نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی

نمونه کارنامه ها، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد روانشناسی- از سال 93 تا 97

در این مطلب سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد روانشناسی 97 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد روانشناسی 97

 

تأثير معدل در آزمون

عین رتبه در آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور كه مي­دانيد معدل در آزمون كارشناسي ارشد روانشناسی به اندازه 20% در تعيين رتبه شما اثرگذار است. اما خود اين معدل با توجه به دانشگاه محل تحصيل در مقطع كارشناسي در يك عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاري ميگردد. معمولاً اين ضريب بين 1 تا 1/1 مي ­باشد.

 

سختی و آسانی آزمون

هر سال آزمون كارشناسي ارشد روانشناسی با توجه به سطح دشواري و ساده بودن آن براي رتبه هاي مختلف، ميانگين درصدهاي مختلف را رقم مي­زند. براي همين مسئله تراز تعريف ميگردد. بنابراین میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در آزمون، کارنامه کارشناسی ارشد روانشناسی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

 تراز چيست؟

براي اينكه تأثير سهل و دشواري آزمون كارشناسي ارشد كه در ميانگين دروس خود را نشان مي­دهد كمرنگ گردد، تراز به كمك مي­آيد و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست مي آيد. ماكزيمم تراز هر فرد 10000 مي­باشد كه 80% آن مربوط به ميانگين دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل مي­باشد. فرمول تراز به قرار زير است.

 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد

                            نحوه محاسبه تراز

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های ارشد روانشناسی- کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد روانشناسی 97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد روانشناسی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی97- گرایش روانشناسی عمومی 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی عمومی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی عمومی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی عمومی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی97- گرایش روانشناسی بالینی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی بالینی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی بالینی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی بالینی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی97- گرایش روانسنجی 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش روانسنجی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانسنجی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانسنجی 97

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی97- گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97 - سهمیه عادی  کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی97- گرایش روانشناسی کودکان استثنایی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- سهمیه عادی  کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی کودکان استثنایی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی کودکان استثنایی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی کودکان استثنایی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی97- گرایش تربیتی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی تربیتی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی تربیتی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی تربیتی 97

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی عمومی 97

 

رتبه تراز متون روانشناسی (ضريب 2) علم و النفس از دیدگاه  دانشمندان اسلامی (ضريب 1) آمار و روش تحقیق (ضريب 1) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضريب 2) روانشناسی رشد (ضريب 2) روانشناسی عمومی (ضريب 2) روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان (ضريب 1)
158 7107 -4.43 75.56 25 61.67 66.67 55.56 37.78
231 6794 33.33 60 18.33 38.33 61.67 60 46.67
296 6570 0 71.11 43.33 53.33 68.33 40 33.33
413 6318 4.44 62.22 38.33 41.67 51.67 44.44 31.11
596 5933 2.22 57.78 25 50 63.33 0 51.11
616 5905 18.89 53.33 0 23.33 58.33 64.44 13.33
756 5692 10 4.44 23.33 46.67 65 46.67 17.78
800 5636 0 51.11 0 40 56.67 71.11 24.44
869 5562 12.22 42.22 1.67 43.33 68.33 15.56 37.78
1015 5421 17.78 64.44 43.33 41.67 56.67 0 35.56
1126 5304 15.56 13.33 38.33 13.33 53.33 46.67 51.11
1295 5171 1.11 26.67 15 38.33 48.33 46.67 22.22
1324 5148 2.22 35.56 28.33 51.67 41.67 26.67 6.67
1529 5002 -1.1 40 28.33 35 51.67 37.78 22.22
2160 4633 0 17.78 50 16.67 56.67 37.78 8.89
2517 4469 0 28.89 36.67 31.67 8.33 64.44 -6.66
2900 4335 20 33.33 16.67 23.33 35 0 22.22
3722 4114 0 31.11 -8.32 40 36.67 17.78 13.33
4122 4021 0 6.67 5 38.33 6.67 44.44 4.44
4377 3969 0 13.33 3.33 40 3.33 46.67 4.44
5324 3807 0 17.78 1.67 45 10 26.67 8.89
6285 3675 0 37.78 -1.66 21.67 8.33 46.67 -15.55
7109 3580 0 8.89 3.33 31.67 26.67 28.89 0
8445 3459 24.44 0 8.33 0 25 37.78 0
9621 3372 0 17.78 10 21.67 31.67 20 4.44
10366 3319 8.89 11.11 8.33 30 -1.66 24.44 2.22
11754 3232 1.11 0 -1.66 0 23.33 46.67 0
12989 3162 0 26.67 0 3.33 -10 55.56 11.11
14546 3081 -1.1 0 16.67 40 3.33 11.11 0
16556 2987 -1.1 6.67 0 26.67 -3.32 31.11 0
18567 2903 0 42.22 -1.66 10 6.67 24.44 0
21246 2798 6.67 33.33 11.67 20 3.33 0 0
26087 2623 11.11 20 6.67 20 0 -15.55 20
29470 2511 -3.32 31.11 23.33 11.67 1.67 6.67 8.89
32614 2403 0 37.78 -10 3.33 6.67 11.11 20
35866 2291 11.11 -6.66 -6.66 33.33 -28.32 4.44 22.22
39411 2161 3.33 13.33 -1.66 6.67 -5 8.89 0
45144 1901 -20 0 20 0 -6.66 37.78 0
48847 1666 -2.21 2.22 13.33 -3.32 -1.66 -4.43 6.67
52035 1133 0 -15.55 0 6.67 -8.32 -2.21 2.22

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی عمومی  97

 

رتبه رتبه کشوري تراز متون روانشناسی (ضريب 2) علم و النفس از دیدگاه  دانشمندان اسلامی (ضريب 1) آمار و روش تحقیق (ضريب 1) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضريب 2) روانشناسی رشد (ضريب 2) روانشناسی عمومی (ضريب 2) روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان (ضريب 1)
43 533 6151 72.22 33.33 8.33 23.33 56.67 53.33 0
65 747 5816 -5.55 37.78 33.33 35 40 46.67 4.44
161 2188 4724 71.11 0 3.33 40 10 35.56 4.44
172 2397 4631 0 28.89 50 33.33 51.67 0 0
203 2929 4415 2.22 17.78 1.67 33.33 51.67 46.67 -8.88
206 3013 4389 4.44 0 8.33 45 0 75.56 6.67
247 3693 4202 0 0 31.67 0 51.67 46.67 13.33
263 4104 4110 63.33 0 8.33 13.33 15 28.89 20
314 4966 3942 0 15.56 -1.66 25 13.33 57.78 0
316 4979 3940 3.33 0 3.33 33.33 33.33 11.11 0
389 6352 3739 0 0 8.33 26.67 53.33 0 4.44
484 8237 3538 0 37.78 25 31.67 -3.32 15.56 -2.21
527 8858 3488 0 13.33 8.33 40 18.33 13.33 0
11006 11792 3278 10 17.78 0 25 8.33 42.22 2.22
11632 12418 3239 8.89 13.33 6.67 20 18.33 0 0
11918 12704 3223 0 0 0 16.67 35 20 6.67
15230 16016 3048 10 0 13.33 0 33.33 15.56 2.22
16357 17143 2996 0 2.22 3.33 26.67 -1.66 31.11 0
28650 29436 2539 0 13.33 -3.32 15 0 22.22 0
28988 29774 2527 0 4.44 -5 21.67 -5 8.89 40
32492 33278 2407 1.11 22.22 0 25 0 4.44 -6.66
33628 34414 2369 2.22 15.56 -3.32 10 1.67 0 64.44
40935 41721 2095 0 4.44 0 20 8.33 2.22 4.44
42466 43252 2029 0 26.67 0 0 10 4.44 26.67
44386 45172 1939 0 2.22 10 -1.66 0 22.22 11.11
45379 46165 1888 0 0 0 10 8.33 6.67 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی عمومی  97

 

رتبه رتبه کشوري تراز متون روانشناسی (ضريب 2) علم و النفس از دیدگاه  دانشمندان اسلامی (ضريب 1) آمار و روش تحقیق (ضريب 1) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضريب 2) روانشناسی رشد (ضريب 2) روانشناسی عمومی (ضريب 2) روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان (ضريب 1)
8949 9735 3422 0 8.89 0 35 5 33.33 0
10791 11577 3291 8.89 24.44 11.67 28.33 0 26.67 6.67
15581 16367 3032 0 0 0 26.67 18.33 28.89 0
17018 17804 2967 -3.32 17.78 -1.66 15 25 15.56 0
35726 36512 2296 0 26.67 1.67 16.67 -6.66 0 20
40643 41429 2108 0 8.89 0 11.67 -3.32 20 0

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97-  کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی بالینی 97

 

رتبه تراز متون روانشناسی (ضريب 2) علم و النفس از دیدگاه  دانشمندان اسلامی (ضريب 1) آمار و روش تحقیق (ضريب 1) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضريب 2) روانشناسی رشد (ضريب 2) روانشناسی بالینی (ضريب 3) روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان (ضريب 1)
144 7345 23.33 68.89 58.33 50 68.33 31.67 57.78
171 7176 2.22 57.78 25 50 63.33 50 51.11
285 6713 0 71.11 43.33 53.33 68.33 40 33.33
300 6658 17.78 64.44 43.33 41.67 56.67 50 35.56
342 6536 -4.43 75.56 25 61.67 66.67 26.67 37.78
397 6359 33.33 60 18.33 38.33 61.67 33.33 46.67
467 6175 4.44 62.22 38.33 41.67 51.67 31.67 31.11
679 5715 2.22 35.56 28.33 51.67 41.67 41.67 6.67
742 5597 12.22 42.22 1.67 43.33 68.33 20 37.78
761 5569 0 51.11 23.33 65 46.67 20 20
844 5439 0 40 26.67 40 60 30 8.89
924 5344 3.33 35.56 33.33 40 45 23.33 22.22
1072 5173 1.11 26.67 15 38.33 48.33 35 22.22
1284 4963 10 4.44 23.33 46.67 65 13.33 17.78
1639 4643 0 2.22 23.33 46.67 56.67 16.67 -4.43
2056 4355 2.22 13.33 8.33 48.33 20 26.67 0
2231 4253 17.78 22.22 21.67 28.33 46.67 -1.66 24.44
2690 4039 0 51.11 0 40 56.67 0 24.44
2931 3945 5.56 0 11.67 33.33 16.67 21.67 37.78
3366 3802 5.56 6.67 5 33.33 21.67 8.33 22.22
3680 3712 -6.66 20 -5 26.67 55 1.67 37.78
3998 3648 0 33.33 13.33 38.33 36.67 -15 24.44
4438 3551 0 6.67 5 38.33 6.67 15 4.44
4924 3472 64.44 28.89 0 1.67 3.33 8.33 0
5172 3435 0 44.44 15 43.33 3.33 8.33 17.78
6790 3231 0 2.22 5 28.33 8.33 23.33 -4.43
7562 3153 -8.88 28.89 8.33 31.67 13.33 5 20
8557 3066 -1.1 13.33 3.33 20 23.33 0 17.78
11109 2891 11.11 13.33 13.33 3.33 10 8.33 6.67
12864 2793 5.56 -4.43 -1.66 31.67 -1.66 15 6.67
15024 2692 8.89 11.11 8.33 30 -1.66 -3.32 2.22
16066 2648 26.67 0 16.67 0 31.67 0 0
17039 2609 0 11.11 0 26.67 -13.32 13.33 28.89
18091 2567 -6.66 11.11 20 25 13.33 6.67 -15.55
20325 2488 -6.66 17.78 -1.66 8.33 33.33 -8.32 2.22
24245 2364 25.56 13.33 0 21.67 0 -10 6.67
27324 2271 0 20 -1.66 23.33 25 -6.66 -6.66
32318 2130 0 0 16.67 0 20 0 0
34593 2067 3.33 -8.88 0 23.33 10 -6.66 6.67
36654 2008 0 0 0 8.33 16.67 1.67 0
40289 1898 -2.21 2.22 13.33 -3.32 -1.66 5 6.67
43697 1783 4.44 -6.66 0 0 -15 15 -6.66
46038 1690 0 13.33 -1.66 5 -8.32 0 0
51201 1353 0 2.22 0 -5 -10 3.33 -6.66

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی بالینی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز متون روانشناسی (ضريب 2) علم و النفس از دیدگاه  دانشمندان اسلامی (ضريب 1) آمار و روش تحقیق (ضريب 1) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضريب 2) روانشناسی رشد (ضريب 2) روانشناسی بالینی (ضريب 3) روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان (ضريب 1)
31 369 6578 -5.55 37.78 33.33 35 40 60 0
93 1069 5312 0 28.89 50 33.33 51.67 30 4.44
127 1600 4831 72.22 33.33 8.33 23.33 56.67 0 4.44
168 2102 4469 3.33 0 3.33 33.33 33.33 28.33 0
176 2169 4424 0 0 8.33 26.67 53.33 26.67 -8.88
205 2732 4146 71.11 0 3.33 40 10 10 6.67
4406 4776 3557 63.33 0 8.33 13.33 15 5 13.33
5155 5525 3438 8.89 13.33 6.67 20 18.33 10 20
6280 6650 3288 2.22 17.78 1.67 33.33 51.67 -3.32 0
6850 7220 3224 0 0 0 16.67 35 15 0
7107 7482 3198 0 0 31.67 0 51.67 0 4.44
7549 7919 3154 0 13.33 8.33 40 18.33 1.67 -2.21
7969 8339 3115 0 37.78 25 31.67 -3.32 0 0
11744 12114 2853 4.44 0 8.33 45 0 0 2.22
14191 14561 2728 0 15.56 -1.66 25 13.33 -1.66 0
15582 15952 2669 1.11 22.22 0 25 0 13.33 6.67
15653 16023 2666 10 0 13.33 0 33.33 0 2.22
17203 17573 2602 0 13.33 -3.32 15 0 16.67 0
18689 19059 2544 0 2.22 3.33 26.67 -1.66 6.67 0
21885 22255 2438 10 17.78 0 25 8.33 1.67 40
22354 22724 2423 0 4.44 -5 21.67 -5 3.33 -6.66
29097 29467 2222 2.22 15.56 -3.32 10 1.67 -5 64.44
31561 31931 2151 0 4.44 0 20 8.33 5 4.44
42307 42677 1832 0 26.67 0 0 10 -3.32 26.67
45307 45677 1721 0 0 0 10 8.33 0 11.11
51300 51670 1341 0 2.22 10 -1.66 0 -8.32 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی بالینی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز متون روانشناسی (ضريب 2) علم و النفس از دیدگاه  دانشمندان اسلامی (ضريب 1) آمار و روش تحقیق (ضريب 1) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضريب 2) روانشناسی رشد (ضريب 2) روانشناسی بالینی (ضريب 3) روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان (ضريب 1)
8122 8492 3103 8.89 24.44 11.67 28.33 0 13.33 0
12093 12463 2834 -3.32 17.78 -1.66 15 25 8.33 6.67
16443 16813 2633 0 8.89 0 35 5 -3.32 0
22926 23296 2404 0 26.67 1.67 16.67 -6.66 5 0
24245 24615 2364 0 0 0 26.67 18.33 -1.66 20
48085 48455 1590 0 8.89 0 11.67 -3.32 -5 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97-  کارشناسی ارشد گرایش روانسنجی 97

 

رتبه تراز متون روانشناسی (ضريب 2) آمار و روش تحقیق (ضريب 2) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضريب 1) روانشناسی رشد (ضريب 2) روانشناسی عمومی (ضريب 1) روان‌سنجی (ضريب 2) آزمون‌های شناختی هوش و استعداد (ضريب 2)
310 5799 23.33 58.33 50 68.33 0 0 0
384 5611 4.44 38.33 41.67 51.67 44.44 0 16.67
440 5520 6.67 16.67 36.67 40 48.89 10 30
532 5356 0 30 11.67 56.67 55.56 15 15
563 5308 17.78 21.67 28.33 46.67 31.11 3.33 23.33
634 5204 0 43.33 53.33 68.33 40 0 0
703 5119 33.33 18.33 38.33 61.67 60 0 0
791 5023 3.33 33.33 40 45 26.67 0 13.33
822 4997 61.11 31.67 0 31.67 66.67 0 0
834 4976 10 23.33 46.67 65 46.67 0 0
1028 4786 5.56 25 0 71.67 60 0 0
1131 4699 15.56 38.33 13.33 53.33 46.67 0 0
1310 4581 0 50 16.67 56.67 37.78 0 0
1718 4343 23.33 20 15 5 15.56 28.33 3.33
2266 4109 1.11 15 38.33 48.33 46.67 0 0
2676 3974 0 31.67 35 31.67 24.44 0 0
3657 3731 5.56 5 33.33 21.67 15.56 10 1.67
4252 3616 -10 28.33 33.33 33.33 37.78 0 0
4737 3531 -6.66 11.67 18.33 15 24.44 15 11.67
4964 3492 0 3.33 40 3.33 46.67 3.33 11.67
5314 3443 38.89 3.33 10 3.33 6.67 15 10
5953 3352 0 -1.66 40 40 55.56 0 0
7548 3171 22.22 38.33 0 1.67 2.22 0 0
8520 3088 0 0 26.67 10 -13.32 0 30
9168 3034 0 -8.32 40 36.67 17.78 0 0
10718 2929 0 5 31.67 28.33 35.56 0 0
11430 2884 8.89 8.33 30 -1.66 24.44 5 -5
12889 2805 0 -1.66 23.33 25 13.33 0 16.67
14355 2729 0 0 18.33 -1.66 40 0 10
16347 2637 3.33 0 23.33 10 15.56 11.67 -1.66
20676 2463 5.56 0 26.67 -3.32 17.78 0 -3.32
21284 2442 0 3.33 -3.32 10 20 3.33 10
24661 2331 -1.1 0 26.67 -3.32 31.11 -1.66 0
29254 2189 0 0 8.33 16.67 24.44 0 0
31012 2139 3.33 0 11.67 5 26.67 -1.66 -6.66
33310 2074 0 -1.66 10 6.67 24.44 0 -3.32
35969 1998 5.56 -13.32 23.33 6.67 6.67 -1.66 5
38540 1921 0 -1.66 25 8.33 11.11 0 0
42463 1797 0 0 5 -1.66 24.44 1.67 -8.32
46074 1660 0 0 26.67 1.67 -2.21 0 -5
51939 1196 0 -11.66 0 -6.66 28.89 0 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانسنجی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز متون روانشناسی (ضريب 2) آمار و روش تحقیق (ضريب 2) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضريب 1) روانشناسی رشد (ضريب 2) روانشناسی عمومی (ضريب 1) روان‌سنجی (ضريب 2) آزمون‌های شناختی هوش و استعداد (ضريب 2)
41 607 5316 72.22 8.33 23.33 56.67 53.33 0 0
121 1681 4454 -5.55 33.33 35 40 46.67 0 0
145 2023 4291 0 31.67 0 51.67 46.67 0 8.33
145 2054 4281 0 50 33.33 51.67 0 0 0
160 2292 4182 71.11 3.33 40 10 35.56 0 0
206 3073 3944 63.33 8.33 13.33 15 28.89 0 -1.66
237 3658 3806 4.44 8.33 45 0 75.56 11.67 0
281 4426 3657 0 8.33 40 18.33 13.33 13.33 0
286 4524 3642 2.22 1.67 33.33 51.67 46.67 0 0
303 4775 3600 0 8.33 26.67 53.33 0 0 0
402 6876 3315 3.33 3.33 33.33 33.33 11.11 0 10
490 8475 3155 10 13.33 0 33.33 15.56 0 1.67
9074 9852 3043 0 -1.66 25 13.33 57.78 -3.32 0
10759 11537 2926 0 0 16.67 35 20 0 1.67
11639 12417 2871 8.89 6.67 20 18.33 0 0 6.67
11965 12743 2853 0 25 31.67 -3.32 15.56 0 0
18847 19625 2534 10 0 25 8.33 42.22 0 -6.66
26328 27106 2277 2.22 -3.32 10 1.67 0 8.33 0
26789 27567 2263 1.11 0 25 0 4.44 3.33 0
27171 27949 2251 0 3.33 26.67 -1.66 31.11 0 0
29697 30475 2176 0 -3.32 15 0 22.22 -5 0
33533 34311 2068 0 -5 21.67 -5 8.89 0 0
36957 37735 1969 0 10 -1.66 0 22.22 3.33 0
41679 42457 1824 0 0 20 8.33 2.22 0 0
44679 45457 1717 0 0 0 10 4.44 0 0
46385 47163 1646 0 0 10 8.33 6.67 0 -1.66

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانسنجی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز متون روانشناسی (ضريب 2) آمار و روش تحقیق (ضريب 2) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضريب 1) روانشناسی رشد (ضريب 2) روانشناسی عمومی (ضريب 1) روان‌سنجی (ضريب 2) آزمون‌های شناختی هوش و استعداد (ضريب 2)
140 5142 3539 8.89 11.67 28.33 0 26.67 13.33 -6.66
11222 12000 2898 0 0 35 5 33.33 8.33 1.67
17788 18566 2577 0 0 26.67 18.33 28.89 0 11.67
25828 26606 2293 -3.32 -1.66 15 25 15.56 0 1.67
41303 42081 1837 0 1.67 16.67 -6.66 0 0 0
41805 42583 1820 0 0 11.67 -3.32 20 3.33 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97-  کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی 97

 

رتبه تراز متون روانشناسی (ضريب 2) آمار و روش تحقیق (ضريب 2) روانشناسی صنعتی سازمانی (ضريب 2) روانشناسی اجتماعی (ضريب 2) رفتار سازمانی (ضريب 3) روانشناسی امور استخدامی (ضريب 3) بالندگی سازمانی (ضريب 3)
359 3537 0 -13.32 31.11 11.11 24.44 66.67 4.44
542 3380 0 40 11.11 31.11 13.33 20 -2.21
1426 3010 0 0 -15.55 -6.66 31.11 44.44 8.89
1813 2910 0 3.33 4.44 53.33 8.89 15.56 0
2186 2838 0 23.33 0 20 11.11 24.44 6.67
2549 2774 23.33 58.33 0 0 0 0 0
3639 2633 0 -10 20 -6.66 4.44 15.56 35.56
4249 2574 2.22 -6.66 15.56 26.67 17.78 17.78 0
5216 2490 10 -5 -20 6.67 17.78 26.67 -2.21
5652 2457 0 -6.66 2.22 6.67 11.11 37.78 0
6333 2409 0 30 0 8.89 0 15.56 0
7435 2341 2.22 25 0 0 0 0 0
7707 2328 22.22 21.67 0 0 0 0 0
9174 2258 0 3.33 13.33 -6.66 6.67 6.67 0
10598 2201 0 0 -2.21 6.67 -6.66 40 -6.66
12371 2138 11.11 13.33 0 0 0 0 0
13481 2102 0 26.67 0 0 0 0 0
15801 2036 1.11 6.67 6.67 2.22 6.67 6.67 -4.43
18329 1972 16.67 13.33 0 0 0 0 0
20072 1932 26.67 16.67 0 0 0 0 0
21635 1900 0 23.33 0 0 0 0 0
23278 1867 3.33 1.67 0 2.22 0 0 0
24487 1844 0 0 -13.32 51.11 -2.21 0 0
26776 1801 0 0 -2.21 -2.21 -2.21 6.67 0
29122 1759 0 0 -6.66 4.44 -2.21 0 0
31298 1721 8.89 11.67 0 0 0 0 0
33721 1680 5.56 0 2.22 0 0 0 0
35899 1644 0 18.33 0 0 0 0 0
38212 1602 -1.1 5 0 0 0 0 0
40042 1569 5.56 -1.66 6.67 -2.21 -4.43 -2.21 0
43765 1499 2.22 13.33 0 -4.43 -6.66 -11.1 0
45263 1468 0 0 0 0 0 0 0
49284 1365 2.22 -13.32 0 0 0 0 0
51844 1220 6.67 -6.66 -6.66 -6.66 -6.66 -24.43 11.11

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز متون روانشناسی (ضريب 2) آمار و روش تحقیق (ضريب 2) روانشناسی صنعتی سازمانی (ضريب 2) روانشناسی اجتماعی (ضريب 2) رفتار سازمانی (ضريب 3) روانشناسی امور استخدامی (ضريب 3) بالندگی سازمانی (ضريب 3)
11 340 3575 0 -1.66 8.89 33.33 22.22 31.11 0
2755 2893 2743 2.22 -3.32 6.67 35.56 -2.21 22.22 0
5831 5969 2444 63.33 8.33 0 0 0 0 0
5888 6026 2440 72.22 8.33 0 0 0 0 0
7707 7845 2328 -5.55 33.33 0 0 0 0 0
7830 7969 2322 0 31.67 0 0 0 0 0
8048 8187 2310 71.11 3.33 0 0 0 0 0
8684 8822 2280 0 25 0 17.78 0 0 0
9244 9382 2255 0 10 15.56 8.89 4.44 17.78 0
11608 11746 2164 1.11 0 2.22 20 11.11 13.33 0
11871 12009 2155 0 50 0 0 0 0 0
15149 15287 2053 8.89 6.67 0 0 0 0 11.11
16498 16636 2018 10 13.33 0 0 0 0 0
17374 17512 1996 0 8.33 0 0 0 0 0
18261 18399 1974 3.33 3.33 0 0 0 0 0
22879 23017 1875 4.44 8.33 0 0 0 0 0
25189 25327 1830 0 -5 0 0 0 0 -4.43
27560 27698 1787 0 8.33 0 0 0 0 0
28193 28331 1776 0 0 4.44 22.22 0 0 0
30060 30198 1742 0 0 0 0 0 0 0
33055 33193 1691 0 0 4.44 6.67 0 13.33 0
39067 39205 1586 0 3.33 0 0 0 0 0
40226 40364 1566 2.22 1.67 0 0 0 0 0
41372 41510 1545 0 -3.32 -2.21 0 0 0 0
43511 43649 1504 10 0 0 0 0 0 0
49334 49472 1363 0 0 0 0 0 0 -2.21

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز متون روانشناسی (ضريب 2) آمار و روش تحقیق (ضريب 2) روانشناسی صنعتی سازمانی (ضريب 2) روانشناسی اجتماعی (ضريب 2) رفتار سازمانی (ضريب 3) روانشناسی امور استخدامی (ضريب 3) بالندگی سازمانی (ضريب 3)
54 1519 3016 8.89 11.67 -2.21 24.44 6.67 37.78 -2.21
55 1571 3004 0 0 15.56 22.22 22.22 20 0
30644 30782 1732 0 1.67 0 0 0 0 4.44
39300 39438 1582 0 0 2.22 20 -2.21 0 0
44475 44613 1485 0 0 0 0 0 0 0
46865 47003 1433 -3.32 -1.66 0 0 0 0 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی کودکان استثنایی 97

 

رتبه تراز متون روانشناسی (ضريب 2) آمار و روش تحقیق (ضريب 2) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضريب 3) روانشناسی رشد (ضريب 2) روانشناسی عمومی (ضريب 2) روان‌سنجی (ضريب 2) روانشناسی تربیتی (ضريب 2) آموزش و پرورش کودکان استثنایی (ضريب 3)
98 6938 0 43.33 53.33 68.33 40 0 28.33 38.33
268 6168 0 26.67 40 60 26.67 0 28.33 38.33
292 6108 23.33 43.33 0 66.67 82.22 0 60 0
311 6071 4.44 38.33 41.67 51.67 44.44 0 20 18.33
427 5865 0 23.33 46.67 56.67 33.33 0 40 11.67
549 5686 -4.43 25 61.67 66.67 55.56 0 0 0
599 5629 -4.43 35 56.67 46.67 46.67 -6.66 18.33 10
693 5497 23.33 58.33 50 68.33 0 0 0 0
700 5490 61.11 31.67 0 31.67 66.67 0 58.33 0
1077 5175 10 23.33 46.67 65 46.67 0 0 0
1150 5121 5.56 5 33.33 21.67 15.56 10 25 28.33
1543 4907 5.56 25 0 71.67 60 0 31.67 0
1741 4818 -10 28.33 33.33 33.33 37.78 0 0 33.33
1889 4762 0 0 68.33 -11.66 53.33 5 20 6.67
2393 4598 18.89 0 23.33 58.33 64.44 0 0 0
2863 4484 22.22 21.67 43.33 53.33 0 0 0 0
3222 4411 0 1.67 45 10 26.67 0 43.33 5
4131 4243 0 8.33 13.33 65 66.67 0 0 0
4811 4134 0 0 15 16.67 40 0 26.67 31.67
5351 4057 51.11 0 25 55 15.56 0 0 6.67
6714 3893 0 -1.66 40 40 55.56 0 0 0
7504 3820 1.11 20 51.67 25 -2.21 0 0 0
8486 3731 0 -1.66 25 55 20 0 0 5
9819 3620 8.89 8.33 30 -1.66 24.44 5 1.67 10
11299 3516 -8.88 8.33 31.67 13.33 15.56 -8.32 11.67 15
11973 3471 0 0 18.33 -1.66 40 0 6.67 18.33
14204 3338 0 1.67 45 13.33 31.11 0 0 0
16745 3209 6.67 -13.32 21.67 18.33 33.33 0 0 0
17842 3157 -1.1 5 31.67 -5 51.11 0 -3.32 1.67
20167 3049 0 18.33 20 18.33 35.56 0 0 0
22254 2957 0 -5 0 6.67 17.78 5 33.33 0
25433 2827 11.11 13.33 3.33 10 24.44 0 0 0
27822 2729 13.33 5 6.67 13.33 28.89 0 0 0
29243 2675 0 0 26.67 -21.66 31.11 -6.66 21.67 -8.32
33183 2520 5.56 -1.66 31.67 -1.66 6.67 -1.66 0 0
34936 2452 0 -1.66 5 -8.32 13.33 5 30 0
38975 2284 5.56 -13.32 23.33 6.67 6.67 -1.66 0 3.33
42599 2122 2.22 0 0 5 13.33 0 0 0
44968 2000 0 -3.32 8.33 -3.32 0 -3.32 25 -3.32
48411 1777 0 0 0 0 0 0 0 0
51711 1401 0 -11.66 0 -6.66 28.89 0 0 0

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی کودکان استثنایی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز متون روانشناسی (ضريب 2) آمار و روش تحقیق (ضريب 2) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضريب 3) روانشناسی رشد (ضريب 2) روانشناسی عمومی (ضريب 2) روان‌سنجی (ضريب 2) روانشناسی تربیتی (ضريب 2) آموزش و پرورش کودکان استثنایی (ضريب 3)
26 400 5955 4.44 8.33 45 0 75.56 11.67 25 35
88 1471 4996 72.22 8.33 23.33 56.67 53.33 0 0 21.67
139 2329 4674 -5.55 33.33 35 40 46.67 0 0 20
165 2642 4592 0 31.67 0 51.67 46.67 0 38.33 0
183 2958 4521 71.11 3.33 40 10 35.56 0 11.67 8.33
196 3327 4448 0 -1.66 25 13.33 57.78 -3.32 26.67 1.67
279 4983 4175 2.22 1.67 33.33 51.67 46.67 0 0 0
293 5149 4151 0 8.33 40 18.33 13.33 13.33 0 23.33
328 5867 4055 0 50 33.33 51.67 0 0 0 0
8753 9341 3708 63.33 8.33 13.33 15 28.89 0 0 0
8909 9497 3693 10 13.33 0 33.33 15.56 0 48.33 13.33
10527 11115 3569 3.33 3.33 33.33 33.33 11.11 0 0 16.67
10543 11131 3568 0 8.33 26.67 53.33 0 0 0 0
13227 13815 3397 0 3.33 26.67 -1.66 31.11 0 0 0
16838 17426 3204 0 25 31.67 -3.32 15.56 0 0 15
19673 20261 3073 0 -5 21.67 -5 8.89 0 0 0
20905 21493 3015 0 0 16.67 35 20 0 0 8.33
22816 23404 2933 8.89 6.67 20 18.33 0 0 0 0
23195 23783 2918 10 0 25 8.33 42.22 0 0 0
23526 24114 2904 1.11 0 25 0 4.44 3.33 15 0
24406 24994 2869 2.22 -3.32 10 1.67 0 8.33 13.33 -1.66
25959 26547 2805 0 -3.32 15 0 22.22 -5 0 0
31743 32331 2577 0 10 -1.66 0 22.22 3.33 16.67 0
42296 42884 2137 0 0 0 10 4.44 0 26.67 0
43859 44447 2060 0 0 20 8.33 2.22 0 0 0
47985 48573 1809 0 0 10 8.33 6.67 0 -1.66 11.67

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی کودکان استثنایی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز متون روانشناسی (ضريب 2) آمار و روش تحقیق (ضريب 2) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضريب 3) روانشناسی رشد (ضريب 2) روانشناسی عمومی (ضريب 2) روان‌سنجی (ضريب 2) روانشناسی تربیتی (ضريب 2) آموزش و پرورش کودکان استثنایی (ضريب 3)
65 2639 4593 0 0 35 5 33.33 8.33 28.33 21.67
124 4336 4271 8.89 11.67 28.33 0 26.67 13.33 0 15
7831 8419 3787 0 0 26.67 18.33 28.89 0 13.33 31.67
24065 24653 2883 0 0 11.67 -3.32 20 3.33 26.67 23.33
35353 35941 2434 -3.32 -1.66 15 25 15.56 0 0 0
43090 43678 2098 0 1.67 16.67 -6.66 0 0 0 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97-  کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی تربیتی 97

 

رتبه تراز متون روانشناسی (ضريب 2) آمار و روش تحقیق (ضريب 2) روانشناسی رشد (ضريب 2) روانشناسی عمومی (ضريب 2) روانشناسی تربیتی (ضريب 3)
17 7932 23.33 43.33 66.67 82.22 60
51 7176 61.11 31.67 31.67 66.67 58.33
257 6067 5.56 25 71.67 60 31.67
364 5764 0 30 56.67 55.56 41.67
494 5505 0 43.33 68.33 40 28.33
567 5380 0 23.33 56.67 33.33 40
602 5325 4.44 38.33 51.67 44.44 20
699 5204 0 10 51.67 46.67 46.67
909 4934 0 26.67 60 26.67 28.33
1023 4833 33.33 18.33 61.67 60 0
1289 4633 15.56 38.33 53.33 46.67 0
1442 4544 2.22 28.33 41.67 26.67 25
1896 4300 0 16.67 20 22.22 46.67
2127 4201 26.67 16.67 31.67 20 28.33
3259 3857 0 25 58.33 33.33 0
3833 3737 -1.1 28.33 51.67 37.78 0
4851 3560 0 31.67 31.67 24.44 0
5363 3482 -4.43 5 30 28.89 16.67
6326 3357 -10 28.33 33.33 37.78 0
7191 3254 0 0 41.67 35.56 0
8263 3149 0 8.33 13.33 15.56 20
9303 3066 3.33 0 5 26.67 23.33
10803 2962 -2.21 0 20 22.22 16.67
11792 2898 -3.32 -3.32 5 8.89 23.33
14447 2752 -1.1 0 8.33 22.22 18.33
16049 2673 0 -1.66 -8.32 13.33 30
18965 2544 -20 20 -6.66 37.78 13.33
19682 2515 0 5 15 15.56 3.33
22131 2421 -1.1 5 -5 51.11 -3.32
24380 2340 2.22 31.67 0 13.33 -1.66
26729 2256 0 0 -6.66 48.89 0
28372 2203 2.22 0 5 13.33 0
34435 2003 0 -1.66 36.67 0 0
36344 1943 0 1.67 -11.66 33.33 -1.66
39733 1833 0 -5 13.33 22.22 0
42980 1717 5.56 -1.66 -1.66 6.67 0
45546 1610 0 0 -6.66 8.89 0
50465 1306 3.33 -6.66 -8.32 6.67 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی تربیتی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز متون روانشناسی (ضريب 2) آمار و روش تحقیق (ضريب 2) روانشناسی رشد (ضريب 2) روانشناسی عمومی (ضريب 2) روانشناسی تربیتی (ضريب 3)
22 399 5733 0 31.67 51.67 46.67 25
50 826 5120 72.22 8.33 56.67 53.33 0
74 1214 4754 10 13.33 33.33 15.56 0
143 2304 4205 -5.55 33.33 40 46.67 0
146 2370 4189 4.44 8.33 0 75.56 0
174 2640 4095 71.11 3.33 10 35.56 -1.66
184 2883 4027 0 -1.66 13.33 57.78 0
243 3859 3802 63.33 8.33 15 28.89 0
307 5064 3597 0 50 51.67 0 26.67
364 6120 3453 2.22 1.67 51.67 46.67 0
8772 9609 3108 0 8.33 53.33 0 15
12086 12923 2880 3.33 3.33 33.33 11.11 26.67
13792 14629 2787 0 0 35 20 0
17155 17992 2618 0 0 10 4.44 11.67
17975 18812 2583 0 10 0 22.22 0
19205 20042 2534 8.89 6.67 18.33 0 0
19724 20561 2513 0 25 -3.32 15.56 13.33
19864 20701 2508 10 0 8.33 42.22 38.33
21168 22005 2459 0 8.33 18.33 13.33 48.33
23864 24701 2359 2.22 -3.32 1.67 0 0
29891 30728 2153 0 3.33 -1.66 31.11 0
33667 34504 2027 1.11 0 0 4.44 0
35988 36825 1954 0 -3.32 0 22.22 0
38201 39038 1883 0 -5 -5 8.89 0
46529 47366 1566 0 0 8.33 2.22 0
47134 47971 1536 0 0 8.33 6.67 16.67

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی تربیتی 97

 

رتبه رتبه کشوري تراز متون روانشناسی (ضريب 2) آمار و روش تحقیق (ضريب 2) روانشناسی رشد (ضريب 2) روانشناسی عمومی (ضريب 2) روانشناسی تربیتی (ضريب 3)
184 6431 3416 0 0 5 33.33 28.33
13279 14116 2812 0 0 18.33 28.89 26.67
18915 19752 2546 0 0 -3.32 20 0
21417 22254 2450 8.89 11.67 0 26.67 13.33
29207 30044 2176 -3.32 -1.66 25 15.56 0
44968 45805 1636 0 1.67 -6.66 0 0

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه قبولی در کارشناسی ارشد روانشناسی 96:

در اینجا چند نمونه کارنامه کارشناسی ارشد روانشناسی در سال 96 آورده شده است، البته در نظر داشته باشید که در هر سال با توجه به سختی و آسانی آزمون کارشناسی ارشد سطح تراز قبولی متفاوت خواهد بود. اما به طور کل می توان گفت که میانگین درصد کسب شده در آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی در رتبه های زیر 30، 50 درصد می باشد.

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانسنجی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی 96

 

کانال تلگرام کارشناسی ارشد روانشناسی به تازگی راه اندازی شده است که می توانید با عضویت در آن به منبع گرانبهایی از مفیدترین مطالب درسترسی داشته باشید. برای عضویت بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد روانشناسی

 

نمونه کارنامه های آزمون ارشد 96 روانشناسی: گرایش روانشناسی عمومی 96

 

رتبه تراز متون روانشناسي به زبان انگليسي (ضریب 2) علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي (ضریب 1) آمار و روش تحقيق (ضریب 1) روانشناسي مرضي و كودكان استثنايي (ضریب 2) روانشناسي رشد (ضریب 2) روانشناسي عمومي (ضریب 2) روانشناسي فيزيولوژيك -انگيزش وهيجان (ضریب 1)
8   70 51 58 45 56 68 51
17   53 71 73 44 68 53 53
24 8435 71.11 77.78 53.33 40 60 66.67 37.78
30   43 84 80 51 71 24 37
43   83 44 66 45 76 سفید 57
50   48 86 70 50 55 31 62
62   78 73 58 40 45 27 49
98   سفید 62 16 18 78 91 84
126   43 67 70 42 57 49 31
141   63 57 48 35 53 40 66
188   44 65 65 35 32 51 51
268   83 51 28 27 27 27 60
384 6312 54.44 سفید 35 سفید 70 68.89 سفید
614 5779 31.11 40 41.67 43.33 -3.32 51.11 24.44
704 5627 46.67 53.33 31.67 23.33 28.33 37.78 سفید
836 5410 -11.1 24.44 58.33 28.33 31.67 57.78 53.33
1487 4757 58.89 35.56 13.33 26.67 6.67 28.89 24.44
1893 4446 -6.66 51.11 0 36.67 10 40 28.89
2251 4222 46.67 2.22 18.33 20 10 24.44 20
3054 3857 38.89 31.11 سفید 23.33 11.67 سفید 15.56
4879 3359 7.78 -6.66 23.33 28.33 8.33 6.67 55.56
6865 3050 5.56 -4.43 11.67 16.67 3.33 15.56 44.44
8507 2880 سفید 0 18.33 11.67 15 22.22 4.44
10630 2715 سفید 0 18.33 10 -6.66 26.67 20
12248 2608 4.44 -2.21 5 8.33 5 20 11.11
14787 2479 سفید 13.33 0 5 1.67 24.44 13.33
16153 2419 سفید -11.1 11.67 8.33 5 11.11 -4.43
20869 2240 سفید سفید سفید 11.67 سفید 17.78 سفید
22792 2178 0 -8.88 31.67 8.33 3.33 4.44 -2.21
25434 2098 0 -11.1 10 0 13.33 4.44 سفید
33699 1879 سفید 11.11 سفید سفید سفید 4.44 2.22
36250 1816 20 2.22 سفید -8.32 -5 0 سفید
43041 1641 10 -6.66 0 3.33 -3.32 -8.88 4.44
47010 1519 سفید 8.89 -1.66 -1.66 -10 0 2.22
53451 1198 سفید 2.22 13.33 -10 -13.32 2.22 -2.21

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های آزمون ارشد 96 روانشناسی: گرایش روانشناسی بالینی 96

 

رتبه تراز متون روانشناسي به زبان انگليسي (ضریب 2) علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي (ضریب 1) آمار و روش تحقيق (ضریب 1) روانشناسي مرضي و كودكان استثنايي (ضربی 2) روانشناسي رشد (ضریب 2) روانشناسي باليني (ضریب 3) روانشناسي فيزيولوژيك -انگيزش وهيجان (ضریب 1)
4   59 73 50 75 67 68 84
14   43 84 80 51 71 57 37
34   69 53 40 43 62 60 60
45   39 78 63 38 77 63 84
59 7852 71.11 77.78 53.33 40 60 56.67 37.78
68   70 51 58 58 56 38 51
102   48 80 70 50 55 36 62
128   45 57 43 36 31 68 53
188   43 67 70 42 57 47 31
196   36 64 55 51 53 41 55
206   83 51 28 27 27 50 60
299   44 65 65 35 32 44 51
746 5604 31.11 40 41.67 43.33 -3.32 45 24.44
942 5292 46.67 53.33 31.67 23.33 28.33 31.58 سفید
981 5241 55.56 13.33 31.67 31.67 8.33 48.33 15.56
1462 4694 -6.66 51.11 0 36.67 10 46.67 28.89
1747 4473 -11.1 24.44 58.33 28.33 31.67 22.81 53.33
2291 4128 سفید 48.89 20 11.67 28.33 42.11 سفید
3358 3661 3.33 20 20 8.33 -5 45 22.22
4698 3298 سفید 28.89 21.67 10 28.33 22.81 8.89
5818 3101 6.67 11.11 5 6.67 6.67 29.82 -2.21
6648 2991 5.56 -4.43 11.67 16.67 3.33 15 44.44
7670 2871 سفید -11.1 13.33 6.67 3.33 25 11.11
8838 2759 11.11 2.22 20 -6.66 0 26.67 20
9764 2688 1.11 -11.1 5 18.33 10 18.33 4.44
11526 2560 -3.32 6.67 31.67 0 20 14.04 6.67
13738 2443 2.22 سفید -1.66 5 21.67 سفید سفید
18635 2238 4.44 سفید 18.33 سفید 0 17.54 4.44
20822 2165 سفید سفید 6.67 3.33 -1.66 15.79 سفید
26815 1991 سفید سفید 20 سفید سفید -1.74 سفید
32983 1833 20 2.22 سفید -8.32 -5 1.75 سفید
36209 1758 -6.66 -8.88 13.33 -10 21.67 1.75 20
44331 1550 سفید 4.44 10 1.67 0 1.75 11.11
52068 1251 -14.43 15.56 3.33 -1.66 -11.66 -1.74 -8.88

 

دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه های آزمون ارشد 96 روانشناسی: گرایش روانسنجی 96

 

رتبه تراز متون روانشناسي به زبان انگليسي (ضریب 2) آمار و روش تحقيق (ضریب 2) روانشناسي مرضي و كودكان استثنايي (ضریب 1) روانشناسي رشد (ضریب 2) روانشناسي عمومي (ضریب 1) روان سنجي (ضریب 2) ازمونهاي شناختي هوش و استعداد (ضریب 2)
38   8.89 85 45 41.67 44.44 61.67 سفید
67 7472 71.11 53.33 40 60 66.67 سفید سفید
141 6927 31.11 41.67 43.33 -3.32 51.11 15 50
190 6643 54.44 35 سفید 70 68.69 سفید سفید
701 5344 35.56 56.67 21.67 45 سفید سفید سفید
800 5204 46.67 31.67 23.33 28.33 37.78 سفید سفید
1356 4704 -11.1 58.33 28.33 31.67 57.78 سفید سفید
1698 4486 58.89 13.33 26.67 6.67 28.89 سفید 13.33
2022 4329 -6.66 0 36.67 10 40 20 26.67
2811 4033 34.44 -1.66 10 -6.66 15.56 5 35
3534 3841 1.11 10 31.67 -6.66 17.78 6.67 30
6051 3430 -1.1 0 6.67 18.33 28.89 26.67 10
8438 3175 3.33 16.67 3.33 16.67 24.44 سفید 16.67
10654 3000 6.67 5 6.67 6.67 -6.66 3.33 21.67
14287 2777 سفید 43.33 -1.66 10 سفید سفید سفید
18812 2566 سفید 20 سفید سفید سفید 3.33 5
22829 2408 3.33 10 5 -10 -4.43 5 20
26635 2276 سفید 6.67 3.33 -1.66 6.67 1.67 11.67
33375 2060 -2.21 13.33 -3.32 -1.66 2.22 5 6.67
42512 1833 سفید سفید -3.32 -8.32 2.22 16.67 10
49514 1524 سفید سفید سفید 11.67 2.22 -8.32 0

 

کانال تلگرام کارشناسی ارشد روانشناسی به تازگی راه اندازی شده است که می توانید با عضویت در آن به منبع گرانبهایی از مفیدترین مطالب درسترسی داشته باشید. برای عضویت بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد روانشناسی

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های آزمون ارشد 96 روانشناسی: گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی 96

 

رتبه تراز متون روانشناسي به زبان انگليسي (ضریب 2) آمار و روش تحقيق (ضریب 2) روانشناسي صنعتي -سازماني (ضریب 2) روانشناسي اجتماعي (ضریب 2) رفتارسازماني (ضریب 3) روانشناسي امور استخدامي (ضریب 3) بالندگي سازماني (ضریب 3)
35 5168 31.11 41.67 سفید 20 سفید 55.56 46.67
954 3434 6.67 5 20 15.56 4.44 37.78 11.11
1334 3286 سفید 16.67 15.56 24.44 -2.21 46.67 سفید
2232 3078 71.11 53.33 سفید سفید سفید سفید سفید
3537 2866 10 0 17.78 17.78 13.33 11.11 6.67
4535 2754 46.67 31.67 سفید سفید سفید سفید سفید
5939 2629 سفید 30 2.22 17.78 -8.88 28.89 -4.43
6835 2561 57.78 10 سفید 22.22 4.44 سفید سفید
7524 2515 سفید سفید 15.56 13.33 2.22 35.56 4.44
8536 2456 11.11 20 28.89 20 -6.66 -6.66 4.44
9922 2386 سفید 33.33 سفید سفید سفید 6.67 -2.21
12067 2288 0 -3.32 4.44 2.22 6.67 13.33 سفید
14741 2192 4.44 5 سفید 40 -4.43 سفید سفید
16343 2144 -3.32 31.67 0 28.89 سفید سفید سفید
20583 2034 -3.32 15 2.22 13.33 -8.88 4.44 سفید
23612 1965 22.22 -6.66 سفید سفید سفید سفید سفید
28667 1865 -1.1 13.33 6.67 8.89 4.44 -4.43 سفید
33399 1780 20 سفید سفید 0 -4.43 سفید سفید
38422 1691 2.22 5 سفید سفید سفید سفید سفید
43967 1588 سفید -1.66 سفید سفید سفید سفید سفید
50896 1419 -6.66 13.33 سفید سفید سفید سفید سفید

 

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه های آزمون ارشد 96 روانشناسی: گرایش روانشناسی کودکان استثنایی 96

 

رتبه تراز متون روانشناسي به زبان انگليسي (ضریب 2) آمار و روش تحقيق (ضریب 2) روانشناسي مرضي و كودكان استثنايي (ضریب 3) روانشناسي رشد (ضریب 2) روانشناسي عمومي (ضریب 2) روان سنجي (ضریب 2) روان شناسي تربيتي (ضریب 2) آموزش وپرورش كودكان استثنايي (ضریب 3)
2   8.89 85 45 41.67 44.44 61.67 56.67 45
72 6239 54.44 35 سفید 70 68.89 سفید 61.67 سفید
76 6198 71.11 53.33 40 60 66.67 سفید سفید سفید
162 5771 31.11 41.67 43.33 -3.32 51.11 15 43.33 0
770 4699 -11.1 58.33 28.33 31.67 57.78 سفید سفید 10
1038 4472 46.67 31.67 23.33 28.33 37.78 سفید سفید سفید
1490 4216 35.56 56.67 21.67 45 سفید سفید سفید سفید
2492 3867 سفید 16.67 16.67 13.33 4.44 سفید 30 25
3235 3682 55.56 31.67 31.67 8.33 سفید سفید سفید سفید
3999 3539 سفید 13.33 -10 -13.32 2.22 21.67 43.33 33.33
5693 3292 سفید 20 11.67 28.33 53.33 سفید سفید سفید
7490 3107 -4.43 18.33 -6.66 -11.66 33.33 8.33 1.67 21.67
8146 3053 -2.21 10 10 5 -6.66 سفید 30 8.33
10107 2910 سفید 20 31.67 30 سفید سفید سفید سفید
14069 2686 سفید سفید سفید سفید 4.44 10 20 13.33
17308 2541 11.11 20 -6.66 0 2.22 33.33 6.67 1.67
19872 2443 -3.32 سفید 20 18.33 11.11 1.67 5 1.67
24390 2290 سفید 5 13.33 -6.66 -4.43 سفید 21.67 5
30456 2103 -6.66 13.33 -10 21.67 سفید سفید 1.67 13.33
37471 1909 سفید 10 1.67 0 11.11 21.67 سفید سفید
41549 1792 سفید سفید سفید سفید سفید سفید 5 -5
51930 1411 -1.1 1.67 سفید 13.33 -6.66 -6.66 سفید -1.66

 

 

کانال تلگرام کارشناسی ارشد روانشناسی به تازگی راه اندازی شده است که می توانید با عضویت در آن به منبع گرانبهایی از مفیدترین مطالب درسترسی داشته باشید. برای عضویت بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد روانشناسی

 

دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه های آزمون ارشد 96 روانشناسی: گرایش روانشناسی تربیتی 96

 

رتبه تراز متون روانشناسي به زبان انگليسي (ضریب 2) آمار و روش تحقيق (ضریب 2) روانشناسي رشد (ضریب 2) روانشناسي عمومي (ضریب 2) روان شناسي تربيتي (ضریب 3)
3 8826 54.44 35 70 68.89 61.67
87 6641 71.11 53.33 60 66.67 سفید
222 5985 31.11 41.67 -3.32 51.11 43.33
918 4797 2.22 -1.66 21.67 51.11 36.67
1009 4716 46.67 31.67 28.33 37.78 سفید
1376 4450 35.56 56.67 45 سفید سفید
1451 4416 -11.1 58.33 31.67 57.78 سفید
3995 3625 46.67 18.33 10 24.44 سفید
4472 3553 58.89 13.33 6.67 28.89 سفید
5490 3405 55.56 31.67 8.33 سفید سفید
6751 3258 3.33 20 -5 24.44 20
7592 3175 57.78 10 سفید 4.44 10
8564 3093 -3.32 31.67 20 17.78 8.33
9138 3045 سفید 20 سفید سفید 21.67
11015 2909 -1.1 0 18.33 28.89 11.67
13409 2770 38.89 سفید 11.67 سفید سفید
16402 2620 سفید 3.33 5 4.44 20
19646 2478 15.56 0 -1.66 13.33 8.33
21634 2402 سفید 21.67 28.33 سفید سفید
24411 2300 5.56 11.67 3.33 15.56 -1.66
27450 2198 سفید 0 1.67 24.44 3.33
28551 2165 سفید 5 -6.66 -4.43 21.67
38470 1858 -1.1 13.33 -6.66 20 -6.66
49801 1462 سفید سفید -6.66 6.67 سفید
51690 1362 -1.1 15 -11.66 -6.66 سفید

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

دریافت مشاوره رایگان

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی سال 95

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی سال 95 (گرایش روانشناسی بالینی)

 

رتبه تراز متون روانشناسی علم النفس آمار و روش تحقیق روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی روانشناسی رشد روانشناسی بالینی روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان
21 7875 33.33 45 45 56.67 81.67 75 36.67
52 7572 55.56 50 31.67 70 61.67 53.33 35
63 7455 72.22 55 38.33 28 58.33 63.33 60
108 7162 73.33 50 33.33 48.33 36.67 65 15
118 7107 27.78 46.67 16.67 60 63.33 60 61.67
128 7058 48.89 55 55 35 53.33 70 0
152 6951 42.02 48 16 41 55 60 61
185 6765 41.11 26.67 5 61.67 63.33 56.67 43.33
190 6734 21.11 46.67 23.33 55 58.33 55 65
212 6656 36.67 45 35 50 55 46.67 46.67
291 6423 45.56 48.33 35 41.67 51.67 41.67 30
371 6247 31.11 33.33 16.67 50 53.33 48.33 31.67
422 6122 74.44 46.67 15 20 35 53.33 25
502 5953 3.33 41.67 26.67 48.33 35 56.67 65
554 5865 10 48.33 28.33 66.67 45 28.33 48.33
638 5735 50 41.67 3.33 48.33 36.67 31.67 46.67
758 5583 30 28.33 36.67 26.67 58.33 38.33 36.67
842 5495 63.33 38.33 18.33 46.67 20 33.33 13.33
904 5432 25.56 36.67 10 50 41.67 38.33 40
1185 5116 51.11 13.33 26.67 43.33 31.67 23.33 33.33
1386 4909 68.89 0 31.67 21.67 26.67 26.67 8.33
1479 4822 26.67 -3.32 16.67 36.67 38.33 40 21.67
1672 4667 5.56 48.33 -1.66 28.33 63.33 36.67 5
1898 4506 11.11 26.67 0 28.33 63.33 23.33 26.67
2288 4253 46.67 28.33 18.33 1.67 23.33 16.67 23.33
2884 3954 14.44 0 5 28.33 23.33 25 18.33
3889 3578 21.11 3.33 10 3.33 21.67 33.33 6.67

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی کارشناسی ارشد

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی سال 95 (گرایش روانشناسی عمومی)

 

رتبه تراز متون روانشناسی علم النفس آمار و روش تحقیق روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی روانشناسی رشد روانشناسی عمومی روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان
7 8627 58.89 63.33 41.67 65 63.33 53.33 76.67
49 7486 55.56 50 31.67 70 61.67 20 35
55 7398 51.11 36.67 38.33 55 51.67 61.67 0
62 7315 51 31.67 13.33 51.67 60 55 58.33
65 7296 73.33 50 33.33 48.33 36.67 51.67 15
95 7105 21.11 46.67 23.33 55 58.33 51.67 65
147 6805 27.78 46.67 16.67 60 63.33 23.33 61.67
155 6769 36.67 45 35 50 55 28.33 46.67
202 6555 58.78 40 16.67 33.33 70 16.67 50
236 6445 10 48.33 28.33 66.67 45 31.67 48.33
414 6061 48.89 55 55 35 53.33 0 0
474 5962 36.67 33.33 23 41.67 58 18.33 38.33
585 5799 3.33 41.67 26.67 48.33 35 36.67 65
671 5672 17.78 43.34 0 48.33 60 13.33 51.67
756 5562 50 41.67 3.33 48.33 36.67 0 46.67
955 5330 34.44 45 28.33 38.33 33.33 30 3.33
1235 5057 5.56 48.33 -1.66 28.33 63.33 43.33 5
1405 4919 50 53.33 0 46.67 30 0 28.33
1895 4590 44.44 31.67 0 11.67 30 20 20
2203 4403 8.89 15 10 15 33.33 45 18.33
3338 3886 21.11 3.33 10 3.33 21.67 46.67 6.67
4205 3614 -3.32 25 5 35 20 11.67 5

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی سال 95 (گرایش روانشناسی تربیتی) 

 

روانشناسی تربیتی در سال گذشته جزء گرایشهای مجموعه روانشناسی 2 به حساب می آمد که از امسال این گرایش به مجموعه روانشناسی افزوده شده است. بنابراین درصد موجود در کارنامه های زیر برای درس زبان، هم برای زبان عمومی و هم زبان تخصصی بوده است.

 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی روانشناسی تربیتی آمار و روش‌های تحقیق روانشناسی رشد روانشناسی عمومی
4 8383 74.44 11.67 28.33 63.33 73.33
14 7585 0 40 50 53.35 65
23 7326 26.67 48.33 0 75 46.67
42 6952 6.67 31.67 36.67 65 51.67
65 6681 16.67 25 21.67 61.67 53.33
81 6584 1.11 35 23 60 58
156 6062 0 13.33 21.67 66.67 55
187 5836 3.33 38.33 20 46.67 35
231 5673 -5.55 28.33 36.67 35 43.33
266 5506 0 41.67 10 35 36.67
402 5056 0 10 33.33 31.67 46.67
590 4614 0 15 15 40 31.67
848 4232 0 30 13.33 18.33 26.67
1280 3808 0 20 13.33 8.33 25
2411 3265 15.56 21.67 6.67 15 0
2894 3106 3.33 25 0 6.67 8.22
5033 2616 15.56 5 3.33 0 0

 

دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی سال 95 (گرایش روانسنجی)

 

رتبه تراز متون روانشناسی آمار و روش تحقیق روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی روانشناسی رشد روانشناسی عمومی روان‌سنجی آزمون‌های شناختی هوش و استعداد
59 7341 55.56 31.67 70 61.67 20 0 0
79 7160 72.22 38.33 28 58.33 23.33 0 0
194 6494 8.89 48.33 55 66.67 58.33 0 0
219 6378 40 31.67 63.33 50 28.33 0 0
287 6165 21.11 23.33 55 58.33 51.67 0 0
367 5592 20 28 60 48 40 0 0
425 5863 36.67 23 41.67 58 18.33 0 0
715 4800 20 43.33 43.33 31.33 23.33 0 0
1129 4956 34.44 16.67 40 30 31.67 0 0
1493 4645 2.22 21.67 33.33 66.67 0 0 0
1755 4447 23.33 0 36.67 60 0 0 0
3086 3787 60 -5 3.33 10 13.33 0 0

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی سال 95 (گرایش کودکان استثنایی)

 

روانشناسی کودکان استثنایی در سال گذشته جزء گرایشهای مجموعه روانشناسی 2 به حساب می آمد که از امسال این گرایش به مجموعه روانشناسی افزوده شده است. بنابراین درصد موجود در کارنامه های زیر برای درس زبان، هم برای زبان عمومی و هم زبان تخصصی بوده است.

 

رتبه تراز میانگین درصد زبان عمومی و تخصصی روانشناسی تربیتی آمار و روش‌های تحقیق سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت روانشناسی کودکان استثنایی روانشناسی رشد روانشناسی عمومی آموزش و پرورش کودکان استثنایی
47 6317 27.43 0 20 6.67 21.67 50 20 26 51.67
52 6224 26.02 0 18.33 28.33 16.67 13.33 60 63.33 18.33
81 5881 24.07 3.33 16.67 1.67 10 38.33 30 40 38.33
151 5141 25.14 15.56 8.23 1.67 3.33 30 68.33 46.67 25
158 5103 20.67 3.33 1.67 28.33 6.67 36.67 35 31 16.67
219 4858 18.71 0 31.67 28.33 5 16.67 51.67 41.67 -10
373 4384 15.43 -4.43 5 13.33 5 25 23.33 36.67 15
389 4365 15.74 0 23.33 1.67 16.67 8.33 40 30 11.67
430 4292 14.45 6.67 15 21.67 0 6.67 20 21.67 23.33
470 4186 15.65 0 26.67 1.67 0 20 20 35 18.33
529 4084 14.91 0 6.67 5 0 25 13.33 66.67 3.33
2497 2914 7.16 -2.21 8.33 -1.66 10 5 10 15 11.67

 

 

دریافت مشاوره رایگان

 

                                                                                                                                                  جدول نمونه کارنامه داوطلبان کارشناسی ارشد روانشناسی 1 در سال 94

روانشناسی عمومی

روانشناسی بالینی

روانشناسی مرضی و کودکاناستثنایی

روانشناسی رشد

علم النفس ازدیدگاه
دانشمندان اسلامی

متون روانشناسی (به زبان انگلیسی)

آمار و روش تحقیق

بالندگی سازمانی

روانشناسی امور استخدامی

روانشناسی اجتماعی

رفتار سازمانی

روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان

روانشناسی صنعتی سازمانی

روانسنجی

آزمون های شناختی  هوش و استعداد

روانشناسی عمومی

روانشناسی بالینی

گرایش روانسنجی
 سنجش و اندازه گیری

گرایش روانشناسی صنعتی سازمانی

54 56 21.67 36.67 65 27.78 6.67 0 20 -1.66 18.33 16.67 1.67 0 8.33 964 1106 --- ---
29.41 0 53.33 45 60 70 20 0 0 0 0 31.67 0 0 0 114 138 --- ---
1.96 65 23.33 53.33 66.67 70 26.67 0 0 0 0 26.67 0 0 0 149 137 --- ---
27.45 15.79 5 24.56 23.33 64.44 18.33 0 0 0 0 0 13.33 0 0 4612 3344 2556 1600
0 55 21.67 21.67 51.67 6.67 25 0 0 0 0 23.33 0 0 0 --- 2982 2982 2982
7.84 51.67 40 33.33 45 20 31.67 0 0 8.33 0 10 0 -1.66 26.67 1578 1608 629 4283
49.02 17.54 15 15 15 15 15 10 10 10 10.11 10 10 15 10.05 4000 4000 4000 4000
5.88 0 23.33 13.33 28.33 20 26.67 0 21.67 18.33 0 8.33 13.33 13.33 6.67 1710 --- --- ---
0 54.39 50 50 25 45 40 25 14 25 45 45 23 78 45 144 115 --- 114
56.86 0 33.38 33.28 0.2 67.16 67.06 0 0 66.01 0 67.21 66.01 67.01 67.11 2430 1815 --- ---

 

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

نمونه کارنامه قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 

درصد

تراز

رتبه

 

 

 

زبان

آمار

مرضي

رشد

علم النفس

باليني

انگيزش

باليني

باليني كودك

باليني

باليني

كودك

معدل موثر

دانشگاه قبولی

کد

6222

2889

6500

6167

6491

6333

4889

8793

5747

19

272

1942

اصفهان

روزانه

4111

4667

5167

4500

5263

5500

5333

7384

5513

185

383

1654

 سمنان

روزانه

4111

6444

3833

5833

5088

7000

5778

8128

5274

62

523

1655

خوارزمي تهران

روزانه

1111

7111

4667

6667

5614

5667

7556

7972

5390

83

440

1885

تبريز

روزانه

4000

5333

5500

7667

5263

4667

6222

7897

5401

101

433

1636

شيراز

روزانه

3889

4000

7000

6667

6667

5667

7778

8567

6570

32

68

1794

علامه طباطبايي

روزانه

8222

4667

6500

5333

7719

5167

8444

9311

7178

10

24

1821

تهران

شبانه

4222

6222

5000

4500

4561

6333

5778

7260

5981

210

189

1660

الزهرا/س /

شبانه

7444

6222

8833

5667

8070

6167

6444

9586

7159

5

25

1642

تهران

روزانه

2333

6889

4833

5833

5614

7000

7778

8303

5585

46

351

1739

علامه طباطبايي

روزانه

3111

4444

8833

6667

6316

6167

7556

8664

6395

24

91

1766

شهيدبهشتي

شبانه

 

دریافت مشاوره رایگان

 

نمونه کارنامه قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

درصد

تراز

رتبه

معدل

موثر

دانشگاه

قبولی

کد

زبان

آمار

مرضی

علم

النفس

رشد

عمومی

انگیزش

3333

1778

5000

3667

7368

7667

5333

6621

352

1370

فردوسي مشهد

شبانه

1556

5778

2333

4000

2982

7000

3333

6156

625

1708

 تهران

شبانه

2000

2889

5167

4333

5439

5667

5556

6883

247

1810

 فردوسي مشهد

شبانه

2222

4889

3833

4167

5088

3167

5556

6244

561

1685

 سمنان

شبانه

2667

6222

5000

4500

5263

7500

4444

7564

102

1754

سمنان

روزانه

2667

4667

5667

5500

3509

6167

4889

6941

236

1614

اصفهان

روزانه

2778

4000

2500

4000

6842

8333

7778

7678

85

1590

علامه طباطبايي

روزانه

333

6889

6500

6500

4211

8333

4889

7392

121

1424

اصفهان

روزانه

2778

3111

3500

3000

6316

7667

6000

6795

275

1341

علامه طباطبايي

شبانه

3000

3778

5000

5667

6140

3500

6667

6634

342

1186

گيلان -رشت

روزانه

2667

3778

3833

4167

5789

3000

6667

6629

348

1865

بين المللي امام خميني /ره /-قزوين

شبانه

2667

3111

6500

3500

5088

8500

2889

7232

155

1790

خوارزمي تهران

روزانه

1111

5111

5000

3333

5789

7833

6222

7344

131

1854

تهران

شبانه

 

  در ستون رتبه ها تنها رتبه در سهمیه داوطلبان درج شده است.

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

 

 

کانال تلگرام کارشناسی ارشد روانشناسی به تازگی راه اندازی شده است که می توانید با عضویت در آن به منبع گرانبهایی از مفیدترین مطالب درسترسی داشته باشید. برای عضویت بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

عضویت در کانال تخصصی کارشناسی ارشد روانشناسی

نظر خود را بنویسید