دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

دانشگاه پيام نور مركز ايلام

 

     آمار دانشجويان شاغل به تحصيل رسمي به تفكيك رشته‏ هاي تحصيلي:

ردیفگروه تحصیلیرشته تحصیلیگرایش تحصیلیمقطع تحصیلیسال تحصیلی

85-8484-83

زنمردزنمرد

1حسابداریحسابداری-کارشناسی193199158208

2مدیریتمدیریت بازرگانیبازرگانیکارشناسی152163154131

3آمارآمار-کارشناسی86608789

4شیمیشیمیکاربردیکارشناسی47373017

5تربیت بدنیتربیت بدنیدبیریکارشناسی120289123

6زیست‏ شناسیزیست‏ شناسیعمومیکارشناسی1805114540

7علوم اجتماعیعلوم اجتماعیپژوهشگریکارشناسی228155202145

8ادبیات فارسیادبیات فارسیمحضکارشناسی2257519285

9حقوقحقوق-کارشناسی2059113373

10ریاضیریاضیکاربردیکارشناسی13194135115

11کامپیوترکامپیوتر-کارشناسی881108471

12زبان انگلیسیزبان انگلیسیمترجمیکارشناسی1076111168

13جغرافیاجغرافیاشهریکارشناسی282130286163

14علوم تربیتیعلوم تربیتیبرنامه‏ ریزی آموزشیکارشناسی81152

15مهندسیمعماری-کارشناسی271--

16مدیریتمدیریتدولتیکارشناسی2224 

 

 
نشانی : ایلام- چهار راه پیام نور- دانشگاه پیام نور- ستاد استان تلفن: 32221052-084

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
40137 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
41206 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41207 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41208 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
41209 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 4
41210 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41211 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
41212 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41213 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41214 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 4
42315 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42316 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 14
42317 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 14
43246 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
43247 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
43248 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
43249 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
43250 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
43251 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
43252 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
43253 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
43254 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
43255 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43256 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
43257 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
46120 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
46121 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
46122 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
46123 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 24
46124 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 32
46125 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
46126 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 24
46127 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
46128 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
46129 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
46130 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید