دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
42308 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان اصفهان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42309 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان اصفهان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
43185 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان اصفهان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
43186 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان اصفهان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
43206 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان اصفهان ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 3
43207 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان اصفهان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
43208 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان اصفهان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
43209 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان اصفهان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
43210 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان اصفهان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
43211 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان اصفهان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
43212 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان اصفهان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
43213 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان اصفهان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
43214 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان اصفهان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
43215 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان اصفهان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43216 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43217 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان اصفهان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
46057 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان اصفهان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 24
46058 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
46059 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان اصفهان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
46087 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان اصفهان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46088 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان اصفهان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 24
46089 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید