کارنامه های کنکور ریاضی

برای انتخاب رشته کنکور ریاضی 97، تمام داوطلبان به دنبال آن هستند که وضعیت رتبه های مشابه خود را در کنکور ریاضی 96 بدانند تا بتوانند انتخابی منطقی داشته باشند.

نمونه کارنامه های کنکور ریاضی 96

برای انتخاب رشته کنکور ریاضی 97، تمام داوطلبان به دنبال آن هستند که وضعیت رتبه های مشابه خود را در کنکور ریاضی 96 بدانند تا بتوانند انتخابی منطقی داشته باشند. در زیر رتبه های کنکور ریاضی 96 به تفکیک سهمیه مناطق و سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور سراسری ریاضی ارائه شده است.

 

عضویت در کانال  کنکور سراسری 97

 

نمونه کارنامه های رتبه های زیر 1000 کنکور ریاضی 96 (سهمیه منطفه 1)

 

نمونه کارنامه  منطقه ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی
نمونه کارنامه رتبه 1 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 90 90 90 90 100 90 90
نمونه کارنامه رتبه 3 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 90 90 90 70 90 100 90
نمونه کارنامه رتبه 4 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 90 80 90 100 90 90
نمونه کارنامه رتبه 5 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 90 80 90 90 90 90
نمونه کارنامه رتبه 8 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 90 90 80 100 100 90 80
نمونه کارنامه رتبه 9 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 90 90 100 90 80 90
نمونه کارنامه رتبه 10 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 90 90 90 90 80
نمونه کارنامه رتبه 11 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 90 80 90 90 90 80
نمونه کارنامه رتبه 12 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 80 90 100 90 80 80
نمونه کارنامه رتبه 13 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 90 80 80 90 100 80 70
نمونه کارنامه رتبه 17 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 90 90 90 90 90 60 80
نمونه کارنامه رتبه 22 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 90 70 100 100 70 80
نمونه کارنامه رتبه 25 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 90 90 90 100 80 70 80
نمونه کارنامه رتبه 28 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 90 70 70 90 70 80
نمونه کارنامه رتبه 32 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 90 80 90 90 80 80
نمونه کارنامه رتبه 33 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 90 90 90 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه 36 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 80 80 80 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه 39 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 90 90 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه 42 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 90 90 70 100 80 70 80
نمونه کارنامه رتبه 44 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 90 90 80 70 90 80 70
نمونه کارنامه رتبه 45 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 90 70 80 90 80 70
نمونه کارنامه رتبه 47 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 90 80 90 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه 50 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 50 80 90 80 80
نمونه کارنامه رتبه 52 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 90 100 80 90 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه 56 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 90 60 90 80 90 80
نمونه کارنامه رتبه 57 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 100 80 90 90 70 70
نمونه کارنامه رتبه 62 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 80 80 80 80 70 80
نمونه کارنامه رتبه 63 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 70 80 80 80 90
نمونه کارنامه رتبه 66 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 50 70 90 80 70 90
نمونه کارنامه رتبه 75 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 80 90 90 70 70
نمونه کارنامه رتبه 84 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 90 80 70 80 70 80 80
نمونه کارنامه رتبه 86 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 70 70 80 70 80
نمونه کارنامه رتبه 90 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 100 90 70 80 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه 94 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 80 90 80 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه 97 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 40 90 50 80 90 70 80
نمونه کارنامه رتبه 98 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 70 70 70 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه 101 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 80 90 50 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه 104 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 90 80 100 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه 105 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 100 100 100 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه 108 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 90 90 80 70 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه 110 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 100 90 80 90 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه 111 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 90 80 80 80 80 60
نمونه کارنامه رتبه 112 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 90 70 80 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه 113 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 90 60 80 80 70 80
نمونه کارنامه رتبه 115 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 90 90 80 80 70 60 80
نمونه کارنامه رتبه 120 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 90 90 80 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه 128 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 90 70 90 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه 130 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 90 60 70 80 50
نمونه کارنامه رتبه 131 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 90 80 70 80 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه 134 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 70 70 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه 137 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 80 80 90 60 80 70
نمونه کارنامه رتبه 138 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 90 80 90 80 70 50
نمونه کارنامه رتبه 139 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 90 90 60 90 60 70 80
نمونه کارنامه رتبه 143 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 80 70 90 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه 145 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 80 90 70 70 60 80
نمونه کارنامه رتبه 150 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 80 60 40 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه 158 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 90 100 70 70 60 70 50
نمونه کارنامه رتبه 159 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 70 70 90 80 70 50
نمونه کارنامه رتبه 162 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 50 90 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه 163 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 100 60 80 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه 164 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 70 60 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه 165 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 70 80 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه 169 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 70 80 100 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه 170 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 90 60 90 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه 178 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 80 80 80 50 70
نمونه کارنامه رتبه 180 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 90 90 50 70 90 40
نمونه کارنامه رتبه 183 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 90 80 90 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه 191 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 90 70 90 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه 192 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 70 90 90 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه 193 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 90 70 80 90 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه 200 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 80 100 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه 204 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 100 80 80 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه 205 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 90 90 50 80 50 70
نمونه کارنامه رتبه 209 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 80 90 70 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه 210 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 70 60 60 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه 211 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 80 80 80 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه 213 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 70 90 80 40 80
نمونه کارنامه رتبه 217 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 90 70 100 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه 220 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 60 90 70 80 60
نمونه کارنامه رتبه 221 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 100 80 80 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه 222 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 70 50 90 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه 224 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 90 70 70 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه 226 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 70 80 70 50 60 80
نمونه کارنامه رتبه 227 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 90 60 70 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه 230 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 80 80 80 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه 232 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 70 70 50 80 70 50
نمونه کارنامه رتبه 234 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 100 80 80 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه 239 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 90 60 50 70 80 60
نمونه کارنامه رتبه 241 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 90 70 90 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه 246 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 80 90 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه 250 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 60 70 80 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه 251 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 70 70 90 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه 259 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 90 70 70 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه 261 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 60 50 70 80 90 20
نمونه کارنامه رتبه 267 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 50 70 90 70 80 50
نمونه کارنامه رتبه 269 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 90 70 80 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه 271 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 80 60 90 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه 272 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 50 70 80 60 60 80
نمونه کارنامه رتبه 274 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 90 90 90 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه 280 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 90 90 90 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه 281 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 60 90 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه 283 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 70 60 90 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه 286 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 90 80 90 70 60 40
نمونه کارنامه رتبه 294 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 90 90 70 70 60 30 80
نمونه کارنامه رتبه 300 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 90 80 80 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه 302 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 60 70 30 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه 313 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 90 50 90 80 60 30
نمونه کارنامه رتبه 316 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 60 90 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه 319 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 70 70 90 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه 330 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 70 50 60 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه 333 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 60 70 80 70 40
نمونه کارنامه رتبه 335 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 90 60 80 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه 337 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 60 70 30 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه 341 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 90 70 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه 346 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 60 60 70 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه 347 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 80 70 60 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه 349 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 90 50 70 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه 351 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 80 70 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه 363 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 70 60 50 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه 365 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 70 50 90 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه 367 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 70 60 90 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه 371 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 90 90 60 90 60 60 40
نمونه کارنامه رتبه 375 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 70 70 50 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه 376 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 70 70 70 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه 377 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 70 70 70 60 40 80
نمونه کارنامه رتبه 378 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 70 70 50 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه 380 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 50 80 60 60 70 50
نمونه کارنامه رتبه 381 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 80 100 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه 382 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 60 80 80 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه 383 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 90 70 60 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه 399 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 80 90 60 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه 401 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 60 90 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه 406 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 60 80 70 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه 412 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 60 60 60 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه 417 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 60 90 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه 424 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 40 80 50 60 80
نمونه کارنامه رتبه 437 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 70 80 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه 440 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 70 80 70 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه 442 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 60 70 90 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه 443 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 60 70 80 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه 451 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 70 60 80 80 70 40
نمونه کارنامه رتبه 453 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 80 30 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه 455 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 60 70 80 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه 459 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 100 70 90 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه 460 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 90 70 80 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه 464 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 40 70 60 90 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه 466 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 70 60 50 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه 474 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 60 70 80 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه 476 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 80 70 80 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه 486 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 90 70 80 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه 490 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 50 70 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه 496 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 70 70 80 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه 503 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 80 50 80 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه 505 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 70 70 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه 506 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 90 70 50 40 50 80
نمونه کارنامه رتبه 511 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 40 90 60 100 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه 513 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 60 50 60 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه 516 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 70 100 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه 518 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 90 60 30 50 60 50
نمونه کارنامه رتبه 521 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 70 70 50 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه 528 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 50 60 80 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه 531 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 40 60 70 30 60 80 50
نمونه کارنامه رتبه 538 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 30 60 50 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه 540 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 20 50 50 60 60 80
نمونه کارنامه رتبه 547 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 70 90 70 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه 557 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 70 60 80 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه 562 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 60 60 70 60 70 50
نمونه کارنامه رتبه 570 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 50 70 30 70 70 20
نمونه کارنامه رتبه 573 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 50 60 70 70 60 40
نمونه کارنامه رتبه 574 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 20 50 80 50 70 70
نمونه کارنامه رتبه 576 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 60 40 50 70 70
نمونه کارنامه رتبه 577 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 70 70 40 70 60 40
نمونه کارنامه رتبه 578 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 70 50 80 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه 579 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 40 70 50 10 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه 583 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 70 80 50 60 70 30
نمونه کارنامه رتبه 587 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 40 70 60 50 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه 590 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 70 60 100 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه 592 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 80 100 40 50 50
نمونه کارنامه رتبه 593 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 40 70 70 50 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه 595 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 50 80 50 40 70
نمونه کارنامه رتبه 597 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 70 80 60 50 60 60
نمونه کارنامه رتبه 601 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 80 50 50 50 60 60
نمونه کارنامه رتبه 604 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 60 70 70 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه 606 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 60 60 80 60 60 40
نمونه کارنامه رتبه 609 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 60 60 70 50 50 80
نمونه کارنامه رتبه 612 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 90 80 80 40 50 40 60
نمونه کارنامه رتبه 613 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 70 30 40 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه 617 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 90 70 50 50 70 40
نمونه کارنامه رتبه 623 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 50 70 80 50 60 40
نمونه کارنامه رتبه 626 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 60 70 80 60 70 30
نمونه کارنامه رتبه 631 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 70 60 60 50 60 60
نمونه کارنامه رتبه 636 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 70 40 40 80 50 50
نمونه کارنامه رتبه 638 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 60 80 60 60 40
نمونه کارنامه رتبه 644 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 90 50 90 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه 647 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 60 70 50 70 60 40
نمونه کارنامه رتبه 657 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 70 80 80 60 60 40
نمونه کارنامه رتبه 661 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 60 20 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه 663 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 70 90 60 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه 665 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 50 80 60 40 70
نمونه کارنامه رتبه 667 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 40 70 60 70 70 70 40
نمونه کارنامه رتبه 672 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 90 70 60 60 40 70
نمونه کارنامه رتبه 678 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 50 70 70 60 60 40
نمونه کارنامه رتبه 682 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 70 70 20 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه 691 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 70 50 50 40 70
نمونه کارنامه رتبه 694 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 60 50 80 60 70 50
نمونه کارنامه رتبه 697 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 70 70 20 60 60 40
نمونه کارنامه رتبه 700 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 70 60 50 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه 701 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 20 60 50 80 60 40
نمونه کارنامه رتبه 702 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 50 60 80 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه 704 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 80 70 60 60 30
نمونه کارنامه رتبه 706 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 70 60 80 70 60 40
نمونه کارنامه رتبه 715 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 80 60 70 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه 718 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 70 40 70 50 60 50
نمونه کارنامه رتبه 725 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 50 60 50 70 80 20
نمونه کارنامه رتبه 729 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 40 30 70 80 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه 731 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 50 50 70 40 60
نمونه کارنامه رتبه 737 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 40 40 70 80 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه 743 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 60 70 20 30 30 80
نمونه کارنامه رتبه 748 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 50 60 50 70 50 40
نمونه کارنامه رتبه 757 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 90 70 90 50 40 40
نمونه کارنامه رتبه 763 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 40 40 60 90 50 70 50
نمونه کارنامه رتبه 770 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 30 40 90 70 40 60
نمونه کارنامه رتبه 772 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 60 70 50 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه 774 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 70 50 40 70 60 30
نمونه کارنامه رتبه 777 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 60 70 30 60 50 40
نمونه کارنامه رتبه 779 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 90 40 50 30 60
نمونه کارنامه رتبه 783 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 80 80 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه 785 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 70 50 80 50 60 50
نمونه کارنامه رتبه 791 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 90 60 80 50 60 30
نمونه کارنامه رتبه 792 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 70 70 80 40 50 60
نمونه کارنامه رتبه 794 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 70 60 70 40 50
نمونه کارنامه رتبه 797 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 80 80 80 60 60 30
نمونه کارنامه رتبه 801 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 70 80 70 50 60 50
نمونه کارنامه رتبه 802 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 70 70 90 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه 804 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 60 40 60 50 40
نمونه کارنامه رتبه 812 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 60 70 100 60 30 60
نمونه کارنامه رتبه 817 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 60 50 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه 819 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 30 50 90 40 50 80
نمونه کارنامه رتبه 822 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 40 40 60 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه 824 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 30 80 70 80 40 60 70
نمونه کارنامه رتبه 830 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 60 70 80 40 40 60
نمونه کارنامه رتبه 833 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 60 70 50 50 40
نمونه کارنامه رتبه 835 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 60 40 60 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه 842 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 60 30 70 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه 844 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 80 60 70 50 50 40
نمونه کارنامه رتبه 845 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 70 50 40 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه 849 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 50 80 20 30 60 70
نمونه کارنامه رتبه 852 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 40 90 80 80 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه 873 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 20 70 70 70 70 60 40
نمونه کارنامه رتبه 878 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 70 60 50 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه 882 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 90 80 70 80 50 50 30
نمونه کارنامه رتبه 885 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 60 60 90 50 40 50
نمونه کارنامه رتبه 887 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 60 70 80 60 60 30
نمونه کارنامه رتبه 889 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 70 50 30 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه 893 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 70 60 30 60 50 40
نمونه کارنامه رتبه 899 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 40 70 60 70 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه 902 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 70 40 50 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه 903 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 70 60 50 50 60 40
نمونه کارنامه رتبه 909 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 70 70 80 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه 917 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 70 70 80 60 60 30
نمونه کارنامه رتبه 920 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 30 80 50 80 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه 925 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 50 80 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه 929 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 80 70 40 40 60
نمونه کارنامه رتبه 930 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 60 70 80 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه 933 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 70 40 60 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه 934 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 40 80 70 90 40 60 50
نمونه کارنامه رتبه 939 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 70 60 90 50 50 40
نمونه کارنامه رتبه 944 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 90 70 80 60 40 50
نمونه کارنامه رتبه 950 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 30 30 80 90 70 40 30
نمونه کارنامه رتبه 952 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 70 50 60 60 30 50
نمونه کارنامه رتبه 956 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 40 50 70 40 60 70 30
نمونه کارنامه رتبه 959 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 40 50 30 80 60 70 50
نمونه کارنامه رتبه 961 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 60 50 50 70 50 30
نمونه کارنامه رتبه 963 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 60 80 70 90 40 40 60
نمونه کارنامه رتبه 974 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 40 40 60 90 60 60 40
نمونه کارنامه رتبه 977 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 80 60 70 50 50 30
نمونه کارنامه رتبه 980 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 70 60 90 30 50 60
نمونه کارنامه رتبه 984 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 80 90 80 90 40 40 30
نمونه کارنامه رتبه 990 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 90 70 70 50 40 40
نمونه کارنامه رتبه 995 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 50 80 60 80 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه 997 کنکور ریاضی 96 منطقه 1 70 70 30 90 50 30 70

 

عضویت در کانال  کنکور سراسری 97

 

نمونه کارنامه های رتبه های زیر 1000 کنکور ریاضی 96 (سهمیه منطفه 2)

 

نمونه کارنامه منطقه  ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی
نمونه کارنامه رتبه 1 ریاضی 96 منطقه 2 80 90 80 100 100 90 100
نمونه کارنامه رتبه 2 ریاضی 96 منطقه 2 90 80 80 80 100 90 90
نمونه کارنامه رتبه 3 ریاضی 96 منطقه 2 70 90 70 90 90 90 80
نمونه کارنامه رتبه 5 ریاضی 96 منطقه 2 80 80 80 80 90 90 90
نمونه کارنامه رتبه 6 ریاضی 96 منطقه 2 80 90 80 80 90 90 90
نمونه کارنامه رتبه 7 ریاضی 96 منطقه 2 90 90 70 80 90 90 80
نمونه کارنامه رتبه 8 ریاضی 96 منطقه 2 80 90 80 70 80 90 90
نمونه کارنامه رتبه9ریاضی 96 منطقه 2 90 90 90 90 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه 10 ریاضی 96 منطقه 2 90 90 80 90 80 70 80
نمونه کارنامه رتبه 11 ریاضی 96 منطقه 2 80 90 90 90 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه 12ریاضی 96 منطقه 2 90 80 80 90 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه 13ریاضی 96 منطقه 2 70 90 70 90 90 80 80
نمونه کارنامه رتبه 14ریاضی 96 منطقه 2 90 80 80 70 80 90 60
نمونه کارنامه رتبه 16ریاضی 96 منطقه 2 80 90 70 90 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه 18ریاضی 96 منطقه 2 90 80 80 80 90 80 60
نمونه کارنامه رتبه 19ریاضی 96 منطقه 2 60 80 90 80 80 80 90
نمونه کارنامه رتبه 20ریاضی 96 منطقه 2 90 90 70 70 90 80 70
نمونه کارنامه رتبه21ریاضی 96 منطقه 2 90 70 70 90 90 80 70
نمونه کارنامه رتبه 22ریاضی 96 منطقه 2 80 80 70 90 90 80 80
نمونه کارنامه رتبه 23ریاضی 96 منطقه 2 80 100 80 50 80 70 90
نمونه کارنامه رتبه 24ریاضی 96 منطقه 2 80 90 90 70 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه 25ریاضی 96 منطقه 2 90 90 100 90 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه 26ریاضی 96 منطقه 2 70 80 70 50 80 90 80
نمونه کارنامه رتبه 27ریاضی 96 منطقه 2 90 90 90 90 80 80 60
نمونه کارنامه رتبه 28ریاضی 96 منطقه 2 70 70 60 60 80 90 80
نمونه کارنامه رتبه 29ریاضی 96 منطقه 2 80 80 90 90 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه 30ریاضی 96 منطقه 2 80 90 70 100 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه 31ریاضی 96 منطقه 2 90 80 90 90 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه 32ریاضی 96 منطقه 2 100 90 80 80 80 80 50
نمونه کارنامه رتبه 33 ریاضی 96 منطقه 2 80 90 60 90 70 90 80
نمونه کارنامه رتبه 34 ریاضی 96 منطقه 2 60 70 70 50 90 80 70
نمونه کارنامه رتبه 35 ریاضی 96 منطقه 2 90 80 80 80 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه 36 ریاضی 96 منطقه 2 70 90 80 80 80 80 60
نمونه کارنامه رتبه 37 ریاضی 96 منطقه 2 80 80 80 90 70 90 70
نمونه کارنامه رتبه 37 ریاضی 96 منطقه 2 60 90 80 70 90 80 70
نمونه کارنامه رتبه 39 ریاضی 96 منطقه 2 80 80 80 80 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه40ریاضی 96 منطقه 2 70 70 70 50 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه41ریاضی 96 منطقه 2 80 100 70 90 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه42ریاضی 96 منطقه 2 60 80 90 80 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه43ریاضی 96 منطقه 2 70 90 90 70 90 80 30
نمونه کارنامه رتبه44ریاضی 96 منطقه 2 90 90 80 90 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه46ریاضی 96 منطقه 2 80 80 70 60 80 80 50
نمونه کارنامه رتبه47ریاضی 96 منطقه 2 50 80 80 70 90 70 70
نمونه کارنامه رتبه48ریاضی 96 منطقه 2 70 70 70 60 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه49ریاضی 96 منطقه 2 70 80 80 80 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه50ریاضی 96 منطقه 2 80 90 70 60 60 70 80
نمونه کارنامه رتبه52ریاضی 96 منطقه 2 90 90 80 90 60 60 80
نمونه کارنامه رتبه53ریاضی 96 منطقه 2 90 90 90 50 70 50 80
نمونه کارنامه رتبه54ریاضی 96 منطقه 2 70 80 60 70 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه55ریاضی 96 منطقه 2 80 70 80 70 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه56ریاضی 96 منطقه 2 40 90 80 90 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه57ریاضی 96 منطقه 2 50 70 70 80 80 90 60
نمونه کارنامه رتبه58ریاضی 96 منطقه 2 70 70 80 80 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه59ریاضی 96 منطقه 2 90 90 60 80 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه60ریاضی 96 منطقه 2 80 80 80 90 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه62ریاضی 96 منطقه 2 80 90 70 80 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه63ریاضی 96 منطقه 2 60 70 50 70 90 70 60
نمونه کارنامه رتبه64ریاضی 96 منطقه 2 70 90 70 80 60 70 80
نمونه کارنامه رتبه66ریاضی 96 منطقه 2 80 70 80 60 70 60 80
نمونه کارنامه رتبه67ریاضی 96 منطقه 2 70 90 80 90 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه68ریاضی 96 منطقه 2 70 80 90 100 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه69ریاضی 96 منطقه 2 60 90 70 90 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه70ریاضی 96 منطقه 2 80 90 60 90 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه71ریاضی 96 منطقه 2 70 80 60 50 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه73ریاضی 96 منطقه 2 70 90 80 90 60 50 80
نمونه کارنامه رتبه74ریاضی 96 منطقه 2 80 90 70 90 80 50 50
نمونه کارنامه رتبه75ریاضی 96 منطقه 2 80 50 50 80 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه77ریاضی 96 منطقه 2 90 90 70 90 50 70 80
نمونه کارنامه رتبه78ریاضی 96 منطقه 2 70 90 60 80 80 60 70
نمونه کارنامه رتبه79ریاضی 96 منطقه 2 80 80 60 60 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه81ریاضی 96 منطقه 2 70 70 60 80 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه82ریاضی 96 منطقه 2 60 80 80 90 70 80 60
نمونه کارنامه رتبه84ریاضی 96 منطقه 2 70 60 60 90 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه85ریاضی 96 منطقه 2 90 90 70 40 80 80 50
نمونه کارنامه رتبه86ریاضی 96 منطقه 2 80 100 60 90 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه88ریاضی 96 منطقه 2 80 90 70 80 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه89ریاضی 96 منطقه 2 70 70 80 40 60 60 80
نمونه کارنامه رتبه90ریاضی 96 منطقه 2 70 90 90 70 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه91ریاضی 96 منطقه 2 80 90 70 50 60 70 80
نمونه کارنامه رتبه93ریاضی 96 منطقه 2 70 80 70 60 70 60 80
نمونه کارنامه رتبه97ریاضی 96 منطقه 2 60 70 70 60 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه97ریاضی 96 منطقه 2 50 70 70 90 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه99ریاضی 96 منطقه 2 60 70 80 60 60 80 70
نمونه کارنامه رتبه101ریاضی 96 منطقه 2 80 80 60 80 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه103ریاضی 96 منطقه 2 80 90 60 80 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه104ریاضی 96 منطقه 2 60 70 70 80 60 90 60
نمونه کارنامه رتبه106ریاضی 96 منطقه 2 60 100 70 70 80 50 60
نمونه کارنامه رتبه107ریاضی 96 منطقه 2 60 70 50 90 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه108ریاضی 96 منطقه 2 70 80 60 90 60 80 60
نمونه کارنامه رتبه109ریاضی 96 منطقه 2 80 80 80 70 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه110ریاضی 96 منطقه 2 70 90 70 90 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه111ریاضی 96 منطقه 2 70 70 70 60 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه112ریاضی 96 منطقه 2 80 80 70 40 60 70 80
نمونه کارنامه رتبه113ریاضی 96 منطقه 2 60 90 50 70 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه115ریاضی 96 منطقه 2 90 90 50 80 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه116ریاضی 96 منطقه 2 30 70 50 80 80 70 80
نمونه کارنامه رتبه118ریاضی 96 منطقه 2 70 70 70 80 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه119ریاضی 96 منطقه 2 80 90 70 70 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه120ریاضی 96 منطقه 2 70 90 80 100 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه121ریاضی 96 منطقه 2 60 60 40 100 70 80 60
نمونه کارنامه رتبه122ریاضی 96 منطقه 2 80 90 70 100 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه123ریاضی 96 منطقه 2 70 70 70 70 80 50 70
نمونه کارنامه رتبه126ریاضی 96 منطقه 2 90 70 50 80 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه127ریاضی 96 منطقه 2 50 40 60 30 60 90 70
نمونه کارنامه رتبه128ریاضی 96 منطقه 2 50 70 70 70 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه129ریاضی 96 منطقه 2 60 50 60 60 70 80 60
نمونه کارنامه رتبه131ریاضی 96 منطقه 2 90 90 60 80 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه131ریاضی 96 منطقه 2 80 60 90 50 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه133ریاضی 96 منطقه 2 80 80 60 70 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه134ریاضی 96 منطقه 2 40 70 60 70 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه135ریاضی 96 منطقه 2 70 70 80 80 50 70 70
نمونه کارنامه رتبه137ریاضی 96 منطقه 2 70 70 40 100 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه137ریاضی 96 منطقه 2 70 90 60 90 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه139ریاضی 96 منطقه 2 60 80 90 60 50 60 80
نمونه کارنامه رتبه141ریاضی 96 منطقه 2 80 80 70 70 50 60 70
نمونه کارنامه رتبه142ریاضی 96 منطقه 2 70 60 70 90 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه146ریاضی 96 منطقه 2 60 80 90 70 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه147ریاضی 96 منطقه 2 60 70 60 30 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه149ریاضی 96 منطقه 2 70 70 60 70 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه151ریاضی 96 منطقه 2 70 90 80 90 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه152ریاضی 96 منطقه 2 80 70 80 80 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه153ریاضی 96 منطقه 2 90 80 60 70 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه155ریاضی 96 منطقه 2 60 80 90 70 50 60 70
نمونه کارنامه رتبه156ریاضی 96 منطقه 2 70 70 70 50 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه158ریاضی 96 منطقه 2 50 70 70 90 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه159ریاضی 96 منطقه 2 50 90 70 80 80 70 20
نمونه کارنامه رتبه160ریاضی 96 منطقه 2 70 70 40 50 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه161ریاضی 96 منطقه 2 60 90 70 90 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه162ریاضی 96 منطقه 2 50 70 80 100 50 70 70
نمونه کارنامه رتبه164ریاضی 96 منطقه 2 90 90 80 90 60 60 20
نمونه کارنامه رتبه164ریاضی 96 منطقه 2 70 100 70 70 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه166ریاضی 96 منطقه 2 80 70 70 90 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه168ریاضی 96 منطقه 2 50 60 70 70 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه169ریاضی 96 منطقه 2 40 90 90 90 80 60 40
نمونه کارنامه رتبه170ریاضی 96 منطقه 2 60 70 60 40 80 60 50
نمونه کارنامه رتبه172ریاضی 96 منطقه 2 60 80 70 80 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه174ریاضی 96 منطقه 2 60 70 70 80 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه175ریاضی 96 منطقه 2 70 90 70 50 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه176ریاضی 96 منطقه 2 40 70 70 90 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه177ریاضی 96 منطقه 2 60 90 70 70 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه178ریاضی 96 منطقه 2 70 70 60 90 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه180ریاضی 96 منطقه 2 90 80 60 80 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه181ریاضی 96 منطقه 2 70 80 70 70 70 40 70
نمونه کارنامه رتبه182ریاضی 96 منطقه 2 80 80 70 70 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه184ریاضی 96 منطقه 2 90 90 80 90 40 60 60
نمونه کارنامه رتبه184ریاضی 96 منطقه 2 70 80 70 70 70 60 40
نمونه کارنامه رتبه184ریاضی 96 منطقه 2 90 50 70 30 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه186ریاضی 96 منطقه 2 60 30 50 70 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه188ریاضی 96 منطقه 2 60 90 80 70 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه190ریاضی 96 منطقه 2 80 90 80 50 50 50 70
نمونه کارنامه رتبه190ریاضی 96 منطقه 2 80 90 70 60 50 60 60
نمونه کارنامه رتبه193ریاضی 96 منطقه 2 80 80 60 70 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه194ریاضی 96 منطقه 2 70 80 60 60 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه196ریاضی 96 منطقه 2 70 50 80 80 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه197ریاضی 96 منطقه 2 60 70 60 40 70 50 80
نمونه کارنامه رتبه198ریاضی 96 منطقه 2 60 60 60 70 80 60 50
نمونه کارنامه رتبه199ریاضی 96 منطقه 2 60 50 60 80 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه201ریاضی 96 منطقه 2 60 50 70 60 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه202ریاضی 96 منطقه 2 90 80 80 70 60 30 60
نمونه کارنامه رتبه207ریاضی 96 منطقه 2 60 50 60 90 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه208ریاضی 96 منطقه 2 60 90 70 70 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه209ریاضی 96 منطقه 2 60 60 80 100 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه211ریاضی 96 منطقه 2 60 80 60 80 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه212ریاضی 96 منطقه 2 50 80 60 80 70 70 40
نمونه کارنامه رتبه213ریاضی 96 منطقه 2 90 70 80 90 60 50 40
نمونه کارنامه رتبه214ریاضی 96 منطقه 2 70 80 70 90 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه216ریاضی 96 منطقه 2 60 50 60 90 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه220ریاضی 96 منطقه 2 60 90 70 90 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه221ریاضی 96 منطقه 2 50 40 60 40 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه221ریاضی 96 منطقه 2 60 50 60 70 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه223ریاضی 96 منطقه 2 20 70 40 80 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه224ریاضی 96 منطقه 2 80 100 90 70 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه225ریاضی 96 منطقه 2 80 70 70 60 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه226ریاضی 96 منطقه 2 60 80 60 70 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه227ریاضی 96 منطقه 2 60 70 70 80 50 70 60
نمونه کارنامه رتبه232ریاضی 96 منطقه 2 70 70 70 100 40 50 70
نمونه کارنامه رتبه232ریاضی 96 منطقه 2 80 80 70 80 60 60 40
نمونه کارنامه رتبه236ریاضی 96 منطقه 2 60 70 70 60 80 50 40
نمونه کارنامه رتبه238ریاضی 96 منطقه 2 60 80 70 40 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه239ریاضی 96 منطقه 2 50 70 50 60 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه240ریاضی 96 منطقه 2 70 70 60 70 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه241ریاضی 96 منطقه 2 70 60 60 70 50 50 70
نمونه کارنامه رتبه242ریاضی 96 منطقه 2 70 70 50 20 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه244ریاضی 96 منطقه 2 50 80 60 70 70 60 60
نمونه کارنامه رتبه246ریاضی 96 منطقه 2 60 70 70 80 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه247ریاضی 96 منطقه 2 60 50 50 40 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه248ریاضی 96 منطقه 2 60 90 90 70 50 60 60
نمونه کارنامه رتبه249ریاضی 96 منطقه 2 50 70 70 70 50 50 80
نمونه کارنامه رتبه250ریاضی 96 منطقه 2 60 60 50 30 60 80 50
نمونه کارنامه رتبه252ریاضی 96 منطقه 2 70 60 60 80 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه253ریاضی 96 منطقه 2 60 80 60 80 50 60 60
نمونه کارنامه رتبه255ریاضی 96 منطقه 2 50 60 70 40 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه256ریاضی 96 منطقه 2 50 90 80 70 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه257ریاضی 96 منطقه 2 70 60 50 80 80 50 30
نمونه کارنامه رتبه258ریاضی 96 منطقه 2 60 50 80 50 50 60 70
نمونه کارنامه رتبه260ریاضی 96 منطقه 2 70 50 50 70 70 40 60
نمونه کارنامه رتبه261ریاضی 96 منطقه 2 80 70 40 70 50 60 70
نمونه کارنامه رتبه263ریاضی 96 منطقه 2 60 80 70 80 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه265ریاضی 96 منطقه 2 50 70 60 60 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه266ریاضی 96 منطقه 2 80 80 60 70 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه268ریاضی 96 منطقه 2 30 90 90 70 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه272ریاضی 96 منطقه 2 60 70 70 80 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه274ریاضی 96 منطقه 2 60 80 90 70 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه275ریاضی 96 منطقه 2 70 80 60 100 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه277ریاضی 96 منطقه 2 70 80 80 50 60 60 40
نمونه کارنامه رتبه279ریاضی 96 منطقه 2 70 60 60 50 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه279ریاضی 96 منطقه 2 60 90 70 80 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه279ریاضی 96 منطقه 2 60 70 80 80 60 60 40
نمونه کارنامه رتبه281ریاضی 96 منطقه 2 60 100 90 70 40 50 60
نمونه کارنامه رتبه281ریاضی 96 منطقه 2 60 80 80 40 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه283ریاضی 96 منطقه 2 60 100 80 70 50 60 50
نمونه کارنامه رتبه285ریاضی 96 منطقه 2 60 50 60 30 70 50 60
نمونه کارنامه رتبه286ریاضی 96 منطقه 2 60 70 60 80 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه287ریاضی 96 منطقه 2 70 80 70 70 50 40 70
نمونه کارنامه رتبه290ریاضی 96 منطقه 2 50 80 70 70 60 70 40
نمونه کارنامه رتبه292ریاضی 96 منطقه 2 60 50 80 70 50 70 40
نمونه کارنامه رتبه293ریاضی 96 منطقه 2 50 90 70 70 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه293ریاضی 96 منطقه 2 50 80 80 80 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه297ریاضی 96 منطقه 2 50 50 70 70 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه298ریاضی 96 منطقه 2 90 80 60 90 40 60 50
نمونه کارنامه رتبه298ریاضی 96 منطقه 2 50 80 70 70 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه301ریاضی 96 منطقه 2 60 70 60 90 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه304ریاضی 96 منطقه 2 50 80 70 80 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه305ریاضی 96 منطقه 2 60 80 50 80 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه308ریاضی 96 منطقه 2 80 80 60 40 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه309ریاضی 96 منطقه 2 70 60 50 40 50 60 60
نمونه کارنامه رتبه310ریاضی 96 منطقه 2 60 60 90 50 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه311ریاضی 96 منطقه 2 70 70 60 90 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه312ریاضی 96 منطقه 2 40 40 40 40 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه313ریاضی 96 منطقه 2 70 60 80 40 50 60 40
نمونه کارنامه رتبه314ریاضی 96 منطقه 2 60 70 70 40 60 60 40
نمونه کارنامه رتبه317ریاضی 96 منطقه 2 70 80 50 70 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه318ریاضی 96 منطقه 2 50 50 60 80 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه319ریاضی 96 منطقه 2 70 50 60 40 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه319ریاضی 96 منطقه 2 80 60 70 80 40 60 50
نمونه کارنامه رتبه323ریاضی 96 منطقه 2 70 70 70 60 50 60 60
نمونه کارنامه رتبه324ریاضی 96 منطقه 2 70 80 50 70 70 50 40
نمونه کارنامه رتبه324ریاضی 96 منطقه 2 50 60 30 80 70 80 30
نمونه کارنامه رتبه326ریاضی 96 منطقه 2 80 90 60 20 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه327ریاضی 96 منطقه 2 70 90 80 70 60 40 50
نمونه کارنامه رتبه329ریاضی 96 منطقه 2 40 50 80 60 60 70 40
نمونه کارنامه رتبه331ریاضی 96 منطقه 2 60 70 80 50 40 60 60
نمونه کارنامه رتبه332ریاضی 96 منطقه 2 70 80 90 60 40 40 60
نمونه کارنامه رتبه333ریاضی 96 منطقه 2 50 60 60 60 70 60 40
نمونه کارنامه رتبه335ریاضی 96 منطقه 2 50 80 90 70 40 50 50
نمونه کارنامه رتبه335ریاضی 96 منطقه 2 70 60 70 40 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه337ریاضی 96 منطقه 2 70 70 50 40 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه338ریاضی 96 منطقه 2 70 80 60 70 40 50 60
نمونه کارنامه رتبه338ریاضی 96 منطقه 2 70 90 70 40 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه340ریاضی 96 منطقه 2 60 60 70 70 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه342ریاضی 96 منطقه 2 60 70 80 70 40 40 70
نمونه کارنامه رتبه343ریاضی 96 منطقه 2 70 80 60 70 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه344ریاضی 96 منطقه 2 60 70 60 60 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه346ریاضی 96 منطقه 2 20 50 70 50 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه346ریاضی 96 منطقه 2 40 70 50 70 50 70 70
نمونه کارنامه رتبه348ریاضی 96 منطقه 2 60 80 50 70 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه349ریاضی 96 منطقه 2 60 80 60 90 50 70 30
نمونه کارنامه رتبه350ریاضی 96 منطقه 2 50 80 70 40 70 60 30
نمونه کارنامه رتبه352ریاضی 96 منطقه 2 60 80 50 60 50 70 50
نمونه کارنامه رتبه354ریاضی 96 منطقه 2 50 80 70 40 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه356ریاضی 96 منطقه 2 60 80 50 80 50 70 50
نمونه کارنامه رتبه358ریاضی 96 منطقه 2 60 90 80 60 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه359ریاضی 96 منطقه 2 30 90 90 80 70 60 10
نمونه کارنامه رتبه361ریاضی 96 منطقه 2 50 80 50 70 50 50 70
نمونه کارنامه رتبه364ریاضی 96 منطقه 2 60 80 70 70 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه365ریاضی 96 منطقه 2 60 90 70 60 60 50 40
نمونه کارنامه رتبه366ریاضی 96 منطقه 2 50 70 70 60 50 60 60
نمونه کارنامه رتبه370ریاضی 96 منطقه 2 60 60 80 80 60 50 40
نمونه کارنامه رتبه371ریاضی 96 منطقه 2 80 60 80 60 40 50 50
نمونه کارنامه رتبه372ریاضی 96 منطقه 2 60 70 70 70 60 50 40
نمونه کارنامه رتبه373ریاضی 96 منطقه 2 80 70 70 40 60 50 40
نمونه کارنامه رتبه375ریاضی 96 منطقه 2 60 70 60 20 40 50 70
نمونه کارنامه رتبه375ریاضی 96 منطقه 2 60 60 70 30 50 70 50
نمونه کارنامه رتبه377ریاضی 96 منطقه 2 70 70 50 40 30 60 80
نمونه کارنامه رتبه379ریاضی 96 منطقه 2 60 60 70 80 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه382ریاضی 96 منطقه 2 60 30 70 70 70 60 40
نمونه کارنامه رتبه384ریاضی 96 منطقه 2 70 60 90 70 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه386ریاضی 96 منطقه 2 50 70 50 60 60 70 40
نمونه کارنامه رتبه388ریاضی 96 منطقه 2 70 70 50 50 30 40 80
نمونه کارنامه رتبه388ریاضی 96 منطقه 2 60 40 80 100 40 50 50
نمونه کارنامه رتبه390ریاضی 96 منطقه 2 60 60 80 90 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه391ریاضی 96 منطقه 2 50 60 70 80 50 60 60
نمونه کارنامه رتبه393ریاضی 96 منطقه 2 50 60 40 80 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه394ریاضی 96 منطقه 2 50 90 80 10 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه395ریاضی 96 منطقه 2 50 70 60 40 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه396ریاضی 96 منطقه 2 50 70 70 50 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه397ریاضی 96 منطقه 2 60 70 50 30 40 70 60
نمونه کارنامه رتبه398ریاضی 96 منطقه 2 70 80 70 40 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه399ریاضی 96 منطقه 2 60 70 20 50 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه400ریاضی 96 منطقه 2 70 60 90 40 50 40 50
نمونه کارنامه رتبه400ریاضی 96 منطقه 2 60 50 70 40 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه403ریاضی 96 منطقه 2 50 70 30 80 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه404ریاضی 96 منطقه 2 60 60 80 60 50 70 30
نمونه کارنامه رتبه404ریاضی 96 منطقه 2 70 90 70 80 60 50 20
نمونه کارنامه رتبه406ریاضی 96 منطقه 2 80 60 70 40 50 60 50
نمونه کارنامه رتبه408ریاضی 96 منطقه 2 50 50 60 70 60 40 70
نمونه کارنامه رتبه409ریاضی 96 منطقه 2 60 80 70 80 60 50 40
نمونه کارنامه رتبه410ریاضی 96 منطقه 2 70 90 70 80 60 30 40
نمونه کارنامه رتبه411ریاضی 96 منطقه 2 80 60 60 90 40 40 60
نمونه کارنامه رتبه413ریاضی 96 منطقه 2 70 70 60 40 60 60 30
نمونه کارنامه رتبه414ریاضی 96 منطقه 2 60 70 70 50 50 60 50
نمونه کارنامه رتبه416ریاضی 96 منطقه 2 20 60 60 50 50 60 80
نمونه کارنامه رتبه419ریاضی 96 منطقه 2 60 30 50 80 70 40 60
نمونه کارنامه رتبه419ریاضی 96 منطقه 2 40 40 70 80 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه421ریاضی 96 منطقه 2 70 70 60 80 50 60 50
نمونه کارنامه رتبه422ریاضی 96 منطقه 2 60 60 70 80 60 50 40
نمونه کارنامه رتبه423ریاضی 96 منطقه 2 50 50 70 50 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه424ریاضی 96 منطقه 2 70 80 70 90 50 40 40
نمونه کارنامه رتبه426ریاضی 96 منطقه 2 60 70 80 60 40 70 30
نمونه کارنامه رتبه429ریاضی 96 منطقه 2 80 70 80 70 50 40 50
نمونه کارنامه رتبه430ریاضی 96 منطقه 2 60 70 60 80 40 50 60
نمونه کارنامه رتبه431ریاضی 96 منطقه 2 60 70 60 90 60 40 50
نمونه کارنامه رتبه432ریاضی 96 منطقه 2 70 40 70 60 60 40 50
نمونه کارنامه رتبه433ریاضی 96 منطقه 2 70 70 60 30 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه435ریاضی 96 منطقه 2 60 70 80 50 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه440ریاضی 96 منطقه 2 50 70 50 40 40 70 60
نمونه کارنامه رتبه440ریاضی 96 منطقه 2 70 60 70 90 40 50 50
نمونه کارنامه رتبه442ریاضی 96 منطقه 2 60 60 70 60 50 40 60
نمونه کارنامه رتبه442ریاضی 96 منطقه 2 40 40 60 40 60 70 40
نمونه کارنامه رتبه444ریاضی 96 منطقه 2 60 90 80 80 60 40 40
نمونه کارنامه رتبه445ریاضی 96 منطقه 2 70 70 80 30 50 30 60
نمونه کارنامه رتبه447ریاضی 96 منطقه 2 60 70 60 80 60 40 40
نمونه کارنامه رتبه450ریاضی 96 منطقه 2 70 80 50 80 50 40 50
نمونه کارنامه رتبه452ریاضی 96 منطقه 2 90 70 60 80 40 50 50
نمونه کارنامه رتبه453ریاضی 96 منطقه 2 70 80 80 60 40 50 50
نمونه کارنامه رتبه454ریاضی 96 منطقه 2 70 60 60 70 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه456ریاضی 96 منطقه 2 60 70 70 60 60 30 60
نمونه کارنامه رتبه456ریاضی 96 منطقه 2 60 50 50 40 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه456ریاضی 96 منطقه 2 40 60 60 90 30 80 60
نمونه کارنامه رتبه456ریاضی 96 منطقه 2 70 70 80 90 50 30 50
نمونه کارنامه رتبه460ریاضی 96 منطقه 2 40 40 60 40 50 70 60
نمونه کارنامه رتبه461ریاضی 96 منطقه 2 70 80 60 30 40 50 70
نمونه کارنامه رتبه462ریاضی 96 منطقه 2 60 40 60 40 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه463ریاضی 96 منطقه 2 70 80 80 50 50 50 40
نمونه کارنامه رتبه464ریاضی 96 منطقه 2 60 50 50 40 50 60 60
نمونه کارنامه رتبه465ریاضی 96 منطقه 2 60 60 60 80 50 60 50
نمونه کارنامه رتبه466ریاضی 96 منطقه 2 70 70 60 40 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه466ریاضی 96 منطقه 2 50 60 60 40 70 60 30
نمونه کارنامه رتبه468ریاضی 96 منطقه 2 50 50 80 70 40 50 60
نمونه کارنامه رتبه469ریاضی 96 منطقه 2 70 70 50 80 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه471ریاضی 96 منطقه 2 60 70 70 90 50 50 40
نمونه کارنامه رتبه473ریاضی 96 منطقه 2 70 70 60 40 50 60 30
نمونه کارنامه رتبه474ریاضی 96 منطقه 2 60 90 60 90 50 40 50
نمونه کارنامه رتبه476ریاضی 96 منطقه 2 40 80 60 70 40 70 50
نمونه کارنامه رتبه478ریاضی 96 منطقه 2 40 50 40 60 60 80 30
نمونه کارنامه رتبه482ریاضی 96 منطقه 2 40 40 70 50 50 60 50
نمونه کارنامه رتبه483ریاضی 96 منطقه 2 50 70 70 50 60 50 40
نمونه کارنامه رتبه484ریاضی 96 منطقه 2 40 60 50 70 30 50 80
نمونه کارنامه رتبه485ریاضی 96 منطقه 2 60 40 80 60 10 60 80
نمونه کارنامه رتبه487ریاضی 96 منطقه 2 60 40 60 60 50 50 70
نمونه کارنامه رتبه488ریاضی 96 منطقه 2 50 70 60 60 50 40 60
نمونه کارنامه رتبه489ریاضی 96 منطقه 2 50 80 70 80 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه490ریاضی 96 منطقه 2 70 90 50 100 40 30 50
نمونه کارنامه رتبه491ریاضی 96 منطقه 2 50 60 70 50 50 40 60
نمونه کارنامه رتبه492ریاضی 96 منطقه 2 60 40 70 90 50 50 40
نمونه کارنامه رتبه493ریاضی 96 منطقه 2 60 60 60 80 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه495ریاضی 96 منطقه 2 50 60 60 80 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه499ریاضی 96 منطقه 2 70 30 50 60 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه500ریاضی 96 منطقه 2 60 60 70 70 40 60 50
نمونه کارنامه رتبه501ریاضی 96 منطقه 2 80 40 60 70 50 60 40
نمونه کارنامه رتبه503ریاضی 96 منطقه 2 60 70 70 40 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه503ریاضی 96 منطقه 2 50 60 70 60 40 60 60
نمونه کارنامه رتبه505ریاضی 96 منطقه 2 60 90 70 80 50 40 40
نمونه کارنامه رتبه507ریاضی 96 منطقه 2 50 90 60 50 40 50 60
نمونه کارنامه رتبه508ریاضی 96 منطقه 2 50 80 60 50 50 40 60
نمونه کارنامه رتبه509ریاضی 96 منطقه 2 70 60 80 60 60 30 50
نمونه کارنامه رتبه510ریاضی 96 منطقه 2 60 50 90 40 50 40 50
نمونه کارنامه رتبه511ریاضی 96 منطقه 2 20 60 30 40 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه512ریاضی 96 منطقه 2 50 80 60 70 40 50 60
نمونه کارنامه رتبه515ریاضی 96 منطقه 2 70 70 60 80 30 40 60
نمونه کارنامه رتبه515ریاضی 96 منطقه 2 50 80 70 80 50 60 40
نمونه کارنامه رتبه517ریاضی 96 منطقه 2 40 70 50 90 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه520ریاضی 96 منطقه 2 40 70 70 80 50 60 40
نمونه کارنامه رتبه522ریاضی 96 منطقه 2 60 60 60 70 40 50 60
نمونه کارنامه رتبه523ریاضی 96 منطقه 2 70 80 80 80 40 40 40
نمونه کارنامه رتبه525ریاضی 96 منطقه 2 40 90 60 60 60 40 40
نمونه کارنامه رتبه528ریاضی 96 منطقه 2 50 60 70 60 50 60 50
نمونه کارنامه رتبه529ریاضی 96 منطقه 2 50 60 70 70 40 40 60
نمونه کارنامه رتبه530ریاضی 96 منطقه 2 50 80 70 90 40 50 50
نمونه کارنامه رتبه531ریاضی 96 منطقه 2 40 60 70 70 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه531ریاضی 96 منطقه 2 60 10 40 90 40 50 70
نمونه کارنامه رتبه535ریاضی 96 منطقه 2 50 80 60 80 40 50 50
نمونه کارنامه رتبه536ریاضی 96 منطقه 2 70 60 70 70 50 30 50
نمونه کارنامه رتبه538ریاضی 96 منطقه 2 70 80 60 70 40 40 50
نمونه کارنامه رتبه539ریاضی 96 منطقه 2 60 60 60 70 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه541ریاضی 96 منطقه 2 70 50 70 90 40 50 40
نمونه کارنامه رتبه541ریاضی 96 منطقه 2 60 80 80 60 40 30 60
نمونه کارنامه رتبه543ریاضی 96 منطقه 2 80 80 60 30 40 50 50
نمونه کارنامه رتبه544ریاضی 96 منطقه 2 50 70 70 30 50 60 30
نمونه کارنامه رتبه547ریاضی 96 منطقه 2 60 70 50 60 60 40 50
نمونه کارنامه رتبه547ریاضی 96 منطقه 2 60 10 70 60 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه549ریاضی 96 منطقه 2 50 60 50 60 40 60 50
نمونه کارنامه رتبه550ریاضی 96 منطقه 2 60 80 60 60 50 50 40
نمونه کارنامه رتبه551ریاضی 96 منطقه 2 60 60 60 90 60 50 40
نمونه کارنامه رتبه552ریاضی 96 منطقه 2 60 60 80 80 50 40 40
نمونه کارنامه رتبه553ریاضی 96 منطقه 2 70 80 80 60 50 30 40
نمونه کارنامه رتبه556ریاضی 96 منطقه 2 50 40 60 50 50 60 40
نمونه کارنامه رتبه557ریاضی 96 منطقه 2 50 60 60 50 40 60 60
نمونه کارنامه رتبه558ریاضی 96 منطقه 2 60 60 70 70 60 40 40
نمونه کارنامه رتبه559ریاضی 96 منطقه 2 70 60 70 30 50 40 50
نمونه کارنامه رتبه560ریاضی 96 منطقه 2 50 70 60 90 50 50 40
نمونه کارنامه رتبه562ریاضی 96 منطقه 2 60 80 60 50 50 50 40
نمونه کارنامه رتبه564ریاضی 96 منطقه 2 50 60 70 70 50 60 30
نمونه کارنامه رتبه567ریاضی 96 منطقه 2 40 60 50 90 50 40 50
نمونه کارنامه رتبه568ریاضی 96 منطقه 2 50 70 50 50 50 60 50
نمونه کارنامه رتبه569ریاضی 96 منطقه 2 60 80 50 40 40 60 60
نمونه کارنامه رتبه569ریاضی 96 منطقه 2 50 60 50 40 70 30 50
نمونه کارنامه رتبه573ریاضی 96 منطقه 2 40 60 70 50 50 40 60
نمونه کارنامه رتبه573ریاضی 96 منطقه 2 50 50 50 80 40 70 40
نمونه کارنامه رتبه573ریاضی 96 منطقه 2 40 60 60 70 60 40 40
نمونه کارنامه رتبه575ریاضی 96 منطقه 2 60 60 60 90 40 50 50
نمونه کارنامه رتبه576ریاضی 96 منطقه 2 60 60 50 30 70 50 20
نمونه کارنامه رتبه578ریاضی 96 منطقه 2 60 80 70 90 40 50 40
نمونه کارنامه رتبه579ریاضی 96 منطقه 2 50 50 80 50 40 60 50
نمونه کارنامه رتبه579ریاضی 96 منطقه 2 70 70 50 70 50 30 50
نمونه کارنامه رتبه581ریاضی 96 منطقه 2 40 90 50 70 40 50 60
نمونه کارنامه رتبه582ریاضی 96 منطقه 2 70 70 60 50 40 70 40
نمونه کارنامه رتبه583ریاضی 96 منطقه 2 50 80 50 80 50 60 40
نمونه کارنامه رتبه585ریاضی 96 منطقه 2 80 80 70 100 40 40 30
نمونه کارنامه رتبه585ریاضی 96 منطقه 2 60 70 70 70 30 40 60
نمونه کارنامه رتبه588ریاضی 96 منطقه 2 50 60 80 50 50 50 40
نمونه کارنامه رتبه588ریاضی 96 منطقه 2 60 60 50 60 40 50 60
نمونه کارنامه رتبه590ریاضی 96 منطقه 2 70 70 60 30 60 30 50
نمونه کارنامه رتبه590ریاضی 96 منطقه 2 30 20 70 40 50 60 50
نمونه کارنامه رتبه595ریاضی 96 منطقه 2 60 70 60 80 30 40 60
نمونه کارنامه رتبه599ریاضی 96 منطقه 2 50 70 40 70 60 40 60
نمونه کارنامه رتبه599ریاضی 96 منطقه 2 60 70 50 60 40 60 40
نمونه کارنامه رتبه599ریاضی 96 منطقه 2 50 60 50 60 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه602ریاضی 96 منطقه 2 70 10 50 70 20 50 80
نمونه کارنامه رتبه602ریاضی 96 منطقه 2 70 70 60 70 50 40 40
نمونه کارنامه رتبه604ریاضی 96 منطقه 2 60 50 50 10 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه606ریاضی 96 منطقه 2 80 80 50 90 40 40 50
نمونه کارنامه رتبه606ریاضی 96 منطقه 2 60 60 70 50 40 50 60
نمونه کارنامه رتبه608ریاضی 96 منطقه 2 80 80 70 40 40 50 30
نمونه کارنامه رتبه608ریاضی 96 منطقه 2 40 60 70 60 50 40 60
نمونه کارنامه رتبه610ریاضی 96 منطقه 2 60 40 70 50 40 40 60
نمونه کارنامه رتبه612ریاضی 96 منطقه 2 50 50 60 50 60 30 50
نمونه کارنامه رتبه613ریاضی 96 منطقه 2 70 90 60 60 50 30 30
نمونه کارنامه رتبه613ریاضی 96 منطقه 2 50 70 60 60 50 40 60
نمونه کارنامه رتبه615ریاضی 96 منطقه 2 50 50 60 30 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه617ریاضی 96 منطقه 2 50 50 60 50 30 60 60
نمونه کارنامه رتبه619ریاضی 96 منطقه 2 70 60 70 90 30 50 30
نمونه کارنامه رتبه621ریاضی 96 منطقه 2 60 50 70 40 40 50 50
نمونه کارنامه رتبه622ریاضی 96 منطقه 2 50 40 70 70 40 50 60
نمونه کارنامه رتبه624ریاضی 96 منطقه 2 60 70 60 20 40 50 60
نمونه کارنامه رتبه625ریاضی 96 منطقه 2 70 90 60 40 50 40 50
نمونه کارنامه رتبه626ریاضی 96 منطقه 2 50 70 50 50 60 50 30
نمونه کارنامه رتبه628ریاضی 96 منطقه 2 70 60 60 80 40 50 50
نمونه کارنامه رتبه628ریاضی 96 منطقه 2 40 70 50 40 40 50 70
نمونه کارنامه رتبه630ریاضی 96 منطقه 2 50 60 70 80 40 40 60
نمونه کارنامه رتبه631ریاضی 96 منطقه 2 50 50 50 30 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه633ریاضی 96 منطقه 2 60 70 60 70 50 40 50
نمونه کارنامه رتبه634ریاضی 96 منطقه 2 80 60 60 70 50 30 50
نمونه کارنامه رتبه637ریاضی 96 منطقه 2 60 60 70 70 30 50 50
نمونه کارنامه رتبه638ریاضی 96 منطقه 2 70 90 70 70 50 30 30
نمونه کارنامه رتبه639ریاضی 96 منطقه 2 60 60 50 20 40 50 50
نمونه کارنامه رتبه639ریاضی 96 منطقه 2 50 70 70 80 50 50 40
نمونه کارنامه رتبه641ریاضی 96 منطقه 2 30 70 50 90 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه643ریاضی 96 منطقه 2 70 90 60 90 40 40 40
نمونه کارنامه رتبه644ریاضی 96 منطقه 2 60 70 60 90 40 30 50
نمونه کارنامه رتبه646ریاضی 96 منطقه 2 50 90 70 80 40 50 30
نمونه کارنامه رتبه649ریاضی 96 منطقه 2 70 80 90 50 50 30 30
نمونه کارنامه رتبه653ریاضی 96 منطقه 2 60 50 60 10 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه654ریاضی 96 منطقه 2 40 40 70 60 50 40 60
نمونه کارنامه رتبه656ریاضی 96 منطقه 2 70 40 80 40 40 50 40
نمونه کارنامه رتبه659ریاضی 96 منطقه 2 50 60 60 30 40 70 40
نمونه کارنامه رتبه662ریاضی 96 منطقه 2 50 70 80 30 60 50 30
نمونه کارنامه رتبه668ریاضی 96 منطقه 2 30 60 70 90 50 50 30
نمونه کارنامه رتبه670ریاضی 96 منطقه 2 40 70 40 80 50 40 60
نمونه کارنامه رتبه670ریاضی 96 منطقه 2 50 50 50 60 60 50 40
نمونه کارنامه رتبه672ریاضی 96 منطقه 2 70 60 70 50 40 30 50
نمونه کارنامه رتبه675ریاضی 96 منطقه 2 50 40 50 20 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه675ریاضی 96 منطقه 2 80 50 80 80 40 30 40
نمونه کارنامه رتبه675ریاضی 96 منطقه 2 60 60 70 60 40 40 50
نمونه کارنامه رتبه679ریاضی 96 منطقه 2 70 60 60 60 50 50 30
نمونه کارنامه رتبه680ریاضی 96 منطقه 2 70 80 40 50 60 50 20
نمونه کارنامه رتبه681ریاضی 96 منطقه 2 80 70 50 60 50 40 40
نمونه کارنامه رتبه683ریاضی 96 منطقه 2 60 70 20 30 40 60 60
نمونه کارنامه رتبه683ریاضی 96 منطقه 2 40 60 60 70 40 40 60
نمونه کارنامه رتبه686ریاضی 96 منطقه 2 60 50 40 60 60 50 30
نمونه کارنامه رتبه686ریاضی 96 منطقه 2 50 30 50 70 60 40 40
نمونه کارنامه رتبه688ریاضی 96 منطقه 2 60 50 80 40 40 40 50
نمونه کارنامه رتبه688ریاضی 96 منطقه 2 70 80 60 80 40 40 50
نمونه کارنامه رتبه690ریاضی 96 منطقه 2 70 70 60 50 40 30 50
نمونه کارنامه رتبه691ریاضی 96 منطقه 2 40 60 70 90 50 40 40
نمونه کارنامه رتبه692ریاضی 96 منطقه 2 50 60 70 80 50 30 50
نمونه کارنامه رتبه693ریاضی 96 منطقه 2 50 60 60 100 60 40 10
نمونه کارنامه رتبه695ریاضی 96 منطقه 2 70 50 80 70 30 30 50
نمونه کارنامه رتبه695ریاضی 96 منطقه 2 70 20 60 70 50 70 20
نمونه کارنامه رتبه695ریاضی 96 منطقه 2 20 50 60 50 50 70 40
نمونه کارنامه رتبه697ریاضی 96 منطقه 2 70 60 70 30 50 40 40
نمونه کارنامه رتبه699ریاضی 96 منطقه 2 70 10 60 70 30 60 50
نمونه کارنامه رتبه701ریاضی 96 منطقه 2 60 70 70 100 40 40 30
نمونه کارنامه رتبه701ریاضی 96 منطقه 2 70 90 50 70 50 40 30
نمونه کارنامه رتبه703ریاضی 96 منطقه 2 80 80 60 80 40 30 30
نمونه کارنامه رتبه703ریاضی 96 منطقه 2 60 80 50 50 50 50 30
نمونه کارنامه رتبه706ریاضی 96 منطقه 2 60 50 50 60 60 40 30
نمونه کارنامه رتبه709ریاضی 96 منطقه 2 50 40 50 50 50 50 40
نمونه کارنامه رتبه712ریاضی 96 منطقه 2 50 70 60 40 60 40 40
نمونه کارنامه رتبه715ریاضی 96 منطقه 2 50 70 60 50 50 50 40
نمونه کارنامه رتبه715ریاضی 96 منطقه 2 60 40 60 70 50 50 30
نمونه کارنامه رتبه715ریاضی 96 منطقه 2 40 70 70 80 40 30 60
نمونه کارنامه رتبه718ریاضی 96 منطقه 2 80 50 60 70 50 50 30
نمونه کارنامه رتبه718ریاضی 96 منطقه 2 40 70 30 90 40 50 60
نمونه کارنامه رتبه721ریاضی 96 منطقه 2 30 40 50 50 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه721ریاضی 96 منطقه 2 40 50 70 70 50 50 40
نمونه کارنامه رتبه721ریاضی 96 منطقه 2 60 50 70 50 40 40 30
نمونه کارنامه رتبه723ریاضی 96 منطقه 2 60 60 70 40 50 40 40
نمونه کارنامه رتبه724ریاضی 96 منطقه 2 40 60 50 80 60 50 30
نمونه کارنامه رتبه725ریاضی 96 منطقه 2 70 40 30 80 50 50 40
نمونه کارنامه رتبه726ریاضی 96 منطقه 2 40 30 50 70 50 40 60
نمونه کارنامه رتبه727ریاضی 96 منطقه 2 40 40 60 100 40 40 50
نمونه کارنامه رتبه729ریاضی 96 منطقه 2 50 30 50 70 40 40 60
نمونه کارنامه رتبه731ریاضی 96 منطقه 2 80 40 40 30 60 40 40
نمونه کارنامه رتبه732ریاضی 96 منطقه 2 30 50 40 50 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه734ریاضی 96 منطقه 2 80 90 60 80 40 50 20
نمونه کارنامه رتبه735ریاضی 96 منطقه 2 60 70 60 50 60 40 30
نمونه کارنامه رتبه736ریاضی 96 منطقه 2 50 60 70 20 50 50 20
نمونه کارنامه رتبه738ریاضی 96 منطقه 2 60 90 40 80 40 50 40
نمونه کارنامه رتبه738ریاضی 96 منطقه 2 50 50 70 30 60 40 40
نمونه کارنامه رتبه741ریاضی 96 منطقه 2 80 60 50 10 40 50 40
نمونه کارنامه رتبه741ریاضی 96 منطقه 2 70 70 50 90 40 40 40
نمونه کارنامه رتبه743ریاضی 96 منطقه 2 50 60 70 30 40 40 50
نمونه کارنامه رتبه744ریاضی 96 منطقه 2 50 80 50 50 60 40 40
نمونه کارنامه رتبه744ریاضی 96 منطقه 2 50 70 50 90 50 40 40
نمونه کارنامه رتبه748ریاضی 96 منطقه 2 60 70 60 90 50 30 40
نمونه کارنامه رتبه748ریاضی 96 منطقه 2 50 60 60 40 50 30 60
نمونه کارنامه رتبه750ریاضی 96 منطقه 2 60 70 60 70 40 40 40
نمونه کارنامه رتبه751ریاضی 96 منطقه 2 60 30 60 20 50 40 50
نمونه کارنامه رتبه754ریاضی 96 منطقه 2 60 40 70 90 40 50 30
نمونه کارنامه رتبه754ریاضی 96 منطقه 2 60 70 70 60 50 40 30
نمونه کارنامه رتبه756ریاضی 96 منطقه 2 80 60 60 60 40 40 40
نمونه کارنامه رتبه759ریاضی 96 منطقه 2 60 80 40 50 40 40 50
نمونه کارنامه رتبه759ریاضی 96 منطقه 2 40 60 50 70 40 50 50
نمونه کارنامه رتبه762ریاضی 96 منطقه 2 60 60 50 30 40 60 30
نمونه کارنامه رتبه764ریاضی 96 منطقه 2 50 80 80 70 40 40 40
نمونه کارنامه رتبه764ریاضی 96 منطقه 2 70 80 60 10 50 20 50
نمونه کارنامه رتبه766ریاضی 96 منطقه 2 40 70 60 20 40 50 60
نمونه کارنامه رتبه766ریاضی 96 منطقه 2 50 70 70 40 50 50 30
نمونه کارنامه رتبه769ریاضی 96 منطقه 2 70 50 70 30 20 30 60
نمونه کارنامه رتبه769ریاضی 96 منطقه 2 80 70 70 70 50 40 10
نمونه کارنامه رتبه771ریاضی 96 منطقه 2 50 50 60 80 50 30 50
نمونه کارنامه رتبه773ریاضی 96 منطقه 2 50 50 70 20 60 40 40
نمونه کارنامه رتبه776ریاضی 96 منطقه 2 50 90 60 80 40 50 20
نمونه کارنامه رتبه778ریاضی 96 منطقه 2 70 90 70 90 30 30 40
نمونه کارنامه رتبه779ریاضی 96 منطقه 2 40 50 50 70 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه780ریاضی 96 منطقه 2 50 50 50 50 50 40 50
نمونه کارنامه رتبه783ریاضی 96 منطقه 2 50 50 70 40 50 40 50
نمونه کارنامه رتبه783ریاضی 96 منطقه 2 50 60 60 60 50 40 40
نمونه کارنامه رتبه785ریاضی 96 منطقه 2 60 70 50 80 40 40 50
نمونه کارنامه رتبه785ریاضی 96 منطقه 2 60 70 70 30 40 40 40
نمونه کارنامه رتبه791ریاضی 96 منطقه 2 70 60 60 40 30 50 50
نمونه کارنامه رتبه793ریاضی 96 منطقه 2 60 80 80 80 50 30 30
نمونه کارنامه رتبه795ریاضی 96 منطقه 2 70 80 60 60 40 40 50
نمونه کارنامه رتبه796ریاضی 96 منطقه 2 40 70 40 70 50 50 40
نمونه کارنامه رتبه797ریاضی 96 منطقه 2 20 60 40 80 60 60 40
نمونه کارنامه رتبه800ریاضی 96 منطقه 2 50 40 60 10 50 40 70
نمونه کارنامه رتبه800ریاضی 96 منطقه 2 50 60 70 70 50 30 40
نمونه کارنامه رتبه800ریاضی 96 منطقه 2 50 50 60 70 50 40 40
نمونه کارنامه رتبه805ریاضی 96 منطقه 2 30 90 60 60 40 60 50
نمونه کارنامه رتبه807ریاضی 96 منطقه 2 60 60 80 20 40 50 30
نمونه کارنامه رتبه809ریاضی 96 منطقه 2 40 50 40 40 40 60 40
نمونه کارنامه رتبه810ریاضی 96 منطقه 2 40 70 70 20 40 70 30
نمونه کارنامه رتبه811ریاضی 96 منطقه 2 70 80 60 50 40 40 40
نمونه کارنامه رتبه813ریاضی 96 منطقه 2 80 50 60 50 40 50 30
نمونه کارنامه رتبه813ریاضی 96 منطقه 2 60 30 70 50 40 50 40
نمونه کارنامه رتبه818ریاضی 96 منطقه 2 20 50 40 60 80 50 20
نمونه کارنامه رتبه818ریاضی 96 منطقه 2 30 30 50 60 40 70 50
نمونه کارنامه رتبه820ریاضی 96 منطقه 2 50 40 60 60 50 50 30
نمونه کارنامه رتبه820ریاضی 96 منطقه 2 60 60 40 70 30 60 40
نمونه کارنامه رتبه826ریاضی 96 منطقه 2 60 70 80 70 30 40 40
نمونه کارنامه رتبه826ریاضی 96 منطقه 2 50 90 60 70 30 40 50
نمونه کارنامه رتبه828ریاضی 96 منطقه 2 60 80 60 70 40 40 40
نمونه کارنامه رتبه828ریاضی 96 منطقه 2 40 50 40 70 40 40 60
نمونه کارنامه رتبه830ریاضی 96 منطقه 2 60 30 30 90 50 50 40
نمونه کارنامه رتبه830ریاضی 96 منطقه 2 60 60 70 80 40 30 50
نمونه کارنامه رتبه834ریاضی 96 منطقه 2 50 80 40 50 40 40 50
نمونه کارنامه رتبه835ریاضی 96 منطقه 2 50 60 30 50 40 50 50
نمونه کارنامه رتبه836ریاضی 96 منطقه 2 50 30 50 60 50 50 30
نمونه کارنامه رتبه838ریاضی 96 منطقه 2 50 80 70 30 40 50 50
نمونه کارنامه رتبه839ریاضی 96 منطقه 2 40 50 60 80 50 50 30
نمونه کارنامه رتبه841ریاضی 96 منطقه 2 60 80 50 70 40 50 30
نمونه کارنامه رتبه842ریاضی 96 منطقه 2 60 60 30 60 50 40 30
نمونه کارنامه رتبه844ریاضی 96 منطقه 2 40 80 80 50 40 30 50
نمونه کارنامه رتبه846ریاضی 96 منطقه 2 60 20 30 80 50 20 60
نمونه کارنامه رتبه847ریاضی 96 منطقه 2 50 50 60 50 60 30 30
نمونه کارنامه رتبه849ریاضی 96 منطقه 2 60 40 50 50 50 50 40
نمونه کارنامه رتبه851ریاضی 96 منطقه 2 60 40 60 50 40 50 40
نمونه کارنامه رتبه853ریاضی 96 منطقه 2 40 50 50 80 50 50 40
نمونه کارنامه رتبه854ریاضی 96 منطقه 2 60 60 60 70 40 40 40
نمونه کارنامه رتبه855ریاضی 96 منطقه 2 60 90 60 80 40 30 40
نمونه کارنامه رتبه857ریاضی 96 منطقه 2 60 50 70 60 50 30 30
نمونه کارنامه رتبه857ریاضی 96 منطقه 2 70 50 50 90 40 30 40
نمونه کارنامه رتبه859ریاضی 96 منطقه 2 60 80 70 60 30 40 50
نمونه کارنامه رتبه861ریاضی 96 منطقه 2 60 70 70 70 50 50 20
نمونه کارنامه رتبه863ریاضی 96 منطقه 2 40 50 20 80 60 60 30
نمونه کارنامه رتبه863ریاضی 96 منطقه 2 70 50 60 90 50 30 20
نمونه کارنامه رتبه865ریاضی 96 منطقه 2 40 50 50 60 60 40 30
نمونه کارنامه رتبه866ریاضی 96 منطقه 2 60 60 40 70 50 40 40
نمونه کارنامه رتبه866ریاضی 96 منطقه 2 60 60 50 90 30 40 50
نمونه کارنامه رتبه869ریاضی 96 منطقه 2 70 60 60 20 60 30 30
نمونه کارنامه رتبه871ریاضی 96 منطقه 2 50 80 60 80 40 40 50
نمونه کارنامه رتبه872ریاضی 96 منطقه 2 80 50 60 40 20 50 50
نمونه کارنامه رتبه875ریاضی 96 منطقه 2 50 50 60 40 50 40 50
نمونه کارنامه رتبه875ریاضی 96 منطقه 2 30 60 50 60 40 30 70
نمونه کارنامه رتبه875ریاضی 96 منطقه 2 50 50 70 80 40 40 40
نمونه کارنامه رتبه877ریاضی 96 منطقه 2 40 50 50 50 40 50 50
نمونه کارنامه رتبه879ریاضی 96 منطقه 2 70 60 70 90 30 40 30
نمونه کارنامه رتبه881ریاضی 96 منطقه 2 40 80 60 30 50 50 40
نمونه کارنامه رتبه881ریاضی 96 منطقه 2 40 60 70 40 40 60 40
نمونه کارنامه رتبه887ریاضی 96 منطقه 2 70 70 50 50 50 50 20
نمونه کارنامه رتبه892ریاضی 96 منطقه 2 30 30 70 40 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه892ریاضی 96 منطقه 2 50 70 40 60 40 50 40
نمونه کارنامه رتبه894ریاضی 96 منطقه 2 60 90 70 50 40 40 30
نمونه کارنامه رتبه897ریاضی 96 منطقه 2 60 70 50 40 30 40 60
نمونه کارنامه رتبه898ریاضی 96 منطقه 2 70 80 70 50 20 50 40
نمونه کارنامه رتبه900ریاضی 96 منطقه 2 60 60 70 90 40 30 30
نمونه کارنامه رتبه900ریاضی 96 منطقه 2 30 80 70 60 40 50 40
نمونه کارنامه رتبه903ریاضی 96 منطقه 2 60 70 70 60 40 30 40
نمونه کارنامه رتبه903ریاضی 96 منطقه 2 50 30 70 70 40 30 60
نمونه کارنامه رتبه906ریاضی 96 منطقه 2 50 60 60 70 30 30 60
نمونه کارنامه رتبه907ریاضی 96 منطقه 2 40 40 70 80 40 50 40
نمونه کارنامه رتبه907ریاضی 96 منطقه 2 40 40 60 30 50 50 40
نمونه کارنامه رتبه909ریاضی 96 منطقه 2 50 20 50 50 30 50 60
نمونه کارنامه رتبه910ریاضی 96 منطقه 2 70 80 80 10 30 40 50
نمونه کارنامه رتبه913ریاضی 96 منطقه 2 50 40 50 70 40 40 50
نمونه کارنامه رتبه914ریاضی 96 منطقه 2 30 70 60 30 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه914ریاضی 96 منطقه 2 80 80 70 30 40 30 40
نمونه کارنامه رتبه916ریاضی 96 منطقه 2 60 80 60 90 30 30 40
نمونه کارنامه رتبه919ریاضی 96 منطقه 2 50 30 60 60 40 50 50
نمونه کارنامه رتبه920ریاضی 96 منطقه 2 30 70 70 90 50 40 30
نمونه کارنامه رتبه920ریاضی 96 منطقه 2 50 40 40 50 50 50 40
نمونه کارنامه رتبه924ریاضی 96 منطقه 2 50 60 70 10 50 40 40
نمونه کارنامه رتبه925ریاضی 96 منطقه 2 40 80 70 90 40 50 30
نمونه کارنامه رتبه927ریاضی 96 منطقه 2 70 70 60 80 40 20 40
نمونه کارنامه رتبه928ریاضی 96 منطقه 2 70 90 70 60 20 40 30
نمونه کارنامه رتبه929ریاضی 96 منطقه 2 30 50 20 40 50 60 50
نمونه کارنامه رتبه931ریاضی 96 منطقه 2 60 80 60 90 30 30 40
نمونه کارنامه رتبه931ریاضی 96 منطقه 2 60 60 30 60 30 50 50
نمونه کارنامه رتبه933ریاضی 96 منطقه 2 50 60 40 90 40 40 50
نمونه کارنامه رتبه934ریاضی 96 منطقه 2 40 60 30 80 40 60 40
نمونه کارنامه رتبه936ریاضی 96 منطقه 2 50 80 50 90 50 40 30
نمونه کارنامه رتبه939ریاضی 96 منطقه 2 80 40 40 50 30 60 40
نمونه کارنامه رتبه939ریاضی 96 منطقه 2 30 50 40 70 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه942ریاضی 96 منطقه 2 40 90 60 80 40 40 30
نمونه کارنامه رتبه942ریاضی 96 منطقه 2 60 80 50 70 40 40 30
نمونه کارنامه رتبه945ریاضی 96 منطقه 2 60 80 70 80 30 40 40
نمونه کارنامه رتبه945ریاضی 96 منطقه 2 40 60 70 40 50 40 30
نمونه کارنامه رتبه947ریاضی 96 منطقه 2 50 50 60 60 40 40 50
نمونه کارنامه رتبه948ریاضی 96 منطقه 2 50 20 40 50 50 50 40
نمونه کارنامه رتبه949ریاضی 96 منطقه 2 50 50 60 40 50 50 30
نمونه کارنامه رتبه952ریاضی 96 منطقه 2 40 60 30 60 40 50 50
نمونه کارنامه رتبه952ریاضی 96 منطقه 2 50 70 50 60 50 40 40
نمونه کارنامه رتبه956ریاضی 96 منطقه 2 40 50 30 40 50 60 40
نمونه کارنامه رتبه956ریاضی 96 منطقه 2 50 40 50 50 50 40 40
نمونه کارنامه رتبه959ریاضی 96 منطقه 2 50 70 60 40 30 40 50
نمونه کارنامه رتبه961ریاضی 96 منطقه 2 60 70 50 70 40 40 40
نمونه کارنامه رتبه962ریاضی 96 منطقه 2 40 20 50 50 40 50 50
نمونه کارنامه رتبه964ریاضی 96 منطقه 2 70 50 60 30 30 40 50
نمونه کارنامه رتبه966ریاضی 96 منطقه 2 60 90 80 80 20 20 40
نمونه کارنامه رتبه968ریاضی 96 منطقه 2 50 80 50 60 40 60 20
نمونه کارنامه رتبه968ریاضی 96 منطقه 2 50 40 80 60 40 40 30
نمونه کارنامه رتبه970ریاضی 96 منطقه 2 70 80 60 70 40 40 30
نمونه کارنامه رتبه971ریاضی 96 منطقه 2 70 60 50 70 30 30 40
نمونه کارنامه رتبه971ریاضی 96 منطقه 2 40 40 50 20 50 60 30
نمونه کارنامه رتبه973ریاضی 96 منطقه 2 50 50 80 70 40 40 30
نمونه کارنامه رتبه977ریاضی 96 منطقه 2 50 50 70 50 50 30 40
نمونه کارنامه رتبه977ریاضی 96 منطقه 2 50 60 60 20 40 50 40
نمونه کارنامه رتبه979ریاضی 96 منطقه 2 50 50 50 50 40 50 40
نمونه کارنامه رتبه980ریاضی 96 منطقه 2 50 50 60 40 30 30 60
نمونه کارنامه رتبه982ریاضی 96 منطقه 2 50 70 50 90 30 70 30
نمونه کارنامه رتبه982ریاضی 96 منطقه 2 60 50 80 50 40 30 40
نمونه کارنامه رتبه982ریاضی 96 منطقه 2 60 50 50 70 30 40 30
نمونه کارنامه رتبه984ریاضی 96 منطقه 2 50 70 50 10 60 30 40
نمونه کارنامه رتبه984ریاضی 96 منطقه 2 50 40 70 30 30 50 40
نمونه کارنامه رتبه988ریاضی 96 منطقه 2 50 10 40 60 60 50 20
نمونه کارنامه رتبه988ریاضی 96 منطقه 2 50 30 60 50 60 30 40
نمونه کارنامه رتبه992ریاضی 96 منطقه 2 60 70 50 80 60 30 40
نمونه کارنامه رتبه992ریاضی 96 منطقه 2 60 70 70 50 40 30 40
نمونه کارنامه رتبه995ریاضی 96 منطقه 2 70 80 70 70 40 30 30
نمونه کارنامه رتبه995ریاضی 96 منطقه 2 60 60 50 90 40 30 40
نمونه کارنامه رتبه995ریاضی 96 منطقه 2 60 50 80 60 30 20 60
نمونه کارنامه رتبه995ریاضی 96 منطقه 2 60 70 50 60 50 40 30
نمونه کارنامه رتبه999ریاضی 96 منطقه 2 50 60 70 40 40 50 30

 

عضویت در کانال  کنکور سراسری 97

 

نمونه کارنامه های رتبه های زیر 1000 کنکور ریاضی 96 (سهمیه منطفه 3)

 

نمونه کارنامه سهمیه ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
نمونه کارنامه رتبه1ریاضی منطقه 3 80 90 90 90 90 80 90
نمونه کارنامه رتبه2ریاضی منطقه 3 90 90 70 60 90 80 80
نمونه کارنامه رتبه3ریاضی منطقه 3 70 50 60 50 90 90 80
نمونه کارنامه رتبه4ریاضی منطقه 3 80 80 60 90 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه5ریاضی منطقه 3 60 100 80 90 80 80 70
نمونه کارنامه رتبه6ریاضی منطقه 3 90 90 60 80 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه8ریاضی منطقه 3 60 90 80 90 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه10ریاضی منطقه 3 70 70 70 50 70 80 80
نمونه کارنامه رتبه11ریاضی منطقه 3 100 80 80 80 70 70 30
نمونه کارنامه رتبه13ریاضی منطقه 3 80 90 80 90 70 70 50
نمونه کارنامه رتبه15ریاضی منطقه 3 70 100 80 90 80 60 40
نمونه کارنامه رتبه16ریاضی منطقه 3 80 60 70 50 80 70 40
نمونه کارنامه رتبه17ریاضی منطقه 3 50 40 70 80 80 70 70
نمونه کارنامه رتبه18ریاضی منطقه 3 60 80 60 80 70 70 80
نمونه کارنامه رتبه19ریاضی منطقه 3 50 80 70 90 60 80 70
نمونه کارنامه رتبه21ریاضی منطقه 3 80 80 70 70 40 50 80
نمونه کارنامه رتبه22ریاضی منطقه 3 50 70 60 70 60 70 80
نمونه کارنامه رتبه24ریاضی منطقه 3 80 80 80 60 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه25ریاضی منطقه 3 90 80 60 40 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه27ریاضی منطقه 3 70 60 60 50 70 80 50
نمونه کارنامه رتبه28ریاضی منطقه 3 70 90 70 70 50 70 60
نمونه کارنامه رتبه30ریاضی منطقه 3 60 70 60 60 70 60 70
نمونه کارنامه رتبه31ریاضی منطقه 3 70 80 70 30 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه32ریاضی منطقه 3 70 70 80 100 50 70 30
نمونه کارنامه رتبه35ریاضی منطقه 3 50 30 50 50 80 70 60
نمونه کارنامه رتبه37ریاضی منطقه 3 70 70 50 80 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه38ریاضی منطقه 3 50 80 70 40 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه41ریاضی منطقه 3 70 90 70 70 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه42ریاضی منطقه 3 80 90 70 90 50 60 40
نمونه کارنامه رتبه45ریاضی منطقه 3 50 70 50 50 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه47ریاضی منطقه 3 80 90 70 70 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه48ریاضی منطقه 3 70 50 70 90 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه49ریاضی منطقه 3 50 60 40 40 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه51ریاضی منطقه 3 70 90 50 70 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه55ریاضی منطقه 3 60 90 70 30 60 60 40
نمونه کارنامه رتبه56ریاضی منطقه 3 70 80 70 60 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه57ریاضی منطقه 3 80 80 50 80 40 70 50
نمونه کارنامه رتبه59ریاضی منطقه 3 70 90 50 60 60 70 30
نمونه کارنامه رتبه60ریاضی منطقه 3 70 80 70 60 60 50 40
نمونه کارنامه رتبه61ریاضی منطقه 3 60 70 60 10 70 70 40
نمونه کارنامه رتبه62ریاضی منطقه 3 70 70 70 70 50 60 50
نمونه کارنامه رتبه63ریاضی منطقه 3 60 50 50 60 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه65ریاضی منطقه 3 70 80 80 40 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه67ریاضی منطقه 3 50 60 70 40 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه68ریاضی منطقه 3 50 70 60 90 50 70 50
نمونه کارنامه رتبه70ریاضی منطقه 3 40 50 80 80 50 60 60
نمونه کارنامه رتبه71ریاضی منطقه 3 40 60 50 70 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه72ریاضی منطقه 3 60 50 40 20 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه73ریاضی منطقه 3 70 80 80 40 60 50 40
نمونه کارنامه رتبه75ریاضی منطقه 3 70 90 70 50 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه79ریاضی منطقه 3 40 60 80 40 40 60 80
نمونه کارنامه رتبه80ریاضی منطقه 3 50 60 60 20 50 60 60
نمونه کارنامه رتبه81ریاضی منطقه 3 70 60 70 70 40 50 60
نمونه کارنامه رتبه82ریاضی منطقه 3 50 50 50 90 50 60 60
نمونه کارنامه رتبه85ریاضی منطقه 3 60 70 60 20 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه85ریاضی منطقه 3 60 80 60 70 30 50 70
نمونه کارنامه رتبه88ریاضی منطقه 3 40 50 50 80 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه89ریاضی منطقه 3 50 70 80 40 30 60 60
نمونه کارنامه رتبه91ریاضی منطقه 3 40 70 90 90 50 50 40
نمونه کارنامه رتبه92ریاضی منطقه 3 80 70 60 60 20 50 70
نمونه کارنامه رتبه93ریاضی منطقه 3 60 60 40 50 50 60 60
نمونه کارنامه رتبه94ریاضی منطقه 3 60 80 60 50 40 70 50
نمونه کارنامه رتبه95ریاضی منطقه 3 80 80 50 40 50 40 60
نمونه کارنامه رتبه96ریاضی منطقه 3 60 60 40 80 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه97ریاضی منطقه 3 50 80 50 30 50 50 70
نمونه کارنامه رتبه98ریاضی منطقه 3 60 70 70 70 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه101ریاضی منطقه 3 60 70 50 70 40 50 70
نمونه کارنامه رتبه104ریاضی منطقه 3 60 70 60 80 60 50 40
نمونه کارنامه رتبه104ریاضی منطقه 3 70 60 60 40 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه106ریاضی منطقه 3 60 70 60 80 50 50 40
نمونه کارنامه رتبه107ریاضی منطقه 3 30 10 70 90 60 60 40
نمونه کارنامه رتبه109ریاضی منطقه 3 80 80 70 80 40 40 40
نمونه کارنامه رتبه110ریاضی منطقه 3 40 70 50 40 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه112ریاضی منطقه 3 70 60 40 60 50 60 40
نمونه کارنامه رتبه113ریاضی منطقه 3 50 90 60 40 50 60 40
نمونه کارنامه رتبه115ریاضی منطقه 3 60 70 70 30 50 50 40
نمونه کارنامه رتبه116ریاضی منطقه 3 50 70 70 60 50 40 50
نمونه کارنامه رتبه118ریاضی منطقه 3 40 80 50 90 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه120ریاضی منطقه 3 60 60 80 50 40 50 40
نمونه کارنامه رتبه122ریاضی منطقه 3 80 80 60 30 40 40 60
نمونه کارنامه رتبه123ریاضی منطقه 3 50 80 60 90 40 50 50
نمونه کارنامه رتبه124ریاضی منطقه 3 80 70 60 40 50 40 40
نمونه کارنامه رتبه125ریاضی منطقه 3 80 70 70 50 20 40 60
نمونه کارنامه رتبه126ریاضی منطقه 3 40 70 70 50 50 60 40
نمونه کارنامه رتبه128ریاضی منطقه 3 40 80 50 20 60 60 40
نمونه کارنامه رتبه130ریاضی منطقه 3 80 70 40 50 50 50 40
نمونه کارنامه رتبه131ریاضی منطقه 3 60 60 50 70 70 40 30
نمونه کارنامه رتبه132ریاضی منطقه 3 60 60 70 30 40 50 60
نمونه کارنامه رتبه133ریاضی منطقه 3 70 80 70 50 40 30 60
نمونه کارنامه رتبه134ریاضی منطقه 3 60 70 60 30 50 50 40
نمونه کارنامه رتبه136ریاضی منطقه 3 50 60 70 60 40 50 50
نمونه کارنامه رتبه137ریاضی منطقه 3 80 90 60 40 30 50 40
نمونه کارنامه رتبه138ریاضی منطقه 3 60 80 60 60 50 50 40
نمونه کارنامه رتبه140ریاضی منطقه 3 40 80 70 50 40 40 60
نمونه کارنامه رتبه142ریاضی منطقه 3 70 60 50 20 60 40 40
نمونه کارنامه رتبه143ریاضی منطقه 3 60 70 70 30 40 50 50
نمونه کارنامه رتبه145ریاضی منطقه 3 50 60 60 50 50 40 50
نمونه کارنامه رتبه147ریاضی منطقه 3 80 50 70 60 50 40 30
نمونه کارنامه رتبه148ریاضی منطقه 3 50 60 60 40 40 50 50
نمونه کارنامه رتبه151ریاضی منطقه 3 30 40 70 50 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه155ریاضی منطقه 3 50 30 50 70 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه157ریاضی منطقه 3 50 70 80 60 40 40 50
نمونه کارنامه رتبه158ریاضی منطقه 3 60 50 80 50 40 40 50
نمونه کارنامه رتبه159ریاضی منطقه 3 50 60 70 50 40 40 60
نمونه کارنامه رتبه160ریاضی منطقه 3 70 40 70 30 50 40 50
نمونه کارنامه رتبه162ریاضی منطقه 3 40 90 50 80 40 60 40
نمونه کارنامه رتبه163ریاضی منطقه 3 60 40 60 70 40 40 50
نمونه کارنامه رتبه166ریاضی منطقه 3 60 80 70 10 60 30 30
نمونه کارنامه رتبه170ریاضی منطقه 3 60 70 50 20 50 30 50
نمونه کارنامه رتبه172ریاضی منطقه 3 60 60 60 10 40 50 50
نمونه کارنامه رتبه173ریاضی منطقه 3 40 80 70 50 40 40 50
نمونه کارنامه رتبه173ریاضی منطقه 3 70 60 70 40 40 30 50
نمونه کارنامه رتبه175ریاضی منطقه 3 70 60 40 10 40 50 50
نمونه کارنامه رتبه176ریاضی منطقه 3 40 60 40 60 40 60 50
نمونه کارنامه رتبه177ریاضی منطقه 3 70 80 50 30 40 50 40
نمونه کارنامه رتبه177ریاضی منطقه 3 60 70 60 10 40 60 40
نمونه کارنامه رتبه179ریاضی منطقه 3 60 50 80 40 60 40 20
نمونه کارنامه رتبه181ریاضی منطقه 3 50 90 60 40 50 40 40
نمونه کارنامه رتبه184ریاضی منطقه 3 40 40 30 50 40 60 60
نمونه کارنامه رتبه185ریاضی منطقه 3 60 40 80 30 20 40 60
نمونه کارنامه رتبه186ریاضی منطقه 3 60 70 40 50 20 60 60
نمونه کارنامه رتبه190ریاضی منطقه 3 40 30 40 50 60 60 30
نمونه کارنامه رتبه192ریاضی منطقه 3 70 80 70 50 40 50 30
نمونه کارنامه رتبه194ریاضی منطقه 3 60 30 40 90 40 60 30
نمونه کارنامه رتبه195ریاضی منطقه 3 60 70 50 50 30 40 60
نمونه کارنامه رتبه195ریاضی منطقه 3 70 70 40 90 40 40 40
نمونه کارنامه رتبه197ریاضی منطقه 3 40 30 50 50 40 70 50
نمونه کارنامه رتبه199ریاضی منطقه 3 50 70 50 70 30 50 50
نمونه کارنامه رتبه200ریاضی منطقه 3 40 50 80 50 40 50 30
نمونه کارنامه رتبه204ریاضی منطقه 3 60 60 60 70 30 40 50
نمونه کارنامه رتبه207ریاضی منطقه 3 50 40 70 40 60 30 40
نمونه کارنامه رتبه209ریاضی منطقه 3 50 60 50 40 50 50 20
نمونه کارنامه رتبه210ریاضی منطقه 3 60 70 70 40 40 40 40
نمونه کارنامه رتبه214ریاضی منطقه 3 60 60 50 60 30 40 50
نمونه کارنامه رتبه219ریاضی منطقه 3 50 50 60 30 30 50 60
نمونه کارنامه رتبه223ریاضی منطقه 3 50 50 40 50 40 40 50
نمونه کارنامه رتبه224ریاضی منطقه 3 40 60 60 70 40 40 40
نمونه کارنامه رتبه224ریاضی منطقه 3 60 80 50 40 40 40 40
نمونه کارنامه رتبه226ریاضی منطقه 3 30 60 60 40 40 40 60
نمونه کارنامه رتبه227ریاضی منطقه 3 60 60 50 30 50 40 40
نمونه کارنامه رتبه230ریاضی منطقه 3 50 50 50 30 40 50 40
نمونه کارنامه رتبه231ریاضی منطقه 3 20 20 50 10 50 50 70
نمونه کارنامه رتبه232ریاضی منطقه 3 80 70 50 50 20 30 50
نمونه کارنامه رتبه233ریاضی منطقه 3 40 60 50 80 40 40 40
نمونه کارنامه رتبه235ریاضی منطقه 3 50 70 50 30 50 50 20
نمونه کارنامه رتبه236ریاضی منطقه 3 60 80 60 60 40 40 30
نمونه کارنامه رتبه237ریاضی منطقه 3 50 70 70 40 40 40 40
نمونه کارنامه رتبه238ریاضی منطقه 3 70 70 60 30 40 30 20
نمونه کارنامه رتبه239ریاضی منطقه 3 70 40 70 90 20 20 60
نمونه کارنامه رتبه240ریاضی منطقه 3 60 60 70 50 40 40 30
نمونه کارنامه رتبه241ریاضی منطقه 3 40 40 50 30 50 50 30
نمونه کارنامه رتبه243ریاضی منطقه 3 50 50 50 50 30 50 40
نمونه کارنامه رتبه243ریاضی منطقه 3 70 40 70 50 30 40 30
نمونه کارنامه رتبه243ریاضی منطقه 3 40 40 50 20 50 40 40
نمونه کارنامه رتبه246ریاضی منطقه 3 40 50 30 50 60 40 40
نمونه کارنامه رتبه248ریاضی منطقه 3 40 70 50 10 40 60 30
نمونه کارنامه رتبه251ریاضی منطقه 3 50 40 30 50 60 40 40
نمونه کارنامه رتبه252ریاضی منطقه 3 30 50 50 50 50 40 40
نمونه کارنامه رتبه253ریاضی منطقه 3 80 30 60 60 40 40 30
نمونه کارنامه رتبه255ریاضی منطقه 3 50 40 50 10 50 50 30
نمونه کارنامه رتبه255ریاضی منطقه 3 50 40 50 50 30 50 50
نمونه کارنامه رتبه257ریاضی منطقه 3 70 60 70 20 30 30 50
نمونه کارنامه رتبه257ریاضی منطقه 3 60 90 70 50 60 30 10
نمونه کارنامه رتبه259ریاضی منطقه 3 60 60 60 60 30 40 40
نمونه کارنامه رتبه261ریاضی منطقه 3 50 60 60 60 40 40 40
نمونه کارنامه رتبه262ریاضی منطقه 3 60 70 70 60 30 40 20
نمونه کارنامه رتبه264ریاضی منطقه 3 70 60 80 70 40 30 20
نمونه کارنامه رتبه268ریاضی منطقه 3 50 60 60 80 20 50 50
نمونه کارنامه رتبه269ریاضی منطقه 3 50 40 60 30 30 50 30
نمونه کارنامه رتبه270ریاضی منطقه 3 20 50 30 20 60 50 40
نمونه کارنامه رتبه271ریاضی منطقه 3 60 70 60 50 40 30 40
نمونه کارنامه رتبه272ریاضی منطقه 3 60 60 80 50 30 30 40
نمونه کارنامه رتبه273ریاضی منطقه 3 60 60 70 10 40 50 20
نمونه کارنامه رتبه275ریاضی منطقه 3 80 60 60 40 30 30 30
نمونه کارنامه رتبه277ریاضی منطقه 3 70 70 60 70 30 40 30
نمونه کارنامه رتبه278ریاضی منطقه 3 50 80 50 30 30 30 60
نمونه کارنامه رتبه279ریاضی منطقه 3 50 80 70 60 30 40 30
نمونه کارنامه رتبه281ریاضی منطقه 3 40 70 80 20 30 40 40
نمونه کارنامه رتبه283ریاضی منطقه 3 60 50 60 20 20 40 60
نمونه کارنامه رتبه283ریاضی منطقه 3 50 50 60 70 30 30 50
نمونه کارنامه رتبه285ریاضی منطقه 3 50 60 60 70 30 40 40
نمونه کارنامه رتبه286ریاضی منطقه 3 80 60 60 20 40 40 20
نمونه کارنامه رتبه288ریاضی منطقه 3 30 60 80 40 30 40 50
نمونه کارنامه رتبه289ریاضی منطقه 3 60 70 40 60 20 30 40
نمونه کارنامه رتبه289ریاضی منطقه 3 50 90 60 60 40 30 20
نمونه کارنامه رتبه291ریاضی منطقه 3 50 60 40 40 50 40 30
نمونه کارنامه رتبه294ریاضی منطقه 3 60 50 60 70 40 40 30
نمونه کارنامه رتبه295ریاضی منطقه 3 60 50 70 30 40 30 30
نمونه کارنامه رتبه296ریاضی منطقه 3 60 40 40 70 50 40 20
نمونه کارنامه رتبه297ریاضی منطقه 3 50 60 60 60 20 50 40
نمونه کارنامه رتبه298ریاضی منطقه 3 40 70 60 70 30 30 40
نمونه کارنامه رتبه299ریاضی منطقه 3 40 70 70 30 30 20 60
نمونه کارنامه رتبه302ریاضی منطقه 3 50 60 70 30 20 40 40
نمونه کارنامه رتبه303ریاضی منطقه 3 40 20 50 30 40 50 40
نمونه کارنامه رتبه304ریاضی منطقه 3 50 50 60 40 40 30 40
نمونه کارنامه رتبه305ریاضی منطقه 3 60 60 50 30 50 30 30
نمونه کارنامه رتبه309ریاضی منطقه 3 50 40 30 50 40 50 40
نمونه کارنامه رتبه311ریاضی منطقه 3 50 40 70 10 30 50 30
نمونه کارنامه رتبه312ریاضی منطقه 3 70 30 50 60 20 50 30
نمونه کارنامه رتبه314ریاضی منطقه 3 50 60 60 70 10 40 50
نمونه کارنامه رتبه315ریاضی منطقه 3 60 80 40 90 20 50 20
نمونه کارنامه رتبه316ریاضی منطقه 3 60 60 60 40 30 40 40
نمونه کارنامه رتبه317ریاضی منطقه 3 40 30 60 80 40 30 40
نمونه کارنامه رتبه319ریاضی منطقه 3 60 60 60 20 30 50 40
نمونه کارنامه رتبه323ریاضی منطقه 3 50 40 50 60 30 40 40
نمونه کارنامه رتبه325ریاضی منطقه 3 50 40 60 30 30 40 50
نمونه کارنامه رتبه326ریاضی منطقه 3 60 50 40 50 30 30 50
نمونه کارنامه رتبه327ریاضی منطقه 3 50 50 40 10 30 30 60
نمونه کارنامه رتبه328ریاضی منطقه 3 50 70 60 40 30 30 50
نمونه کارنامه رتبه330ریاضی منطقه 3 50 40 50 20 40 40 40
نمونه کارنامه رتبه330ریاضی منطقه 3 70 20 50 60 30 50 30
نمونه کارنامه رتبه332ریاضی منطقه 3 40 60 60 20 30 40 50
نمونه کارنامه رتبه333ریاضی منطقه 3 30 40 30 30 60 40 30
نمونه کارنامه رتبه334ریاضی منطقه 3 50 70 70 20 30 30 40
نمونه کارنامه رتبه337ریاضی منطقه 3 50 50 70 40 30 40 30
نمونه کارنامه رتبه339ریاضی منطقه 3 50 60 40 30 40 50 30
نمونه کارنامه رتبه342ریاضی منطقه 3 40 20 60 50 20 50 50
نمونه کارنامه رتبه342ریاضی منطقه 3 60 30 50 50 30 40 30
نمونه کارنامه رتبه344ریاضی منطقه 3 80 60 50 20 30 30 40
نمونه کارنامه رتبه344ریاضی منطقه 3 30 70 60 20 40 30 40
نمونه کارنامه رتبه346ریاضی منطقه 3 60 30 60 50 40 30 40
نمونه کارنامه رتبه348ریاضی منطقه 3 60 40 60 60 40 40 10
نمونه کارنامه رتبه349ریاضی منطقه 3 60 50 60 20 20 30 50
نمونه کارنامه رتبه350ریاضی منطقه 3 30 40 40 30 50 40 30
نمونه کارنامه رتبه354ریاضی منطقه 3 40 70 50 70 40 40 20
نمونه کارنامه رتبه357ریاضی منطقه 3 50 90 50 50 40 30 30
نمونه کارنامه رتبه357ریاضی منطقه 3 30 60 70 40 30 60 20
نمونه کارنامه رتبه359ریاضی منطقه 3 50 20 70 90 10 50 40
نمونه کارنامه رتبه361ریاضی منطقه 3 40 80 70 10 30 40 40
نمونه کارنامه رتبه361ریاضی منطقه 3 50 30 50 40 40 40 30
نمونه کارنامه رتبه365ریاضی منطقه 3 50 90 50 30 30 40 40
نمونه کارنامه رتبه366ریاضی منطقه 3 50 60 50 50 40 30 40
نمونه کارنامه رتبه367ریاضی منطقه 3 50 70 50 60 40 30 30
نمونه کارنامه رتبه367ریاضی منطقه 3 50 70 40 20 30 30 50
نمونه کارنامه رتبه371ریاضی منطقه 3 50 40 50 30 40 40 30
نمونه کارنامه رتبه372ریاضی منطقه 3 60 60 60 60 20 50 40
نمونه کارنامه رتبه373ریاضی منطقه 3 50 40 60 30 40 40 30
نمونه کارنامه رتبه374ریاضی منطقه 3 60 70 40 60 40 30 30
نمونه کارنامه رتبه377ریاضی منطقه 3 70 30 70 20 40 30 30
نمونه کارنامه رتبه379ریاضی منطقه 3 50 50 60 10 30 40 40
نمونه کارنامه رتبه381ریاضی منطقه 3 60 60 30 20 20 50 40
نمونه کارنامه رتبه389ریاضی منطقه 3 70 70 50 90 30 20 30
نمونه کارنامه رتبه391ریاضی منطقه 3 30 40 60 40 40 40 40
نمونه کارنامه رتبه392ریاضی منطقه 3 70 30 20 70 40 50 20
نمونه کارنامه رتبه394ریاضی منطقه 3 30 50 60 50 30 40 40
نمونه کارنامه رتبه397ریاضی منطقه 3 60 50 50 60 20 40 40
نمونه کارنامه رتبه402ریاضی منطقه 3 50 50 70 60 30 40 30
نمونه کارنامه رتبه403ریاضی منطقه 3 50 50 60 60 40 30 30
نمونه کارنامه رتبه404ریاضی منطقه 3 50 50 30 30 40 20 40
نمونه کارنامه رتبه410ریاضی منطقه 3 70 40 70 40 20 30 30
نمونه کارنامه رتبه413ریاضی منطقه 3 60 20 80 10 20 30 40
نمونه کارنامه رتبه414ریاضی منطقه 3 50 40 70 20 30 30 40
نمونه کارنامه رتبه416ریاضی منطقه 3 20 70 30 30 40 50 30
نمونه کارنامه رتبه417ریاضی منطقه 3 50 50 50 50 30 40 20
نمونه کارنامه رتبه417ریاضی منطقه 3 50 50 50 30 40 40 20
نمونه کارنامه رتبه419ریاضی منطقه 3 50 70 50 80 30 30 30
نمونه کارنامه رتبه421ریاضی منطقه 3 30 50 40 30 30 50 20
نمونه کارنامه رتبه422ریاضی منطقه 3 30 20 50 60 40 40 30
نمونه کارنامه رتبه423ریاضی منطقه 3 30 50 60 80 50 10 50
نمونه کارنامه رتبه424ریاضی منطقه 3 50 60 30 40 20 60 30
نمونه کارنامه رتبه425ریاضی منطقه 3 50 80 40 10 20 40 50
نمونه کارنامه رتبه428ریاضی منطقه 3 30 20 70 10 30 40 40
نمونه کارنامه رتبه429ریاضی منطقه 3 50 30 60 10 40 30 30
نمونه کارنامه رتبه431ریاضی منطقه 3 70 80 80 50 30 20 20
نمونه کارنامه رتبه431ریاضی منطقه 3 60 30 60 40 30 30 10
نمونه کارنامه رتبه434ریاضی منطقه 3 60 50 50 30 40 20 40
نمونه کارنامه رتبه437ریاضی منطقه 3 40 10 60 50 40 40 20
نمونه کارنامه رتبه437ریاضی منطقه 3 50 50 50 30 10 30 60
نمونه کارنامه رتبه439ریاضی منطقه 3 20 30 60 40 50 50 20
نمونه کارنامه رتبه440ریاضی منطقه 3 50 30 40 40 40 40 30
نمونه کارنامه رتبه442ریاضی منطقه 3 60 50 50 50 20 30 40
نمونه کارنامه رتبه443ریاضی منطقه 3 40 40 50 80 30 50 30
نمونه کارنامه رتبه445ریاضی منطقه 3 50 40 60 40 30 20 40
نمونه کارنامه رتبه445ریاضی منطقه 3 40 50 50 50 40 30 30
نمونه کارنامه رتبه448ریاضی منطقه 3 40 60 40 60 40 30 30
نمونه کارنامه رتبه449ریاضی منطقه 3 50 40 60 20 20 30 40
نمونه کارنامه رتبه452ریاضی منطقه 3 40 30 60 50 30 30 40
نمونه کارنامه رتبه454ریاضی منطقه 3 40 20 40 30 40 40 40
نمونه کارنامه رتبه459ریاضی منطقه 3 70 40 40 70 40 30 10
نمونه کارنامه رتبه459ریاضی منطقه 3 50 30 60 20 40 30 40
نمونه کارنامه رتبه459ریاضی منطقه 3 50 30 60 20 20 50 40
نمونه کارنامه رتبه461ریاضی منطقه 3 50 20 40 30 40 40 30
نمونه کارنامه رتبه461ریاضی منطقه 3 60 50 60 80 30 10 40
نمونه کارنامه رتبه463ریاضی منطقه 3 40 10 50 60 40 30 40
نمونه کارنامه رتبه465ریاضی منطقه 3 50 10 60 40 40 30 40
نمونه کارنامه رتبه465ریاضی منطقه 3 40 40 60 30 20 40 50
نمونه کارنامه رتبه468ریاضی منطقه 3 30 30 50 50 30 40 40
نمونه کارنامه رتبه469ریاضی منطقه 3 20 50 60 40 30 30 30
نمونه کارنامه رتبه470ریاضی منطقه 3 60 30 60 40 30 20 40
نمونه کارنامه رتبه470ریاضی منطقه 3 30 50 30 30 10 60 60
نمونه کارنامه رتبه472ریاضی منطقه 3 50 40 50 90 30 30 30
نمونه کارنامه رتبه473ریاضی منطقه 3 50 70 60 90 30 10 30
نمونه کارنامه رتبه475ریاضی منطقه 3 50 50 60 10 40 30 20
نمونه کارنامه رتبه476ریاضی منطقه 3 40 30 50 10 30 20 40
نمونه کارنامه رتبه477ریاضی منطقه 3 40 60 40 30 30 30 40
نمونه کارنامه رتبه480ریاضی منطقه 3 30 50 60 30 40 30 30
نمونه کارنامه رتبه482ریاضی منطقه 3 40 10 50 30 40 50 20
نمونه کارنامه رتبه483ریاضی منطقه 3 50 70 60 30 10 30 40
نمونه کارنامه رتبه485ریاضی منطقه 3 40 50 30 60 20 40 40
نمونه کارنامه رتبه487ریاضی منطقه 3 40 30 60 30 50 30 20
نمونه کارنامه رتبه488ریاضی منطقه 3 40 30 70 70 40 30 10
نمونه کارنامه رتبه491ریاضی منطقه 3 30 70 50 50 20 30 50
نمونه کارنامه رتبه493ریاضی منطقه 3 70 40 50 30 30 30 30
نمونه کارنامه رتبه495ریاضی منطقه 3 20 30 60 80 40 30 30
نمونه کارنامه رتبه499ریاضی منطقه 3 30 50 50 10 40 30 30
نمونه کارنامه رتبه501ریاضی منطقه 3 40 60 60 60 20 30 20
نمونه کارنامه رتبه502ریاضی منطقه 3 50 30 60 10 30 40 30
نمونه کارنامه رتبه505ریاضی منطقه 3 60 50 60 40 20 30 40
نمونه کارنامه رتبه506ریاضی منطقه 3 50 30 50 30 20 30 50
نمونه کارنامه رتبه507ریاضی منطقه 3 40 20 50 30 30 40 30
نمونه کارنامه رتبه508ریاضی منطقه 3 30 50 40 60 30 30 30
نمونه کارنامه رتبه508ریاضی منطقه 3 50 70 60 20 40 20 40
نمونه کارنامه رتبه510ریاضی منطقه 3 60 60 60 20 30 30 30
نمونه کارنامه رتبه510ریاضی منطقه 3 50 40 70 40 20 30 30
نمونه کارنامه رتبه513ریاضی منطقه 3 40 60 50 20 30 40 30
نمونه کارنامه رتبه514ریاضی منطقه 3 60 40 60 40 30 40 20
نمونه کارنامه رتبه515ریاضی منطقه 3 50 60 70 50 20 20 30
نمونه کارنامه رتبه516ریاضی منطقه 3 50 20 60 30 20 30 40
نمونه کارنامه رتبه517ریاضی منطقه 3 60 50 70 40 30 20 20
نمونه کارنامه رتبه521ریاضی منطقه 3 70 70 50 30 20 30 10
نمونه کارنامه رتبه524ریاضی منطقه 3 30 60 50 40 30 30 30
نمونه کارنامه رتبه529ریاضی منطقه 3 40 60 40 40 30 20 30
نمونه کارنامه رتبه531ریاضی منطقه 3 40 60 50 60 30 30 30
نمونه کارنامه رتبه533ریاضی منطقه 3 50 30 40 40 20 40 40
نمونه کارنامه رتبه535ریاضی منطقه 3 40 40 40 20 20 20 40
نمونه کارنامه رتبه537ریاضی منطقه 3 30 30 70 30 30 30 40
نمونه کارنامه رتبه537ریاضی منطقه 3 50 60 50 20 30 20 30
نمونه کارنامه رتبه540ریاضی منطقه 3 40 50 50 20 40 30 30
نمونه کارنامه رتبه540ریاضی منطقه 3 50 70 50 90 30 20 30
نمونه کارنامه رتبه545ریاضی منطقه 3 60 30 40 30 30 30 40
نمونه کارنامه رتبه546ریاضی منطقه 3 50 30 80 60 40 10 20
نمونه کارنامه رتبه546ریاضی منطقه 3 50 60 60 30 10 20 60
نمونه کارنامه رتبه548ریاضی منطقه 3 40 60 30 20 20 40 40
نمونه کارنامه رتبه549ریاضی منطقه 3 40 30 60 30 30 50 30
نمونه کارنامه رتبه550ریاضی منطقه 3 50 40 50 40 20 30 40
نمونه کارنامه رتبه550ریاضی منطقه 3 50 40 70 30 20 40 20
نمونه کارنامه رتبه552ریاضی منطقه 3 40 60 60 70 20 10 40
نمونه کارنامه رتبه553ریاضی منطقه 3 30 60 50 50 30 30 30
نمونه کارنامه رتبه554ریاضی منطقه 3 60 60 40 20 30 30 40
نمونه کارنامه رتبه556ریاضی منطقه 3 60 40 20 10 30 30 50
نمونه کارنامه رتبه558ریاضی منطقه 3 40 30 50 60 20 50 30
نمونه کارنامه رتبه559ریاضی منطقه 3 40 30 30 30 20 30 50
نمونه کارنامه رتبه561ریاضی منطقه 3 50 70 50 70 20 20 40
نمونه کارنامه رتبه562ریاضی منطقه 3 40 70 40 40 30 30 30
نمونه کارنامه رتبه562ریاضی منطقه 3 60 70 50 30 10 30 50
نمونه کارنامه رتبه565ریاضی منطقه 3 50 50 60 20 20 40 20
نمونه کارنامه رتبه567ریاضی منطقه 3 40 70 60 50 30 30 20
نمونه کارنامه رتبه568ریاضی منطقه 3 60 80 50 90 30 30 10
نمونه کارنامه رتبه570ریاضی منطقه 3 10 20 30 40 40 60 20
نمونه کارنامه رتبه571ریاضی منطقه 3 50 70 50 20 10 20 60
نمونه کارنامه رتبه572ریاضی منطقه 3 70 70 40 40 30 30 30
نمونه کارنامه رتبه575ریاضی منطقه 3 30 70 60 30 20 30 40
نمونه کارنامه رتبه576ریاضی منطقه 3 40 40 10 70 40 30 20
نمونه کارنامه رتبه577ریاضی منطقه 3 30 20 60 60 30 40 20
نمونه کارنامه رتبه577ریاضی منطقه 3 60 50 40 20 20 30 30
نمونه کارنامه رتبه581ریاضی منطقه 3 50 70 50 10 10 20 50
نمونه کارنامه رتبه582ریاضی منطقه 3 50 20 50 60 20 20 40
نمونه کارنامه رتبه582ریاضی منطقه 3 50 40 50 60 20 40 30
نمونه کارنامه رتبه584ریاضی منطقه 3 50 60 40 20 20 20 50
نمونه کارنامه رتبه585ریاضی منطقه 3 50 50 30 70 30 40 20
نمونه کارنامه رتبه588ریاضی منطقه 3 20 50 70 30 30 30 40
نمونه کارنامه رتبه591ریاضی منطقه 3 60 60 80 10 30 10 30
نمونه کارنامه رتبه593ریاضی منطقه 3 40 30 60 40 20 30 40
نمونه کارنامه رتبه594ریاضی منطقه 3 60 60 30 10 20 30 40
نمونه کارنامه رتبه596ریاضی منطقه 3 50 50 60 10 40 30 10
نمونه کارنامه رتبه597ریاضی منطقه 3 50 70 60 20 30 20 10
نمونه کارنامه رتبه598ریاضی منطقه 3 60 40 80 10 10 20 60
نمونه کارنامه رتبه600ریاضی منطقه 3 30 50 60 10 40 30 30
نمونه کارنامه رتبه603ریاضی منطقه 3 30 60 60 80 10 40 30
نمونه کارنامه رتبه604ریاضی منطقه 3 40 40 50 30 10 70 70
نمونه کارنامه رتبه604ریاضی منطقه 3 20 30 20 70 30 40 40
نمونه کارنامه رتبه607ریاضی منطقه 3 50 40 40 30 30 30 40
نمونه کارنامه رتبه610ریاضی منطقه 3 60 60 70 50 10 20 30
نمونه کارنامه رتبه613ریاضی منطقه 3 50 30 50 60 30 40 20
نمونه کارنامه رتبه614ریاضی منطقه 3 40 50 30 20 30 30 40
نمونه کارنامه رتبه615ریاضی منطقه 3 40 80 60 50 30 20 30
نمونه کارنامه رتبه615ریاضی منطقه 3 30 20 30 10 30 50 20
نمونه کارنامه رتبه620ریاضی منطقه 3 50 70 30 50 20 30 30
نمونه کارنامه رتبه622ریاضی منطقه 3 40 40 50 30 40 30 30
نمونه کارنامه رتبه625ریاضی منطقه 3 50 10 40 70 20 40 30
نمونه کارنامه رتبه627ریاضی منطقه 3 40 40 50 30 40 30 20
نمونه کارنامه رتبه629ریاضی منطقه 3 50 40 40 30 30 40 20
نمونه کارنامه رتبه631ریاضی منطقه 3 50 80 60 30 10 20 40
نمونه کارنامه رتبه634ریاضی منطقه 3 50 30 40 20 40 40 20
نمونه کارنامه رتبه635ریاضی منطقه 3 30 10 50 30 30 30 40
نمونه کارنامه رتبه637ریاضی منطقه 3 50 60 40 50 20 40 20
نمونه کارنامه رتبه639ریاضی منطقه 3 60 50 70 80 10 40 30
نمونه کارنامه رتبه642ریاضی منطقه 3 30 30 50 50 20 30 50
نمونه کارنامه رتبه642ریاضی منطقه 3 40 40 30 30 20 30 40
نمونه کارنامه رتبه642ریاضی منطقه 3 20 20 50 60 40 30 30
نمونه کارنامه رتبه646ریاضی منطقه 3 30 50 50 30 20 30 50
نمونه کارنامه رتبه647ریاضی منطقه 3 40 50 70 40 10 20 60
نمونه کارنامه رتبه648ریاضی منطقه 3 40 30 60 10 30 40 30
نمونه کارنامه رتبه649ریاضی منطقه 3 60 50 40 70 20 10 50
نمونه کارنامه رتبه651ریاضی منطقه 3 70 20 50 20 20 30 30
نمونه کارنامه رتبه652ریاضی منطقه 3 20 60 40 30 20 40 40
نمونه کارنامه رتبه653ریاضی منطقه 3 30 10 50 50 30 30 30
نمونه کارنامه رتبه655ریاضی منطقه 3 30 10 30 10 40 60 20
نمونه کارنامه رتبه656ریاضی منطقه 3 50 50 70 50 20 40 20
نمونه کارنامه رتبه658ریاضی منطقه 3 50 60 50 40 20 30 30
نمونه کارنامه رتبه666ریاضی منطقه 3 30 30 40 50 30 20 30
نمونه کارنامه رتبه666ریاضی منطقه 3 40 10 60 40 10 40 50
نمونه کارنامه رتبه668ریاضی منطقه 3 20 40 70 20 20 30 30
نمونه کارنامه رتبه673ریاضی منطقه 3 50 50 50 30 20 40 30
نمونه کارنامه رتبه674ریاضی منطقه 3 50 10 60 70 10 20 40
نمونه کارنامه رتبه676ریاضی منطقه 3 30 20 50 40 30 30 30
نمونه کارنامه رتبه678ریاضی منطقه 3 40 30 40 10 20 40 50
نمونه کارنامه رتبه680ریاضی منطقه 3 70 50 50 10 20 20 30
نمونه کارنامه رتبه683ریاضی منطقه 3 30 20 40 40 20 30 30
نمونه کارنامه رتبه683ریاضی منطقه 3 40 30 10 10 30 40 40
نمونه کارنامه رتبه685ریاضی منطقه 3 60 40 60 30 20 30 30
نمونه کارنامه رتبه686ریاضی منطقه 3 40 50 60 30 20 30 30
نمونه کارنامه رتبه688ریاضی منطقه 3 40 50 60 30 30 20 20
نمونه کارنامه رتبه693ریاضی منطقه 3 50 60 50 30 20 30 30
نمونه کارنامه رتبه694ریاضی منطقه 3 40 40 40 30 20 30 40
نمونه کارنامه رتبه695ریاضی منطقه 3 30 40 40 40 20 40 40
نمونه کارنامه رتبه696ریاضی منطقه 3 40 70 40 20 20 30 40
نمونه کارنامه رتبه697ریاضی منطقه 3 40 40 70 40 20 30 30
نمونه کارنامه رتبه697ریاضی منطقه 3 40 20 50 50 40 20 30
نمونه کارنامه رتبه699ریاضی منطقه 3 60 50 60 40 20 30 20
نمونه کارنامه رتبه701ریاضی منطقه 3 20 30 40 20 60 20 20
نمونه کارنامه رتبه701ریاضی منطقه 3 40 40 50 20 40 20 30
نمونه کارنامه رتبه703ریاضی منطقه 3 70 80 50 20 20 20 20
نمونه کارنامه رتبه704ریاضی منطقه 3 40 60 50 50 10 20 50
نمونه کارنامه رتبه708ریاضی منطقه 3 20 30 60 20 20 30 30
نمونه کارنامه رتبه709ریاضی منطقه 3 40 80 40 40 40 30 10
نمونه کارنامه رتبه710ریاضی منطقه 3 50 30 50 70 30 20 20
نمونه کارنامه رتبه711ریاضی منطقه 3 50 60 40 80 20 20 30
نمونه کارنامه رتبه714ریاضی منطقه 3 50 10 60 20 20 40 20
نمونه کارنامه رتبه718ریاضی منطقه 3 50 20 40 50 20 30 40
نمونه کارنامه رتبه721ریاضی منطقه 3 40 30 40 40 30 30 20
نمونه کارنامه رتبه722ریاضی منطقه 3 60 60 50 20 20 20 30
نمونه کارنامه رتبه723ریاضی منطقه 3 40 60 20 50 10 30 70
نمونه کارنامه رتبه723ریاضی منطقه 3 40 20 40 30 40 20 30
نمونه کارنامه رتبه729ریاضی منطقه 3 40 30 70 70 20 20 30
نمونه کارنامه رتبه730ریاضی منطقه 3 50 40 60 30 30 20 20
نمونه کارنامه رتبه732ریاضی منطقه 3 50 40 50 20 30 30 20
نمونه کارنامه رتبه734ریاضی منطقه 3 40 50 40 60 30 30 30
نمونه کارنامه رتبه734ریاضی منطقه 3 40 40 60 90 20 30 20
نمونه کارنامه رتبه736ریاضی منطقه 3 50 70 10 60 30 30 20
نمونه کارنامه رتبه738ریاضی منطقه 3 30 20 40 10 20 40 50
نمونه کارنامه رتبه740ریاضی منطقه 3 40 50 70 40 30 20 20
نمونه کارنامه رتبه741ریاضی منطقه 3 20 20 70 40 10 50 30
نمونه کارنامه رتبه742ریاضی منطقه 3 30 60 40 20 20 40 30
نمونه کارنامه رتبه743ریاضی منطقه 3 40 20 50 40 20 30 40
نمونه کارنامه رتبه747ریاضی منطقه 3 20 40 50 70 30 30 30
نمونه کارنامه رتبه749ریاضی منطقه 3 30 40 50 10 30 20 40
نمونه کارنامه رتبه750ریاضی منطقه 3 30 60 30 70 10 50 40
نمونه کارنامه رتبه751ریاضی منطقه 3 60 30 50 10 10 40 50
نمونه کارنامه رتبه751ریاضی منطقه 3 60 40 60 30 10 20 30
نمونه کارنامه رتبه753ریاضی منطقه 3 60 40 50 10 40 30 20
نمونه کارنامه رتبه754ریاضی منطقه 3 60 50 40 40 20 20 40
نمونه کارنامه رتبه755ریاضی منطقه 3 70 30 50 20 30 20 20
نمونه کارنامه رتبه755ریاضی منطقه 3 40 40 50 40 10 30 30
نمونه کارنامه رتبه759ریاضی منطقه 3 40 40 50 40 30 20 40
نمونه کارنامه رتبه759ریاضی منطقه 3 30 20 20 10 30 40 40
نمونه کارنامه رتبه762ریاضی منطقه 3 10 40 30 70 20 40 50
نمونه کارنامه رتبه762ریاضی منطقه 3 30 50 50 50 10 30 30
نمونه کارنامه رتبه765ریاضی منطقه 3 60 40 50 30 20 30 20
نمونه کارنامه رتبه767ریاضی منطقه 3 50 20 50 60 20 20 40
نمونه کارنامه رتبه770ریاضی منطقه 3 60 40 70 60 20 20 20
نمونه کارنامه رتبه772ریاضی منطقه 3 40 50 40 50 30 30 20
نمونه کارنامه رتبه774ریاضی منطقه 3 60 70 80 70 20 20 10
نمونه کارنامه رتبه775ریاضی منطقه 3 50 10 60 30 30 40 10
نمونه کارنامه رتبه778ریاضی منطقه 3 20 50 60 40 30 40 20
نمونه کارنامه رتبه787ریاضی منطقه 3 60 90 30 40 30 10 30
نمونه کارنامه رتبه788ریاضی منطقه 3 40 40 50 40 20 40 30
نمونه کارنامه رتبه792ریاضی منطقه 3 60 20 40 10 20 30 30
نمونه کارنامه رتبه792ریاضی منطقه 3 40 30 60 80 30 20 30
نمونه کارنامه رتبه792ریاضی منطقه 3 30 20 50 70 10 40 40
نمونه کارنامه رتبه794ریاضی منطقه 3 30 20 40 60 30 40 30
نمونه کارنامه رتبه798ریاضی منطقه 3 40 30 40 50 20 20 40
نمونه کارنامه رتبه800ریاضی منطقه 3 80 60 30 20 10 30 50
نمونه کارنامه رتبه803ریاضی منطقه 3 40 50 60 30 10 10 60
نمونه کارنامه رتبه803ریاضی منطقه 3 70 40 50 50 30 20 20
نمونه کارنامه رتبه806ریاضی منطقه 3 30 50 20 20 20 30 50
نمونه کارنامه رتبه807ریاضی منطقه 3 40 30 50 10 30 30 30
نمونه کارنامه رتبه807ریاضی منطقه 3 30 40 70 60 30 30 10
نمونه کارنامه رتبه809ریاضی منطقه 3 50 30 30 40 30 20 30
نمونه کارنامه رتبه812ریاضی منطقه 3 40 40 40 50 20 30 40
نمونه کارنامه رتبه812ریاضی منطقه 3 20 40 30 10 20 20 60
نمونه کارنامه رتبه812ریاضی منطقه 3 30 10 40 30 30 40 20
نمونه کارنامه رتبه815ریاضی منطقه 3 50 20 60 20 20 30 30
نمونه کارنامه رتبه817ریاضی منطقه 3 50 40 50 90 40 20 10
نمونه کارنامه رتبه819ریاضی منطقه 3 50 30 50 70 20 30 20
نمونه کارنامه رتبه821ریاضی منطقه 3 30 50 60 30 30 20 30
نمونه کارنامه رتبه822ریاضی منطقه 3 50 70 60 10 20 30 20
نمونه کارنامه رتبه826ریاضی منطقه 3 30 40 50 60 20 20 40
نمونه کارنامه رتبه829ریاضی منطقه 3 30 20 40 70 20 30 40
نمونه کارنامه رتبه829ریاضی منطقه 3 20 50 50 30 20 20 60
نمونه کارنامه رتبه832 ریاضی منطقه 3 40 30 60 70 20 40 20
نمونه کارنامه رتبه832 ریاضی منطقه 3 50 20 50 20 20 20 40
نمونه کارنامه رتبه834ریاضی منطقه 3 30 30 30 80 30 30 30
نمونه کارنامه رتبه837ریاضی منطقه 3 40 50 50 30 20 30 20
نمونه کارنامه رتبه837ریاضی منطقه 3 50 50 70 10 20 30 20
نمونه کارنامه رتبه839ریاضی منطقه 3 40 30 40 30 20 30 40
نمونه کارنامه رتبه843ریاضی منطقه 3 50 20 50 30 30 30 20
نمونه کارنامه رتبه847ریاضی منطقه 3 40 50 50 50 20 20 40
نمونه کارنامه رتبه849ریاضی منطقه 3 50 30 50 30 40 30 20
نمونه کارنامه رتبه854ریاضی منطقه 3 50 30 50 50 20 40 20
نمونه کارنامه رتبه856ریاضی منطقه 3 60 70 70 40 10 10 30
نمونه کارنامه رتبه 858ریاضی منطقه 3 30 70 30 60 30 30 20
نمونه کارنامه رتبه 860ریاضی منطقه 3 60 40 70 60 20 20 20
نمونه کارنامه رتبه 860 ریاضی منطقه 3 50 20 30 90 20 20 30
نمونه کارنامه رتبه 862 ریاضی منطقه 3 70 60 70 60 10 10 30
نمونه کارنامه رتبه 862 ریاضی منطقه 3 50 70 60 40 20 30 10
نمونه کارنامه رتبه 866 ریاضی منطقه 3 40 40 40 10 30 30 30
نمونه کارنامه رتبه 868 ریاضی منطقه 3 30 50 40 30 20 40 20
نمونه کارنامه رتبه 870 ریاضی منطقه 3 50 30 30 50 30 10 30
نمونه کارنامه رتبه872 ریاضی منطقه 3 40 50 50 10 20 30 40
نمونه کارنامه رتبه 877 ریاضی منطقه 3 40 30 50 60 30 20 30
نمونه کارنامه رتبه 878 ریاضی منطقه 3 50 60 60 40 10 30 30
نمونه کارنامه رتبه 879 ریاضی منطقه 3 50 40 50 40 20 20 20
نمونه کارنامه رتبه 883 ریاضی منطقه 3 40 10 40 40 20 20 30
نمونه کارنامه رتبه 885 ریاضی منطقه 3 50 60 70 40 20 20 30
نمونه کارنامه رتبه 885 ریاضی منطقه 3 20 70 40 40 20 40 20
نمونه کارنامه رتبه 889 ریاضی منطقه 3 50 20 60 20 10 30 40
نمونه کارنامه رتبه 890 ریاضی منطقه 3 40 20 60 50 10 50 20
نمونه کارنامه رتبه 891 ریاضی منطقه 3 50 30 40 20 30 20 20
نمونه کارنامه رتبه 892 ریاضی منطقه 3 20 40 30 10 40 50 10
نمونه کارنامه رتبه 893 ریاضی منطقه 3 30 40 50 30 20 40 30
نمونه کارنامه رتبه 896 ریاضی منطقه 3 60 50 60 30 30 20 10
نمونه کارنامه رتبه898ریاضی منطقه 3 30 40 20 20 30 30 30
نمونه کارنامه رتبه900ریاضی منطقه 3 40 50 30 20 30 30 20
نمونه کارنامه رتبه900ریاضی منطقه 3 40 50 60 20 20 20 30
نمونه کارنامه رتبه903ریاضی منطقه 3 40 40 60 20 20 30 30
نمونه کارنامه رتبه905ریاضی منطقه 3 40 20 40 10 20 30 40
نمونه کارنامه رتبه913ریاضی منطقه 3 50 20 40 50 20 20 30
نمونه کارنامه رتبه914ریاضی منطقه 3 40 70 60 80 10 30 20
نمونه کارنامه رتبه916ریاضی منطقه 3 50 20 30 10 30 20 30
نمونه کارنامه رتبه916ریاضی منطقه 3 30 30 60 60 20 30 30
نمونه کارنامه رتبه921ریاضی منطقه 3 30 50 30 40 40 30 20
نمونه کارنامه رتبه924ریاضی منطقه 3 50 50 50 30 30 20 10
نمونه کارنامه رتبه926ریاضی منطقه 3 50 60 60 20 20 30 20
نمونه کارنامه رتبه928ریاضی منطقه 3 40 70 60 40 20 10 30
نمونه کارنامه رتبه929ریاضی منطقه 3 50 50 40 40 20 30 20
نمونه کارنامه رتبه931ریاضی منطقه 3 40 20 70 80 20 20 20
نمونه کارنامه رتبه931ریاضی منطقه 3 20 40 50 30 30 30 20
نمونه کارنامه رتبه934ریاضی منطقه 3 40 40 70 10 30 40 10
نمونه کارنامه رتبه935ریاضی منطقه 3 40 20 50 60 30 30 20
نمونه کارنامه رتبه936ریاضی منطقه 3 60 30 70 30 30 10 10
نمونه کارنامه رتبه938ریاضی منطقه 3 30 10 50 30 30 20 30
نمونه کارنامه رتبه940ریاضی منطقه 3 40 50 70 20 20 30 20
نمونه کارنامه رتبه941ریاضی منطقه 3 60 40 30 60 30 20 10
نمونه کارنامه رتبه941ریاضی منطقه 3 50 40 60 50 10 30 40
نمونه کارنامه رتبه943ریاضی منطقه 3 40 50 50 30 20 20 40
نمونه کارنامه رتبه945ریاضی منطقه 3 50 50 30 30 20 20 40
نمونه کارنامه رتبه946ریاضی منطقه 3 40 30 70 20 20 30 10
نمونه کارنامه رتبه947ریاضی منطقه 3 50 70 40 80 20 30 10
نمونه کارنامه رتبه948ریاضی منطقه 3 50 20 20 40 10 30 50
نمونه کارنامه رتبه954ریاضی منطقه 3 50 20 50 10 10 30 50
نمونه کارنامه رتبه957ریاضی منطقه 3 40 60 50 10 30 20 30
نمونه کارنامه رتبه958ریاضی منطقه 3 50 50 60 40 20 20 30
نمونه کارنامه رتبه962ریاضی منطقه 3 30 30 60 20 20 20 30
نمونه کارنامه رتبه963ریاضی منطقه 3 50 30 30 10 40 30 20
نمونه کارنامه رتبه966ریاضی منطقه 3 40 10 60 100 10 20 30
نمونه کارنامه رتبه968ریاضی منطقه 3 60 40 60 20 20 20 30
نمونه کارنامه رتبه969ریاضی منطقه 3 50 50 40 50 30 20 20
نمونه کارنامه رتبه973ریاضی منطقه 3 60 30 70 80 10 10 30
نمونه کارنامه رتبه975ریاضی منطقه 3 70 70 60 30 10 10 20
نمونه کارنامه رتبه979ریاضی منطقه 3 50 30 40 40 20 10 40
نمونه کارنامه رتبه980ریاضی منطقه 3 40 40 40 50 20 30 20
نمونه کارنامه رتبه982ریاضی منطقه 3 70 60 60 30 10 30 20
نمونه کارنامه رتبه985ریاضی منطقه 3 20 10 50 10 50 20 20
نمونه کارنامه رتبه986ریاضی منطقه 3 50 30 50 30 20 30 20
نمونه کارنامه رتبه989ریاضی منطقه 3 30 20 50 10 10 30 40
نمونه کارنامه رتبه989ریاضی منطقه 3 50 50 60 10 10 30 20
نمونه کارنامه رتبه991ریاضی منطقه 3 30 20 30 30 30 30 30
نمونه کارنامه رتبه992ریاضی منطقه 3 50 10 50 40 20 30 20
نمونه کارنامه رتبه994ریاضی منطقه 3 30 10 40 30 40 20 20
نمونه کارنامه رتبه997ریاضی منطقه 3 50 40 30 50 20 20 20
نمونه کارنامه رتبه1000ریاضی منطقه 3 50 20 50 30 30 20 20

 

عضویت در کانال  کنکور سراسری 97

 

نمونه کارنامه های رتبه های زیر 1000 کنکور ریاضی 96 (با احتساب سهمیه 5 درصدی ایثارگران)

 

نمونه کارنامه  سهمیه ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
نمونه کارنامه رتبه 1 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 90 70 80 100 90 80
نمونه کارنامه رتبه 2 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 70 70 80 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه 6 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 90 80 90 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه 8 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 80 70 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه 10 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 70 70 80 80 60
نمونه کارنامه رتبه 13 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 80 80 70 60 70 80
نمونه کارنامه رتبه 15 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 100 70 80 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه 18 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 100 70 60 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه 20 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 80 70 80 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه 21 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 90 80 80 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه 22 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 90 50 80 60 90 60
نمونه کارنامه رتبه 25 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 80 60 70 50 70 90
نمونه کارنامه رتبه 30 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 90 70 90 60 60 40
نمونه کارنامه رتبه 31 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 60 80 60 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه 34 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 90 70 90 70 80 50
نمونه کارنامه رتبه 38 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 90 90 60 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه 39 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 70 70 100 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه 41 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 80 80 50 50 80 50
نمونه کارنامه رتبه 42 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 80 60 60 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه 45 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 80 60 80 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه 46 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 70 50 60 50 60 80
نمونه کارنامه رتبه 49 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 70 50 70 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه 54 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 90 60 40 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه 55 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 80 70 80 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه 59 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 80 80 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه 63 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 80 80 80 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه 65 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 60 80 50 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه 68 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 80 70 60 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه 73 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 50 60 80 60 50
نمونه کارنامه رتبه 74 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 60 40 80 50 50
نمونه کارنامه رتبه 75 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 40 70 80 70 80 10
نمونه کارنامه رتبه 81 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 80 80 90 60 50 40
نمونه کارنامه رتبه 82 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 80 70 80 50 60 60
نمونه کارنامه رتبه 83 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 50 60 40 50 60 80
نمونه کارنامه رتبه 88 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 90 50 50 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه 89 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 50 30 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه 92 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 90 70 50 50 60 60
نمونه کارنامه رتبه 96 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 80 50 40 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه 97 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 50 80 50 70 40
نمونه کارنامه رتبه 98 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 90 60 80 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه 99 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 70 70 40 60 60
نمونه کارنامه رتبه 101 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 60 60 80 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه 102 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 90 30 40 40 70
نمونه کارنامه رتبه 107 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 40 50 70 60 40
نمونه کارنامه رتبه 109 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 50 50 80 60 40 70
نمونه کارنامه رتبه 110 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 80 60 90 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه 110 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 70 90 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه 112 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 80 40 80 40 50 60
نمونه کارنامه رتبه 113 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 70 50 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه 114 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 80 60 70 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه 118 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 60 70 70 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه 121 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 80 70 40 40 70
نمونه کارنامه رتبه 122 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 70 50 70 50 50 80
نمونه کارنامه رتبه 124 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 50 60 50 40 70
نمونه کارنامه رتبه 125 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 60 50 40 50 60 40
نمونه کارنامه رتبه 131 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 80 70 60 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه 140 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 70 80 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه 141 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 70 60 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه 143 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 60 60 60 50 40
نمونه کارنامه رتبه 155 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 80 70 50 50 40 50
نمونه کارنامه رتبه 159 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 40 70 70 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه 160 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 70 70 40 60 40
نمونه کارنامه رتبه 161 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 40 60 40 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه 167 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 70 40 80 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه 169 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 80 60 50 60 50 40
نمونه کارنامه رتبه 170 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 60 70 50 50 40
نمونه کارنامه رتبه 171 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 60 60 40 50 60
نمونه کارنامه رتبه 176 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 80 50 70 50 50 40
نمونه کارنامه رتبه 178 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 80 70 50 40 30
نمونه کارنامه رتبه 180 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 70 60 50 60 20
نمونه کارنامه رتبه 185 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 50 40 40 40 70 70
نمونه کارنامه رتبه 187 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 80 50 70 30 60 50
نمونه کارنامه رتبه 187 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 40 70 70 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه 191 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 50 90 40 60 40
نمونه کارنامه رتبه 192 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 60 90 50 40 40
نمونه کارنامه رتبه 199 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 70 40 40 40 50
نمونه کارنامه رتبه 207 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 70 60 70 50 40 30
نمونه کارنامه رتبه 207 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 40 60 60 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه 207 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 50 80 50 30 60
نمونه کارنامه رتبه 209 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 70 20 60 40 50
نمونه کارنامه رتبه 211 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 70 70 60 40 40 50
نمونه کارنامه رتبه 212 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 60 70 50 50 30
نمونه کارنامه رتبه 215 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 60 70 30 50 70
نمونه کارنامه رتبه 216 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 80 60 50 60 50 30
نمونه کارنامه رتبه 218 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 50 30 40 60 60
نمونه کارنامه رتبه 220 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 70 50 40 60 50 40
نمونه کارنامه رتبه 223 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 80 80 70 30 30 60
نمونه کارنامه رتبه 231 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 80 80 40 30 50
نمونه کارنامه رتبه 238 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 50 70 70 30 40 60
نمونه کارنامه رتبه 242 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 50 40 40 50 60
نمونه کارنامه رتبه 244 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 70 60 70 50 50 30
نمونه کارنامه رتبه 245 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 60 50 40 40 40 50
نمونه کارنامه رتبه 249 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 80 50 80 40 20 50
نمونه کارنامه رتبه 259 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 50 70 50 50 40
نمونه کارنامه رتبه 262 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 30 80 50 40 40
نمونه کارنامه رتبه 264 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 40 70 80 50 40 30
نمونه کارنامه رتبه 267 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 70 30 50 40 50
نمونه کارنامه رتبه 268 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 50 20 50 40 40
نمونه کارنامه رتبه 270 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 50 80 50 30 50
نمونه کارنامه رتبه 271 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 60 50 70 50 40 50
نمونه کارنامه رتبه 274 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 70 50 20 50 50
نمونه کارنامه رتبه 277 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 50 40 40 40 50
نمونه کارنامه رتبه 281 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 50 40 60 40 40 50
نمونه کارنامه رتبه 292 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 70 50 30 50 60 30
نمونه کارنامه رتبه 293 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 80 70 50 30 30
نمونه کارنامه رتبه 294 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 80 70 70 40 40 40
نمونه کارنامه رتبه 297 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 50 70 30 40 40 50
نمونه کارنامه رتبه 299 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 50 50 40 40 50
نمونه کارنامه رتبه 300 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 50 50 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه 301 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 80 60 40 50 40 30
نمونه کارنامه رتبه 304 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 50 60 80 40 60 50
نمونه کارنامه رتبه 305 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 50 50 10 60 60 20
نمونه کارنامه رتبه 308 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 80 70 50 40 30 40
نمونه کارنامه رتبه 309 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 50 10 40 40 50
نمونه کارنامه رتبه 309 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 50 70 70 30 40 40
نمونه کارنامه رتبه 311 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 70 40 80 40 50 40
نمونه کارنامه رتبه 312 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 30 40 60 40 60 50
نمونه کارنامه رتبه 315 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 50 40 10 40 60 60
نمونه کارنامه رتبه 317 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 60 30 50 50 30
نمونه کارنامه رتبه 319 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 70 50 40 40 40
نمونه کارنامه رتبه 323 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 60 80 60 30 30 60
نمونه کارنامه رتبه 338 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 40 40 30 40 40 50
نمونه کارنامه رتبه 342 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 70 60 10 40 30 50
نمونه کارنامه رتبه 349 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 70 70 40 30 30
نمونه کارنامه رتبه 351 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 40 80 30 50 50
نمونه کارنامه رتبه 352 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 60 70 50 40 20
نمونه کارنامه رتبه 354 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 40 60 50 70 30 30
نمونه کارنامه رتبه 355 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 60 50 30 50 40
نمونه کارنامه رتبه 361 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 60 20 40 40 40
نمونه کارنامه رتبه 364 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 10 60 10 30 50 70
نمونه کارنامه رتبه 372 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 60 60 40 30 50
نمونه کارنامه رتبه 374 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 40 40 60 50 40 50
نمونه کارنامه رتبه 379 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 50 30 70 30 50 40
نمونه کارنامه رتبه 382 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 70 80 70 20 40 30
نمونه کارنامه رتبه 390 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 80 70 70 30 50 40
نمونه کارنامه رتبه 391 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 60 60 60 60 40 30
نمونه کارنامه رتبه 393 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 60 20 40 30 40
نمونه کارنامه رتبه 400 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 60 60 50 30 20
نمونه کارنامه رتبه 401 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 50 50 40 50 40 50
نمونه کارنامه رتبه 403 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 50 60 50 30 30 40
نمونه کارنامه رتبه 407 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 50 40 40 40 20
نمونه کارنامه رتبه 408 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 50 40 50 40 30 40
نمونه کارنامه رتبه 410 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 50 70 40 40 40
نمونه کارنامه رتبه 418 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 40 40 50 40 40 40
نمونه کارنامه رتبه 420 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 40 70 50 40 30 30
نمونه کارنامه رتبه 421 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 80 60 40 40 40 40
نمونه کارنامه رتبه 422 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 70 80 30 40 30
نمونه کارنامه رتبه 422 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 30 80 30 30 50 50
نمونه کارنامه رتبه 424 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 60 50 30 50 20
نمونه کارنامه رتبه 426 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 30 60 50 30 40 40
نمونه کارنامه رتبه 430 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 40 70 40 30 70 20
نمونه کارنامه رتبه 431 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 50 30 40 50 30
نمونه کارنامه رتبه 437 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 60 70 20 30 40
نمونه کارنامه رتبه 439 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 70 70 40 30 40
نمونه کارنامه رتبه 445 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 60 40 90 40 50 20
نمونه کارنامه رتبه 451 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 40 40 70 30 20
نمونه کارنامه رتبه 451 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 50 60 10 50 40 20
نمونه کارنامه رتبه 451 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 70 50 20 10 60 60
نمونه کارنامه رتبه 454 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 60 90 30 10 70 30
نمونه کارنامه رتبه 456 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 40 70 60 20 30 50
نمونه کارنامه رتبه 466 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 80 70 40 40 30 30
نمونه کارنامه رتبه 468 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 50 60 30 20 40
نمونه کارنامه رتبه 468 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 50 20 40 30 30
نمونه کارنامه رتبه 471 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 60 30 40 40 40
نمونه کارنامه رتبه 480 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 40 90 40 40 20
نمونه کارنامه رتبه 481 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 50 60 40 40 40
نمونه کارنامه رتبه 485 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 60 70 20 30 30
نمونه کارنامه رتبه 491 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 50 50 40 30 30 40
نمونه کارنامه رتبه 493 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 50 30 70 50 30 30
نمونه کارنامه رتبه 496 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 70 50 40 30 20 40
نمونه کارنامه رتبه 498 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 50 50 40 40 20 50
نمونه کارنامه رتبه 500 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 50 70 50 30 30 40
نمونه کارنامه رتبه 502 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 50 60 40 40 30 30
نمونه کارنامه رتبه 504 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 30 50 40 40 40 30
نمونه کارنامه رتبه 506 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 50 40 30 50 40
نمونه کارنامه رتبه 508 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 70 40 30 40 50 20
نمونه کارنامه رتبه 512 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 60 60 20 30 40
نمونه کارنامه رتبه 515 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 80 50 80 30 20 40
نمونه کارنامه رتبه 517 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 50 10 30 50 30
نمونه کارنامه رتبه 518 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 50 70 10 20 40 40
نمونه کارنامه رتبه 531 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 70 80 20 40 40
نمونه کارنامه رتبه 535 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 30 30 70 20 40 40
نمونه کارنامه رتبه 541 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 40 50 70 40 30 10
نمونه کارنامه رتبه 545 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 30 80 40 30 40
نمونه کارنامه رتبه 548 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 50 40 10 40 40 50
نمونه کارنامه رتبه 554 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 70 40 40 50 20 20
نمونه کارنامه رتبه 556 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 30 60 30 30 20 50
نمونه کارنامه رتبه 565 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 50 60 30 40 20
نمونه کارنامه رتبه 568 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 60 70 70 20 20 50
نمونه کارنامه رتبه 569 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 50 60 40 30 30 40
نمونه کارنامه رتبه 574 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 40 30 40 20 40
نمونه کارنامه رتبه 574 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 50 60 20 30 30 20
نمونه کارنامه رتبه 577 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 70 60 40 40 40 20
نمونه کارنامه رتبه 579 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 50 50 40 40 10
نمونه کارنامه رتبه 582 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 30 60 50 30 30 40
نمونه کارنامه رتبه 584 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 90 70 30 10 30
نمونه کارنامه رتبه 589 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 70 60 30 10 50 50
نمونه کارنامه رتبه 592 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 50 90 20 40 40
نمونه کارنامه رتبه 593 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 10 10 50 50 50 30 50
نمونه کارنامه رتبه 596 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 60 50 30 30 40 50
نمونه کارنامه رتبه 612 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 20 50 90 30 20 20
نمونه کارنامه رتبه 614 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 40 30 60 20 10
نمونه کارنامه رتبه 618 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 30 40 20 40 50 30
نمونه کارنامه رتبه 621 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 60 30 30 40 30
نمونه کارنامه رتبه 623 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) -10 50 60 70 60 40 30
نمونه کارنامه رتبه 623 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 70 40 40 30 20
نمونه کارنامه رتبه 627 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 70 60 80 20 40 30
نمونه کارنامه رتبه 630 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 40 50 70 30 30 20
نمونه کارنامه رتبه 631 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 30 30 70 30 30 30
نمونه کارنامه رتبه 632 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 70 60 80 20 40 20
نمونه کارنامه رتبه 633 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 60 20 60 40 40 30
نمونه کارنامه رتبه 639 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 60 50 60 40 30 30
نمونه کارنامه رتبه 641 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 40 50 10 60 30 10
نمونه کارنامه رتبه 642 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 60 60 20 40 30
نمونه کارنامه رتبه 644 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 50 40 70 30 30 30
نمونه کارنامه رتبه 655 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 40 30 60 30 40 30
نمونه کارنامه رتبه 656 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 40 50 70 20 20 50
نمونه کارنامه رتبه 659 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 30 30 50 40 30 50
نمونه کارنامه رتبه 660 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 40 70 40 30 30 30
نمونه کارنامه رتبه 661 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 40 60 40 30 40 10
نمونه کارنامه رتبه 662 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 30 30 20 30 50 30
نمونه کارنامه رتبه 662 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 70 40 50 30 20 40
نمونه کارنامه رتبه 664 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 40 40 90 30 40 40
نمونه کارنامه رتبه 667 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 70 50 20 40 20
نمونه کارنامه رتبه 671 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 50 90 30 10 30
نمونه کارنامه رتبه 674 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 50 70 70 10 50 50
نمونه کارنامه رتبه 679 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 60 40 20 30 20
نمونه کارنامه رتبه 682 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 50 30 30 30 20
نمونه کارنامه رتبه 682 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 80 20 20 20 30
نمونه کارنامه رتبه 687 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 30 50 60 20 30 40
نمونه کارنامه رتبه 698 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 70 60 30 30 20
نمونه کارنامه رتبه 702 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 60 20 40 20 10
نمونه کارنامه رتبه 704 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 30 60 90 20 30 40
نمونه کارنامه رتبه 704 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 30 40 40 30 40 30
نمونه کارنامه رتبه 707 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 50 60 40 30 30
نمونه کارنامه رتبه 713 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 60 50 30 30 30
نمونه کارنامه رتبه 719 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 50 50 20 30 40
نمونه کارنامه رتبه 720 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 40 30 30 40 20
نمونه کارنامه رتبه 722 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 30 50 50 40 10
نمونه کارنامه رتبه 726 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 20 50 50 20 30 40
نمونه کارنامه رتبه 728 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 40 30 40 30 30 30
نمونه کارنامه رتبه 730 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 50 10 40 30 10
نمونه کارنامه رتبه 731 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 20 50 70 40 30 20
نمونه کارنامه رتبه 740 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 10 30 70 10 20 60
نمونه کارنامه رتبه 741 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 10 40 60 60 20 50 40
نمونه کارنامه رتبه 741 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 50 40 10 30 40
نمونه کارنامه رتبه 745 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 60 60 20 50 30 10
نمونه کارنامه رتبه 749 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 30 30 50 10 50 70
نمونه کارنامه رتبه 750 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 40 30 50 30 20 50
نمونه کارنامه رتبه 752 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 30 30 50 40 30 30
نمونه کارنامه رتبه 754 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 10 20 70 70 40 50 20
نمونه کارنامه رتبه 755 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 50 20 40 20 30
نمونه کارنامه رتبه 759 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 40 40 70 10 30 50
نمونه کارنامه رتبه 759 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 40 50 30 30 30 40
نمونه کارنامه رتبه 762 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 70 60 40 30 30 20
نمونه کارنامه رتبه 765 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 50 60 40 40 20 30
نمونه کارنامه رتبه 766 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 30 50 10 40 30 20
نمونه کارنامه رتبه 768 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 30 70 70 20 20 30
نمونه کارنامه رتبه 769 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 40 60 30 20 40
نمونه کارنامه رتبه 772 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 60 60 50 30 30 30
نمونه کارنامه رتبه 776 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 20 50 10 40 30 30
نمونه کارنامه رتبه 776 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 10 70 30 20 30 30
نمونه کارنامه رتبه 779 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 50 70 50 30 40 10
نمونه کارنامه رتبه 783 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 70 30 30 20 20
نمونه کارنامه رتبه 783 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 60 60 60 30 30 20
نمونه کارنامه رتبه 789 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 70 80 20 10 30
نمونه کارنامه رتبه 795 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 50 10 50 30 10
نمونه کارنامه رتبه 805 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 50 50 50 30 30 20
نمونه کارنامه رتبه 809 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 70 50 50 30 30 20
نمونه کارنامه رتبه 810 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 10 40 40 20 30 40
نمونه کارنامه رتبه 814 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 30 30 50 20 40 40
نمونه کارنامه رتبه 816 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 50 40 50 30 30 20
نمونه کارنامه رتبه 818 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 50 60 60 30 30 20
نمونه کارنامه رتبه 821 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 20 20 40 50 20 40
نمونه کارنامه رتبه 824 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 50 50 10 30 10 30
نمونه کارنامه رتبه 826 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 30 30 20 40 30
نمونه کارنامه رتبه 832 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 30 30 40 30 30 50
نمونه کارنامه رتبه 834 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 60 50 20 20 20
نمونه کارنامه رتبه 835 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 40 60 30 20 30 40
نمونه کارنامه رتبه 836 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 50 20 30 30 30
نمونه کارنامه رتبه 841 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 50 40 50 20 30 20
نمونه کارنامه رتبه 843 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 20 20 40 30 40 50
نمونه کارنامه رتبه 844 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 40 40 10 40 30 30
نمونه کارنامه رتبه 846 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 80 40 40 20 10 40
نمونه کارنامه رتبه 846 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 70 50 80 10 30 30
نمونه کارنامه رتبه 849 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 60 60 50 30 10 40
نمونه کارنامه رتبه 849 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 60 40 60 20 30 30
نمونه کارنامه رتبه 856 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 30 30 30 20 40 30
نمونه کارنامه رتبه 859 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 40 60 30 30 20
نمونه کارنامه رتبه 860 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 30 60 20 20 40 20
نمونه کارنامه رتبه 863 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 50 50 60 30 30 20
نمونه کارنامه رتبه 864 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 20 50 80 30 20 20
نمونه کارنامه رتبه 866 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 60 40 30 40 30 20
نمونه کارنامه رتبه 872 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 30 70 40 40 20 30
نمونه کارنامه رتبه 882 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 80 50 20 40 20 20
نمونه کارنامه رتبه 893 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 30 50 80 40 20 20
نمونه کارنامه رتبه 899 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 30 80 20 40 30
نمونه کارنامه رتبه 908 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 50 50 70 20 20 40
نمونه کارنامه رتبه 909 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 30 60 30 20 40
نمونه کارنامه رتبه 911 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 30 40 50 30 30 30
نمونه کارنامه رتبه 913 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 50 40 30 20 20 40
نمونه کارنامه رتبه 913 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 60 40 30 30 10
نمونه کارنامه رتبه 916 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 40 20 30 30 30
نمونه کارنامه رتبه 921 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 60 40 30 30 20
نمونه کارنامه رتبه 928 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 30 50 60 40 60 10
نمونه کارنامه رتبه 931 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 40 40 20 30 40
نمونه کارنامه رتبه 932 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 10 60 80 30 20 20
نمونه کارنامه رتبه 933 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 60 60 20 30 30
نمونه کارنامه رتبه 935 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 30 50 40 30 20 30
نمونه کارنامه رتبه 937 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 20 60 40 10 30 50
نمونه کارنامه رتبه 939 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 20 30 30 30 40
نمونه کارنامه رتبه 941 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 40 40 20 20 30 20
نمونه کارنامه رتبه 942 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 40 40 20 10 40 30
نمونه کارنامه رتبه 942 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 30 30 80 20 50 10
نمونه کارنامه رتبه 944 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 20 50 50 40 20 20
نمونه کارنامه رتبه 951 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 20 40 40 20 20 20
نمونه کارنامه رتبه 952 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 40 70 30 30 20
نمونه کارنامه رتبه 954 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 30 40 30 30 30 40
نمونه کارنامه رتبه 958 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 60 40 80 20 10 50
نمونه کارنامه رتبه 968 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 50 50 10 20 40 20
نمونه کارنامه رتبه 969 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 20 30 30 40 30 30
نمونه کارنامه رتبه 982 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 20 70 40 20 20 30
نمونه کارنامه رتبه 995 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 20 50 30 30 40 20
نمونه کارنامه رتبه 998 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 40 10 30 20 30

 

عضویت در کانال  کنکور سراسری 97

 

نمونه کارنامه های رتبه های زیر 1000 کنکور ریاضی 96 (با احتساب سهمیه 5 درصدی)

 

نمونه کارنامه  سهمیه ادبیات فارسی عربی معارف زبان ریاضیات فیزیك شیمی
نمونه کارنامه رتبه 1 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 90 70 80 100 90 80
نمونه کارنامه رتبه 2 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 70 70 80 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه 6 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 90 80 90 70 80 70
نمونه کارنامه رتبه 8 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 80 70 80 80 80
نمونه کارنامه رتبه 10 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 70 70 80 80 60
نمونه کارنامه رتبه 13 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 80 80 70 60 70 80
نمونه کارنامه رتبه 15 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 100 70 80 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه 18 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 100 70 60 80 60 60
نمونه کارنامه رتبه 20 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 80 70 80 70 70 70
نمونه کارنامه رتبه 21 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 90 80 80 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه 22 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 90 50 80 60 90 60
نمونه کارنامه رتبه 25 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 80 60 70 50 70 90
نمونه کارنامه رتبه 30 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 90 70 90 60 60 40
نمونه کارنامه رتبه 31 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 60 80 60 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه 34 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 90 70 90 70 80 50
نمونه کارنامه رتبه 38 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 90 90 60 60 70 70
نمونه کارنامه رتبه 39 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 70 70 100 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه 41 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 80 80 50 50 80 50
نمونه کارنامه رتبه 42 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 80 60 60 60 60 70
نمونه کارنامه رتبه 45 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 90 80 60 80 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه 46 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 70 50 60 50 60 80
نمونه کارنامه رتبه 49 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 70 50 70 70 70 60
نمونه کارنامه رتبه 54 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 90 60 40 70 50 70
نمونه کارنامه رتبه 55 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 80 70 80 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه 59 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 80 80 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه 63 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 80 80 80 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه 65 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 60 80 50 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه 68 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 80 70 60 70 60 50
نمونه کارنامه رتبه 73 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 50 60 80 60 50
نمونه کارنامه رتبه 74 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 60 40 80 50 50
نمونه کارنامه رتبه 75 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 40 70 80 70 80 10
نمونه کارنامه رتبه 81 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 80 80 90 60 50 40
نمونه کارنامه رتبه 82 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 80 70 80 50 60 60
نمونه کارنامه رتبه 83 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 50 60 40 50 60 80
نمونه کارنامه رتبه 88 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 90 50 50 60 50 70
نمونه کارنامه رتبه 89 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 50 30 60 60 60
نمونه کارنامه رتبه 92 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 90 70 50 50 60 60
نمونه کارنامه رتبه 96 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 80 50 40 70 50 50
نمونه کارنامه رتبه 97 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 50 80 50 70 40
نمونه کارنامه رتبه 98 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 90 60 80 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه 99 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 70 70 40 60 60
نمونه کارنامه رتبه 101 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 60 60 80 60 70 60
نمونه کارنامه رتبه 102 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 90 30 40 40 70
نمونه کارنامه رتبه 107 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 40 50 70 60 40
نمونه کارنامه رتبه 109 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 50 50 80 60 40 70
نمونه کارنامه رتبه 110 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 80 60 90 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه 110 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 70 90 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه 112 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 80 40 80 40 50 60
نمونه کارنامه رتبه 113 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 70 50 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه 114 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 80 60 70 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه 118 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 60 70 70 60 50 60
نمونه کارنامه رتبه 121 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 80 70 40 40 70
نمونه کارنامه رتبه 122 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 70 50 70 50 50 80
نمونه کارنامه رتبه 124 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 50 60 50 40 70
نمونه کارنامه رتبه 125 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 60 50 40 50 60 40
نمونه کارنامه رتبه 131 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 80 70 60 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه 140 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 70 80 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه 141 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 70 60 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه 143 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 60 60 60 50 40
نمونه کارنامه رتبه 155 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 80 70 50 50 40 50
نمونه کارنامه رتبه 159 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 40 70 70 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه 160 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 70 70 40 60 40
نمونه کارنامه رتبه 161 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 40 60 40 60 50 50
نمونه کارنامه رتبه 167 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 70 40 80 50 50 60
نمونه کارنامه رتبه 169 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 80 60 50 60 50 40
نمونه کارنامه رتبه 170 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 60 70 50 50 40
نمونه کارنامه رتبه 171 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 60 60 40 50 60
نمونه کارنامه رتبه 176 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 80 50 70 50 50 40
نمونه کارنامه رتبه 178 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 80 70 50 40 30
نمونه کارنامه رتبه 180 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 70 60 50 60 20
نمونه کارنامه رتبه 185 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 50 40 40 40 70 70
نمونه کارنامه رتبه 187 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 80 50 70 30 60 50
نمونه کارنامه رتبه 187 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 40 70 70 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه 191 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 50 90 40 60 40
نمونه کارنامه رتبه 192 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 60 90 50 40 40
نمونه کارنامه رتبه 199 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 70 40 40 40 50
نمونه کارنامه رتبه 207 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 70 60 70 50 40 30
نمونه کارنامه رتبه 207 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 40 60 60 60 60 50
نمونه کارنامه رتبه 207 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 50 80 50 30 60
نمونه کارنامه رتبه 209 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 70 20 60 40 50
نمونه کارنامه رتبه 211 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 70 70 60 40 40 50
نمونه کارنامه رتبه 212 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 60 70 50 50 30
نمونه کارنامه رتبه 215 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 60 70 30 50 70
نمونه کارنامه رتبه 216 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 80 60 50 60 50 30
نمونه کارنامه رتبه 218 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 50 30 40 60 60
نمونه کارنامه رتبه 220 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 70 50 40 60 50 40
نمونه کارنامه رتبه 223 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 80 80 70 30 30 60
نمونه کارنامه رتبه 231 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 80 80 40 30 50
نمونه کارنامه رتبه 238 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 50 70 70 30 40 60
نمونه کارنامه رتبه 242 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 50 40 40 50 60
نمونه کارنامه رتبه 244 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 70 60 70 50 50 30
نمونه کارنامه رتبه 245 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 60 50 40 40 40 50
نمونه کارنامه رتبه 249 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 80 50 80 40 20 50
نمونه کارنامه رتبه 259 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 50 70 50 50 40
نمونه کارنامه رتبه 262 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 30 80 50 40 40
نمونه کارنامه رتبه 264 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 40 70 80 50 40 30
نمونه کارنامه رتبه 267 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 70 30 50 40 50
نمونه کارنامه رتبه 268 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 50 20 50 40 40
نمونه کارنامه رتبه 270 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 50 80 50 30 50
نمونه کارنامه رتبه 271 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 60 50 70 50 40 50
نمونه کارنامه رتبه 274 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 70 50 20 50 50
نمونه کارنامه رتبه 277 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 50 40 40 40 50
نمونه کارنامه رتبه 281 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 50 40 60 40 40 50
نمونه کارنامه رتبه 292 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 70 50 30 50 60 30
نمونه کارنامه رتبه 293 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 80 70 50 30 30
نمونه کارنامه رتبه 294 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 80 70 70 40 40 40
نمونه کارنامه رتبه 297 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 50 70 30 40 40 50
نمونه کارنامه رتبه 299 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 50 50 40 40 50
نمونه کارنامه رتبه 300 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 50 50 50 50 50
نمونه کارنامه رتبه 301 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 80 60 40 50 40 30
نمونه کارنامه رتبه 304 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 50 60 80 40 60 50
نمونه کارنامه رتبه 305 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 50 50 10 60 60 20
نمونه کارنامه رتبه 308 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 80 70 50 40 30 40
نمونه کارنامه رتبه 309 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 50 10 40 40 50
نمونه کارنامه رتبه 309 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 50 70 70 30 40 40
نمونه کارنامه رتبه 311 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 70 40 80 40 50 40
نمونه کارنامه رتبه 312 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 30 40 60 40 60 50
نمونه کارنامه رتبه 315 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 50 40 10 40 60 60
نمونه کارنامه رتبه 317 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 60 30 50 50 30
نمونه کارنامه رتبه 319 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 70 50 40 40 40
نمونه کارنامه رتبه 323 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 60 80 60 30 30 60
نمونه کارنامه رتبه 338 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 40 40 30 40 40 50
نمونه کارنامه رتبه 342 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 70 60 10 40 30 50
نمونه کارنامه رتبه 349 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 70 70 40 30 30
نمونه کارنامه رتبه 351 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 40 80 30 50 50
نمونه کارنامه رتبه 352 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 60 70 50 40 20
نمونه کارنامه رتبه 354 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 40 60 50 70 30 30
نمونه کارنامه رتبه 355 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 60 50 30 50 40
نمونه کارنامه رتبه 361 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 60 20 40 40 40
نمونه کارنامه رتبه 364 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 10 60 10 30 50 70
نمونه کارنامه رتبه 372 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 60 60 40 30 50
نمونه کارنامه رتبه 374 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 40 40 60 50 40 50
نمونه کارنامه رتبه 379 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 50 30 70 30 50 40
نمونه کارنامه رتبه 382 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 70 80 70 20 40 30
نمونه کارنامه رتبه 390 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 80 70 70 30 50 40
نمونه کارنامه رتبه 391 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 60 60 60 60 40 30
نمونه کارنامه رتبه 393 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 60 20 40 30 40
نمونه کارنامه رتبه 400 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 60 60 50 30 20
نمونه کارنامه رتبه 401 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 50 50 40 50 40 50
نمونه کارنامه رتبه 403 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 50 60 50 30 30 40
نمونه کارنامه رتبه 407 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 50 40 40 40 20
نمونه کارنامه رتبه 408 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 50 40 50 40 30 40
نمونه کارنامه رتبه 410 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 50 70 40 40 40
نمونه کارنامه رتبه 418 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 40 40 50 40 40 40
نمونه کارنامه رتبه 420 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 40 70 50 40 30 30
نمونه کارنامه رتبه 421 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 80 60 40 40 40 40
نمونه کارنامه رتبه 422 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 70 80 30 40 30
نمونه کارنامه رتبه 422 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 30 80 30 30 50 50
نمونه کارنامه رتبه 424 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 60 50 30 50 20
نمونه کارنامه رتبه 426 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 30 60 50 30 40 40
نمونه کارنامه رتبه 430 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 40 70 40 30 70 20
نمونه کارنامه رتبه 431 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 50 30 40 50 30
نمونه کارنامه رتبه 437 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 60 70 20 30 40
نمونه کارنامه رتبه 439 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 70 70 40 30 40
نمونه کارنامه رتبه 445 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 60 40 90 40 50 20
نمونه کارنامه رتبه 451 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 40 40 70 30 20
نمونه کارنامه رتبه 451 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 50 60 10 50 40 20
نمونه کارنامه رتبه 451 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 70 50 20 10 60 60
نمونه کارنامه رتبه 454 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 60 90 30 10 70 30
نمونه کارنامه رتبه 456 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 40 70 60 20 30 50
نمونه کارنامه رتبه 466 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 80 70 40 40 30 30
نمونه کارنامه رتبه 468 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 50 60 30 20 40
نمونه کارنامه رتبه 468 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 50 20 40 30 30
نمونه کارنامه رتبه 471 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 60 30 40 40 40
نمونه کارنامه رتبه 480 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 40 90 40 40 20
نمونه کارنامه رتبه 481 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 50 60 40 40 40
نمونه کارنامه رتبه 485 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 60 70 20 30 30
نمونه کارنامه رتبه 491 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 50 50 40 30 30 40
نمونه کارنامه رتبه 493 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 50 30 70 50 30 30
نمونه کارنامه رتبه 496 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 70 50 40 30 20 40
نمونه کارنامه رتبه 498 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 50 50 40 40 20 50
نمونه کارنامه رتبه 500 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 50 70 50 30 30 40
نمونه کارنامه رتبه 502 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 50 60 40 40 30 30
نمونه کارنامه رتبه 504 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 30 50 40 40 40 30
نمونه کارنامه رتبه 506 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 50 40 30 50 40
نمونه کارنامه رتبه 508 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 70 40 30 40 50 20
نمونه کارنامه رتبه 512 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 60 60 20 30 40
نمونه کارنامه رتبه 515 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 80 50 80 30 20 40
نمونه کارنامه رتبه 517 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 50 10 30 50 30
نمونه کارنامه رتبه 518 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 50 70 10 20 40 40
نمونه کارنامه رتبه 531 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 70 80 20 40 40
نمونه کارنامه رتبه 535 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 30 30 70 20 40 40
نمونه کارنامه رتبه 541 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 40 50 70 40 30 10
نمونه کارنامه رتبه 545 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 30 80 40 30 40
نمونه کارنامه رتبه 548 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 50 40 10 40 40 50
نمونه کارنامه رتبه 554 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 70 40 40 50 20 20
نمونه کارنامه رتبه 556 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 30 60 30 30 20 50
نمونه کارنامه رتبه 565 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 50 60 30 40 20
نمونه کارنامه رتبه 568 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 60 70 70 20 20 50
نمونه کارنامه رتبه 569 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 50 60 40 30 30 40
نمونه کارنامه رتبه 574 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 40 30 40 20 40
نمونه کارنامه رتبه 574 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 50 60 20 30 30 20
نمونه کارنامه رتبه 577 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 70 60 40 40 40 20
نمونه کارنامه رتبه 579 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 50 50 40 40 10
نمونه کارنامه رتبه 582 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 30 60 50 30 30 40
نمونه کارنامه رتبه 584 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 90 70 30 10 30
نمونه کارنامه رتبه 589 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 70 60 30 10 50 50
نمونه کارنامه رتبه 592 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 50 90 20 40 40
نمونه کارنامه رتبه 593 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 10 10 50 50 50 30 50
نمونه کارنامه رتبه 596 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 60 50 30 30 40 50
نمونه کارنامه رتبه 612 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 80 20 50 90 30 20 20
نمونه کارنامه رتبه 614 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 40 30 60 20 10
نمونه کارنامه رتبه 618 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 30 40 20 40 50 30
نمونه کارنامه رتبه 621 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 60 30 30 40 30
نمونه کارنامه رتبه 623 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) -10 50 60 70 60 40 30
نمونه کارنامه رتبه 623 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 70 40 40 30 20
نمونه کارنامه رتبه 627 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 70 60 80 20 40 30
نمونه کارنامه رتبه 630 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 40 50 70 30 30 20
نمونه کارنامه رتبه 631 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 30 30 70 30 30 30
نمونه کارنامه رتبه 632 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 70 60 80 20 40 20
نمونه کارنامه رتبه 633 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 60 20 60 40 40 30
نمونه کارنامه رتبه 639 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 60 50 60 40 30 30
نمونه کارنامه رتبه 641 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 40 50 10 60 30 10
نمونه کارنامه رتبه 642 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 60 60 20 40 30
نمونه کارنامه رتبه 644 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 50 40 70 30 30 30
نمونه کارنامه رتبه 655 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 40 30 60 30 40 30
نمونه کارنامه رتبه 656 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 40 50 70 20 20 50
نمونه کارنامه رتبه 659 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 30 30 50 40 30 50
نمونه کارنامه رتبه 660 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 40 70 40 30 30 30
نمونه کارنامه رتبه 661 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 40 60 40 30 40 10
نمونه کارنامه رتبه 662 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 30 30 20 30 50 30
نمونه کارنامه رتبه 662 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 70 40 50 30 20 40
نمونه کارنامه رتبه 664 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 40 40 90 30 40 40
نمونه کارنامه رتبه 667 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 70 50 20 40 20
نمونه کارنامه رتبه 671 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 50 90 30 10 30
نمونه کارنامه رتبه 674 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 50 70 70 10 50 50
نمونه کارنامه رتبه 679 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 60 40 20 30 20
نمونه کارنامه رتبه 682 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 50 30 30 30 20
نمونه کارنامه رتبه 682 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 70 80 20 20 20 30
نمونه کارنامه رتبه 687 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 30 50 60 20 30 40
نمونه کارنامه رتبه 698 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 70 60 30 30 20
نمونه کارنامه رتبه 702 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 60 20 40 20 10
نمونه کارنامه رتبه 704 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 30 60 90 20 30 40
نمونه کارنامه رتبه 704 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 30 40 40 30 40 30
نمونه کارنامه رتبه 707 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 50 60 40 30 30
نمونه کارنامه رتبه 713 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 60 50 30 30 30
نمونه کارنامه رتبه 719 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 50 50 20 30 40
نمونه کارنامه رتبه 720 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 40 30 30 40 20
نمونه کارنامه رتبه 722 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 30 50 50 40 10
نمونه کارنامه رتبه 726 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 20 50 50 20 30 40
نمونه کارنامه رتبه 728 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 40 30 40 30 30 30
نمونه کارنامه رتبه 730 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 50 10 40 30 10
نمونه کارنامه رتبه 731 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 20 50 70 40 30 20
نمونه کارنامه رتبه 740 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 10 30 70 10 20 60
نمونه کارنامه رتبه 741 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 10 40 60 60 20 50 40
نمونه کارنامه رتبه 741 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 50 40 10 30 40
نمونه کارنامه رتبه 745 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 60 60 20 50 30 10
نمونه کارنامه رتبه 749 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 30 30 50 10 50 70
نمونه کارنامه رتبه 750 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 40 30 50 30 20 50
نمونه کارنامه رتبه 752 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 30 30 50 40 30 30
نمونه کارنامه رتبه 754 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 10 20 70 70 40 50 20
نمونه کارنامه رتبه 755 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 50 20 40 20 30
نمونه کارنامه رتبه 759 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 40 40 70 10 30 50
نمونه کارنامه رتبه 759 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 40 50 30 30 30 40
نمونه کارنامه رتبه 762 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 70 60 40 30 30 20
نمونه کارنامه رتبه 765 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 50 60 40 40 20 30
نمونه کارنامه رتبه 766 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 30 50 10 40 30 20
نمونه کارنامه رتبه 768 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 30 70 70 20 20 30
نمونه کارنامه رتبه 769 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 40 60 30 20 40
نمونه کارنامه رتبه 772 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 60 60 50 30 30 30
نمونه کارنامه رتبه 776 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 20 50 10 40 30 30
نمونه کارنامه رتبه 776 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 10 70 30 20 30 30
نمونه کارنامه رتبه 779 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 50 70 50 30 40 10
نمونه کارنامه رتبه 783 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 60 70 30 30 20 20
نمونه کارنامه رتبه 783 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 60 60 60 30 30 20
نمونه کارنامه رتبه 789 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 70 70 80 20 10 30
نمونه کارنامه رتبه 795 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 50 10 50 30 10
نمونه کارنامه رتبه 805 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 50 50 50 30 30 20
نمونه کارنامه رتبه 809 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 70 50 50 30 30 20
نمونه کارنامه رتبه 810 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 10 40 40 20 30 40
نمونه کارنامه رتبه 814 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 30 30 50 20 40 40
نمونه کارنامه رتبه 816 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 50 40 50 30 30 20
نمونه کارنامه رتبه 818 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 50 60 60 30 30 20
نمونه کارنامه رتبه 821 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 20 20 40 50 20 40
نمونه کارنامه رتبه 824 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 50 50 10 30 10 30
نمونه کارنامه رتبه 826 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 30 30 20 40 30
نمونه کارنامه رتبه 832 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 30 30 40 30 30 50
نمونه کارنامه رتبه 834 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 70 60 60 50 20 20 20
نمونه کارنامه رتبه 835 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 40 60 30 20 30 40
نمونه کارنامه رتبه 836 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 50 20 30 30 30
نمونه کارنامه رتبه 841 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 50 40 50 20 30 20
نمونه کارنامه رتبه 843 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 20 20 40 30 40 50
نمونه کارنامه رتبه 844 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 40 40 10 40 30 30
نمونه کارنامه رتبه 846 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 80 40 40 20 10 40
نمونه کارنامه رتبه 846 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 70 50 80 10 30 30
نمونه کارنامه رتبه 849 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 60 60 50 30 10 40
نمونه کارنامه رتبه 849 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 60 40 60 20 30 30
نمونه کارنامه رتبه 856 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 30 30 30 20 40 30
نمونه کارنامه رتبه 859 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 40 60 30 30 20
نمونه کارنامه رتبه 860 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 60 30 60 20 20 40 20
نمونه کارنامه رتبه 863 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 50 50 60 30 30 20
نمونه کارنامه رتبه 864 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 20 50 80 30 20 20
نمونه کارنامه رتبه 866 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 60 40 30 40 30 20
نمونه کارنامه رتبه 872 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 30 70 40 40 20 30
نمونه کارنامه رتبه 882 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 80 50 20 40 20 20
نمونه کارنامه رتبه 893 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 30 50 80 40 20 20
نمونه کارنامه رتبه 899 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 30 80 20 40 30
نمونه کارنامه رتبه 908 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 50 50 70 20 20 40
نمونه کارنامه رتبه 909 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 30 60 30 20 40
نمونه کارنامه رتبه 911 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 30 40 50 30 30 30
نمونه کارنامه رتبه 913 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 50 40 30 20 20 40
نمونه کارنامه رتبه 913 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 60 40 30 30 10
نمونه کارنامه رتبه 916 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 40 20 30 30 30
نمونه کارنامه رتبه 921 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 50 60 40 30 30 20
نمونه کارنامه رتبه 928 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 30 50 60 40 60 10
نمونه کارنامه رتبه 931 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 40 40 20 30 40
نمونه کارنامه رتبه 932 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 10 60 80 30 20 20
نمونه کارنامه رتبه 933 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 60 60 20 30 30
نمونه کارنامه رتبه 935 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 30 50 40 30 20 30
نمونه کارنامه رتبه 937 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 20 60 40 10 30 50
نمونه کارنامه رتبه 939 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 40 20 30 30 30 40
نمونه کارنامه رتبه 941 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 40 40 20 20 30 20
نمونه کارنامه رتبه 942 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 40 40 20 10 40 30
نمونه کارنامه رتبه 942 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 30 30 80 20 50 10
نمونه کارنامه رتبه 944 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 20 50 50 40 20 20
نمونه کارنامه رتبه 951 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 20 40 40 20 20 20
نمونه کارنامه رتبه 952 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 30 40 70 30 30 20
نمونه کارنامه رتبه 954 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 20 30 40 30 30 30 40
نمونه کارنامه رتبه 958 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 60 40 80 20 10 50
نمونه کارنامه رتبه 968 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 50 50 10 20 40 20
نمونه کارنامه رتبه 969 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 20 30 30 40 30 30
نمونه کارنامه رتبه 982 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 40 20 70 40 20 20 30
نمونه کارنامه رتبه 995 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 30 20 50 30 30 40 20
نمونه کارنامه رتبه 998 ریاضی 96 ايثارگر( 5درصد ظرفيت) 50 60 40 10 30 20 30

 

عضویت در کانال  کنکور سراسری 97 

نظر خود را بنویسید