نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

نمونه کارنامه ها، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد مهندسی کامپیوتر - از سال 93 تا 97

در این مطلب سعی شده است نمونه کارنامه های ارشدکامپیوتر 97 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

نمونه کارنامه ها، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد مهندسی کامپیوتر - از سال 93 تا 97

تأثير معدل در آزمون

تعیین رتبه در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور كه مي­دانيد معدل در آزمون كارشناسي ارشد کامپیوتر به اندازه 20% در تعيين رتبه شما اثرگذار است. اما خود اين معدل با توجه به دانشگاه محل تحصيل در مقطع كارشناسي در يك عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاري ميگردد. معمولاً اين ضريب بين 1 تا 1/1 مي ­باشد.

 

سختی و آسانی آزمون

هر سال آزمون كارشناسي ارشد مهندسی کامپیوتر با توجه به سطح دشواري و ساده بودن آن براي رتبه هاي مختلف، ميانگين درصدهاي مختلف را رقم مي­زند. براي همين مسئله تراز تعريف ميگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در آزمون، کارنامه کارشناسی ارشد کامپیوتر شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

 تراز چيست؟

براي اينكه تأثير سهل و دشواري آزمون كارشناسي ارشد كه در ميانگين دروس خود را نشان مي­دهد كمرنگ گردد، تراز به كمك مي­آيد و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست مي آيد. ماكزيمم تراز هر فرد 10000 مي­باشد كه 80% آن مربوط به ميانگين دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل مي­باشد. فرمول تراز به قرار زير است.

 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد

نحوه محاسبه تراز

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی کامپیوتر- کارنامه های کارشناسی ارشد  کامپیوتر 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مهندسی کامپیوتر97، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد کامپیوتر قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97 - گرایش معماری کامپیوتر

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش معماری کامپیوتر 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری کامپیوتر 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری کامپیوتر 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97 - گرایش هوش مصنوعی 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97 - گرایش نرم افزار - کارشناسی ارشد شبکه - کارشناسی ارشد رایانش امن (امنیت)

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار - کارشناسی ارشد شبکه - کارشناسی ارشد رایانش امن (امنیت) 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار - کارشناسی ارشد شبکه - کارشناسی ارشد رایانش امن (امنیت) 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار - کارشناسی ارشد شبکه - کارشناسی ارشد رایانش امن (امنیت) 97

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97- کارنامه های سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش معماری کامپیوتر 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) ریاضیات (ضريب 2) دورس تخصصی مشترک (ضريب 4) دروس تخصصی معماری سیستمهای کامپیوتری (ضريب 3)
157 5160 15.56 21.67 40.48 0
214 4939 54.44 8.33 35.8 0
393 4408 7.78 40 3.45 20
474 4193 3.33 10 35.63 0
712 3837 45.56 6.67 25 0
936 3600 31.11 6.67 22.62 0
1045 3502 63.33 10 12.35 0
1606 3115 8.89 0 21.43 0
1931 2981 2.22 6.67 6.17 13.33
2401 2806 53.33 6.67 8.33 0
2892 2669 3.33 0 1.23 13.33
3140 2604 24.44 -6.66 12.35 0
3693 2491 70 0 0 0
4693 2317 11.11 13.33 4.76 0
5093 2265 77.78 -1.66 -2.46 0
5817 2184 78.89 -1.66 -7.4 0
6361 2126 53.33 0 0 0
7302 2043 14.44 0 5.95 0
8558 1939 0 0 4.94 0
11255 1769 6.67 0 -1.22 0
12915 1680 0 0 4.76 -1.66
16524 1487 8.89 -1.66 -9.87 -1.66
19687 1241 -4.43 -6.66 -1.19 -3.32

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری کامپیوتر 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) ریاضیات (ضريب 2) دورس تخصصی مشترک (ضريب 4) دروس تخصصی معماری سیستمهای کامپیوتری (ضريب 3)
58 775 3852 27.78 3.33 17.28 0
125 1667 3172 68.89 10 4.94 0
167 2367 2893 8.89 0 19.75 -5
255 3574 2587 50 0 6.17 3.33
301 4338 2445 8.89 0 11.11 0
310 4525 2412 32.22 8.33 6.17 0
335 4961 2346 15.56 0 10.71 0
5289 5786 2242 4.44 0 7.14 0
7856 8353 1996 11.11 18.33 -1.19 0
10385 10882 1822 -8.88 0 4.76 0
11521 12018 1755 0 0 2.47 0
11672 12169 1746 0 0 -3.69 0
11982 12479 1730 3.33 0 -1.22 -3.32
12805 13302 1685 13.33 -6.66 -1.19 0
13949 14446 1626 14.44 1.67 -2.46 5
14200 14697 1613 36.67 -5 -4.93 0
14278 14775 1609 10 -1.66 0 0
14687 15184 1588 0 0 0 0
17320 17817 1441 0 0 0 0
18643 19140 1353 -1.1 -1.66 0 0
19560 20057 1257 -3.32 0 -4.75 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش معماری کامپیوتر 97

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) ریاضیات (ضريب 2) دورس تخصصی مشترک (ضريب 4) دروس تخصصی معماری سیستمهای کامپیوتری (ضريب 3)
6604 7101 2102 48.89 0 0 0

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97-  کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) ریاضیات (ضريب 2) دورس تخصصی مشترک (ضريب 4) دروس تخصصی هوش مصنوعی و رباتیکز (ضريب 3)
164 5325 15.56 21.67 40.48 5
253 4869 54.44 8.33 35.8 0
567 4015 3.33 10 35.63 -5
605 3939 63.33 10 12.35 10
703 3786 45.56 6.67 25 0
813 3661 26.67 0 10.71 21.67
901 3557 8.89 0 21.43 10
1126 3357 26.67 5 17.86 0
1489 3122 57.78 0 13.1 0
2072 2879 21.11 0 15.48 0
2643 2696 3.33 0 17.86 3.33
3620 2473 70 0 0 0
4578 2313 18.89 8.33 3.57 0
5054 2249 78.89 -1.66 -7.4 1.67
6527 2084 -13.32 -11.66 13.79 0
7094 2033 0 0 7.14 0
8826 1902 -6.66 0 10.34 0
10360 1808 0 0 2.38 3.33
12202 1706 -2.21 -6.66 -4.75 6.67
14902 1558 2.22 3.33 1.23 -1.66
19034 1281 0 -1.66 0 0

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) ریاضیات (ضريب 2) دورس تخصصی مشترک (ضريب 4) دروس تخصصی هوش مصنوعی و رباتیکز (ضريب 3)
89 1106 3470 27.78 3.33 17.28 0
137 1615 3142 68.89 10 4.94 0
155 1903 3018 15.56 0 10.71 -13.32
175 2335 2863 8.89 0 19.75 -6.66
295 3954 2485 50 0 6.17 8.33
318 4313 2427 8.89 0 11.11 0
338 4538 2390 32.22 8.33 6.17 0
411 5778 2231 4.44 0 7.14 0
11360 12132 1751 0 0 2.47 0
11460 12232 1746 11.11 18.33 -1.19 -1.66
11730 12502 1730 3.33 0 -1.22 0
12060 12832 1713 0 0 -3.69 0
12551 13323 1685 13.33 -6.66 -1.19 13.33
13679 14451 1623 14.44 1.67 -2.46 -1.66
13976 14748 1607 10 -1.66 0 0
14014 14786 1605 -3.32 0 -4.75 -3.32
14323 15095 1588 0 0 0 0
14667 15439 1570 36.67 -5 -4.93 0
17010 17782 1441 0 0 0 0
17311 18083 1423 -8.88 0 4.76 0
18278 19050 1352 -1.1 -1.66 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) ریاضیات (ضريب 2) دورس تخصصی مشترک (ضريب 4) دروس تخصصی هوش مصنوعی و رباتیکز (ضريب 3)
208 7190 2089 48.89 0 0 0

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97-  کارشناسی ارشد گرایش های نرم افزار- شبکه و امنیت 97

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) ریاضیات (ضريب 2) دورس تخصصی مشترک (ضريب 4) دروس تخصصی نرم افزار (ضريب 3)
147 5386 54.44 8.33 35.8 21.05
242 4872 63.33 10 12.35 38.6
298 4704 15.56 21.67 40.48 0
452 4304 3.33 10 35.63 11.11
794 3739 45.56 6.67 25 5.26
831 3693 31.11 6.67 22.62 8.77
928 3591 14.44 0 15.48 22.81
1012 3512 74.44 0 5.95 14.81
1281 3320 26.67 5 17.86 3.51
1917 2988 8.89 0 21.43 1.85
2341 2836 6.67 13.33 15.48 0
3165 2606 78.89 -1.66 -7.4 12.28
4343 2376 70 0 0 0
5184 2256 6.67 10 7.41 5.56
6678 2087 6.67 -11.66 -11.89 22.81
7255 2038 2.22 0 6.17 -1.84
8236 1963 6.67 -3.32 19.05 -25.92
9832 1856 23.33 0 -1.22 3.51
12884 1680 -2.21 5 -1.22 1.85
15231 1547 5.56 0 0 0

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های نرم افزار- شبکه و امنیت 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) ریاضیات (ضريب 2) دورس تخصصی مشترک (ضريب 4) دروس تخصصی نرم افزار (ضريب 3)
31 292 4819 68.89 10 4.94 -3.5
99 1224 3440 27.78 3.33 17.28 -1.84
171 2268 2937 8.89 0 19.75 -8.76
235 3235 2664 32.22 8.33 6.17 3.51
313 4323 2450 50 0 6.17 -1.84
326 4606 2403 4.44 0 7.14 9.26
361 5116 2332 8.89 0 11.11 0
381 5483 2284 15.56 0 10.71 5.56
8195 8876 1966 0 0 2.47 0
10458 11139 1820 11.11 18.33 -1.19 0
11938 12619 1732 0 0 -3.69 43.86
11981 12662 1730 3.33 0 -1.22 0
12401 13082 1708 -8.88 0 4.76 0
12801 13482 1685 14.44 1.67 -2.46 0
14145 14826 1608 13.33 -6.66 -1.19 3.51
14462 15143 1590 36.67 -5 -4.93 0
14494 15175 1588 0 0 0 0
15021 15702 1559 10 -1.66 0 5.56
16989 17670 1441 0 0 0 1.85
18235 18916 1348 -1.1 -1.66 0 5.56
19420 20101 1194 -3.32 0 -4.75 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های نرم افزار- شبکه و امنیت 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) ریاضیات (ضريب 2) دورس تخصصی مشترک (ضريب 4) دروس تخصصی نرم افزار (ضريب 3)
85 3857 2535 48.89 0 0 12.28

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 96

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 96 - کارشناسی ارشد گرایش معماری کامپیوتر 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 96 - کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 96 - کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار - کارشناسی ارشد شبکه - کارشناسی ارشد رایانش امن (امنیت) 96

 

عضویت در کانال کارشناسی ارشد آی تی و کامپیوتر

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 96 - کارشناسی ارشد گرایش معماری کامپیوتر 96

 

رتبه تراز زبان عمومي وتخصصي (ضریب 1) رياضيات (ضریب 2) دروس تخصصي مشترك (ضریب 4) دروس تخصصي معماري سيستم هاي كامپيوتري (ضریب 3)
7 9090 44.44 38.6 72.62 سفید
22 7899 74.44 24.56 59.26 سفید
41 7254 75.56 29.82 46.91 سفید
65 6956 43.33 36.84 43.21 سفید
79 6784 22.22 45 41.98 سفید
82 6768 53.33 31.58 40.74 سفید
99 6624 سفید 29.82 53.57 سفید
153 6144 33.33 24.56 38.27 سفید
164 6046 33.33 19.3 39.51 سفید
191 5960 60 26.33 33.33 سفید
277 5648 48.49 15.79 33.33 سفید
308 5515 سفید 24.56 40.48 سفید
374 5314 53.33 14.04 32.1 سفید
450 5092 53.33 8.77 36.9 سفید
554 4856 42.22 -1.74 22.62 17.54
746 4529 سفید 8.77 35.71 سفید
864 4377 سفید 12.28 33.33 سفید
1039 4189 6.67 20 9.52 15.79
1535 3802 34.44 15.79 16.05 سفید
2466 3352 34.44 5.26 16.05 سفید
3128 3148 -11.1 0 17.24 11.11
3536 3028 2.22 10.53 13.1 -5.25
4251 2862 38.89 3.51 7.14 سفید
6524 2503 16.67 8.77 7.14 -3.69
7680 2376 20 5.26 6.17 سفید
9137 2239 سفید -3.5 7.41 سفید
11233 2070 50 سفید -1.22 سفید
13350 1926 1.11 5.26 2.47 سفید
16837 1735 16.67 -12.28 5.75 -5.55
18286 1663 15.56 1.75 1.19 -1.84
22725 1439 1.11 -7.01 0 -9.25
24713 1300 10 -7.01 -1.22 سفید

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 96 - کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی 96

 

رتبه تراز زبان عمومي وتخصصي (ضریب 1) رياضيات (ضریب 2) دروس تخصصي مشترك (ضریب 4) دروس تخصصي معماري هوش مصتوعی و رباتیکز (ضریب 3)
2 9478 44.44 38.6 72.62 45.61
3 9417 74.44 24.56 59.26 63.16
20 7634 43.33 36.84 43.21 40.74
68 6397 سفید 29.82 53.57 21.5
76 6264 53.33 31.58 40.74 14.81
78 6235 75.56 29.82 46.91 7.41
88 6126 22.22 45 41.98 12.96
96 6031 33.33 19.3 39.51 20.37
131 5715 سفید 24.56 40.48 24.07
155 5573 3.33 31.58 38.1 11.11
175 5474 سفید 15.79 43.21 18.52
216 5289 33.33 24.56 38.27 3.7
246 5149 53.33 14.04 32.1 14.81
291 4994 60 26.33 33.33 1.85
217 5566 سفید 12.28 44.44 11.11
308 4923 48.49 15.79 33.33 3.7
465 4513 1.11 8.77 40.74 9.26
638 4191 53.33 8.77 36.9 سفید
794 4001 سفید 8.77 35.71 3.7
951 3844 -2.21 22.81 12.64 14.81
1884 3250 42.22 -1.74 22.62 سفید
2342 3081 2.22 سفید 28.57 سفید
2932 2909 2.22 10.53 13.1 1.85
3404 2804 6.67 20 9.52 سفید
5086 2503 38.89 3.51 7.14 -3.69
6258 2353 -5.55 8.77 9.52 1.85
7149 2259 57.78 سفید سفید سفید
8312 2162 55.56 8.77 -3.69 سفید
9192 2098 -2.21 10.53 2.47 5.56
12142 1918 50 سفید -1.22 سفید
14985 1776 16.67 -12.28 5.75 سفید
19035 1599 14.44 سفید 1.19 سفید
23806 1351 3.33 -1.74 -4.93 -5.55

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

 

عضویت در کانال کارشناسی ارشد آی تی و کامپیوتر

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر 96 - کارشناسی ارشد گرایش های نرم افزار- شکبه و امنیت 96

 

رتبه تراز زبان عمومي وتخصصي (ضریب 1) رياضيات (ضریب 2) دروس تخصصي مشترك (ضریب 4) دروس تخصصي نرم افزار - شبکه و رایانش امن (ضریب 3)
31 7173 53.33 31.58 40.74 54.39
43 6947 44.44 38.6 72.62 سفید
54 2074 1.11 8.77 40.74 82.46
61 6604 33.33 24.56 38.27 59.65
71 6523 سفید 24.56 40.48 63.16
88 6348 53.33 8.77 36.9 68.24
108 6142 سفید 15.79 43.21 50.88
114 6093 74.44 24.56 59.26 سفید
154 5841 3.33 14.04 39.51 43.86
176 5743 75.56 29.82 46.91 3.51
217 5566 سفید 12.28 44.44 42.11
248 5435 43.33 36.84 43.21 سفید
340 5155 سفید 29.82 53.57 سفید
433 4866 33.33 19.3 39.51 سفید
681 4419 2.22 سفید 28.57 42.11
746 4333 15.56 24.56 33.33 سفید
809 4237 46.67 21.05 22.22 5.26
942 4093 64.44 21.05 22.62 سفید
1118 3920 6.67 15.79 20.99 29.82
1641 3582 -2.21 22.81 12.64 15.79
2317 3266 6.67 20 9.52 15.79
2829 3103 8.89 3.51 17.28 19.3
3236 2994 2.22 10.53 13.1 7.02
4622 2699 38.89 3.51 7.14 5.26
5524 2562 0 -3.5 9.88 21.05
6281 2469 34.44 3.51 -2.46 17.54
7131 2376 3.33 سفید 12.35 -3.5
8116 2283 20 5.26 6.17 5.26
9774 2150 16.67 8.77 7.14 -5.25
11000 2064 14.44 سفید 1.19 14.04
15460 1816 16.67 -3.5 -2.46 0
17337 1718 20 3.51 سفید سفید
22468 1444 7.78 0 -1.22 3.51
25397 1097 0 -19.29 -4.93 -7.01

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر سال 95

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی کامپیوتر سال 95 (گرایش نرم افزار)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی ریاضیات کامپیوتر دروس مشترک کامپیوتر دروس تخصصی نرم افزار
85 5989 52.87 18.75 28.4 50
106 5826 72.41 18.75 29.63 31.25
119 5692 33.33 22.93 28.91 43.75
179 5280 14.94 31.25 30.77 33.33
241 5030 40.23 12.5 17.95 39.58
286 4836 50.57 10.42 21.9 27.08
313 4757 54.02 0 17.95 33.33
526 4315 0 4.17 51.28 16.67
595 4202 70.11 8.33 5.13 22.92
633 4145 72.41 14.58 14.1 4.17
778 3992 81.61 14.58 -7.68 18.75
828 3934 40.23 10.42 33.33 -4.16
1081 3671 0 10.42 25.64 22.92
1157 3621 81.61 18.75 6.41 -4.16
1225 3558 0 0 32.01 14.58
1312 3496 86.21 2.08 0 -2.07
1964 3155 9.2 0 4.94 31.25
2555 2948 60.92 2.08 10.26 -2.07
2880 2854 19.54 6.25 21.79 -2.07
3744 2656 14.94 29.17 1.23 4.17

 

دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی کامپیوتر سال 95 (گرایش هوش مصنوعی)

 

رتبه زبان عمومی و تخصصی ریاضیات کامپیوتر دروس مشترک کامپیوتر دروس تخصصی هوش مصنوعی و رباتیکز
78 0 12.5 43.5 64.5
112 59.77 8.33 34.63 33.33
153 71.26 29.17 14.1 33.33
162 40.23 10.42 33.33 33.33
195 77.01 18.75 1.28 38.1
269 0 -2.07 51.85 33.33
411 0 0 32.01 38.46
590 90.8 16.67 5.13 7.69
622 16.09 12.5 37.18 12.82
734 0 4.17 51.28 7.69
755 47.13 2.08 35.08 0
800 63.22 2.08 7.69 14.29
1181 81.61 18.75 6.41 -5.12
1398 72.41 14.58 14.1 -12.82
1538 -1.14 16.67 1.23 28.21
2013 5.75 4.17 21.79 7.69

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی کارشناسی ارشد

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی کامپیوتر سال 95 (گرایش معماری کامپیوتر)

 

رتبه زبان عمومی و تخصصی ریاضیات کامپیوتر دروس مشترک کامپیوتر دروس تخصصی معماری سیستمهای کامپیوتری
2 62.07 41.67 30.77 47.92
10 48 12 32 57
19 53 25 26 41
27 40.23 10.42 33.33 41.67
44 11.49 22.92 30.77 47.92
105 3.45 33 33 33
162 77.01 41.67 -3.84 25
205 59.77 25 27.16 0
339 72.41 14.58 14.1 6.25
497 16.09 12.5 37.18 8.33
548 90.8 16.67 5.13 0
604 81.61 18.75 6.41 0
725 17.24 25 -7.68 41.67
845 62.07 14.58 8.97 0
913 86.21 2.08 0 0
1542 44.83 4.17 15.38 0
1875 43.68 0 14.1 0
2620 9.2 -2.07 24.36 0

 

دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی کامپیوتر سال 95 (گرایش الگوریتمها و محاسبات)

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی ریاضیات کامپیوتر دروس مشترک کامپیوتر دروس تخصصی نرم افزار
96 5880 31.03 10.42 48.15 31.25
131 5525 14.94 31.25 30.77 33.33
146 5427 47.13 18.75 25.64 31.25
231 4959 16.09 12.5 37.18 29.17
320 4646 0 4.17 51.28 16.67
359 4521 54.02 0 17.95 33.33

 

 

نمونه کارنامه داوطلبان کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر در سال 94
درصد دروس تخصصی درصد دروس مشترک درصد زبان عمومی و تخصصی درصد ریاضیات رتبه در گرایش معماری رتبه در گرایش هوش مصنوعی رتبه در گرایش نرم افزار رتبه در گرایش الگوریتمها
نرم افزار هوش مصنوعی و رباتیکز معماری سیستمهای کامپیوتری
0 0 18.75 34.62 15.56 14.58 134      
16.67 0 0 38.46 15.56 25 308 526 320 305
45.83 0 0 39.74 0 8.33 589 837 111 82
0 0 10.42 17.95 36.67 0 670 1784 2599 4065
10.42 -2.07 0 21.79 38.89 6.25 1064 1743 1244 1750
0 -25 8.33 7.69 24.44 -8.32 2827   7861  
16.67 0 -2.07 19.23 7.78 -2.07 4237 4177 2058 1991
37.5 -8.32 12.5 -6.41 0 18.75 5396 20026 1663 1447
12.5 10.42 0 3.85 -6.66 0 17423 8369 9316 8037
10.42 20.83 0 34.62 4.44 18.75   299    
10.42 29.17 10.42 25.64 7.78 4.17   551    
37.5 0 0 24.36 22.22 4.17   1463 278 290
27.08 10.42 0 12.88 -6.66 0   4907 2416  
4.17 0 -8.32 5.13 1.11 18.75   10381 10095  
4.17 16.67 0 -14.09 2.22 0   23798    
33.33 0 0 37.18 0 10.44     273 203
25 0 0 2.56 11.11 10.42     2121  
14.58 -18.75 -4.16 3.85 4.44 -6.25     7071  
12.5 0 0 -5.05 8.8 12.5     10584 10584
0 -1.21 6.25 2.56 -7.07 12.5     17752  

 در ستون رتبه ها تنها رتبه در سهمیه داوطلبان درج شده است.

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

عضویت در کانال کارشناسی ارشد آی تی و کامپیوتر

نظر خود را بنویسید