکور تجربی 96 90 80 80 50 10 90 80 90 70
نمونه کارنامه رتبه136کنکور تجربی 96 70 80 80 60 10 90 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه137کنکور تجربی 96 50 70 80 80 10 90 80 90 80
نمونه کارنامه رتبه138کنکور تجربی 96 80 60 70 80 10 80 80 70 90
نمونه کارنامه رتبه139کنکور تجربی 96 90 80 70 60 10 100 80 70 80
نمونه کارنامه رتبه140کنکور تجربی 96 90 70 90 80 10 90 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه141کنکور تجربی 96 70 80 90 40 10 80 80 70 80
نمونه کارنامه رتبه142کنکور تجربی 96 90 80 90 70 10 90 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه143کنکور تجربی 96 90 90 90 70 10 90 70 80 80
نمونه کارنامه رتبه143کنکور تجربی 96 70 70 70 70 10 90 90 70 70
نمونه کارنامه رتبه145کنکور تجربی 96 70 80 90 70 10 90 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه145کنکور تجربی 96 70 80 70 70 10 100 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه148کنکور تجربی 96 80 70 70 60 10 90 80 90 90
نمونه کارنامه رتبه151کنکور تجربی 96 70 80 80 90 10 70 90 60 80
نمونه کارنامه رتبه152کنکور تجربی 96 80 50 60 30 10 80 90 70 80
نمونه کارنامه رتبه152کنکور تجربی 96 100 70 70 70 10 90 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه154کنکور تجربی 96 100 80 80 80 10 70 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه157کنکور تجربی 96 90 70 70 60 10 70 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه158کنکور تجربی 96 70 70 70 40 10 80 80 90 80
نمونه کارنامه رتبه159کنکور تجربی 96 80 80 50 80 10 80 80 90 80
نمونه کارنامه رتبه160کنکور تجربی 96 80 60 80 90 10 90 80 90 80
نمونه کارنامه رتبه161کنکور تجربی 96 90 90 70 80 10 80 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه162کنکور تجربی 96 70 40 70 70 10 80 90 80 80
نمونه کارنامه رتبه163کنکور تجربی 96 80 70 80 70 10 90 90 60 80
نمونه کارنامه رتبه163کنکور تجربی 96 80 70 90 60 10 90 90 60 70
نمونه کارنامه رتبه165کنکور تجربی 96 80 80 80 60 10 60 90 80 70
نمونه کارنامه رتبه167کنکور تجربی 96 80 90 80 90 10 80 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه168کنکور تجربی 96 90 70 90 60 10 80 80 60 80
نمونه کارنامه رتبه169کنکور تجربی 96 80 90 80 80 10 80 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه170کنکور تجربی 96 60 70 90 90 20 90 70 90 90
نمونه کارنامه رتبه171کنکور تجربی 96 90 80 80 50 10 100 70 80 80
نمونه کارنامه رتبه173کنکور تجربی 96 60 90 90 90 10 100 80 80 60
نمونه کارنامه رتبه174کنکور تجربی 96 80 80 80 90 10 70 80 70 80
نمونه کارنامه رتبه175کنکور تجربی 96 80 80 70 70 10 90 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه176کنکور تجربی 96 80 90 70 20 10 90 80 90 80
نمونه کارنامه رتبه177کنکور تجربی 96 60 90 60 50 10 80 90 70 80
نمونه کارنامه رتبه178کنکور تجربی 96 90 80 80 90 10 90 70 90 70
نمونه کارنامه رتبه179کنکور تجربی 96 90 80 60 90 10 70 80 90 80
نمونه کارنامه رتبه180کنکور تجربی 96 80 70 80 80 10 80 70 90 80
نمونه کارنامه رتبه181کنکور تجربی 96 80 40 60 50 10 70 90 70 80
نمونه کارنامه رتبه182کنکور تجربی 96 90 60 60 60 10 70 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه183کنکور تجربی 96 80 70 60 70 10 90 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه184کنکور تجربی 96 80 90 70 90 20 80 80 90 70
نمونه کارنامه رتبه185کنکور تجربی 96 70 90 70 20 10 100 60 100 70
نمونه کارنامه رتبه186کنکور تجربی 96 70 80 90 60 10 100 60 70 90
نمونه کارنامه رتبه187کنکور تجربی 96 90 90 80 70 20 90 90 80 40
نمونه کارنامه رتبه189کنکور تجربی 96 90 80 70 70 10 70 90 70 60
نمونه کارنامه رتبه190کنکور تجربی 96 60 80 50 70 10 100 70 70 90
نمونه کارنامه رتبه191کنکور تجربی 96 80 70 50 80 10 80 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه192کنکور تجربی 96 90 80 80 80 10 90 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه192کنکور تجربی 96 70 60 90 60 10 80 80 70 80
نمونه کارنامه رتبه194کنکور تجربی 96 70 80 70 90 10 100 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه194کنکور تجربی 96 90 80 70 90 20 70 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه196کنکور تجربی 96 60 70 60 70 20 90 70 100 90
نمونه کارنامه رتبه197کنکور تجربی 96 70 70 70 80 20 60 90 60 90
نمونه کارنامه رتبه198کنکور تجربی 96 90 70 70 90 10 90 70 90 70
نمونه کارنامه رتبه199کنکور تجربی 96 80 90 80 70 10 90 80 60 80
نمونه کارنامه رتبه200کنکور تجربی 96 80 80 70 50 40 90 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه200کنکور تجربی 96 60 80 70 90 10 80 90 80 60
نمونه کارنامه رتبه202کنکور تجربی 96 100 80 80 70 20 90 70 80 60
نمونه کارنامه رتبه203کنکور تجربی 96 90 90 90 60 10 70 60 80 90
نمونه کارنامه رتبه204کنکور تجربی 96 90 70 80 90 10 70 80 50 80
نمونه کارنامه رتبه205کنکور تجربی 96 80 80 80 70 10 90 70 70 90
نمونه کارنامه رتبه206کنکور تجربی 96 90 70 80 70 10 80 80 70 80
نمونه کارنامه رتبه207کنکور تجربی 96 70 80 60 70 10 90 80 70 80
نمونه کارنامه رتبه207کنکور تجربی 96 80 70 70 80 10 90 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه210کنکور تجربی 96 80 80 60 90 10 80 80 80 60
نمونه کارنامه رتبه211کنکور تجربی 96 90 60 90 80 10 40 70 70 90
نمونه کارنامه رتبه211کنکور تجربی 96 80 90 80 90 10 80 80 60 80
نمونه کارنامه رتبه213کنکور تجربی 96 80 80 80 90 10 70 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه214کنکور تجربی 96 90 70 70 70 10 90 70 80 60
نمونه کارنامه رتبه215کنکور تجربی 96 90 80 70 70 10 90 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه217کنکور تجربی 96 90 80 70 70 10 80 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه218کنکور تجربی 96 80 80 50 70 10 70 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه219کنکور تجربی 96 90 60 70 60 10 90 80 90 60
نمونه کارنامه رتبه220کنکور تجربی 96 70 80 70 30 10 100 40 100 80
نمونه کارنامه رتبه221کنکور تجربی 96 70 80 80 70 10 80 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه223کنکور تجربی 96 90 80 90 50 10 80 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه224کنکور تجربی 96 90 70 80 60 10 80 80 70 80
نمونه کارنامه رتبه225کنکور تجربی 96 70 80 80 40 10 80 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه226کنکور تجربی 96 80 70 70 60 10 90 70 80 80
نمونه کارنامه رتبه227کنکور تجربی 96 90 90 80 70 10 90 70 80 80
نمونه کارنامه رتبه227کنکور تجربی 96 60 60 90 20 10 80 70 100 80
نمونه کارنامه رتبه229کنکور تجربی 96 80 90 70 90 10 90 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه230کنکور تجربی 96 80 70 70 60 10 80 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه231کنکور تجربی 96 70 70 70 40 10 90 90 80 30
نمونه کارنامه رتبه232کنکور تجربی 96 70 70 80 80 10 90 70 80 80
نمونه کارنامه رتبه233کنکور تجربی 96 80 60 100 60 10 70 80 70 80
نمونه کارنامه رتبه234کنکور تجربی 96 90 80 90 80 10 90 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه235کنکور تجربی 96 90 80 90 90 10 80 90 60 50
نمونه کارنامه رتبه235کنکور تجربی 96 90 80 90 70 10 80 80 80 60
نمونه کارنامه رتبه237کنکور تجربی 96 90 80 80 90 10 90 60 80 80
نمونه کارنامه رتبه238کنکور تجربی 96 90 80 80 70 10 90 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه240کنکور تجربی 96 90 60 60 90 10 70 80 70 80
نمونه کارنامه رتبه240کنکور تجربی 96 90 80 90 60 10 80 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه242کنکور تجربی 96 80 90 80 80 30 70 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه243کنکور تجربی 96 80 70 60 90 10 90 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه244کنکور تجربی 96 80 70 80 30 10 90 70 90 70
نمونه کارنامه رتبه244کنکور تجربی 96 80 80 70 60 10 80 80 60 80
نمونه کارنامه رتبه246کنکور تجربی 96 90 80 90 60 10 80 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه247کنکور تجربی 96 80 60 70 60 10 80 80 50 80
نمونه کارنامه رتبه248کنکور تجربی 96 60 80 80 40 10 90 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه249کنکور تجربی 96 90 90 60 70 10 60 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه251کنکور تجربی 96 80 70 90 80 10 80 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه251کنکور تجربی 96 70 80 90 50 10 80 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه253کنکور تجربی 96 90 80 70 70 10 90 70 80 80
نمونه کارنامه رتبه254کنکور تجربی 96 90 80 90 90 10 70 80 40 70
نمونه کارنامه رتبه255کنکور تجربی 96 60 50 90 50 10 60 90 80 60
نمونه کارنامه رتبه257کنکور تجربی 96 80 70 60 50 10 80 80 50 80
نمونه کارنامه رتبه258کنکور تجربی 96 80 70 50 80 10 90 70 80 80
نمونه کارنامه رتبه260کنکور تجربی 96 70 70 90 60 10 80 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه261کنکور تجربی 96 90 90 70 50 10 90 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه262کنکور تجربی 96 60 60 60 60 10 100 60 100 60
نمونه کارنامه رتبه263کنکور تجربی 96 80 90 70 80 10 90 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه264کنکور تجربی 96 90 60 70 60 10 80 70 90 80
نمونه کارنامه رتبه265کنکور تجربی 96 60 40 70 70 10 80 80 70 80
نمونه کارنامه رتبه266کنکور تجربی 96 90 90 80 50 10 90 70 90 60
نمونه کارنامه رتبه267کنکور تجربی 96 70 70 80 60 10 70 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه268کنکور تجربی 96 70 80 60 70 10 80 80 70 80
نمونه کارنامه رتبه269کنکور تجربی 96 90 80 80 40 10 80 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه269کنکور تجربی 96 90 80 90 90 10 90 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه271کنکور تجربی 96 50 50 70 60 10 90 90 40 80
نمونه کارنامه رتبه272کنکور تجربی 96 90 70 70 70 10 100 70 60 80
نمونه کارنامه رتبه273کنکور تجربی 96 90 80 80 80 10 90 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه274کنکور تجربی 96 80 90 90 70 10 90 70 50 80
نمونه کارنامه رتبه275کنکور تجربی 96 80 80 80 50 10 80 80 30 80
نمونه کارنامه رتبه278کنکور تجربی 96 70 60 70 60 10 60 80 70 90
نمونه کارنامه رتبه279کنکور تجربی 96 90 80 80 70 10 90 80 70 50
نمونه کارنامه رتبه281کنکور تجربی 96 80 90 90 70 10 50 90 70 60
نمونه کارنامه رتبه282کنکور تجربی 96 80 70 60 90 10 80 80 80 60
نمونه کارنامه رتبه284کنکور تجربی 96 90 80 80 80 20 60 80 50 70
نمونه کارنامه رتبه286کنکور تجربی 96 70 70 70 80 10 80 80 80 60
نمونه کارنامه رتبه288کنکور تجربی 96 80 80 90 50 50 60 70 60 80
نمونه کارنامه رتبه290کنکور تجربی 96 70 70 70 70 10 80 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه291کنکور تجربی 96 90 90 90 70 10 80 80 70 40
نمونه کارنامه رتبه292کنکور تجربی 96 90 90 80 60 10 70 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه292کنکور تجربی 96 90 80 70 60 10 60 70 80 80
نمونه کارنامه رتبه294کنکور تجربی 96 90 90 80 70 10 70 70 60 80
نمونه کارنامه رتبه295کنکور تجربی 96 70 60 70 80 10 90 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه296کنکور تجربی 96 80 80 90 70 10 80 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه297کنکور تجربی 96 80 80 70 90 10 80 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه299کنکور تجربی 96 80 90 80 70 10 90 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه300کنکور تجربی 96 90 60 70 80 10 80 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه301کنکور تجربی 96 90 80 70 90 10 90 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه303کنکور تجربی 96 70 80 60 90 10 90 70 50 80
نمونه کارنامه رتبه304کنکور تجربی 96 80 70 50 50 10 100 60 80 80
نمونه کارنامه رتبه305کنکور تجربی 96 70 80 90 60 10 80 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه306کنکور تجربی 96 60 90 80 70 10 60 80 60 80
نمونه کارنامه رتبه306کنکور تجربی 96 60 60 70 70 10 80 80 60 90
نمونه کارنامه رتبه308کنکور تجربی 96 90 80 80 50 10 80 70 60 80
نمونه کارنامه رتبه309کنکور تجربی 96 80 80 80 80 10 90 70 60 80
نمونه کارنامه رتبه311کنکور تجربی 96 80 60 70 80 30 60 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه312کنکور تجربی 96 90 80 70 80 10 70 70 80 80
نمونه کارنامه رتبه312کنکور تجربی 96 70 70 60 60 10 90 70 80 80
نمونه کارنامه رتبه314کنکور تجربی 96 70 70 80 30 10 80 70 90 80
نمونه کارنامه رتبه314کنکور تجربی 96 80 80 80 60 10 70 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه316کنکور تجربی 96 80 70 80 90 10 90 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه317کنکور تجربی 96 70 80 60 100 10 60 80 60 80
نمونه کارنامه رتبه318کنکور تجربی 96 90 80 80 50 10 60 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه319کنکور تجربی 96 50 70 80 90 10 80 80 70 80
نمونه کارنامه رتبه320کنکور تجربی 96 70 70 80 80 10 70 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه320کنکور تجربی 96 80 70 80 80 10 70 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه322کنکور تجربی 96 100 60 70 50 20 80 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه324کنکور تجربی 96 80 90 60 90 10 90 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه324کنکور تجربی 96 90 70 80 80 10 80 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه326کنکور تجربی 96 80 50 90 70 10 70 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه327کنکور تجربی 96 80 80 80 80 10 70 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه328کنکور تجربی 96 90 70 60 80 10 80 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه329کنکور تجربی 96 70 90 60 60 10 80 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه329کنکور تجربی 96 80 80 90 70 10 60 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه331کنکور تجربی 96 50 50 70 50 10 90 90 70 60
نمونه کارنامه رتبه332کنکور تجربی 96 90 50 60 80 30 80 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه332کنکور تجربی 96 70 70 90 80 10 80 80 50 70
نمونه کارنامه رتبه334کنکور تجربی 96 70 70 80 70 10 90 70 80 80
نمونه کارنامه رتبه335کنکور تجربی 96 80 70 70 50 10 70 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه337کنکور تجربی 96 70 80 70 70 10 70 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه341کنکور تجربی 96 70 80 80 70 10 70 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه342کنکور تجربی 96 90 60 70 40 10 90 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه342کنکور تجربی 96 70 80 70 60 10 80 70 80 80
نمونه کارنامه رتبه344کنکور تجربی 96 70 60 70 70 10 80 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه345کنکور تجربی 96 70 70 90 60 10 70 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه346کنکور تجربی 96 90 80 70 70 10 70 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه347کنکور تجربی 96 90 80 60 70 10 90 70 80 60
نمونه کارنامه رتبه349کنکور تجربی 96 90 80 80 50 10 70 70 90 70
نمونه کارنامه رتبه351کنکور تجربی 96 80 70 80 70 10 90 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه352کنکور تجربی 96 60 30 50 60 10 70 90 80 80
نمونه کارنامه رتبه353کنکور تجربی 96 80 90 60 50 10 70 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه354کنکور تجربی 96 80 70 80 60 10 70 70 80 80
نمونه کارنامه رتبه355کنکور تجربی 96 60 70 70 60 10 80 80 90 80
نمونه کارنامه رتبه356کنکور تجربی 96 90 90 50 90 10 70 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه357کنکور تجربی 96 80 70 70 40 10 80 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه357کنکور تجربی 96 80 70 80 60 10 80 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه360کنکور تجربی 96 90 50 60 60 10 80 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه363کنکور تجربی 96 70 70 70 50 10 80 80 90 70
نمونه کارنامه رتبه364کنکور تجربی 96 70 70 70 30 10 80 80 90 70
نمونه کارنامه رتبه365کنکور تجربی 96 80 80 70 50 10 80 80 50 80
نمونه کارنامه رتبه366کنکور تجربی 96 80 60 70 90 10 70 80 80 50
نمونه کارنامه رتبه367کنکور تجربی 96 90 90 80 80 10 70 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه368کنکور تجربی 96 70 60 80 40 10 80 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه369کنکور تجربی 96 90 70 60 50 10 70 80 60 80
نمونه کارنامه رتبه371کنکور تجربی 96 90 70 90 80 20 70 70 90 50
نمونه کارنامه رتبه372کنکور تجربی 96 100 70 80 70 10 70 80 40 70
نمونه کارنامه رتبه373کنکور تجربی 96 80 80 60 70 10 80 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه374کنکور تجربی 96 90 60 70 70 20 80 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه375کنکور تجربی 96 70 80 70 70 10 90 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه376کنکور تجربی 96 90 90 80 80 10 90 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه376کنکور تجربی 96 90 60 70 50 10 70 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه378کنکور تجربی 96 100 60 70 70 10 20 80 80 60
نمونه کارنامه رتبه379کنکور تجربی 96 60 60 80 20 10 90 80 90 60
نمونه کارنامه رتبه381کنکور تجربی 96 70 70 70 70 10 90 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه382کنکور تجربی 96 80 60 80 50 10 80 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه384کنکور تجربی 96 70 90 60 80 10 90 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه384کنکور تجربی 96 70 70 80 70 10 80 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه386کنکور تجربی 96 70 80 50 70 20 90 80 80 60
نمونه کارنامه رتبه387کنکور تجربی 96 60 70 80 80 30 80 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه388کنکور تجربی 96 90 60 60 60 10 70 70 90 70
نمونه کارنامه رتبه388کنکور تجربی 96 60 90 80 70 10 60 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه390کنکور تجربی 96 80 80 70 60 10 70 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه390کنکور تجربی 96 70 70 90 50 30 70 80 40 70
نمونه کارنامه رتبه392کنکور تجربی 96 50 60 50 40 10 70 80 90 80
نمونه کارنامه رتبه393کنکور تجربی 96 90 70 90 40 10 60 80 50 80
نمونه کارنامه رتبه393کنکور تجربی 96 70 60 80 90 10 70 80 50 70
نمونه کارنامه رتبه395کنکور تجربی 96 80 70 70 80 10 80 70 60 80
نمونه کارنامه رتبه396کنکور تجربی 96 80 70 90 50 10 80 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه397کنکور تجربی 96 70 70 50 50 10 60 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه397کنکور تجربی 96 70 70 60 60 10 90 80 70 80
نمونه کارنامه رتبه399کنکور تجربی 96 90 70 70 70 10 80 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه400کنکور تجربی 96 80 80 80 60 10 70 70 60 80
نمونه کارنامه رتبه401کنکور تجربی 96 80 70 60 90 10 70 80 50 70
نمونه کارنامه رتبه402کنکور تجربی 96 80 60 50 60 10 90 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه404کنکور تجربی 96 80 70 80 60 10 70 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه405کنکور تجربی 96 80 60 60 80 10 80 70 90 70
نمونه کارنامه رتبه406کنکور تجربی 96 90 80 70 70 10 40 70 90 80
نمونه کارنامه رتبه406کنکور تجربی 96 70 60 50 70 10 90 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه408کنکور تجربی 96 70 70 80 70 20 80 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه409کنکور تجربی 96 90 90 90 50 10 80 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه410کنکور تجربی 96 50 90 50 80 10 80 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه410کنکور تجربی 96 60 80 60 50 10 90 80 80 60
نمونه کارنامه رتبه412کنکور تجربی 96 70 70 70 60 10 90 70 80 80
نمونه کارنامه رتبه412کنکور تجربی 96 80 60 80 70 10 80 80 50 70
نمونه کارنامه رتبه414کنکور تجربی 96 70 70 80 90 10 80 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه415کنکور تجربی 96 60 70 70 80 10 90 70 90 60
نمونه کارنامه رتبه415کنکور تجربی 96 80 80 60 40 10 80 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه417کنکور تجربی 96 80 70 70 60 10 80 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه418کنکور تجربی 96 100 80 70 30 10 90 50 90 70
نمونه کارنامه رتبه418کنکور تجربی 96 90 70 70 80 30 70 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه420کنکور تجربی 96 70 70 50 60 10 100 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه421کنکور تجربی 96 60 60 80 70 10 90 80 70 50
نمونه کارنامه رتبه422کنکور تجربی 96 80 70 70 90 10 80 80 60 50
نمونه کارنامه رتبه424کنکور تجربی 96 80 70 70 70 10 80 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه425کنکور تجربی 96 70 80 80 70 10 90 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه426کنکور تجربی 96 40 70 60 90 10 60 70 70 90
نمونه کارنامه رتبه428کنکور تجربی 96 60 80 50 30 10 70 80 50 80
نمونه کارنامه رتبه431کنکور تجربی 96 80 80 80 70 10 90 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه433کنکور تجربی 96 80 70 70 50 10 70 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه434کنکور تجربی 96 70 60 60 70 10 50 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه435کنکور تجربی 96 70 80 80 50 20 100 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه435کنکور تجربی 96 50 40 70 80 10 80 70 80 80
نمونه کارنامه رتبه437کنکور تجربی 96 50 70 40 90 10 90 70 80 80
نمونه کارنامه رتبه438کنکور تجربی 96 80 60 70 60 10 70 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه439کنکور تجربی 96 60 90 80 60 10 90 70 80 60
نمونه کارنامه رتبه442کنکور تجربی 96 70 60 70 60 10 70 80 80 60
نمونه کارنامه رتبه443کنکور تجربی 96 90 80 70 60 10 80 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه444کنکور تجربی 96 80 80 70 80 10 70 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه445کنکور تجربی 96 90 60 70 10 10 80 80 60 80
نمونه کارنامه رتبه446کنکور تجربی 96 70 70 50 70 10 70 70 80 80
نمونه کارنامه رتبه447کنکور تجربی 96 80 70 80 40 10 70 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه447کنکور تجربی 96 80 60 80 40 10 80 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه449کنکور تجربی 96 90 70 80 70 10 70 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه450کنکور تجربی 96 60 60 70 60 10 70 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه452کنکور تجربی 96 90 80 90 90 10 70 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه453کنکور تجربی 96 80 90 70 40 10 60 80 80 50
نمونه کارنامه رتبه454کنکور تجربی 96 80 70 80 20 10 60 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه455کنکور تجربی 96 80 70 80 70 10 90 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه455کنکور تجربی 96 70 70 60 60 10 80 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه457کنکور تجربی 96 80 70 80 70 10 70 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه458کنکور تجربی 96 70 70 70 90 10 60 80 50 80
نمونه کارنامه رتبه458کنکور تجربی 96 60 50 50 80 10 80 80 40 80
نمونه کارنامه رتبه462کنکور تجربی 96 50 70 80 40 20 90 70 60 80
نمونه کارنامه رتبه462کنکور تجربی 96 70 60 60 70 10 90 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه465کنکور تجربی 96 90 80 80 40 10 80 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه466کنکور تجربی 96 90 80 80 50 10 70 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه467کنکور تجربی 96 90 80 80 80 10 90 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه469کنکور تجربی 96 70 60 60 60 10 60 80 60 80
نمونه کارنامه رتبه470کنکور تجربی 96 90 50 80 70 10 70 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه472کنکور تجربی 96 70 70 80 60 10 80 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه472کنکور تجربی 96 60 80 70 40 10 80 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه472کنکور تجربی 96 70 70 50 80 10 90 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه475کنکور تجربی 96 80 60 80 70 10 70 70 60 80
نمونه کارنامه رتبه476کنکور تجربی 96 80 80 70 50 10 80 80 20 80
نمونه کارنامه رتبه477کنکور تجربی 96 80 70 80 70 20 80 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه479کنکور تجربی 96 90 70 90 80 10 50 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه479کنکور تجربی 96 80 60 80 70 10 70 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه479کنکور تجربی 96 70 80 70 60 10 80 80 80 60
نمونه کارنامه رتبه481کنکور تجربی 96 70 70 70 80 10 60 70 80 80
نمونه کارنامه رتبه482کنکور تجربی 96 80 70 80 80 10 90 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه483کنکور تجربی 96 80 70 60 60 10 80 70 60 80
نمونه کارنامه رتبه485کنکور تجربی 96 50 50 80 50 10 80 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه485کنکور تجربی 96 70 60 80 60 10 90 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه488کنکور تجربی 96 70 70 60 30 10 90 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه489کنکور تجربی 96 80 70 80 60 30 70 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه490کنکور تجربی 96 90 80 70 70 10 80 80 70 50
نمونه کارنامه رتبه491کنکور تجربی 96 70 80 80 70 10 70 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه493کنکور تجربی 96 90 70 60 60 10 70 80 70 50
نمونه کارنامه رتبه493کنکور تجربی 96 80 60 60 70 10 80 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه493کنکور تجربی 96 50 60 70 60 30 90 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه493کنکور تجربی 96 70 60 60 40 10 90 60 90 80
نمونه کارنامه رتبه496کنکور تجربی 96 90 80 70 80 10 80 70 80 60
نمونه کارنامه رتبه497کنکور تجربی 96 70 70 60 40 10 80 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه497کنکور تجربی 96 70 70 80 70 20 70 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه499کنکور تجربی 96 70 70 70 60 10 90 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه500کنکور تجربی 96 80 60 90 80 10 80 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه502کنکور تجربی 96 80 50 50 70 10 70 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه503کنکور تجربی 96 60 50 50 40 20 90 50 80 70
نمونه کارنامه رتبه504کنکور تجربی 96 70 70 100 70 10 80 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه506کنکور تجربی 96 60 70 70 10 10 80 70 90 70
نمونه کارنامه رتبه506کنکور تجربی 96 80 70 80 40 10 70 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه506کنکور تجربی 96 70 60 80 40 10 60 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه508کنکور تجربی 96 80 70 60 70 10 60 90 50 60
نمونه کارنامه رتبه509کنکور تجربی 96 50 70 70 30 10 80 60 90 80
نمونه کارنامه رتبه511کنکور تجربی 96 70 70 70 40 10 80 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه511کنکور تجربی 96 80 80 80 60 10 70 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه513کنکور تجربی 96 70 60 80 40 10 80 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه514کنکور تجربی 96 90 80 70 90 10 60 70 80 60
نمونه کارنامه رتبه515کنکور تجربی 96 80 70 70 50 10 90 80 60 50
نمونه کارنامه رتبه516کنکور تجربی 96 70 70 60 70 10 90 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه518کنکور تجربی 96 70 60 50 20 10 90 80 80 60
نمونه کارنامه رتبه519کنکور تجربی 96 70 60 60 40 10 80 80 60 80
نمونه کارنامه رتبه519کنکور تجربی 96 70 60 60 70 10 70 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه521کنکور تجربی 96 90 90 70 40 10 80 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه521کنکور تجربی 96 60 10 70 40 10 90 80 90 70
نمونه کارنامه رتبه523کنکور تجربی 96 70 60 70 70 10 80 80 80 60
نمونه کارنامه رتبه524کنکور تجربی 96 50 90 40 60 10 80 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه525کنکور تجربی 96 70 60 60 80 10 80 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه526کنکور تجربی 96 80 70 50 70 20 90 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه527کنکور تجربی 96 80 90 40 80 10 90 50 100 60
نمونه کارنامه رتبه528کنکور تجربی 96 70 70 70 60 10 70 80 50 70
نمونه کارنامه رتبه529کنکور تجربی 96 70 90 70 90 10 70 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه531کنکور تجربی 96 90 80 80 70 10 80 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه531کنکور تجربی 96 90 70 90 50 10 70 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه533کنکور تجربی 96 80 70 70 70 10 70 70 80 60
نمونه کارنامه رتبه534کنکور تجربی 96 80 60 70 80 10 80 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه535کنکور تجربی 96 70 60 50 90 10 70 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه536کنکور تجربی 96 60 60 60 40 10 50 80 60 80
نمونه کارنامه رتبه538کنکور تجربی 96 70 80 80 20 10 80 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه540کنکور تجربی 96 70 80 70 90 10 50 70 60 80
نمونه کارنامه رتبه541کنکور تجربی 96 70 70 80 90 10 70 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه541کنکور تجربی 96 60 50 50 40 10 90 70 80 80
نمونه کارنامه رتبه544کنکور تجربی 96 70 80 80 80 10 80 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه545کنکور تجربی 96 80 70 70 80 10 80 60 70 80
نمونه کارنامه رتبه545کنکور تجربی 96 80 70 80 90 10 80 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه547کنکور تجربی 96 90 70 80 70 10 70 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه548کنکور تجربی 96 80 60 60 70 10 80 70 60 80
نمونه کارنامه رتبه549کنکور تجربی 96 80 70 70 40 10 70 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه550کنکور تجربی 96 70 50 80 50 10 50 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه552کنکور تجربی 96 70 60 80 90 10 90 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه553کنکور تجربی 96 60 80 60 30 10 80 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه553کنکور تجربی 96 80 70 70 60 10 90 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه555کنکور تجربی 96 50 70 50 90 10 70 70 90 80
نمونه کارنامه رتبه556کنکور تجربی 96 60 80 70 60 10 80 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه557کنکور تجربی 96 90 80 60 70 10 60 70 60 80
نمونه کارنامه رتبه558کنکور تجربی 96 90 70 80 60 10 80 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه560کنکور تجربی 96 70 60 90 50 10 70 70 50 80
نمونه کارنامه رتبه560کنکور تجربی 96 90 80 70 70 10 50 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه563کنکور تجربی 96 60 50 70 70 10 70 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه563کنکور تجربی 96 80 80 70 60 10 80 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه565کنکور تجربی 96 70 60 80 70 10 70 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه567کنکور تجربی 96 80 70 70 90 10 70 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه569کنکور تجربی 96 70 70 60 50 10 70 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه569کنکور تجربی 96 70 60 70 60 10 80 60 80 80
نمونه کارنامه رتبه569کنکور تجربی 96 90 80 70 70 20 90 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه571کنکور تجربی 96 70 70 70 60 10 80 60 70 80
نمونه کارنامه رتبه572کنکور تجربی 96 80 60 60 60 10 70 70 50 80
نمونه کارنامه رتبه573کنکور تجربی 96 70 80 50 70 10 70 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه574کنکور تجربی 96 50 70 70 40 10 70 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه575کنکور تجربی 96 90 90 70 60 10 40 80 50 70
نمونه کارنامه رتبه577کنکور تجربی 96 70 70 70 20 10 60 70 60 90
نمونه کارنامه رتبه577کنکور تجربی 96 90 60 70 50 10 90 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه579کنکور تجربی 96 80 70 70 60 10 60 80 80 50
نمونه کارنامه رتبه581کنکور تجربی 96 60 40 80 30 10 70 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه582کنکور تجربی 96 70 70 80 60 10 80 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه583کنکور تجربی 96 70 60 90 90 10 60 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه583کنکور تجربی 96 60 70 60 80 10 70 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه585کنکور تجربی 96 80 70 60 60 10 80 80 70 50
نمونه کارنامه رتبه585کنکور تجربی 96 70 70 60 50 10 70 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه587کنکور تجربی 96 70 70 60 80 10 80 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه588کنکور تجربی 96 90 60 80 50 10 60 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه590کنکور تجربی 96 80 70 80 60 10 70 80 30 70
نمونه کارنامه رتبه591کنکور تجربی 96 70 70 80 80 10 60 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه591کنکور تجربی 96 50 70 70 70 10 60 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه593کنکور تجربی 96 70 90 70 70 10 70 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه594کنکور تجربی 96 80 80 60 50 10 90 60 70 80
نمونه کارنامه رتبه595کنکور تجربی 96 70 60 60 60 10 50 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه597کنکور تجربی 96 60 60 60 20 10 80 80 50 80
نمونه کارنامه رتبه597کنکور تجربی 96 70 70 60 80 20 90 60 80 40
نمونه کارنامه رتبه600کنکور تجربی 96 50 70 70 60 10 70 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه600کنکور تجربی 96 90 70 90 80 10 60 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه602کنکور تجربی 96 70 70 70 70 10 70 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه604کنکور تجربی 96 70 70 50 70 50 70 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه605کنکور تجربی 96 80 80 60 80 10 90 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه606کنکور تجربی 96 60 80 60 80 10 70 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه608کنکور تجربی 96 80 90 60 80 10 80 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه608کنکور تجربی 96 50 70 60 60 10 80 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه611کنکور تجربی 96 80 70 80 50 10 90 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه611کنکور تجربی 96 70 70 70 70 10 70 80 70 50
نمونه کارنامه رتبه613کنکور تجربی 96 80 90 70 70 10 60 70 40 80
نمونه کارنامه رتبه614کنکور تجربی 96 80 60 70 70 10 60 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه614کنکور تجربی 96 60 50 60 60 10 80 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه617کنکور تجربی 96 80 70 80 80 10 80 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه617کنکور تجربی 96 70 90 70 60 10 90 70 30 60
نمونه کارنامه رتبه617کنکور تجربی 96 60 80 50 80 10 90 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه619کنکور تجربی 96 60 60 80 50 10 50 70 60 90
نمونه کارنامه رتبه621کنکور تجربی 96 60 40 70 40 10 70 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه622کنکور تجربی 96 90 90 80 70 10 80 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه622کنکور تجربی 96 80 90 70 50 10 60 80 40 60
نمونه کارنامه رتبه624کنکور تجربی 96 70 80 70 70 10 60 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه625کنکور تجربی 96 70 70 80 70 30 80 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه627کنکور تجربی 96 50 80 70 70 30 60 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه629کنکور تجربی 96 70 70 20 80 40 80 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه629کنکور تجربی 96 90 70 80 80 10 70 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه629کنکور تجربی 96 70 60 60 80 10 80 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه632کنکور تجربی 96 90 70 80 90 10 60 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه633کنکور تجربی 96 60 60 70 40 10 80 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه634کنکور تجربی 96 70 80 70 50 10 60 70 50 80
نمونه کارنامه رتبه635کنکور تجربی 96 60 80 80 60 10 70 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه636کنکور تجربی 96 70 70 60 30 10 100 80 60 40
نمونه کارنامه رتبه638کنکور تجربی 96 80 70 70 70 10 80 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه639کنکور تجربی 96 60 60 70 80 10 60 70 60 80
نمونه کارنامه رتبه640کنکور تجربی 96 80 80 70 60 10 80 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه641کنکور تجربی 96 90 70 90 50 10 50 70 40 70
نمونه کارنامه رتبه641کنکور تجربی 96 50 60 70 50 10 90 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه643کنکور تجربی 96 70 80 70 50 10 70 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه644کنکور تجربی 96 70 60 80 60 10 70 70 50 80
نمونه کارنامه رتبه645کنکور تجربی 96 60 90 70 30 10 80 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه646کنکور تجربی 96 70 80 70 70 10 80 80 40 50
نمونه کارنامه رتبه646کنکور تجربی 96 50 60 70 50 10 80 70 60 80
نمونه کارنامه رتبه648کنکور تجربی 96 70 70 80 60 10 60 80 50 70
نمونه کارنامه رتبه650کنکور تجربی 96 70 80 80 70 10 90 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه650کنکور تجربی 96 80 70 80 80 10 70 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه650کنکور تجربی 96 90 80 60 70 30 80 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه652کنکور تجربی 96 70 70 70 90 10 60 70 50 80
نمونه کارنامه رتبه653کنکور تجربی 96 90 90 70 50 10 40 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه654کنکور تجربی 96 90 80 70 70 10 80 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه654کنکور تجربی 96 80 80 80 70 20 70 80 60 40
نمونه کارنامه رتبه656کنکور تجربی 96 60 70 80 80 30 70 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه658کنکور تجربی 96 50 80 90 50 10 80 80 60 50
نمونه کارنامه رتبه660کنکور تجربی 96 60 60 40 60 10 80 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه662کنکور تجربی 96 70 70 70 60 10 80 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه663کنکور تجربی 96 80 80 90 80 10 80 70 70 40
نمونه کارنامه رتبه664کنکور تجربی 96 90 70 70 60 10 70 80 50 40
نمونه کارنامه رتبه665کنکور تجربی 96 80 70 70 80 10 60 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه665کنکور تجربی 96 60 70 50 50 10 80 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه667کنکور تجربی 96 90 80 60 90 10 30 80 50 70
نمونه کارنامه رتبه667کنکور تجربی 96 60 40 60 70 20 90 70 80 40
نمونه کارنامه رتبه669کنکور تجربی 96 80 70 50 70 10 90 60 80 50
نمونه کارنامه رتبه670کنکور تجربی 96 70 70 80 50 10 80 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه671کنکور تجربی 96 60 60 50 50 10 90 70 80 60
نمونه کارنامه رتبه671کنکور تجربی 96 70 70 90 50 10 70 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه675کنکور تجربی 96 50 90 70 60 10 80 80 50 70
نمونه کارنامه رتبه675کنکور تجربی 96 80 80 80 80 10 90 80 70 10
نمونه کارنامه رتبه675کنکور تجربی 96 80 60 80 60 10 90 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه678کنکور تجربی 96 70 60 80 30 10 70 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه678کنکور تجربی 96 70 30 60 70 10 100 60 40 80
نمونه کارنامه رتبه680کنکور تجربی 96 70 70 60 90 10 70 70 80 60
نمونه کارنامه رتبه681کنکور تجربی 96 60 80 50 80 10 70 70 80 60
نمونه کارنامه رتبه681کنکور تجربی 96 90 80 70 70 10 80 40 80 80
نمونه کارنامه رتبه683کنکور تجربی 96 80 70 80 90 10 60 80 60 50
نمونه کارنامه رتبه684کنکور تجربی 96 80 60 60 70 10 80 60 80 80
نمونه کارنامه رتبه685کنکور تجربی 96 70 80 90 40 30 60 80 60 50
نمونه کارنامه رتبه685کنکور تجربی 96 70 70 60 60 10 90 60 70 50
نمونه کارنامه رتبه688کنکور تجربی 96 90 70 80 70 10 80 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه688کنکور تجربی 96 90 80 70 80 10 60 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه688کنکور تجربی 96 70 80 60 40 10 80 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه692کنکور تجربی 96 70 70 60 70 10 70 60 80 70
نمونه کارنامه رتبه692کنکور تجربی 96 80 70 80 60 10 60 80 40 60
نمونه کارنامه رتبه692کنکور تجربی 96 50 70 80 60 10 60 80 30 70
نمونه کارنامه رتبه694کنکور تجربی 96 70 80 70 90 10 80 80 50 50
نمونه کارنامه رتبه697کنکور تجربی 96 70 70 50 20 10 80 70 80 60
نمونه کارنامه رتبه697کنکور تجربی 96 80 50 70 50 10 80 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه697کنکور تجربی 96 70 80 80 90 10 80 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه697کنکور تجربی 96 50 70 90 90 10 70 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه700کنکور تجربی 96 70 80 80 80 10 60 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه704کنکور تجربی 96 60 70 70 50 10 60 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه704کنکور تجربی 96 60 60 80 50 10 70 80 80 60
نمونه کارنامه رتبه706کنکور تجربی 96 90 70 50 70 10 90 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه706کنکور تجربی 96 70 70 70 80 10 80 80 60 40
نمونه کارنامه رتبه708کنکور تجربی 96 80 70 80 60 10 80 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه708کنکور تجربی 96 80 80 70 50 10 70 70 40 70
نمونه کارنامه رتبه712کنکور تجربی 96 80 70 70 30 10 70 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه713کنکور تجربی 96 70 50 70 60 10 80 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه715کنکور تجربی 96 90 60 80 70 10 60 80 30 60
نمونه کارنامه رتبه715کنکور تجربی 96 90 80 70 70 10 60 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه717کنکور تجربی 96 80 60 80 60 10 80 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه719کنکور تجربی 96 80 40 70 60 10 60 70 40 80
نمونه کارنامه رتبه719کنکور تجربی 96 90 80 80 30 10 50 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه721کنکور تجربی 96 60 60 90 80 10 70 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه723کنکور تجربی 96 60 70 50 70 10 60 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه725کنکور تجربی 96 80 70 70 40 30 60 80 40 70
نمونه کارنامه رتبه727کنکور تجربی 96 80 60 80 70 20 70 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه727کنکور تجربی 96 60 80 70 30 30 60 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه729کنکور تجربی 96 70 60 50 60 10 80 60 70 80
نمونه کارنامه رتبه729کنکور تجربی 96 70 50 70 70 10 70 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه731کنکور تجربی 96 60 70 70 80 30 80 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه731کنکور تجربی 96 80 70 50 80 10 90 80 30 60
نمونه کارنامه رتبه735کنکور تجربی 96 80 80 70 80 10 50 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه735کنکور تجربی 96 70 70 70 70 10 60 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه737کنکور تجربی 96 90 70 70 60 10 60 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه739کنکور تجربی 96 90 80 70 50 10 70 70 40 60
نمونه کارنامه رتبه740کنکور تجربی 96 50 50 50 80 10 70 70 60 80
نمونه کارنامه رتبه740کنکور تجربی 96 30 80 60 60 10 60 70 80 80
نمونه کارنامه رتبه743کنکور تجربی 96 50 60 70 70 10 60 80 50 70
نمونه کارنامه رتبه743کنکور تجربی 96 80 80 80 50 10 70 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه746کنکور تجربی 96 60 50 60 70 10 60 80 70 50
نمونه کارنامه رتبه747کنکور تجربی 96 90 70 80 80 10 70 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه749کنکور تجربی 96 60 90 80 80 10 70 80 20 60
نمونه کارنامه رتبه750کنکور تجربی 96 70 90 70 90 10 70 80 40 60
نمونه کارنامه رتبه751کنکور تجربی 96 60 60 70 90 10 80 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه753کنکور تجربی 96 50 80 50 60 10 90 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه753کنکور تجربی 96 60 70 70 80 10 80 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه753کنکور تجربی 96 90 50 70 90 10 80 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه756کنکور تجربی 96 70 60 80 70 10 70 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه757کنکور تجربی 96 70 50 60 70 10 60 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه758کنکور تجربی 96 60 60 60 70 40 80 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه761کنکور تجربی 96 90 80 70 60 10 80 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه761کنکور تجربی 96 60 60 70 50 10 80 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه761کنکور تجربی 96 90 60 90 70 10 70 70 40 70
نمونه کارنامه رتبه761کنکور تجربی 96 90 80 80 90 20 60 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه765کنکور تجربی 96 70 70 60 50 10 70 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه766کنکور تجربی 96 80 80 90 50 10 70 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه768کنکور تجربی 96 80 60 60 30 10 90 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه768کنکور تجربی 96 80 80 50 50 10 60 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه768کنکور تجربی 96 60 60 60 80 10 80 80 80 50
نمونه کارنامه رتبه771کنکور تجربی 96 80 70 80 40 10 50 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه771کنکور تجربی 96 70 50 60 80 10 60 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه773کنکور تجربی 96 70 70 70 50 10 60 60 50 90
نمونه کارنامه رتبه775کنکور تجربی 96 60 60 90 40 10 60 80 80 50
نمونه کارنامه رتبه781کنکور تجربی 96 60 60 60 60 10 80 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه781کنکور تجربی 96 80 80 70 60 10 100 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه783کنکور تجربی 96 70 70 80 60 10 80 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه783کنکور تجربی 96 70 50 80 50 10 80 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه786کنکور تجربی 96 70 70 60 40 10 70 80 50 70
نمونه کارنامه رتبه786کنکور تجربی 96 90 70 80 50 10 50 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه786کنکور تجربی 96 70 80 80 70 10 80 60 70 50
نمونه کارنامه رتبه789کنکور تجربی 96 70 70 60 90 10 70 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه792کنکور تجربی 96 80 70 60 30 10 60 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه792کنکور تجربی 96 70 70 60 80 10 90 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه792کنکور تجربی 96 60 70 80 40 10 80 70 40 70
نمونه کارنامه رتبه794کنکور تجربی 96 80 80 70 70 10 70 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه797کنکور تجربی 96 90 80 70 70 10 60 80 40 60
نمونه کارنامه رتبه797کنکور تجربی 96 90 70 70 70 10 60 80 50 50
نمونه کارنامه رتبه797کنکور تجربی 96 90 80 100 70 10 50 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه799کنکور تجربی 96 80 60 70 90 10 70 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه801کنکور تجربی 96 70 60 70 50 10 80 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه802کنکور تجربی 96 80 80 90 60 30 60 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه802کنکور تجربی 96 70 70 70 40 10 70 60 60 80
نمونه کارنامه رتبه804کنکور تجربی 96 70 70 60 70 10 70 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه805کنکور تجربی 96 70 60 80 50 10 60 80 30 70
نمونه کارنامه رتبه808کنکور تجربی 96 70 80 60 60 10 70 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه808کنکور تجربی 96 70 70 60 70 10 80 70 80 60
نمونه کارنامه رتبه808کنکور تجربی 96 70 70 80 50 10 60 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه811کنکور تجربی 96 50 70 70 60 10 80 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه811کنکور تجربی 96 60 60 60 40 10 70 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه813کنکور تجربی 96 70 80 80 70 10 80 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه813کنکور تجربی 96 70 80 60 80 10 80 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه815کنکور تجربی 96 60 70 40 50 10 80 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه817کنکور تجربی 96 60 60 80 80 10 70 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه817کنکور تجربی 96 90 70 70 70 10 60 70 40 60
نمونه کارنامه رتبه820کنکور تجربی 96 70 70 70 70 10 90 70 70 40
نمونه کارنامه رتبه820کنکور تجربی 96 80 80 60 60 10 70 60 60 80
نمونه کارنامه رتبه823کنکور تجربی 96 70 60 70 60 10 60 80 50 50
نمونه کارنامه رتبه825کنکور تجربی 96 80 70 60 60 10 70 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه825کنکور تجربی 96 70 80 90 70 20 60 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه825کنکور تجربی 96 70 70 70 90 40 40 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه827کنکور تجربی 96 80 80 50 70 10 80 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه828کنکور تجربی 96 60 80 80 30 10 80 80 50 50
نمونه کارنامه رتبه829کنکور تجربی 96 70 70 60 70 10 80 70 80 50
نمونه کارنامه رتبه831کنکور تجربی 96 70 90 60 50 10 80 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه831کنکور تجربی 96 70 90 70 80 10 70 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه831کنکور تجربی 96 80 70 50 60 10 60 70 50 80
نمونه کارنامه رتبه834کنکور تجربی 96 80 70 80 50 10 60 80 40 60
نمونه کارنامه رتبه834کنکور تجربی 96 80 70 90 70 10 70 70 70 40
نمونه کارنامه رتبه836کنکور تجربی 96 70 60 50 40 10 90 60 70 80
نمونه کارنامه رتبه838کنکور تجربی 96 70 50 70 60 10 60 80 40 70
نمونه کارنامه رتبه838کنکور تجربی 96 80 70 80 40 10 70 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه838کنکور تجربی 96 70 60 60 60 10 80 80 40 70
نمونه کارنامه رتبه840کنکور تجربی 96 80 60 70 90 10 30 70 50 80
نمونه کارنامه رتبه840کنکور تجربی 96 80 80 90 70 10 50 60 40 80
نمونه کارنامه رتبه843کنکور تجربی 96 80 70 70 50 30 80 60 70 50
نمونه کارنامه رتبه843کنکور تجربی 96 70 80 70 90 10 60 60 40 80
نمونه کارنامه رتبه846کنکور تجربی 96 90 60 50 60 10 60 80 40 60
نمونه کارنامه رتبه846کنکور تجربی 96 70 60 50 70 10 70 80 80 50
نمونه کارنامه رتبه849کنکور تجربی 96 70 50 50 70 10 60 80 60 50
نمونه کارنامه رتبه849کنکور تجربی 96 70 50 70 50 10 70 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه849کنکور تجربی 96 80 60 70 30 10 60 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه851کنکور تجربی 96 80 70 70 70 10 70 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه853کنکور تجربی 96 70 80 80 30 10 70 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه853کنکور تجربی 96 70 70 70 60 20 70 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه855کنکور تجربی 96 70 80 60 70 10 70 60 80 70
نمونه کارنامه رتبه857کنکور تجربی 96 60 70 60 10 10 80 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه857کنکور تجربی 96 70 60 80 30 10 70 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه860کنکور تجربی 96 40 50 40 60 10 90 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه863کنکور تجربی 96 70 80 50 80 10 50 80 50 70
نمونه کارنامه رتبه864کنکور تجربی 96 60 80 70 70 10 70 80 50 50
نمونه کارنامه رتبه865کنکور تجربی 96 70 90 60 90 10 60 80 50 50
نمونه کارنامه رتبه867کنکور تجربی 96 60 60 60 70 50 60 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه867کنکور تجربی 96 80 60 80 50 10 70 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه870کنکور تجربی 96 60 60 80 20 10 80 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه870کنکور تجربی 96 80 70 80 70 10 70 70 40 60
نمونه کارنامه رتبه872کنکور تجربی 96 80 90 80 70 10 80 40 70 60
نمونه کارنامه رتبه874کنکور تجربی 96 50 70 30 80 10 80 70 60 80
نمونه کارنامه رتبه874کنکور تجربی 96 70 60 50 70 10 90 60 50 80
نمونه کارنامه رتبه877کنکور تجربی 96 70 50 50 50 10 60 70 60 80
نمونه کارنامه رتبه877کنکور تجربی 96 80 70 80 60 10 70 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه879کنکور تجربی 96 60 80 70 50 10 80 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه880کنکور تجربی 96 70 80 50 70 10 90 60 80 60
نمونه کارنامه رتبه881کنکور تجربی 96 70 70 80 60 10 60 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه882کنکور تجربی 96 60 50 70 20 10 70 80 80 60
نمونه کارنامه رتبه884کنکور تجربی 96 50 70 80 50 10 70 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه885کنکور تجربی 96 90 50 50 50 10 60 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه886کنکور تجربی 96 70 80 60 60 10 70 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه888کنکور تجربی 96 90 80 50 60 10 70 50 70 60
نمونه کارنامه رتبه889کنکور تجربی 96 60 70 90 80 10 80 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه889کنکور تجربی 96 70 90 70 50 10 70 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه892کنکور تجربی 96 60 30 70 40 10 70 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه892کنکور تجربی 96 80 80 80 60 10 80 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه892کنکور تجربی 96 60 70 70 60 10 60 70 50 80
نمونه کارنامه رتبه894کنکور تجربی 96 70 50 70 80 10 60 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه894کنکور تجربی 96 70 60 60 70 20 60 70 40 80
نمونه کارنامه رتبه896کنکور تجربی 96 70 60 70 60 10 70 60 40 90
نمونه کارنامه رتبه897کنکور تجربی 96 60 70 60 60 10 70 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه901کنکور تجربی 96 90 60 80 60 10 70 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه901کنکور تجربی 96 70 70 60 80 10 50 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه904کنکور تجربی 96 60 80 80 80 10 60 70 40 70
نمونه کارنامه رتبه905کنکور تجربی 96 70 40 60 80 10 80 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه906کنکور تجربی 96 60 40 60 70 20 60 70 60 80
نمونه کارنامه رتبه907کنکور تجربی 96 70 70 90 70 20 70 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه908کنکور تجربی 96 70 70 30 60 10 80 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه909کنکور تجربی 96 70 70 60 50 10 90 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه913کنکور تجربی 96 90 70 80 70 10 40 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه913کنکور تجربی 96 50 50 70 60 20 80 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه913کنکور تجربی 96 70 50 60 60 10 60 80 40 60
نمونه کارنامه رتبه913کنکور تجربی 96 70 80 70 80 10 50 80 40 70
نمونه کارنامه رتبه917کنکور تجربی 96 50 80 40 70 10 90 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه917کنکور تجربی 96 60 30 80 70 10 80 80 70 50
نمونه کارنامه رتبه919کنکور تجربی 96 50 60 50 60 10 90 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه922کنکور تجربی 96 70 50 80 50 20 80 50 60 60
نمونه کارنامه رتبه922کنکور تجربی 96 70 70 90 70 10 60 80 40 60
نمونه کارنامه رتبه925کنکور تجربی 96 60 80 70 70 10 70 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه926کنکور تجربی 96 50 50 70 50 40 80 60 40 50
نمونه کارنامه رتبه926کنکور تجربی 96 90 60 70 40 10 60 70 30 70
نمونه کارنامه رتبه929کنکور تجربی 96 70 80 60 80 20 70 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه931کنکور تجربی 96 70 70 60 80 10 80 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه933کنکور تجربی 96 80 80 60 40 10 90 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه934کنکور تجربی 96 70 50 70 50 10 60 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه934کنکور تجربی 96 60 60 90 20 10 80 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه936کنکور تجربی 96 60 80 70 70 10 60 60 70 80
نمونه کارنامه رتبه936کنکور تجربی 96 70 70 70 70 10 70 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه938کنکور تجربی 96 90 60 90 70 10 70 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه939کنکور تجربی 96 90 70 80 70 10 80 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه940کنکور تجربی 96 80 80 70 80 10 70 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه941کنکور تجربی 96 80 70 80 80 10 70 50 70 70
نمونه کارنامه رتبه942کنکور تجربی 96 90 70 70 90 10 80 60 60 40
نمونه کارنامه رتبه944کنکور تجربی 96 70 50 60 60 10 70 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه944کنکور تجربی 96 60 80 50 30 10 70 80 50 70
نمونه کارنامه رتبه946کنکور تجربی 96 90 60 90 40 10 50 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه947کنکور تجربی 96 70 60 80 60 10 90 70 80 20
نمونه کارنامه رتبه948کنکور تجربی 96 90 70 70 60 10 70 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه950کنکور تجربی 96 60 60 80 70 10 80 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه951کنکور تجربی 96 80 60 30 70 10 80 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه951کنکور تجربی 96 60 70 70 40 10 60 70 60 80
نمونه کارنامه رتبه954کنکور تجربی 96 50 60 30 40 10 90 70 80 50
نمونه کارنامه رتبه954کنکور تجربی 96 80 90 60 70 20 30 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه956کنکور تجربی 96 60 80 80 50 10 70 70 40 60
نمونه کارنامه رتبه957کنکور تجربی 96 70 70 30 70 10 60 70 90 70
نمونه کارنامه رتبه959کنکور تجربی 96 60 40 60 30 10 80 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه961کنکور تجربی 96 80 70 80 50 20 70 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه961کنکور تجربی 96 60 50 80 60 10 80 80 50 50
نمونه کارنامه رتبه965کنکور تجربی 96 60 70 50 40 10 90 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه965کنکور تجربی 96 90 60 80 20 10 60 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه968کنکور تجربی 96 70 80 60 20 10 90 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه969کنکور تجربی 96 70 70 70 50 10 80 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه971کنکور تجربی 96 80 60 60 50 10 90 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه974کنکور تجربی 96 70 80 70 80 20 70 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه974کنکور تجربی 96 80 50 70 70 10 70 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه974کنکور تجربی 96 80 50 80 60 10 60 80 60 50
نمونه کارنامه رتبه977کنکور تجربی 96 80 70 60 50 10 70 80 50 50
نمونه کارنامه رتبه979کنکور تجربی 96 60 70 70 50 10 80 70 80 60
نمونه کارنامه رتبه979کنکور تجربی 96 70 80 60 60 10 80 80 50 50
نمونه کارنامه رتبه979کنکور تجربی 96 80 70 60 50 10 50 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه981کنکور تجربی 96 70 50 40 70 10 50 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه982کنکور تجربی 96 50 70 60 50 10 70 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه984کنکور تجربی 96 70 80 60 50 10 60 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه986کنکور تجربی 96 50 70 70 20 10 80 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه986کنکور تجربی 96 70 40 80 30 10 50 80 50 70
نمونه کارنامه رتبه989کنکور تجربی 96 60 70 70 70 10 90 50 60 60
نمونه کارنامه رتبه991کنکور تجربی 96 60 60 70 80 10 70 60 80 60
نمونه کارنامه رتبه992کنکور تجربی 96 80 80 60 50 10 60 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه992کنکور تجربی 96 70 50 50 60 10 80 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه994کنکور تجربی 96 80 70 90 70 10 50 80 50 50
نمونه کارنامه رتبه996کنکور تجربی 96 60 80 70 70 10 50 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه996کنکور تجربی 96 90 80 80 80 10 70 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه996کنکور تجربی 96 80 60 60 80 10 90 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه998کنکور تجربی 96 70 70 80 40 10 80 70 60 60

 

عضویت در کانال  کنکور سراسری 97

 

نمونه کارنامه های رتبه های زیر 1000 کنکور تجربی 96 (سهمیه منطفه 3)

 

نمونه کارنامه کنکور تجربی 96  ادبیات عربی معارف زبان زمین شناسی  ریاضی زیست شناسی  فیزیک  شیمی
نمونه کارنامه رتبه1کنکور تجربی 96 90 70 90 60 80 90 90 100 100
نمونه کارنامه رتبه2کنکور تجربی 96 100 90 80 90 10 90 90 90 90
نمونه کارنامه رتبه3کنکور تجربی 96 100 80 90 80 40 90 90 90 80
نمونه کارنامه رتبه4کنکور تجربی 96 100 80 80 80 40 90 90 90 80
نمونه کارنامه رتبه5کنکور تجربی 96 90 70 80 60 20 80 90 90 90
نمونه کارنامه رتبه6کنکور تجربی 96 80 80 80 80 10 100 80 100 90
نمونه کارنامه رتبه7کنکور تجربی 96 80 70 90 80 40 90 90 80 80
نمونه کارنامه رتبه8کنکور تجربی 96 100 90 90 90 50 80 80 90 80
نمونه کارنامه رتبه9کنکور تجربی 96 90 80 70 90 50 90 90 90 70
نمونه کارنامه رتبه10کنکور تجربی 96 70 90 70 60 10 90 80 100 80
نمونه کارنامه رتبه11کنکور تجربی 96 90 80 80 70 50 90 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه12کنکور تجربی 96 90 70 80 50 10 90 90 80 80
نمونه کارنامه رتبه13کنکور تجربی 96 90 70 70 60 10 80 90 100 70
نمونه کارنامه رتبه14کنکور تجربی 96 80 70 90 40 10 90 80 100 80
نمونه کارنامه رتبه15کنکور تجربی 96 80 90 70 90 10 80 80 80 90
نمونه کارنامه رتبه16کنکور تجربی 96 100 80 80 70 10 90 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه17کنکور تجربی 96 80 80 70 70 10 90 80 90 80
نمونه کارنامه رتبه18کنکور تجربی 96 80 80 60 90 20 90 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه20کنکور تجربی 96 70 70 80 60 10 100 80 90 80
نمونه کارنامه رتبه21کنکور تجربی 96 80 70 90 50 10 80 90 80 80
نمونه کارنامه رتبه22کنکور تجربی 96 80 70 70 80 10 80 90 90 70
نمونه کارنامه رتبه23کنکور تجربی 96 90 70 70 60 10 70 90 70 80
نمونه کارنامه رتبه24کنکور تجربی 96 80 80 80 70 10 90 70 90 80
نمونه کارنامه رتبه25کنکور تجربی 96 90 80 80 80 20 80 90 80 60
نمونه کارنامه رتبه26کنکور تجربی 96 80 80 80 70 10 90 80 90 60
نمونه کارنامه رتبه27کنکور تجربی 96 90 70 100 80 10 80 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه28کنکور تجربی 96 90 70 70 90 10 100 90 70 60
نمونه کارنامه رتبه30کنکور تجربی 96 80 80 90 70 10 80 90 70 70
نمونه کارنامه رتبه31کنکور تجربی 96 90 90 70 80 20 90 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه32کنکور تجربی 96 90 100 80 70 10 80 60 80 80
نمونه کارنامه رتبه33کنکور تجربی 96 90 80 90 70 10 80 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه34کنکور تجربی 96 90 80 80 70 20 90 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه35کنکور تجربی 96 80 90 70 60 10 90 70 80 90
نمونه کارنامه رتبه36کنکور تجربی 96 90 70 70 50 10 80 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه38کنکور تجربی 96 80 80 70 50 10 80 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه39کنکور تجربی 96 80 90 80 70 10 70 80 70 80
نمونه کارنامه رتبه40کنکور تجربی 96 90 80 100 80 10 70 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه41کنکور تجربی 96 80 70 70 70 10 70 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه42کنکور تجربی 96 70 80 70 60 10 80 80 70 90
نمونه کارنامه رتبه43کنکور تجربی 96 80 70 70 90 10 90 80 60 80
نمونه کارنامه رتبه44کنکور تجربی 96 90 90 70 80 10 90 70 90 70
نمونه کارنامه رتبه45کنکور تجربی 96 90 80 80 80 10 80 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه46کنکور تجربی 96 80 70 80 60 10 90 80 90 70
نمونه کارنامه رتبه47کنکور تجربی 96 80 80 90 90 10 80 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه48کنکور تجربی 96 70 80 80 60 10 70 90 50 70
نمونه کارنامه رتبه49کنکور تجربی 96 80 80 90 80 10 70 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه50کنکور تجربی 96 60 70 60 20 10 60 90 80 80
نمونه کارنامه رتبه51کنکور تجربی 96 80 80 70 90 10 90 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه52کنکور تجربی 96 90 80 90 70 10 90 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه53کنکور تجربی 96 90 80 70 50 40 80 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه54کنکور تجربی 96 70 90 80 80 10 90 80 90 50
نمونه کارنامه رتبه55کنکور تجربی 96 40 80 80 60 10 100 70 90 70
نمونه کارنامه رتبه56کنکور تجربی 96 80 90 90 70 20 70 80 90 60
نمونه کارنامه رتبه57کنکور تجربی 96 90 70 90 60 10 80 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه58کنکور تجربی 96 60 90 80 90 10 100 70 80 60
نمونه کارنامه رتبه59کنکور تجربی 96 70 90 70 40 10 70 80 60 80
نمونه کارنامه رتبه60کنکور تجربی 96 80 80 80 60 10 80 70 70 90
نمونه کارنامه رتبه61کنکور تجربی 96 90 80 80 40 10 70 80 70 80
نمونه کارنامه رتبه62کنکور تجربی 96 70 80 70 70 10 80 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه63کنکور تجربی 96 90 90 90 70 10 70 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه64کنکور تجربی 96 90 90 70 80 10 70 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه65کنکور تجربی 96 70 60 70 40 10 90 70 80 80
نمونه کارنامه رتبه66کنکور تجربی 96 90 70 60 70 10 80 70 80 80
نمونه کارنامه رتبه67کنکور تجربی 96 90 50 70 70 20 80 80 80 60
نمونه کارنامه رتبه69کنکور تجربی 96 80 80 70 60 10 80 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه70کنکور تجربی 96 50 70 50 70 10 60 90 80 80
نمونه کارنامه رتبه71کنکور تجربی 96 70 70 70 70 10 90 70 90 70
نمونه کارنامه رتبه72کنکور تجربی 96 80 90 80 40 10 80 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه73کنکور تجربی 96 70 70 80 60 10 90 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه75کنکور تجربی 96 90 80 80 70 10 70 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه77کنکور تجربی 96 90 80 80 60 30 90 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه81کنکور تجربی 96 80 80 90 80 30 80 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه82کنکور تجربی 96 70 80 90 50 10 90 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه84کنکور تجربی 96 70 80 70 90 10 100 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه85کنکور تجربی 96 70 90 80 60 10 80 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه86کنکور تجربی 96 60 70 60 70 10 80 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه87کنکور تجربی 96 90 60 90 70 10 80 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه88کنکور تجربی 96 100 80 70 70 10 80 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه89کنکور تجربی 96 70 70 90 70 10 70 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه90کنکور تجربی 96 90 90 90 70 10 70 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه91کنکور تجربی 96 70 70 70 30 10 80 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه92کنکور تجربی 96 70 80 70 50 10 80 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه93کنکور تجربی 96 60 70 60 50 10 90 70 80 80
نمونه کارنامه رتبه94کنکور تجربی 96 70 70 50 80 10 80 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه95کنکور تجربی 96 80 80 60 50 10 50 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه96کنکور تجربی 96 80 70 60 60 10 100 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه97کنکور تجربی 96 80 80 70 70 10 80 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه99کنکور تجربی 96 70 50 70 40 10 90 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه100کنکور تجربی 96 80 80 50 50 10 70 80 50 80
نمونه کارنامه رتبه101کنکور تجربی 96 90 80 80 50 10 80 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه102کنکور تجربی 96 80 80 90 20 10 80 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه103کنکور تجربی 96 80 80 80 80 10 70 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه104کنکور تجربی 96 80 60 70 60 30 80 60 90 60
نمونه کارنامه رتبه105کنکور تجربی 96 70 70 70 50 10 80 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه106کنکور تجربی 96 70 80 80 70 20 60 80 60 80
نمونه کارنامه رتبه107کنکور تجربی 96 80 90 70 80 10 80 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه108کنکور تجربی 96 70 60 70 40 10 80 90 50 60
نمونه کارنامه رتبه109کنکور تجربی 96 70 50 70 60 10 90 70 50 80
نمونه کارنامه رتبه110کنکور تجربی 96 70 80 80 30 10 50 90 60 60
نمونه کارنامه رتبه110کنکور تجربی 96 80 70 60 70 40 70 80 80 40
نمونه کارنامه رتبه112کنکور تجربی 96 60 70 70 30 10 60 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه115کنکور تجربی 96 80 60 50 60 10 90 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه115کنکور تجربی 96 90 70 80 70 10 70 70 50 80
نمونه کارنامه رتبه115کنکور تجربی 96 90 70 60 80 10 60 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه118کنکور تجربی 96 40 70 70 70 10 70 80 80 60
نمونه کارنامه رتبه119کنکور تجربی 96 70 60 90 60 10 80 80 80 60
نمونه کارنامه رتبه120کنکور تجربی 96 60 60 60 50 10 70 80 80 60
نمونه کارنامه رتبه122کنکور تجربی 96 100 70 80 80 10 60 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه123کنکور تجربی 96 50 70 60 80 10 70 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه125کنکور تجربی 96 80 50 80 70 10 80 70 60 80
نمونه کارنامه رتبه126کنکور تجربی 96 60 60 60 60 10 60 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه127کنکور تجربی 96 50 40 40 60 10 90 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه128کنکور تجربی 96 70 70 40 70 10 80 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه128کنکور تجربی 96 60 60 70 60 10 60 80 70 80
نمونه کارنامه رتبه130کنکور تجربی 96 80 70 70 50 10 50 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه131کنکور تجربی 96 90 80 80 30 10 70 80 60 50
نمونه کارنامه رتبه132کنکور تجربی 96 70 30 70 40 10 80 70 50 80
نمونه کارنامه رتبه133کنکور تجربی 96 70 60 70 70 10 60 90 60 60
نمونه کارنامه رتبه134کنکور تجربی 96 70 40 70 40 10 60 80 60 80
نمونه کارنامه رتبه135کنکور تجربی 96 70 70 70 70 10 70 80 50 70
نمونه کارنامه رتبه137کنکور تجربی 96 90 80 80 70 10 70 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه137کنکور تجربی 96 100 70 80 50 10 60 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه139کنکور تجربی 96 60 60 70 50 10 80 80 50 80
نمونه کارنامه رتبه140کنکور تجربی 96 50 70 70 40 10 90 60 90 80
نمونه کارنامه رتبه142کنکور تجربی 96 90 70 80 50 10 40 80 80 60
نمونه کارنامه رتبه144کنکور تجربی 96 80 60 70 30 10 40 90 50 60
نمونه کارنامه رتبه145کنکور تجربی 96 70 70 70 90 10 80 80 50 70
نمونه کارنامه رتبه146کنکور تجربی 96 80 80 60 50 10 70 80 70 50
نمونه کارنامه رتبه148کنکور تجربی 96 70 80 70 90 10 30 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه149کنکور تجربی 96 70 80 70 40 10 60 90 50 60
نمونه کارنامه رتبه151کنکور تجربی 96 70 70 70 20 10 90 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه152کنکور تجربی 96 60 80 80 10 10 80 80 80 60
نمونه کارنامه رتبه153کنکور تجربی 96 60 70 60 50 10 70 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه154کنکور تجربی 96 70 70 80 80 10 80 60 60 80
نمونه کارنامه رتبه155کنکور تجربی 96 70 70 70 30 10 70 70 60 80
نمونه کارنامه رتبه156کنکور تجربی 96 70 70 90 70 10 60 80 80 60
نمونه کارنامه رتبه157کنکور تجربی 96 70 70 90 60 10 80 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه158کنکور تجربی 96 80 80 70 60 10 70 80 50 70
نمونه کارنامه رتبه160کنکور تجربی 96 70 50 70 10 10 80 80 60 80
نمونه کارنامه رتبه162کنکور تجربی 96 70 60 70 70 10 70 80 60 50
نمونه کارنامه رتبه163کنکور تجربی 96 70 60 90 70 20 70 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه164کنکور تجربی 96 60 70 60 50 10 80 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه164کنکور تجربی 96 60 20 70 40 10 80 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه166کنکور تجربی 96 40 70 80 40 10 70 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه167کنکور تجربی 96 90 60 90 40 10 60 80 80 50
نمونه کارنامه رتبه168کنکور تجربی 96 70 90 60 70 10 70 70 60 80
نمونه کارنامه رتبه169کنکور تجربی 96 80 90 80 50 10 90 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه170کنکور تجربی 96 70 70 80 70 10 60 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه171کنکور تجربی 96 50 60 70 70 10 90 70 80 60
نمونه کارنامه رتبه172کنکور تجربی 96 90 50 80 40 10 70 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه174کنکور تجربی 96 90 70 80 20 10 80 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه176کنکور تجربی 96 80 80 60 60 10 80 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه178کنکور تجربی 96 70 70 80 50 10 70 70 80 60
نمونه کارنامه رتبه179کنکور تجربی 96 80 70 70 40 10 70 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه179کنکور تجربی 96 90 90 60 60 30 70 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه181کنکور تجربی 96 80 70 90 40 10 80 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه182کنکور تجربی 96 80 80 70 50 10 80 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه183کنکور تجربی 96 80 90 80 30 10 80 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه183کنکور تجربی 96 60 70 80 50 10 80 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه185کنکور تجربی 96 70 70 80 40 10 90 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه185کنکور تجربی 96 70 70 70 60 10 70 60 90 70
نمونه کارنامه رتبه187کنکور تجربی 96 70 60 50 40 10 80 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه188کنکور تجربی 96 80 80 90 70 10 80 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه189کنکور تجربی 96 90 70 70 70 10 60 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه191کنکور تجربی 96 70 70 40 50 10 90 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه193کنکور تجربی 96 70 80 60 40 10 60 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه194کنکور تجربی 96 80 80 80 50 10 80 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه195کنکور تجربی 96 90 90 70 60 10 80 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه196کنکور تجربی 96 70 90 80 40 10 80 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه197کنکور تجربی 96 80 70 80 50 30 80 40 60 60
نمونه کارنامه رتبه198کنکور تجربی 96 60 70 30 50 10 80 70 80 80
نمونه کارنامه رتبه200کنکور تجربی 96 90 70 70 40 10 90 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه203کنکور تجربی 96 70 70 60 60 10 80 60 80 70
نمونه کارنامه رتبه203کنکور تجربی 96 60 60 70 40 10 80 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه205کنکور تجربی 96 60 70 80 70 30 80 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه206کنکور تجربی 96 80 80 80 50 10 70 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه207کنکور تجربی 96 70 60 90 50 10 50 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه208کنکور تجربی 96 70 80 60 80 10 70 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه210کنکور تجربی 96 60 70 70 40 10 50 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه211کنکور تجربی 96 80 50 70 50 10 60 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه212کنکور تجربی 96 70 50 70 10 10 90 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه213کنکور تجربی 96 90 80 70 90 10 60 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه215کنکور تجربی 96 70 50 70 60 10 80 80 50 50
نمونه کارنامه رتبه217کنکور تجربی 96 70 60 60 30 10 80 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه218کنکور تجربی 96 70 80 80 60 10 70 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه219کنکور تجربی 96 70 60 90 70 10 70 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه220کنکور تجربی 96 60 80 60 50 10 60 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه222کنکور تجربی 96 80 60 90 10 10 60 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه223کنکور تجربی 96 60 40 60 80 10 80 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه223کنکور تجربی 96 60 80 70 50 20 80 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه225کنکور تجربی 96 80 70 70 50 10 50 70 50 80
نمونه کارنامه رتبه226کنکور تجربی 96 70 70 70 40 10 80 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه228کنکور تجربی 96 80 70 80 40 10 70 80 40 60
نمونه کارنامه رتبه229کنکور تجربی 96 90 80 80 50 10 50 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه230کنکور تجربی 96 80 50 70 50 10 60 90 20 60
نمونه کارنامه رتبه230کنکور تجربی 96 70 70 60 60 10 70 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه232کنکور تجربی 96 80 50 70 40 10 90 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه233کنکور تجربی 96 70 60 50 70 10 60 80 40 60
نمونه کارنامه رتبه234کنکور تجربی 96 50 30 70 70 10 80 70 90 60
نمونه کارنامه رتبه235کنکور تجربی 96 80 80 40 50 10 80 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه236کنکور تجربی 96 70 70 80 20 10 70 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه238کنکور تجربی 96 60 70 80 60 10 60 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه239کنکور تجربی 96 70 50 60 30 10 90 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه240کنکور تجربی 96 70 70 70 80 10 90 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه241کنکور تجربی 96 90 60 80 70 30 70 70 50 40
نمونه کارنامه رتبه243کنکور تجربی 96 60 70 60 80 10 80 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه243کنکور تجربی 96 70 50 80 60 10 60 80 60 50
نمونه کارنامه رتبه245کنکور تجربی 96 60 70 70 50 10 80 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه246کنکور تجربی 96 70 50 80 90 10 80 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه247کنکور تجربی 96 70 50 40 70 10 80 80 70 50
نمونه کارنامه رتبه248کنکور تجربی 96 70 70 80 30 10 50 90 10 60
نمونه کارنامه رتبه249کنکور تجربی 96 70 60 80 50 10 70 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه250کنکور تجربی 96 60 80 80 50 10 60 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه251کنکور تجربی 96 60 40 50 50 10 50 80 50 70
نمونه کارنامه رتبه254کنکور تجربی 96 80 50 70 50 10 80 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه255کنکور تجربی 96 90 80 40 40 10 90 50 80 60
نمونه کارنامه رتبه255کنکور تجربی 96 70 70 70 10 10 80 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه257کنکور تجربی 96 50 60 80 20 10 70 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه258کنکور تجربی 96 80 60 80 60 10 80 80 30 40
نمونه کارنامه رتبه260کنکور تجربی 96 70 60 80 80 10 80 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه261کنکور تجربی 96 90 70 70 80 10 60 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه262کنکور تجربی 96 80 70 60 30 10 50 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه263کنکور تجربی 96 60 40 30 20 10 80 80 90 60
نمونه کارنامه رتبه264کنکور تجربی 96 60 80 60 70 10 70 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه265کنکور تجربی 96 70 70 70 70 10 70 50 50 90
نمونه کارنامه رتبه266کنکور تجربی 96 70 50 90 40 10 80 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه267کنکور تجربی 96 60 70 70 70 10 50 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه268کنکور تجربی 96 70 70 80 50 10 80 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه269کنکور تجربی 96 70 70 70 60 10 70 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه270کنکور تجربی 96 60 70 70 60 10 60 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه271کنکور تجربی 96 80 70 60 30 10 80 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه274کنکور تجربی 96 70 60 80 70 10 60 80 50 50
نمونه کارنامه رتبه276کنکور تجربی 96 80 60 80 50 10 80 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه277کنکور تجربی 96 90 80 80 70 10 70 70 50 40
نمونه کارنامه رتبه279کنکور تجربی 96 70 60 50 60 10 60 80 40 70
نمونه کارنامه رتبه282کنکور تجربی 96 80 80 90 20 10 60 80 30 60
نمونه کارنامه رتبه284کنکور تجربی 96 60 60 70 40 10 60 70 80 60
نمونه کارنامه رتبه285کنکور تجربی 96 80 70 80 60 10 50 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه286کنکور تجربی 96 60 70 70 50 40 50 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه289کنکور تجربی 96 70 70 70 70 10 60 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه289کنکور تجربی 96 70 80 90 60 20 50 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه289کنکور تجربی 96 70 50 70 30 10 70 80 50 70
نمونه کارنامه رتبه289کنکور تجربی 96 50 50 60 60 10 70 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه293کنکور تجربی 96 60 70 70 60 20 40 70 90 60
نمونه کارنامه رتبه293کنکور تجربی 96 60 40 50 60 10 90 60 80 50
نمونه کارنامه رتبه293کنکور تجربی 96 80 60 80 40 20 70 50 70 60
نمونه کارنامه رتبه295کنکور تجربی 96 70 80 60 50 10 60 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه297کنکور تجربی 96 80 70 80 50 10 70 70 40 60
نمونه کارنامه رتبه297کنکور تجربی 96 70 60 60 10 10 70 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه299کنکور تجربی 96 80 70 80 60 30 60 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه300کنکور تجربی 96 40 60 80 30 10 70 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه300کنکور تجربی 96 70 70 70 90 10 80 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه302کنکور تجربی 96 60 80 60 30 10 100 60 60 40
نمونه کارنامه رتبه302کنکور تجربی 96 60 50 70 30 10 50 70 60 80
نمونه کارنامه رتبه304کنکور تجربی 96 60 60 60 50 10 70 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه305کنکور تجربی 96 60 80 90 60 10 60 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه305کنکور تجربی 96 80 60 60 30 10 80 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه307کنکور تجربی 96 80 70 80 30 10 70 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه307کنکور تجربی 96 70 70 70 50 10 50 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه309کنکور تجربی 96 70 60 50 70 10 80 60 80 70
نمونه کارنامه رتبه310کنکور تجربی 96 60 70 80 20 40 60 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه311کنکور تجربی 96 80 70 60 40 10 70 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه312کنکور تجربی 96 80 70 70 60 10 70 70 40 60
نمونه کارنامه رتبه315کنکور تجربی 96 60 80 60 30 10 60 80 40 50
نمونه کارنامه رتبه319کنکور تجربی 96 60 70 80 10 10 50 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه319کنکور تجربی 96 90 60 80 60 30 70 60 50 40
نمونه کارنامه رتبه321کنکور تجربی 96 80 80 70 80 10 50 80 30 40
نمونه کارنامه رتبه322کنکور تجربی 96 60 80 70 70 10 70 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه322کنکور تجربی 96 80 70 50 60 10 90 60 60 40
نمونه کارنامه رتبه325کنکور تجربی 96 80 60 70 50 10 70 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه325کنکور تجربی 96 80 70 70 70 10 70 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه328کنکور تجربی 96 70 80 70 40 10 70 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه329کنکور تجربی 96 60 60 70 50 10 60 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه330کنکور تجربی 96 70 70 70 10 10 20 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه332کنکور تجربی 96 70 60 60 60 10 70 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه332کنکور تجربی 96 70 70 80 50 10 70 70 40 50
نمونه کارنامه رتبه334کنکور تجربی 96 60 20 70 30 10 80 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه336کنکور تجربی 96 50 70 70 20 10 60 80 40 70
نمونه کارنامه رتبه337کنکور تجربی 96 50 70 60 50 10 70 80 70 50
نمونه کارنامه رتبه337کنکور تجربی 96 70 60 60 40 10 40 80 50 50
نمونه کارنامه رتبه339کنکور تجربی 96 100 70 80 70 10 80 70 50 30
نمونه کارنامه رتبه340کنکور تجربی 96 60 70 60 40 10 80 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه342کنکور تجربی 96 70 60 50 70 10 90 70 80 50
نمونه کارنامه رتبه346کنکور تجربی 96 60 50 60 10 10 60 70 50 80
نمونه کارنامه رتبه349کنکور تجربی 96 70 60 40 70 10 80 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه351کنکور تجربی 96 80 70 70 70 10 50 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه352کنکور تجربی 96 80 50 80 20 10 70 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه353کنکور تجربی 96 70 60 70 30 10 80 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه354کنکور تجربی 96 80 50 50 30 10 80 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه355کنکور تجربی 96 70 60 80 40 10 50 80 40 70
نمونه کارنامه رتبه357کنکور تجربی 96 80 70 70 50 10 30 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه359کنکور تجربی 96 80 70 80 60 10 60 70 30 60
نمونه کارنامه رتبه361کنکور تجربی 96 70 70 90 40 10 60 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه362کنکور تجربی 96 70 60 70 50 10 50 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه363کنکور تجربی 96 80 40 60 40 10 80 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه365کنکور تجربی 96 70 70 70 50 10 80 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه365کنکور تجربی 96 50 70 60 80 10 70 80 40 60
نمونه کارنامه رتبه368کنکور تجربی 96 60 80 70 60 10 60 80 50 50
نمونه کارنامه رتبه368کنکور تجربی 96 50 70 60 40 10 40 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه368کنکور تجربی 96 70 70 70 50 10 60 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه370کنکور تجربی 96 80 50 60 50 10 60 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه370کنکور تجربی 96 70 70 50 70 10 70 80 70 40
نمونه کارنامه رتبه372کنکور تجربی 96 80 70 70 50 10 60 70 40 70
نمونه کارنامه رتبه373کنکور تجربی 96 70 70 60 50 10 80 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه374کنکور تجربی 96 70 50 70 60 10 80 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه375کنکور تجربی 96 60 60 50 80 10 70 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه376کنکور تجربی 96 80 70 60 40 10 70 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه377کنکور تجربی 96 70 60 80 90 10 50 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه378کنکور تجربی 96 60 40 40 40 10 70 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه379کنکور تجربی 96 70 70 60 50 10 70 60 80 70
نمونه کارنامه رتبه380کنکور تجربی 96 50 50 80 90 20 60 60 60 80
نمونه کارنامه رتبه381کنکور تجربی 96 40 20 70 20 10 60 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه381کنکور تجربی 96 50 50 50 60 20 80 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه383کنکور تجربی 96 50 50 70 60 10 80 60 50 80
نمونه کارنامه رتبه384کنکور تجربی 96 80 80 80 70 10 70 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه386کنکور تجربی 96 80 70 60 50 10 60 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه387کنکور تجربی 96 70 80 60 60 10 70 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه388کنکور تجربی 96 60 80 90 60 10 40 80 40 50
نمونه کارنامه رتبه388کنکور تجربی 96 50 60 50 20 10 70 80 80 50
نمونه کارنامه رتبه390کنکور تجربی 96 90 80 80 50 10 50 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه391کنکور تجربی 96 80 80 80 50 10 60 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه392کنکور تجربی 96 60 80 70 70 10 80 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه392کنکور تجربی 96 60 70 90 50 10 70 60 70 50
نمونه کارنامه رتبه394کنکور تجربی 96 60 50 70 50 50 40 70 30 60
نمونه کارنامه رتبه394کنکور تجربی 96 60 50 50 70 10 80 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه396کنکور تجربی 96 70 80 60 50 -10 70 80 40 60
نمونه کارنامه رتبه397کنکور تجربی 96 60 50 70 70 50 30 70 40 70
نمونه کارنامه رتبه397کنکور تجربی 96 70 70 50 80 10 70 60 30 70
نمونه کارنامه رتبه399کنکور تجربی 96 60 50 60 30 10 60 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه404کنکور تجربی 96 80 70 90 50 30 50 80 30 40
نمونه کارنامه رتبه406کنکور تجربی 96 80 60 80 40 10 60 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه406کنکور تجربی 96 70 50 90 70 10 60 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه409کنکور تجربی 96 90 50 60 50 10 40 70 40 70
نمونه کارنامه رتبه410کنکور تجربی 96 60 50 80 60 10 60 80 40 60
نمونه کارنامه رتبه411کنکور تجربی 96 60 70 60 80 10 50 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه413کنکور تجربی 96 60 70 80 30 10 70 70 40 60
نمونه کارنامه رتبه413کنکور تجربی 96 80 80 50 80 10 50 70 40 60
نمونه کارنامه رتبه415کنکور تجربی 96 80 80 70 50 10 70 70 40 50
نمونه کارنامه رتبه416کنکور تجربی 96 70 70 60 50 10 50 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه418کنکور تجربی 96 60 50 70 60 10 60 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه419کنکور تجربی 96 90 60 60 40 20 70 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه419کنکور تجربی 96 70 60 80 50 20 70 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه421کنکور تجربی 96 70 60 80 20 10 60 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه422کنکور تجربی 96 50 70 60 60 10 70 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه423کنکور تجربی 96 70 80 90 20 10 50 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه424کنکور تجربی 96 70 70 70 10 10 60 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه426کنکور تجربی 96 70 70 70 80 10 90 50 60 40
نمونه کارنامه رتبه426کنکور تجربی 96 90 80 70 60 20 60 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه428کنکور تجربی 96 60 70 60 50 10 60 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه429کنکور تجربی 96 70 70 80 40 10 40 80 40 60
نمونه کارنامه رتبه430کنکور تجربی 96 70 50 60 50 10 90 70 70 40
نمونه کارنامه رتبه431کنکور تجربی 96 80 70 80 40 10 80 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه432کنکور تجربی 96 80 70 70 30 10 70 60 40 70
نمونه کارنامه رتبه433کنکور تجربی 96 70 70 80 40 10 60 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه435کنکور تجربی 96 60 60 80 70 -10 60 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه436کنکور تجربی 96 70 60 60 40 40 60 60 60 40
نمونه کارنامه رتبه438کنکور تجربی 96 70 70 80 60 10 60 70 70 40
نمونه کارنامه رتبه439کنکور تجربی 96 50 70 70 40 10 60 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه442کنکور تجربی 96 70 50 80 50 10 60 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه442کنکور تجربی 96 50 70 60 70 10 70 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه444کنکور تجربی 96 80 50 70 30 10 50 80 50 50
نمونه کارنامه رتبه446کنکور تجربی 96 80 80 90 60 20 70 60 40 50
نمونه کارنامه رتبه447کنکور تجربی 96 80 60 70 30 10 70 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه448کنکور تجربی 96 50 70 70 20 10 70 80 50 50
نمونه کارنامه رتبه450کنکور تجربی 96 90 70 70 40 10 70 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه450کنکور تجربی 96 60 60 70 70 10 50 70 40 70
نمونه کارنامه رتبه453کنکور تجربی 96 60 50 80 70 10 20 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه454کنکور تجربی 96 60 70 70 80 10 30 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه455کنکور تجربی 96 70 60 40 60 10 80 60 80 60
نمونه کارنامه رتبه456کنکور تجربی 96 50 60 70 30 10 80 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه457کنکور تجربی 96 80 60 50 50 20 40 70 40 80
نمونه کارنامه رتبه458کنکور تجربی 96 80 60 60 70 10 70 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه460کنکور تجربی 96 70 90 60 70 10 50 50 60 70
نمونه کارنامه رتبه461کنکور تجربی 96 40 80 70 10 10 50 70 60 80
نمونه کارنامه رتبه462کنکور تجربی 96 60 50 60 40 10 60 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه464کنکور تجربی 96 60 60 70 50 10 80 50 60 70
نمونه کارنامه رتبه464کنکور تجربی 96 70 60 60 20 10 50 80 30 70
نمونه کارنامه رتبه466کنکور تجربی 96 70 70 70 70 10 50 80 40 50
نمونه کارنامه رتبه468کنکور تجربی 96 70 80 70 40 10 60 70 40 70
نمونه کارنامه رتبه469کنکور تجربی 96 60 60 80 30 40 20 70 40 60
نمونه کارنامه رتبه471کنکور تجربی 96 70 70 80 40 10 80 60 70 50
نمونه کارنامه رتبه472کنکور تجربی 96 70 70 60 60 10 80 50 60 70
نمونه کارنامه رتبه473کنکور تجربی 96 70 50 80 70 10 70 80 30 40
نمونه کارنامه رتبه474کنکور تجربی 96 80 60 80 60 10 40 70 30 60
نمونه کارنامه رتبه475کنکور تجربی 96 50 70 40 70 10 70 70 80 60
نمونه کارنامه رتبه478کنکور تجربی 96 70 50 60 90 10 50 80 40 60
نمونه کارنامه رتبه478کنکور تجربی 96 60 60 50 80 10 80 50 50 80
نمونه کارنامه رتبه481کنکور تجربی 96 80 60 40 60 10 70 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه482کنکور تجربی 96 70 50 80 70 10 80 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه485کنکور تجربی 96 70 30 70 40 10 70 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه488کنکور تجربی 96 70 60 60 30 10 60 70 20 70
نمونه کارنامه رتبه489کنکور تجربی 96 70 70 80 30 10 60 80 40 40
نمونه کارنامه رتبه491کنکور تجربی 96 90 80 70 10 10 70 50 70 60
نمونه کارنامه رتبه491کنکور تجربی 96 70 60 20 30 10 80 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه491کنکور تجربی 96 80 60 60 40 10 60 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه493کنکور تجربی 96 60 60 50 30 10 70 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه495کنکور تجربی 96 40 50 60 30 10 80 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه495کنکور تجربی 96 60 50 50 60 10 70 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه497کنکور تجربی 96 60 50 60 60 10 60 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه500کنکور تجربی 96 40 60 60 60 10 90 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه504کنکور تجربی 96 60 70 80 60 60 30 50 40 40
نمونه کارنامه رتبه506کنکور تجربی 96 70 50 60 40 10 80 60 40 70
نمونه کارنامه رتبه508کنکور تجربی 96 80 80 80 60 10 70 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه511کنکور تجربی 96 60 60 60 60 50 50 60 40 50
نمونه کارنامه رتبه511کنکور تجربی 96 90 80 70 80 10 40 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه513کنکور تجربی 96 50 40 70 20 -10 60 90 30 60
نمونه کارنامه رتبه516کنکور تجربی 96 90 10 80 70 10 70 70 60 40
نمونه کارنامه رتبه517کنکور تجربی 96 60 60 80 40 10 50 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه518کنکور تجربی 96 70 60 50 60 10 80 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه518کنکور تجربی 96 70 80 80 50 10 50 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه521کنکور تجربی 96 60 90 80 50 10 60 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه521کنکور تجربی 96 80 80 40 60 10 60 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه521کنکور تجربی 96 80 70 70 30 10 60 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه523کنکور تجربی 96 60 60 50 30 10 80 60 80 60
نمونه کارنامه رتبه525کنکور تجربی 96 50 60 70 60 10 60 80 50 50
نمونه کارنامه رتبه525کنکور تجربی 96 60 60 80 40 10 60 80 40 30
نمونه کارنامه رتبه525کنکور تجربی 96 80 70 90 50 10 60 70 20 60
نمونه کارنامه رتبه530کنکور تجربی 96 70 50 60 60 10 70 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه530کنکور تجربی 96 80 60 80 50 10 80 50 60 60
نمونه کارنامه رتبه530کنکور تجربی 96 70 70 70 40 10 50 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه530کنکور تجربی 96 70 60 70 40 10 60 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه534کنکور تجربی 96 50 50 60 60 10 60 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه535کنکور تجربی 96 50 50 60 20 10 70 80 40 60
نمونه کارنامه رتبه538کنکور تجربی 96 60 70 70 20 10 60 80 50 50
نمونه کارنامه رتبه540کنکور تجربی 96 70 50 50 70 10 80 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه541کنکور تجربی 96 60 60 40 50 10 60 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه542کنکور تجربی 96 60 70 80 40 10 70 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه544کنکور تجربی 96 80 60 70 40 10 70 70 40 50
نمونه کارنامه رتبه544کنکور تجربی 96 40 70 70 40 10 70 70 40 70
نمونه کارنامه رتبه547کنکور تجربی 96 70 50 50 40 10 70 80 50 50
نمونه کارنامه رتبه547کنکور تجربی 96 60 70 70 50 10 60 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه550کنکور تجربی 96 70 50 50 60 10 70 70 40 60
نمونه کارنامه رتبه550کنکور تجربی 96 70 50 60 30 10 70 80 40 50
نمونه کارنامه رتبه550کنکور تجربی 96 60 80 60 50 10 80 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه552کنکور تجربی 96 60 70 70 70 10 50 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه553کنکور تجربی 96 70 70 50 70 30 60 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه554کنکور تجربی 96 60 50 60 60 10 80 70 60 40
نمونه کارنامه رتبه554کنکور تجربی 96 80 50 70 20 10 60 80 40 50
نمونه کارنامه رتبه556کنکور تجربی 96 60 50 60 50 10 50 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه558کنکور تجربی 96 60 60 80 50 10 60 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه561کنکور تجربی 96 90 70 70 40 10 50 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه561کنکور تجربی 96 70 70 80 30 10 70 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه561کنکور تجربی 96 60 60 40 10 40 70 60 60 40
نمونه کارنامه رتبه563کنکور تجربی 96 60 60 80 40 10 60 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه564کنکور تجربی 96 60 80 60 30 10 40 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه567کنکور تجربی 96 60 50 50 60 10 70 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه570کنکور تجربی 96 70 70 70 70 10 50 50 50 70
نمونه کارنامه رتبه570کنکور تجربی 96 60 60 70 20 10 60 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه572کنکور تجربی 96 70 70 70 60 10 60 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه572کنکور تجربی 96 60 40 60 20 10 60 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه575کنکور تجربی 96 80 40 50 40 10 70 70 40 60
نمونه کارنامه رتبه576کنکور تجربی 96 60 60 50 50 10 70 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه578کنکور تجربی 96 50 80 80 50 10 30 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه580کنکور تجربی 96 50 60 80 30 20 80 50 60 60
نمونه کارنامه رتبه580کنکور تجربی 96 90 60 80 20 10 40 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه582کنکور تجربی 96 70 70 70 50 10 60 50 50 70
نمونه کارنامه رتبه583کنکور تجربی 96 70 70 70 20 10 50 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه586کنکور تجربی 96 20 50 40 50 10 80 60 80 70
نمونه کارنامه رتبه587کنکور تجربی 96 50 70 70 20 10 80 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه588کنکور تجربی 96 60 60 70 30 10 80 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه590کنکور تجربی 96 60 60 50 30 10 70 70 40 70
نمونه کارنامه رتبه592کنکور تجربی 96 70 70 50 40 10 70 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه592کنکور تجربی 96 70 50 60 60 20 60 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه594کنکور تجربی 96 70 60 70 70 10 60 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه595کنکور تجربی 96 60 70 80 60 10 70 60 70 50
نمونه کارنامه رتبه596کنکور تجربی 96 50 50 70 70 10 80 60 70 50
نمونه کارنامه رتبه596کنکور تجربی 96 70 80 70 40 10 50 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه599کنکور تجربی 96 70 40 60 20 10 50 80 40 60
نمونه کارنامه رتبه599کنکور تجربی 96 80 70 60 60 10 70 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه599کنکور تجربی 96 70 80 40 70 10 80 50 40 60
نمونه کارنامه رتبه604کنکور تجربی 96 50 40 80 30 10 60 80 50 50
نمونه کارنامه رتبه604کنکور تجربی 96 70 60 60 50 10 70 50 50 70
نمونه کارنامه رتبه606کنکور تجربی 96 70 80 60 70 10 60 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه608کنکور تجربی 96 70 60 50 60 10 60 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه608کنکور تجربی 96 60 70 60 30 20 80 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه616کنکور تجربی 96 90 70 70 40 10 70 60 40 50
نمونه کارنامه رتبه616کنکور تجربی 96 70 70 30 90 10 40 70 40 60
نمونه کارنامه رتبه618کنکور تجربی 96 50 80 50 50 10 80 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه620کنکور تجربی 96 70 60 70 60 10 40 80 60 40
نمونه کارنامه رتبه622کنکور تجربی 96 80 70 30 30 20 70 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه622کنکور تجربی 96 70 70 70 40 10 60 70 40 50
نمونه کارنامه رتبه622کنکور تجربی 96 60 60 80 30 10 50 70 60 40
نمونه کارنامه رتبه624کنکور تجربی 96 60 70 40 50 10 50 60 80 70
نمونه کارنامه رتبه625کنکور تجربی 96 40 40 60 40 10 70 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه628کنکور تجربی 96 50 50 70 40 10 50 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه630کنکور تجربی 96 80 60 60 60 10 70 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه630کنکور تجربی 96 70 60 50 30 10 60 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه632کنکور تجربی 96 70 70 60 40 10 70 60 70 50
نمونه کارنامه رتبه633کنکور تجربی 96 70 70 70 50 10 60 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه633کنکور تجربی 96 70 40 80 50 10 50 70 30 70
نمونه کارنامه رتبه635کنکور تجربی 96 90 80 90 50 10 60 60 40 40
نمونه کارنامه رتبه635کنکور تجربی 96 70 60 80 10 10 60 70 40 50
نمونه کارنامه رتبه637کنکور تجربی 96 70 50 60 40 10 50 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه637کنکور تجربی 96 70 60 60 30 10 70 70 30 60
نمونه کارنامه رتبه640کنکور تجربی 96 70 70 70 40 10 60 70 20 60
نمونه کارنامه رتبه640کنکور تجربی 96 60 70 90 20 10 70 80 20 50
نمونه کارنامه رتبه640کنکور تجربی 96 80 80 70 40 20 50 70 50 40
نمونه کارنامه رتبه642کنکور تجربی 96 80 60 90 40 10 60 60 60 40
نمونه کارنامه رتبه644کنکور تجربی 96 70 70 60 50 20 70 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه644کنکور تجربی 96 60 60 50 40 10 70 70 60 40
نمونه کارنامه رتبه646کنکور تجربی 96 70 70 80 60 10 70 60 60 40
نمونه کارنامه رتبه648کنکور تجربی 96 50 30 70 20 10 80 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه649کنکور تجربی 96 60 50 80 70 10 80 50 60 60
نمونه کارنامه رتبه649کنکور تجربی 96 70 60 80 30 10 50 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه651کنکور تجربی 96 70 30 60 70 10 40 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه652کنکور تجربی 96 50 50 50 40 10 70 70 30 70
نمونه کارنامه رتبه654کنکور تجربی 96 50 50 80 70 10 50 70 30 60
نمونه کارنامه رتبه654کنکور تجربی 96 60 70 70 40 10 60 70 80 40
نمونه کارنامه رتبه656کنکور تجربی 96 80 90 40 50 10 80 60 50 40
نمونه کارنامه رتبه658کنکور تجربی 96 60 40 50 30 10 70 80 50 40
نمونه کارنامه رتبه660کنکور تجربی 96 80 70 70 20 10 60 70 30 60
نمونه کارنامه رتبه660کنکور تجربی 96 80 70 80 40 10 10 70 40 80
نمونه کارنامه رتبه663کنکور تجربی 96 60 60 50 50 10 70 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه667کنکور تجربی 96 90 80 60 60 10 60 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه667کنکور تجربی 96 80 70 70 50 10 60 70 20 50
نمونه کارنامه رتبه667کنکور تجربی 96 80 70 80 50 10 60 60 50 40
نمونه کارنامه رتبه667کنکور تجربی 96 40 70 80 20 10 50 80 40 60
نمونه کارنامه رتبه667کنکور تجربی 96 80 70 70 20 10 70 60 60 40
نمونه کارنامه رتبه670کنکور تجربی 96 70 60 70 40 10 70 70 40 40
نمونه کارنامه رتبه672کنکور تجربی 96 50 70 50 50 10 60 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه674کنکور تجربی 96 70 80 60 30 30 50 60 40 40
نمونه کارنامه رتبه674کنکور تجربی 96 50 50 80 10 10 50 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه677کنکور تجربی 96 50 70 80 40 20 50 60 40 70
نمونه کارنامه رتبه679کنکور تجربی 96 50 70 80 40 10 40 80 50 50
نمونه کارنامه رتبه680کنکور تجربی 96 50 30 90 20 10 60 70 30 70
نمونه کارنامه رتبه683کنکور تجربی 96 70 70 60 30 10 70 70 30 60
نمونه کارنامه رتبه683کنکور تجربی 96 60 50 60 70 10 60 70 40 50
نمونه کارنامه رتبه685کنکور تجربی 96 70 80 60 50 10 70 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه688کنکور تجربی 96 20 60 70 60 10 70 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه688کنکور تجربی 96 70 50 70 30 10 80 50 60 60
نمونه کارنامه رتبه690کنکور تجربی 96 80 80 60 70 10 40 70 30 50
نمونه کارنامه رتبه692کنکور تجربی 96 80 60 70 70 10 80 50 30 60
نمونه کارنامه رتبه696کنکور تجربی 96 40 80 70 50 10 60 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه698کنکور تجربی 96 70 70 80 30 10 80 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه698کنکور تجربی 96 70 60 70 50 10 80 60 40 50
نمونه کارنامه رتبه700کنکور تجربی 96 90 90 40 50 10 80 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه702کنکور تجربی 96 50 70 80 10 10 60 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه702کنکور تجربی 96 50 60 50 40 10 70 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه704کنکور تجربی 96 90 50 60 40 10 40 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه705کنکور تجربی 96 80 50 70 50 10 70 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه708کنکور تجربی 96 70 60 80 50 10 50 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه708کنکور تجربی 96 50 40 60 30 10 80 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه708کنکور تجربی 96 80 50 70 50 10 30 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه711کنکور تجربی 96 70 50 90 60 10 50 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه712کنکور تجربی 96 90 80 80 80 10 40 60 30 50
نمونه کارنامه رتبه713کنکور تجربی 96 70 60 50 70 10 50 70 40 60
نمونه کارنامه رتبه714کنکور تجربی 96 80 70 50 50 10 40 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه714کنکور تجربی 96 70 60 50 20 10 50 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه716کنکور تجربی 96 70 80 60 70 10 60 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه716کنکور تجربی 96 60 70 60 20 10 70 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه720کنکور تجربی 96 70 70 70 40 10 20 80 50 50
نمونه کارنامه رتبه720کنکور تجربی 96 60 60 70 40 10 60 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه720کنکور تجربی 96 50 50 80 20 10 70 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه723کنکور تجربی 96 60 60 70 40 10 50 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه727کنکور تجربی 96 50 70 80 30 10 80 40 50 80
نمونه کارنامه رتبه730کنکور تجربی 96 50 40 100 10 10 10 90 20 60
نمونه کارنامه رتبه730کنکور تجربی 96 50 70 80 60 20 60 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه730کنکور تجربی 96 60 80 80 60 10 60 70 50 40
نمونه کارنامه رتبه730کنکور تجربی 96 70 90 60 60 10 60 60 30 60
نمونه کارنامه رتبه733کنکور تجربی 96 50 70 50 30 10 80 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه737کنکور تجربی 96 70 60 70 20 10 70 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه738کنکور تجربی 96 50 60 70 20 10 40 70 40 80
نمونه کارنامه رتبه742کنکور تجربی 96 60 60 50 30 10 70 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه743کنکور تجربی 96 60 70 80 40 10 50 60 30 70
نمونه کارنامه رتبه743کنکور تجربی 96 40 60 40 30 10 50 70 50 80
نمونه کارنامه رتبه745کنکور تجربی 96 60 70 70 60 10 60 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه747کنکور تجربی 96 50 60 50 50 10 70 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه749کنکور تجربی 96 70 60 70 10 10 60 70 40 60
نمونه کارنامه رتبه749کنکور تجربی 96 80 60 60 30 10 50 70 40 50
نمونه کارنامه رتبه749کنکور تجربی 96 60 60 70 50 10 70 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه751کنکور تجربی 96 70 60 70 50 10 40 60 70 50
نمونه کارنامه رتبه752کنکور تجربی 96 80 70 50 10 10 70 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه753کنکور تجربی 96 70 60 70 20 10 40 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه754کنکور تجربی 96 80 80 80 50 10 50 70 40 50
نمونه کارنامه رتبه757کنکور تجربی 96 60 70 70 30 10 40 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه757کنکور تجربی 96 50 60 70 50 10 80 60 60 40
نمونه کارنامه رتبه757کنکور تجربی 96 60 60 60 30 10 70 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه757کنکور تجربی 96 60 70 40 50 10 70 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه761کنکور تجربی 96 70 60 60 40 10 70 50 40 70
نمونه کارنامه رتبه761کنکور تجربی 96 70 60 80 70 10 50 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه761کنکور تجربی 96 80 50 70 20 10 70 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه764کنکور تجربی 96 60 30 50 10 10 80 70 40 60
نمونه کارنامه رتبه764کنکور تجربی 96 70 50 50 70 10 50 60 70 50
نمونه کارنامه رتبه767کنکور تجربی 96 50 40 70 30 10 40 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه769کنکور تجربی 96 50 80 60 60 10 70 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه772کنکور تجربی 96 70 50 60 50 10 70 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه772کنکور تجربی 96 40 70 50 10 10 70 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه774کنکور تجربی 96 30 60 20 80 10 80 40 70 80
نمونه کارنامه رتبه775کنکور تجربی 96 60 50 60 60 10 60 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه776کنکور تجربی 96 60 60 40 30 10 50 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه777کنکور تجربی 96 70 60 60 40 10 70 50 60 60
نمونه کارنامه رتبه780کنکور تجربی 96 80 20 70 40 30 40 70 40 50
نمونه کارنامه رتبه780کنکور تجربی 96 70 70 70 10 10 60 70 40 50
نمونه کارنامه رتبه783کنکور تجربی 96 70 70 80 40 10 50 60 30 60
نمونه کارنامه رتبه783کنکور تجربی 96 50 40 80 20 10 60 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه783کنکور تجربی 96 30 60 60 50 10 90 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه785کنکور تجربی 96 50 60 40 40 10 80 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه786کنکور تجربی 96 60 70 70 50 30 60 50 30 60
نمونه کارنامه رتبه788کنکور تجربی 96 50 40 50 40 10 70 80 50 50
نمونه کارنامه رتبه792کنکور تجربی 96 100 70 60 30 10 50 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه792کنکور تجربی 96 80 70 70 10 10 60 70 40 50
نمونه کارنامه رتبه795کنکور تجربی 96 60 60 70 40 10 80 70 50 30
نمونه کارنامه رتبه795کنکور تجربی 96 90 80 60 40 10 70 60 40 50
نمونه کارنامه رتبه797کنکور تجربی 96 70 80 70 20 10 70 50 40 60
نمونه کارنامه رتبه797کنکور تجربی 96 70 70 60 40 10 60 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه799کنکور تجربی 96 60 40 70 60 10 60 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه799کنکور تجربی 96 50 60 60 70 10 40 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه802کنکور تجربی 96 70 70 50 20 10 70 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه802کنکور تجربی 96 80 70 50 80 10 70 60 50 40
نمونه کارنامه رتبه802کنکور تجربی 96 50 60 50 50 10 70 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه802کنکور تجربی 96 70 70 70 40 10 60 70 50 40
نمونه کارنامه رتبه806کنکور تجربی 96 50 40 70 50 10 60 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه806کنکور تجربی 96 90 90 70 70 10 40 60 40 50
نمونه کارنامه رتبه806کنکور تجربی 96 70 80 50 90 10 50 50 40 70
نمونه کارنامه رتبه809کنکور تجربی 96 70 70 60 80 10 60 50 70 50
نمونه کارنامه رتبه810کنکور تجربی 96 60 70 70 40 10 30 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه812کنکور تجربی 96 50 60 60 60 10 70 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه813کنکور تجربی 96 70 60 70 50 10 50 50 70 60
نمونه کارنامه رتبه816کنکور تجربی 96 70 70 70 60 20 50 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه816کنکور تجربی 96 60 70 60 40 10 60 70 40 60
نمونه کارنامه رتبه816کنکور تجربی 96 80 70 70 30 10 50 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه816کنکور تجربی 96 50 60 80 40 10 60 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه819کنکور تجربی 96 60 60 80 20 10 60 50 50 70
نمونه کارنامه رتبه821کنکور تجربی 96 70 60 60 70 10 80 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه824کنکور تجربی 96 60 40 50 40 10 90 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه826کنکور تجربی 96 60 40 90 60 10 60 70 40 50
نمونه کارنامه رتبه828کنکور تجربی 96 60 60 70 60 10 60 70 40 50
نمونه کارنامه رتبه831کنکور تجربی 96 50 60 80 60 10 50 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه831کنکور تجربی 96 70 70 60 70 10 70 80 40 20
نمونه کارنامه رتبه833کنکور تجربی 96 50 60 60 20 10 70 70 20 70
نمونه کارنامه رتبه834کنکور تجربی 96 60 60 50 10 40 60 60 50 30
نمونه کارنامه رتبه836کنکور تجربی 96 70 70 60 30 10 70 60 80 40
نمونه کارنامه رتبه838کنکور تجربی 96 60 60 70 40 10 50 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه838کنکور تجربی 96 50 70 80 40 10 60 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه843کنکور تجربی 96 60 70 60 10 10 70 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه843کنکور تجربی 96 70 50 50 30 10 80 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه843کنکور تجربی 96 90 80 80 30 10 30 60 40 50
نمونه کارنامه رتبه843کنکور تجربی 96 50 50 60 10 10 50 80 40 50
نمونه کارنامه رتبه846کنکور تجربی 96 50 40 40 20 10 90 50 70 40
نمونه کارنامه رتبه847کنکور تجربی 96 70 50 60 40 30 60 50 20 60
نمونه کارنامه رتبه848کنکور تجربی 96 80 70 70 10 10 60 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه850کنکور تجربی 96 90 60 80 50 10 60 60 50 30
نمونه کارنامه رتبه850کنکور تجربی 96 70 70 50 50 10 60 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه857کنکور تجربی 96 60 70 50 40 10 80 50 60 40
نمونه کارنامه رتبه857کنکور تجربی 96 90 40 40 90 10 40 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه857کنکور تجربی 96 60 60 60 50 10 70 50 60 60
نمونه کارنامه رتبه859کنکور تجربی 96 60 50 60 60 10 70 70 40 50
نمونه کارنامه رتبه860کنکور تجربی 96 50 30 50 50 10 70 70 40 60
نمونه کارنامه رتبه860کنکور تجربی 96 30 50 50 30 10 60 80 30 70
نمونه کارنامه رتبه864کنکور تجربی 96 20 40 30 30 50 80 30 50 40
نمونه کارنامه رتبه866کنکور تجربی 96 70 70 60 30 10 60 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه866کنکور تجربی 96 80 60 60 80 10 50 70 40 50
نمونه کارنامه رتبه866کنکور تجربی 96 70 30 60 40 10 60 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه868کنکور تجربی 96 50 70 50 60 10 40 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه869کنکور تجربی 96 70 50 70 40 10 70 60 40 50
نمونه کارنامه رتبه874کنکور تجربی 96 70 50 80 20 10 60 60 40 70
نمونه کارنامه رتبه875کنکور تجربی 96 50 50 70 80 20 50 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه877کنکور تجربی 96 70 70 80 80 10 70 40 40 60
نمونه کارنامه رتبه879کنکور تجربی 96 90 70 50 20 10 70 50 60 60
نمونه کارنامه رتبه879کنکور تجربی 96 60 60 80 50 10 50 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه883کنکور تجربی 96 60 40 60 20 10 70 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه883کنکور تجربی 96 40 60 60 20 10 80 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه885کنکور تجربی 96 60 60 60 50 30 60 60 20 40
نمونه کارنامه رتبه888کنکور تجربی 96 50 50 80 30 10 50 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه891کنکور تجربی 96 70 70 60 10 10 60 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه893کنکور تجربی 96 80 40 50 40 10 40 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه894کنکور تجربی 96 60 50 60 50 10 60 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه896کنکور تجربی 96 70 50 70 20 40 30 60 40 50
نمونه کارنامه رتبه898کنکور تجربی 96 40 50 60 40 40 60 40 50 60
نمونه کارنامه رتبه898کنکور تجربی 96 50 60 70 30 10 70 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه901کنکور تجربی 96 60 80 50 10 10 60 70 40 50
نمونه کارنامه رتبه903کنکور تجربی 96 50 60 60 50 10 70 70 40 50
نمونه کارنامه رتبه903کنکور تجربی 96 50 60 80 50 10 40 70 20 70
نمونه کارنامه رتبه903کنکور تجربی 96 60 60 70 30 20 60 50 70 60
نمونه کارنامه رتبه905کنکور تجربی 96 80 70 70 80 20 50 50 40 40
نمونه کارنامه رتبه905کنکور تجربی 96 60 50 60 30 10 30 80 60 50
نمونه کارنامه رتبه907کنکور تجربی 96 70 30 90 40 10 60 60 40 40
نمونه کارنامه رتبه909کنکور تجربی 96 50 60 60 30 10 60 70 20 60
نمونه کارنامه رتبه912کنکور تجربی 96 60 60 70 40 10 30 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه917کنکور تجربی 96 60 60 60 50 10 60 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه918کنکور تجربی 96 60 80 60 50 10 70 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه918کنکور تجربی 96 60 40 60 40 10 50 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه921کنکور تجربی 96 60 50 60 50 10 50 50 70 70
نمونه کارنامه رتبه922کنکور تجربی 96 70 90 60 30 10 40 70 30 60
نمونه کارنامه رتبه924کنکور تجربی 96 60 50 60 10 10 90 50 60 60
نمونه کارنامه رتبه930کنکور تجربی 96 60 50 70 40 20 50 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه930کنکور تجربی 96 60 50 80 70 10 70 60 50 40
نمونه کارنامه رتبه933کنکور تجربی 96 80 70 70 80 10 50 70 30 40
نمونه کارنامه رتبه933کنکور تجربی 96 80 30 90 40 10 10 70 20 70
نمونه کارنامه رتبه933کنکور تجربی 96 70 70 60 40 10 50 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه938کنکور تجربی 96 70 50 60 40 10 60 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه938کنکور تجربی 96 60 70 60 40 10 60 50 60 60
نمونه کارنامه رتبه941کنکور تجربی 96 70 70 70 30 10 60 70 40 50
نمونه کارنامه رتبه946کنکور تجربی 96 80 70 80 20 10 40 70 20 50
نمونه کارنامه رتبه950کنکور تجربی 96 50 60 60 40 10 70 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه953کنکور تجربی 96 80 70 90 50 10 30 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه953کنکور تجربی 96 80 60 70 50 20 60 50 40 40
نمونه کارنامه رتبه953کنکور تجربی 96 60 50 70 20 10 80 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه955کنکور تجربی 96 70 50 60 50 10 60 70 40 50
نمونه کارنامه رتبه955کنکور تجربی 96 60 50 70 50 10 60 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه957کنکور تجربی 96 60 70 50 70 10 70 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه958کنکور تجربی 96 60 50 70 70 10 60 70 20 50
نمونه کارنامه رتبه963کنکور تجربی 96 70 50 50 40 20 60 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه963کنکور تجربی 96 60 60 50 60 10 90 60 40 50
نمونه کارنامه رتبه966کنکور تجربی 96 60 80 50 90 10 60 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه967کنکور تجربی 96 60 80 70 60 20 60 50 40 30
نمونه کارنامه رتبه969کنکور تجربی 96 70 60 40 10 60 40 40 20 50
نمونه کارنامه رتبه969کنکور تجربی 96 80 70 70 20 10 70 60 60 40
نمونه کارنامه رتبه971کنکور تجربی 96 70 40 70 30 20 60 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه971کنکور تجربی 96 70 60 70 30 20 70 50 30 50
نمونه کارنامه رتبه973کنکور تجربی 96 70 70 60 50 10 60 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه975کنکور تجربی 96 70 40 60 30 40 40 60 20 40
نمونه کارنامه رتبه977کنکور تجربی 96 50 70 60 80 10 40 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه979کنکور تجربی 96 70 60 60 20 10 50 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه981کنکور تجربی 96 70 70 60 50 10 60 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه981کنکور تجربی 96 60 60 60 30 10 60 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه984کنکور تجربی 96 70 70 90 40 10 60 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه984کنکور تجربی 96 70 70 70 30 10 50 60 30 70
نمونه کارنامه رتبه984کنکور تجربی 96 70 60 50 40 10 60 70 30 60
نمونه کارنامه رتبه988کنکور تجربی 96 70 70 80 50 10 60 60 50 40
نمونه کارنامه رتبه988کنکور تجربی 96 70 50 70 50 10 60 70 50 40
نمونه کارنامه رتبه990کنکور تجربی 96 80 70 80 60 10 50 70 40 40
نمونه کارنامه رتبه991کنکور تجربی 96 70 50 60 30 10 80 40 40 70
نمونه کارنامه رتبه991کنکور تجربی 96 60 50 60 30 10 20 80 40 60
نمونه کارنامه رتبه995کنکور تجربی 96 70 50 70 40 10 80 60 60 40
نمونه کارنامه رتبه997کنکور تجربی 96 50 50 90 20 10 60 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه997کنکور تجربی 96 80 70 70 40 10 70 50 30 60
نمونه کارنامه رتبه1000کنکور تجربی 96 60 30 80 10 10 40 70 60 60

 

عضویت در کانال  کنکور سراسری 97 

 

نمونه کارنامه های رتبه های زیر 1000 کنکور تجربی 96 (سهمیه 5 درصدی ایثارگران)

 

نمونه کارنامه کنکور تجربی 96 سهمیه  ادبیات عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضی زیست شناسی  فیزیک  شیمی
نمونه کارنامه رتبه1کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 90 80 90 70 90 90 100 90
نمونه کارنامه رتبه2کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 100 90 90 80 20 100 80 90 100
نمونه کارنامه رتبه3کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 100 80 90 90 10 80 90 80 80
نمونه کارنامه رتبه4کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 90 90 90 10 90 90 100 70
نمونه کارنامه رتبه7کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 100 80 70 60 10 80 90 70 90
نمونه کارنامه رتبه8کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 100 90 70 10 90 70 70 90
نمونه کارنامه رتبه9کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 80 80 10 90 80 90 90
نمونه کارنامه رتبه10کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 90 90 80 10 90 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه11کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 70 60 10 90 90 80 90
نمونه کارنامه رتبه12کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 80 80 90 10 90 80 90 80
نمونه کارنامه رتبه13کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 80 80 60 10 90 90 90 70
نمونه کارنامه رتبه17کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 90 90 90 10 80 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه19کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 90 70 90 10 90 70 70 90
نمونه کارنامه رتبه21کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 90 60 90 10 100 70 90 90
نمونه کارنامه رتبه22کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 90 80 80 10 90 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه23کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 80 80 60 10 100 80 90 70
نمونه کارنامه رتبه25کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 90 90 70 10 90 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه26کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 80 70 70 10 90 80 90 80
نمونه کارنامه رتبه27کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 80 80 70 10 90 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه29کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 80 70 80 10 80 70 100 90
نمونه کارنامه رتبه31کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 80 60 60 10 80 80 90 80
نمونه کارنامه رتبه35کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 80 90 90 10 80 70 80 80
نمونه کارنامه رتبه36کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 70 80 70 10 90 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه39کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 80 70 50 10 90 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه42کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 70 70 80 10 90 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه44کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 80 80 30 10 90 90 90 60
نمونه کارنامه رتبه45کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 80 70 80 10 70 90 70 80
نمونه کارنامه رتبه47کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 80 80 70 40 70 80 70 80
نمونه کارنامه رتبه50کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 80 80 80 10 90 80 90 60
نمونه کارنامه رتبه52کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 80 60 90 10 80 80 70 80
نمونه کارنامه رتبه52کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 80 90 50 10 70 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه54کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 80 90 10 90 70 80 80
نمونه کارنامه رتبه55کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 80 60 10 80 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه56کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 80 80 70 20 90 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه61کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 80 60 60 30 90 70 90 80
نمونه کارنامه رتبه62کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 80 70 70 10 80 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه66کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 80 70 70 10 90 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه68کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 70 70 40 10 80 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه70کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 90 60 80 10 90 80 60 80
نمونه کارنامه رتبه71کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 90 90 70 10 90 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه78کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 60 90 60 10 90 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه79کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 60 90 80 10 70 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه80کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 90 70 80 10 90 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه83کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 80 90 60 10 80 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه84کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 80 70 90 10 60 80 80 60
نمونه کارنامه رتبه85کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 90 50 70 10 80 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه86کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 90 100 80 20 70 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه91کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 70 80 70 10 60 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه96کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 70 80 60 10 70 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه96کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 70 70 70 10 70 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه101کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 70 60 50 20 80 70 50 90
نمونه کارنامه رتبه102کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 80 70 10 80 70 90 70
نمونه کارنامه رتبه104کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 80 80 70 10 70 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه105کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 50 40 70 10 90 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه105کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 60 100 80 10 80 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه108کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 70 60 10 70 80 60 80
نمونه کارنامه رتبه109کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 70 10 10 90 70 80 80
نمونه کارنامه رتبه111کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 60 80 70 10 80 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه114کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 90 80 70 10 70 70 50 80
نمونه کارنامه رتبه117کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 90 90 70 10 70 50 80 80
نمونه کارنامه رتبه118کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 70 90 10 70 80 50 80
نمونه کارنامه رتبه121کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 90 70 10 70 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه123کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 30 60 80 10 90 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه129کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 60 80 50 10 80 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه132کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 70 80 10 80 70 80 60
نمونه کارنامه رتبه135کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 90 70 90 10 70 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه138کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 70 80 60 10 100 60 80 60
نمونه کارنامه رتبه139کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 70 90 10 90 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه142کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 80 60 80 10 70 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه143کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 80 70 10 80 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه145کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 50 80 90 10 60 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه146کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 50 80 60 10 70 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه147کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 80 80 80 10 90 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه148کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 40 10 60 10 80 80 60 80
نمونه کارنامه رتبه149کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 70 60 50 10 80 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه150کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 70 70 50 10 70 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه157کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 70 40 60 10 80 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه159کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 70 30 10 70 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه163کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 80 70 10 80 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه164کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 60 40 10 80 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه166کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 80 70 60 10 90 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه172کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 70 70 80 10 70 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه174کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 90 70 10 70 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه181کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 70 70 10 50 70 90 70
نمونه کارنامه رتبه182کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 80 70 80 10 80 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه184کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 70 60 50 40 60 80 50 50
نمونه کارنامه رتبه185کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 80 70 50 10 70 80 70 50
نمونه کارنامه رتبه186کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 60 40 -10 90 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه189کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 60 40 10 80 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه197کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 30 70 60 10 80 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه198کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 80 80 80 10 70 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه201کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 40 80 10 60 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه204کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 60 80 60 10 70 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه206کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 70 80 80 10 70 60 40 80
نمونه کارنامه رتبه209کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 50 80 60 10 60 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه212کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 70 80 70 10 70 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه214کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 60 70 70 10 80 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه215کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 70 60 10 80 80 80 40
نمونه کارنامه رتبه217کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 70 70 10 80 80 60 50
نمونه کارنامه رتبه219کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 60 50 70 10 80 60 60 80
نمونه کارنامه رتبه220کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 70 60 10 90 50 70 70
نمونه کارنامه رتبه221کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 70 30 10 70 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه223کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 60 80 10 90 80 40 50
نمونه کارنامه رتبه223کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 60 50 10 80 80 40 50
نمونه کارنامه رتبه226کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 70 80 70 10 70 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه227کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 50 60 90 10 70 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه229کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 60 60 10 90 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه230کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 70 60 50 10 50 80 50 80
نمونه کارنامه رتبه233کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 60 30 10 80 80 60 50
نمونه کارنامه رتبه234کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 70 90 90 10 70 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه238کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 80 70 10 70 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه241کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 70 90 50 30 60 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه245کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 70 60 10 70 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه248کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 80 70 10 80 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه252کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 70 60 10 70 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه253کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 50 40 10 80 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه255کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 70 80 20 10 60 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه256کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 50 20 10 90 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه258کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 60 90 60 10 50 70 40 70
نمونه کارنامه رتبه260کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 70 70 60 10 80 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه262کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 100 50 20 70 60 70 50
نمونه کارنامه رتبه266کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 80 70 10 80 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه268کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 80 50 10 70 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه270کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 70 50 10 80 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه274کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 70 70 70 10 70 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه274کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 70 60 50 10 80 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه278کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 50 40 10 80 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه279کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 80 80 10 50 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه283کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 90 70 10 60 80 60 50
نمونه کارنامه رتبه287کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 60 50 10 90 40 70 70
نمونه کارنامه رتبه289کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 70 30 10 40 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه290کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 80 80 80 10 70 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه292کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 70 70 70 10 70 60 50 80
نمونه کارنامه رتبه297کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 80 90 70 10 30 70 40 70
نمونه کارنامه رتبه298کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 80 50 10 60 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه301کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 80 60 10 60 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه301کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 80 80 50 10 50 80 40 60
نمونه کارنامه رتبه303کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 70 20 10 80 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه307کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 70 80 60 10 70 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه309کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 80 40 10 60 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه312کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 70 80 50 10 80 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه319کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 80 60 90 10 60 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه319کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 70 70 10 80 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه319کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 80 20 10 70 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه324کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 60 60 60 30 70 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه326کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 60 60 20 10 60 80 60 80
نمونه کارنامه رتبه328کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 80 60 10 60 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه331کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 40 60 40 10 70 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه334کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 70 70 10 80 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه334کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 70 80 40 10 80 70 50 40
نمونه کارنامه رتبه342کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 80 50 30 60 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه347کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 80 80 60 10 50 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه349کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 80 80 10 60 80 50 40
نمونه کارنامه رتبه351کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 40 50 10 60 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه359کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 70 70 30 10 70 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه360کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 60 50 10 80 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه362کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 80 100 60 10 60 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه363کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 70 50 40 10 60 80 40 60
نمونه کارنامه رتبه364کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 70 70 70 10 60 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه364کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 90 70 90 10 70 50 60 70
نمونه کارنامه رتبه366کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 80 60 50 10 70 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه368کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 60 80 10 60 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه371کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 60 50 10 60 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه375کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 70 40 10 80 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه378کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 60 80 40 10 80 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه385کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 60 60 10 30 80 50 70
نمونه کارنامه رتبه387کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 30 70 10 70 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه387کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 80 80 80 10 50 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه390کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 80 50 10 60 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه392کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 60 50 10 80 80 50 40
نمونه کارنامه رتبه394کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 50 80 10 80 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه397کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 80 50 10 50 70 50 80
نمونه کارنامه رتبه398کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 60 50 40 10 60 60 50 80
نمونه کارنامه رتبه403کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 70 60 70 10 60 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه404کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 60 60 10 70 80 50 50
نمونه کارنامه رتبه406کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 80 70 90 10 60 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه407کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 80 40 10 80 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه411کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 60 60 80 10 70 50 70 60
نمونه کارنامه رتبه411کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 60 40 10 60 60 60 80
نمونه کارنامه رتبه413کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 50 90 10 70 60 40 70
نمونه کارنامه رتبه422کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 40 40 40 10 70 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه423کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 50 70 60 10 70 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه424کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 50 70 40 40 60 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه427کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 70 50 10 70 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه430کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 50 60 30 10 70 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه430کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 80 70 60 10 80 60 70 40
نمونه کارنامه رتبه432کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 60 80 10 70 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه436کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 70 90 10 10 50 80 40 50
نمونه کارنامه رتبه440کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 30 60 10 80 50 70 80
نمونه کارنامه رتبه447کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 50 70 30 10 70 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه447کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 70 50 10 60 80 40 50
نمونه کارنامه رتبه451کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 50 30 10 40 70 40 90
نمونه کارنامه رتبه451کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 60 50 10 70 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه453کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 80 80 50 10 80 60 40 50
نمونه کارنامه رتبه454کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 70 60 10 60 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه456کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 70 40 10 80 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه460کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 60 60 10 80 60 80 60
نمونه کارنامه رتبه462کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 40 50 40 10 60 80 40 60
نمونه کارنامه رتبه467کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 40 30 10 50 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه469کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 70 60 10 80 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه472کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 50 70 40 10 60 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه472کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 80 50 10 80 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه474کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 50 70 50 10 60 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه477کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 40 80 80 10 50 80 40 30
نمونه کارنامه رتبه478کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 80 60 60 10 40 70 30 60
نمونه کارنامه رتبه481کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 50 80 50 10 60 70 30 60
نمونه کارنامه رتبه481کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 70 30 50 10 70 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه484کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 60 50 10 60 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه489کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 50 70 30 10 50 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه490کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 80 70 60 10 40 70 80 50
نمونه کارنامه رتبه497کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 60 70 70 10 50 70 40 60
نمونه کارنامه رتبه498کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 50 50 40 10 90 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه498کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 70 80 60 10 50 60 40 70
نمونه کارنامه رتبه503کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 80 40 10 40 80 30 70
نمونه کارنامه رتبه506کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 70 60 10 40 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه506کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 70 60 50 10 50 70 40 50
نمونه کارنامه رتبه509کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 70 50 20 50 70 50 50 40
نمونه کارنامه رتبه514کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 60 80 10 40 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه516کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 50 70 30 10 60 80 60 50
نمونه کارنامه رتبه517کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 40 70 10 60 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه520کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 80 60 70 10 60 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه526کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 50 50 20 10 60 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه528کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 70 60 80 10 60 60 70 30
نمونه کارنامه رتبه532کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 50 80 50 10 70 70 60 40
نمونه کارنامه رتبه541کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 70 60 50 10 70 40 80 50
نمونه کارنامه رتبه543کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 60 40 10 70 70 40 60
نمونه کارنامه رتبه543کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 80 80 10 10 60 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه545کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 60 90 10 40 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه547کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 80 70 70 10 60 60 40 70
نمونه کارنامه رتبه550کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 90 70 40 10 70 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه552کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 20 40 10 80 70 70 40
نمونه کارنامه رتبه555کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 70 50 70 40 50 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه557کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 60 80 10 30 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه558کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 40 50 20 10 70 80 40 60
نمونه کارنامه رتبه559کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 90 70 80 10 50 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه561کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 50 50 10 60 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه562کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 50 60 40 10 80 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه570کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 50 30 90 10 70 70 40 50
نمونه کارنامه رتبه577کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 60 40 10 70 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه582کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 50 80 70 10 40 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه583کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 80 50 40 10 50 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه589کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 40 70 10 80 60 70 50
نمونه کارنامه رتبه590کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 70 40 10 50 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه593کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 70 60 10 60 70 40 60
نمونه کارنامه رتبه595کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 70 60 10 80 60 30 50
نمونه کارنامه رتبه597کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 50 70 70 10 70 50 80 50
نمونه کارنامه رتبه604کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 80 40 10 60 60 40 70
نمونه کارنامه رتبه606کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 50 50 40 30 70 50 40 40
نمونه کارنامه رتبه612کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 60 80 30 10 60 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه612کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 50 60 60 10 60 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه614کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 80 60 30 10 60 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه616کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 70 40 60 10 70 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه622کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 60 80 10 70 70 30 50
نمونه کارنامه رتبه623کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 70 70 70 10 70 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه625کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 50 80 70 10 60 70 50 40
نمونه کارنامه رتبه630کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 80 60 90 10 70 60 60 40
نمونه کارنامه رتبه634کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 60 90 10 90 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه641کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 40 50 40 10 60 80 30 70
نمونه کارنامه رتبه649کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 60 50 10 10 60 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه651کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 80 40 50 10 50 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه658کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 50 60 10 70 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه658کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 50 70 10 50 50 70 70
نمونه کارنامه رتبه661کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 50 60 40 10 70 70 70 40
نمونه کارنامه رتبه665کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 50 50 10 70 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه665کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 50 60 10 10 70 60 80 60
نمونه کارنامه رتبه667کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 60 50 60 10 70 70 30 60
نمونه کارنامه رتبه668کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 60 80 40 10 70 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه682کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 50 50 70 40 50 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه684کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 70 50 30 10 80 60 30 60
نمونه کارنامه رتبه692کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 80 70 90 10 70 60 60 40
نمونه کارنامه رتبه696کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 50 40 80 10 80 70 80 50
نمونه کارنامه رتبه699کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 80 50 60 10 60 50 60 50
نمونه کارنامه رتبه699کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 60 60 40 10 70 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه701کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 70 90 60 10 60 60 40 50
نمونه کارنامه رتبه702کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 50 50 80 10 80 30 60 70
نمونه کارنامه رتبه708کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 50 70 40 10 60 70 20 50
نمونه کارنامه رتبه708کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 90 50 20 10 50 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه710کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 60 40 50 10 60 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه712کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 70 60 10 70 70 60 30
نمونه کارنامه رتبه714کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 50 50 30 60 60 50 20
نمونه کارنامه رتبه717کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 50 60 10 30 50 40 40 60
نمونه کارنامه رتبه719کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 30 90 10 80 50 60 60
نمونه کارنامه رتبه731کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 20 60 70 10 90 50 70 40
نمونه کارنامه رتبه731کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 70 60 60 10 80 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه735کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 70 70 10 60 70 40 50
نمونه کارنامه رتبه737کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 40 30 10 60 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه750کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 90 50 10 50 60 50 40
نمونه کارنامه رتبه754کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 50 40 50 10 70 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه756کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 70 60 10 30 70 20 70
نمونه کارنامه رتبه759کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 60 50 10 70 60 40 70
نمونه کارنامه رتبه768کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 60 70 10 50 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه779کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 70 60 60 10 50 60 40 70
نمونه کارنامه رتبه779کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 70 70 50 10 70 50 70 50
نمونه کارنامه رتبه787کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 60 70 10 40 60 20 80
نمونه کارنامه رتبه790کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 70 70 10 50 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه798کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 60 60 50 10 70 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه798کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 50 60 60 10 70 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه802کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 50 40 30 10 80 50 70 60
نمونه کارنامه رتبه809کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 60 70 10 30 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه817کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 70 60 10 70 40 70 60
نمونه کارنامه رتبه817کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 80 60 20 60 70 30 40
نمونه کارنامه رتبه819کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 70 80 70 20 50 60 30 40
نمونه کارنامه رتبه819کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 50 50 10 60 70 40 50
نمونه کارنامه رتبه826کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 70 50 30 40 40 50 40 30
نمونه کارنامه رتبه828کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 50 40 10 60 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه830کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 60 20 10 50 60 30 60
نمونه کارنامه رتبه832کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 50 40 50 10 80 40 80 60
نمونه کارنامه رتبه837کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 60 70 10 60 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه837کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 60 40 10 70 70 60 40
نمونه کارنامه رتبه851کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 50 80 90 10 30 60 40 40
نمونه کارنامه رتبه853کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 40 40 60 10 60 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه857کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 50 70 10 10 50 70 40 50
نمونه کارنامه رتبه860کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 50 40 10 50 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه862کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 20 60 30 10 70 50 70 50
نمونه کارنامه رتبه870کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 70 30 10 40 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه871کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 90 60 80 10 30 70 30 60
نمونه کارنامه رتبه876کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 40 70 60 10 60 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه882کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 40 40 10 60 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه887کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 40 70 10 60 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه889کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 60 50 10 80 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه901کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 50 50 10 60 50 60 60
نمونه کارنامه رتبه901کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 50 40 10 50 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه901کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 40 40 10 60 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه906کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 70 90 60 10 50 60 30 40
نمونه کارنامه رتبه906کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 50 60 10 70 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه910کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 30 60 20 10 40 80 40 50
نمونه کارنامه رتبه913کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 80 60 10 50 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه916کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 70 60 50 20 50 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه918کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 80 60 40 10 70 50 60 40
نمونه کارنامه رتبه919کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 70 30 10 60 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه929کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 40 50 30 10 70 60 30 70
نمونه کارنامه رتبه929کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 80 70 70 10 40 70 40 60
نمونه کارنامه رتبه933کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 50 50 10 70 70 40 50
نمونه کارنامه رتبه935کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 80 20 10 40 50 50 70
نمونه کارنامه رتبه943کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 30 80 10 50 60 30 60
نمونه کارنامه رتبه943کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 70 30 10 70 50 30 60
نمونه کارنامه رتبه947کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 70 40 30 10 40 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه955کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 80 40 10 60 60 30 60
نمونه کارنامه رتبه966کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 80 80 20 30 40 40 30 50
نمونه کارنامه رتبه968کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 60 50 10 70 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه970کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 90 50 10 60 60 40 40
نمونه کارنامه رتبه975کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 80 70 10 60 50 30 60
نمونه کارنامه رتبه981کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 60 80 10 30 50 40 70
نمونه کارنامه رتبه985کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 60 80 50 10 50 60 20 50
نمونه کارنامه رتبه987کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 70 70 20 10 60 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه988کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 80 10 10 60 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه989کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 70 80 40 10 60 60 40 50
نمونه کارنامه رتبه995کنکور تجربی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 40 80 60 10 70 60 50 40

 

عضویت در کانال  کنکور سراسری 97

نظر خود را بنویسید