کارنامه و قبول شدگان ارشد هماتولوژی

کارنامه و قبول شدگان ارشد قارچ شناسی

کارنامه و قبول شدگان ارشد میکروب شناسی پزشکی

کارنامه و قبول شدگان ارشد بیوتکنولوژی پزشکی

کارنامه و قبول شدگان ارشد ژنتیک انسانی

کارنامه و قبول شدگان ارشد ایمنی شناسی