دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
40974 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
40975 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
40992 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 8
40993 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی مهندسی پلیمر صرفا سوابق زن و مرد 8
40994 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 4
40995 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 4
40996 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
40997 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
40998 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
40999 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41000 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 2
41001 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41002 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی مهندسی نفت صرفا سوابق زن و مرد 4
42249 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42250 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 14
42256 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42257 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42258 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42259 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42260 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 14
42790 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 3
42791 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
42792 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
42793 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
42794 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
42795 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
42813 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 3
42814 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
42815 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
42816 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
42817 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
42818 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
42819 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
42820 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
42821 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
42822 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
42823 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
42824 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
42825 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45632 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 21
45633 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
45634 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
45635 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
45636 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
45672 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
45673 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
45674 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
45675 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 24
45676 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید